Навчання у МАУП

Меню

Центр навчально-методичного забезпечення та змісту освіти

Грабовенко Наталія Валеріївна 

Грабовенко Наталія Валеріївна, директор центру, кандидат педагогічних наук, доцент

Кузьменко Ганна Олександрівна, заступник директора центру, аспірант

Адреса:
03039 Київ, вул. Фрометівська, 2
тел. (096)-122-94-17; (063)-745-37-42; 14-10 (внутрішній)
e-mail: natagrabovenko@uk.net; anna-kuzmenko96@ukr.net

Функції та повноваження Центру

Місія Центру – запровадження та розбудова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Академії з метою:

  • розбудови інноваційного освітнього середовища Академії;
  • консолідації Академії у забезпеченні конкурентоспроможності випускників на ринку праці;
  • подальшої інтеграції Академії в Європейський простір вищої освіти.

Головна мета діяльності Центру – координування дій із супроводу та проведення ліцензування освітньої діяльності та акредитації освітніх програм, підготовки, організації навчально-методичної роботи та контролю за її виконанням, здійснення моніторингу складових систем внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та сприяння забезпеченню безперервного процесу підвищення якості освіти і освітньої діяльності Академії.

Діяльність Центру базується на принципах:

- науковості,

- академічного наступництва та безперервності,

- академічної доброчесності,

- академічної свободи,

- об’єктивності, відкритості та інформаційної доступності,

- поваги,

- співробітництва,

- колегіальності та гласності обговорення питань і прийняття рішень,

- демократизму,

- студентоцентризму,

- оперативності,

- персональної та колективної відповідальності,

- відкритості до критики,

- саморозвитку,

- системного підходу до розробки і впровадження в освітній процес сучасних наукових досягнень національної та зарубіжної вищої школи з проблем забезпечення та моніторингу якості освіти.

Основні напрями діяльності центру

1. Участь у розробленні стратегії та політики Академії щодо формування внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти.

2. Забезпечення моніторингу та роботи системи якості освіти в Академії.

3. Надання керівництву та Вченій раді Академії необхідної інформації для прийняття управлінських рішень з питань внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти, а також підготовка відповідних проектів.

4. Аналіз можливостей та надання рекомендацій керівництву Академії стосовно оптимізації функцій підрозділів Академії з метою підвищення ефективності забезпечення якості вищої освіти.

5. Здійснення планування роботи Центру відповідно до річного плану роботи, системи заходів щодо забезпечення якості вищої освіти, затверджених Вченою радою Академії;

6. Організація моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм та навчальних планів, інших методичних документів з метою забезпечення відповідності стандартам вищої освіти. Підготовка методичних рекомендацій щодо розробки і внесення змін до освітніх програм.

7. Надання консультацій та роз’яснень з питань забезпечення якості вищої освіти гарантам освітніх програм, керівникам структурних підрозділів та органам студентського самоврядування.

8. Підготовка методичних рекомендацій щодо розробки та процедури внесення змін у навчальні плани. Експертиза навчальних планів, зокрема: відповідність їх змісту діючим нормативним документам, структурно-логічній схемі освітньої програми.

9. Розробка методичних рекомендацій щодо змісту робочих програм навчальних дисциплін (силабусів) та методичних матеріалів з вивчення навчальних дисциплін.

10. Аналіз відповідності робочих програм навчальних дисциплін освітнім програмам. Експертиза змісту навчальних дисциплін освітньої програми з метою уникнення дублювання навчального матеріалу.

11. Моніторинг результатів екзаменаційних сесій та роботи екзаменаційних комісій (ЕК).

12. Підготовка матеріалів до засідань Науково-методичної ради Академії та організаційне забезпечення її роботи.

13. Підготовка проектів наказів, матеріалів з питань організації навчально-методичної роботи в Академії.

14. Розроблення стандартів освітніх вимірювань структурних підрозділів Академії, узагальнення і аналіз стану оцінювань здобувачів вищої освіти, аналіз та узагальнення освітніх досягнень здобувачів вищої освіти, в тому числі аналіз їх успішності та розробка рекомендацій з вдосконалення оцінювання здобувачів вищої освіти з урахуванням класичних і новітніх досягнень у галузі освітніх вимірювань.

15. Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження позитивного вітчизняного та міжнародного досвіду організації вищої освіти і впровадження сучасних технологій навчання.

16. Розроблення правил, критеріїв та системи індикаторів оцінювання якості вищої освіти в Академії.

17. Розробка та затвердження форм анкет (опитувань, оцінювань тощо) та інших матеріалів для проведення моніторингових досліджень.

18. Організація та проведення опитувань (анкетувань) здобувачів вищої освіти, аспірантів, слухачів програм підвищення кваліфікації, науково-педагогічних (педагогічних) працівників з питань якості організації освітнього процесу, випускників Академії, представників ринку праці з питань якості освітніх програм та підготовленості випускників до професійної діяльності; аналіз результатів та реалізації пропозицій.

19. Координація діяльності та отримання інформації від інших структурних підрозділів Академії в питаннях управління якістю вищої освіти.

Поділитися посиланням: