022 «Дизайн»

галузь знань: 02 «Культура і мистецтво»

спеціальність: 022 «Дизайн»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Інститут реклами МАУП

Програма спеціальності 022 «Дизайн» орієнтована на актуальну спеціалізацію, направлена на художнє проектування гармонійного й функціонально досконалого оточення людини.

Основна мета спеціальності підготувати висококваліфікованих кадрів, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань: під час проектування та оформлення інтер’єрів житлових та громадських приміщень, довкілля, меблів і спеціального обладнання; у галузях веб-розробки та поліграфії, візуального дизайну, реклами, веб-дизайну, мультимедійної продукції тощо;

Підготовка фахівців відбувається із залученням студентів до проектування реальних об'єктів. Так завдання, які виконуються майбутніми спеціалістами у процесі навчання, поступово ускладнюються і завершуються дипломним проектом.

Основні спеціалізації:

 • Дизайн середовища;
 • Графічний дизайн і реклама;
 • Веб-дизайн.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Вступ до фаху

Кольорознавство

Історія мистецтв

Нарисна геометрія і перспектива

Проектна графіка

Історія дизайну

Наукові дослідження в дизайні

Комп’ютерне дизайн-проектування

Дизайн-проектування

Композиція

Рисунок

Живопис

Дисципліни спеціалізації дизайн середовища: матеріалознавство в дизайні, архітектурні конструкції, ландшафтне проектування, декоративна дендрологія, формоутворення та макетування, типологія та основи дизайну інтер’єрів житлових будинків, типологія та основи дизайну інтер’єрів громадських приміщень, інженерне обладнання, дизайн меблів, світло дизайн, основи дизайну міського середовища, будівельні технології в дизайні.

Дисципліни спеціалізації графічний дизан і реклама: мистецтво шрифту, декоративно-прикладне мистецтво, формоутворення, графічні техніки і матеріали, типографіка, психологія реклами, дизайн реклами.

Дисципліни спеціалізації веб-дизайн: мистецтво шрифту, інформаційні технології, системи та ресурси, основи охорони праці, шрифти для веб, публікація і підтримка сайту, оптимізація і просування сайту, засоби автоматизованої розробки сайтів, основи 3-D моделювання, сучасні веб-технології, фотографія та відео монтаж, анімаційна графіка.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною программою підготовки:

Проектна – здатність і готовність розробляти комплексні типові, нетипові дизайн-проекти, дизайн-об’єкти з їх макетно-зразковим, проектно-документаційним, презентаційним супроводом.

Дослідницька – здатність і готовність виявляти, аналізувати та формулювати вимоги до дизайн-об’єктів, визначати особливості їх функціонування, використання.

Соціально-особистісна та інкультураційна – здатність і готовність презентувати, популяризувати надбання національної та всесвітньої історико-культурологічної спадщини; здатність і готовність доносити ідеї, інформацію, рішення до фахової та нефахової аудиторії;здатність і готовність до подальшого навчання, до самонавчання і саморозвитку.

Організаційно-контрольна – здатність і готовність управляти професійними діями та розробляти заходи забезпечення і контролю якості впровадження й виконання дизайн-проектів, відповідно до різних функціональних, експлуатаційних, ергономічних вимог, норм витрат, норм безпеки праці й життєдіяльності.

Результати навчання

Знання:

умов охорони праці за фаховим спрямуванням; правил роботи з офісною технікою та видавничо-поліграфічним обладнанням; сучасних пакетів прикладних графічних та офісних програм (Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Adobe CorelDraw,  3D-MAX, ArchiCAD, AutoCAD, Revit, Microsoft Office Word; Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint), технологій; загальної методики дизайн-проектування та її специфічних відмінностей у галузі; принципів забезпечення  соціокультурних потреб, організації проектної діяльності та проведення передпроектних досліджень; специфіки принципів і методології здійснення класифікації об’єктів; методології формулювання сучасних вимог до побудови дизайн-концепції; комплексних системних підходів до процесів дизайн-проектування від методів проведення експертного аналізу проектних завдань до обґрунтування та якісного втілення одиничних і комплексних дизайн-проектів на основі синтезу логічного та образного мислення; закономірностей процесу відображення  просторово-предметного середовища через призму власного світогляду та творчих проектних концепцій.

 

Уміння:

використовувати програмні засоби  у проектуванні просторово-предметного середовища; створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси; виконувати мистецькі твори за допомогою різних видів і технік образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва; розробляти оригінальні художні образи дизайн-об’єктів; виконувати стилізацію, інтерпретацію та трансформацію об’єктів (джерел) творчого натхнення при розробці ідей дизайн-об’єктів, дизайн-проектів; розробляти художні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів за правилами, законами композиції; виконувати ескізи дизайн-об’єктів, дизайн-проектів засобами малюнку і живопису; образотворчими засобами і техніками, за допомогою комп’ютерних технологій та графічних редакторів; розробляти проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію у регламентовано-нормативній відповідності; виконувати проектно-технічні рішення дизайн-об’єктів, дизайн-проектів та конструкторську документацію засобами проектної графіки, технічного креслення, вручну та із застосуванням комп’ютерних технологій; розробляти дизайн-об’єкти, дизайн-проекти різного призначення; виконувати конфекціонування матеріалів, нормування витрат для проектних рішень; озробляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, дизайн-об’єктів, дизайн-проектів (фотографування, редагування, компонування); застосовувати сучасні мистецьки, технологічні, технічні та комп’ютерні досягнення, користуватися джерелами їх оприлюднення, середовищем їх накопичення; презентувати, популяризувати надбання національної, всесвітньої історико-культурологічної спадщини; здійснювати контроль за процесом і результатом впровадження, виконання дизайн-проекту у відповідності норм техніки безпеки праці.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 022 «Дизайн» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

Бакалавр.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • у дизайн-студіях;
 • виставкових та ярмаркових центрах;
 • відділах дизайну і реклами в бізнес-структурах;
 • підприємствах пакувальної галузі.
 • у рекламних, брендингових та PR-агенціях;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційнихустанов;

Випускники спеціалізації дизайн середовища, графічний дизайн і реклама, веб-дизайн можуть займати посади:

 • дизайнер-виконавець: графічних робіт, інтер’єру, меблів, одягу, пакування, мультимедійних об’єктів, тканин;
 • керівника проектної групи чи дизайнерської фірми з проектування об’єктів інтер’єру та середовищного дизайну;
 • організатор виробництва елементів благоустрою та зовнішньої реклами;
 • технік-дизайнер;
 • помічника спеціаліста-проектанта;
 • керівник гуртка дизайну;
 • колорист (художник);
 • художник-оформлювач театралізованих вистав;
 • художник-декоратор театрально-видовищного підприємства;
 • художник-декоратор телебачення;
 • художник-шрифтовик телебачення;
 • художник з освітлення;
 • фахівець з комп’ютерної графіки;
 • рекламний агент;
 • фотохудожник.
Поділитися посиланням: