052 «Політологія»

галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

спеціальність: 052 «Політологія»

Рівень вищої освіти: Бакалавр /магістр

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Програма спеціальності 052 «Політологія» орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців у галузі політичної науки, яка вивчає владно-політичні відносини на місцевому, національному та глобальному рівні, зокрема політичні ідеї та концепції, проблеми влади та публічної політики, формальні та неформальні політичні інститути та процеси, політичну поведінку, політичну культуру та ідеологію, світову політику та політику окремих країн та регіонів.

Метою навчання є підготовка кваліфікованих фахівців-політологів, які ґрунтовно володіють категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом світової політичної науки, фундаментальними знаннями сучасної політичної теорії та практики. В умовах сучасних політичних трансформацій вивчення політології сприяє формуванню зрілої громадянської самосвідомості людини. Набуті компетентності можуть бути застосовані в експертно-аналітичній, науково-дослідницькій, політико-організаційній, викладацькій, громадській та суспільно-політичній діяльності.

Теоретичний зміст предметної області охоплює широкий спектр теорій та концепцій з нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та практичної політології, спеціальних політологічних дисциплін. Здобувач вищої освіти навчається фундаментальним підходам, засадничим теоріям і методам аналізу політики. Інтегральною частиною освіти є оволодіння методологією сучасних соціально-політичних наук, зокрема кількісними та якісними методами та інструментарієм прикладного аналізу.

Основні спеціалізації:

 • Політичний менеджмент та державне управління
 • Політологія міжнародних відносин
 • Політичний маркетинг та паблік рилейшнз

Перелік основних навчальних дисциплін:

Англійська мова

Псефологія

Політичний аналіз і прогнозування

Безпека життєдіяльності та охорона праці

Політична персонологія

Порівняльна політологія

Вступ до політології

Політична етнологія

Політичний менеджмент та маркетинг

Історія зарубіжних політичних вчень

Методологія політологічних досліджень

Філософія політики

Політична думка в Україні

Практична політологія

Теорія політичних модернізацій

Політика і релігія

Загальна теорія політики

Політична психологія

Політична ризикологія

Політична регіоналістика

Основи наукових досліджень

Економічна політологія

Політична культура та політична етика

Політичні зв'язки з громадскістю

Політичний аналіз і прогнозування

Історія і теорія демократії

Етнополітологія

Дисципліни спеціалізації «Політологія міжнародних відносин»: теорія міжнародних відносин, іміджологія, конфліктологія, мас-медіа та політика, політичні еліти і лідерство, політичні ідеології, паблік рилейшнз, політична трансформація в сучасному світі, геополітика, політична соціологія.

Дисципліни спеціалізації «Політичний менеджмент та державне управління»: державна служба, політичні аспекти державного управління, управління персоналом, політична теорія держави, політичні ідеології, політична реклама, політична система України, конституційне право, партологія, інститут президентства.

Дисципліни спеціалізації «Політичний маркетинг та паблік рилейшнз»: іміджологія, політична реклама, політичні комунікації, паблік рилейшнз, мас-медіа та політика, політичний маркетинг, партологія, політична соціологія, конфліктологія, політичні еліти і лідерство,менеджмент і маркетинг виборчої кампанії.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:

предмету, методів, понятійного апарату політології, включаючи комплексне розуміння природи та значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, включаючи розвиток уявлень про політику та її сучасні інтерпретації; основних світових і вітчизняних політологічних течій і доктрин; фундаментальне знання нормативної та позитивної політичної теорії, політичного аналізу, порівняльної та прикладної політології; знання ключових феноменів і цінностей політичного життя суспільства, політичної влади, політичної системи, політичного режиму, виборчих систем, політичної еліти і лідерства, політичної культури, політичного конфлікту, демократії, консенсусу, громадянського суспільства, тощо; розуміння основних тенденцій внутрішньої і зовнішньої політики української держави, історії і перспектив розвитку міжнародних відносин, зокрема боротьби проти політичного екстремізму і тероризму; вільне володіння категорійно-поняттєвим та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки; комплексне розуміння принципів функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної політики, політичних інститутів та процесів, політичної поведінки, політичної культури та ідеології, світової політики та політики окремих країн та регіонів; застосування широкого спектру політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту; комплексне розуміння особливостей реалізації влади у різних політичних системах, їх соціально-економічного, історичного та соціокультурного контексту функціонування та взаємодії.

Уміння:

самостійно аналізувати процеси і явища політичного життя українського суспільства, застосовувати широкий спектр політологічних понять, теорій і методів до аналізу владно-політичних відносин політичних акторів, інститутів та ідей відповідно до певного історичного або сучасного контексту розрізняти види і форми владних відносин, прояви прямої і представницької демократії; орієнтуватися в міжнародному політичному житті, геополітичній обстановці, уявляти місце і статус України в сучасному світі; формувати і відстоювати власну політичну позицію, чітко усвідомлювати свої громадянські права, свободи і обов`язки, аргументовано відстоювати принципи демократії, правової держави, громадянського суспільства; використовувати широкий спектр політологічних теорій, концептів і методів для професійної інтерпретації та змістовного аналізу політики на місцевому, національному та міжнародному рівні; конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати складні політологічні дослідження з використанням широкого кола якісних і кількісних методів та високоспеціалізованого інструментарію прикладного аналізу; професійно викладати соціально-політичні дисципліні на відповідному рівні даної освітньої кваліфікації; професійно виконувати політико-організаційні, науково-дослідницькі, експертно-аналітичні та консультаційні функції на національному та міжнародному ринку праці.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 052 «Політологія» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

бакалавр; магістр професійного спрямування;

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • Верховній раді України;
 • центральних органах виконавчої влади;
 • територіальних органах виконавчої влади;
 • апаратах політичних партій і рухів;
 • в науково-дослідних організаціях;
 • вищих навчальних закладах.

Випускники спеціалізації політичний менеджмент та державне управління, політологія міжнародних відносин, політичний маркетинг та паблік рилейшнз можуть займати посади:

 • помічник народного депутату України;
 • політичний аналітик;
 • політтехнолог;
 • іміджмейкер;
 • прес-секретар державної установи;
 • прес-секретар політичної партії;
 • референт керівника установи;
 • речник молодіжної організації;
 • організатор громадських заходів;
 • спічрайтер керівника організації;
 • співробітник відділу соціально-політичного напрямку редакцій ЗМІ;
 • старший лаборант кафедри ВНЗ;
 • викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів.

для рівня вищої освіти магістр:

 • референт-політик центрального чи територіального органу влади;
 • державний службовець центральних органів виконавчої влади;
 • співробітник управління внутрішньої політики органу державної влади;
 • радник керівника політичної партії;
 • радник з політичних питань керівника громадської організації;
 • радник керівника передвиборчого штабу;
 • експерт апарату політичної партії;
 • політичний експерт громадської організації;
 • заступник директора департаменту молодіжної політики;
 • заступник директора департаменту соціальної політики;
 • заступник директора департаменту стратегічного планування;
 • заступник начальника відділу по роботі з громадськими організаціями;
 • заступник начальника відділу гендерної рівності міністерства чи установи;
 • речник антикорупційного бюро;
 • керівник прес-служби установи;
 • керівник PR-відділу організації;
 • керівник GR-відділу комерційної чи громадської організації;
 • керівник відділу корпоративної політики
 • експерт консалтингового агентства;
 • політичний оглядач ЗМІ;
 • молодший науковий співробітник науково-дослідної установи;
 • асистент кафедри ВНЗ.
Поділитися посиланням: