054 «Соціологія»

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»                                                         

Спеціальність 054 «Соціологія»

Освітній рівень  бакалавр/магістр

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Програма спеціальності 054 «Соціологія» орієнтована на поглиблення професійно-орієнтованих вмінь та навичок організації та проведення соціологічних досліджень на рівні особистості, сім'ї, громади / опанування основними методологічними принципами та прикладними технологіями соціального управління, організації  планування та управління соціальними системами різного рівня складності.

 

Програмні компетентності:

 • Знання специфіки і основних напрямів освітнього, наукового співробітництва і взаємовпливу світової і вітчизняної науки і освіти у сфері соціології.
 • Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій, навички використання програмних засобів і навички роботи в комп'ютерних мережах, уміння створювати бази даних і використовувати інтернет-ресурси.
 • Уміння розробляти та реалізовувати управлінські заходи для вирішення ситуацій, які ускладнюють життєдіяльність соціуму.
 • Розуміння організаційної культури соціологічних служб служб.
 • Володіння навичками аналізу соціального середовища, інфраструктури забезпечення благополуччя різних груп населення.
 • Володіння навичками  підготовки, організації й проведенні соціологічних досліджень з метою виявлення соціально значущих  проблемних ситуацій, визначення стратегій, методів їх вивчення і вироблення рекомендацій щодо  їх вирішення.
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, знання основ ділового спілкування, навички роботи в команді.
 • Володіння навичками моніторингу і контролю діяльності окремих працівників і підрозділів соціальної сфери.
 • Розуміння специфіки сучасних уявлень про досвід соціологічного забезпечення управлінської діяльності в Україні та інших державах.
 • Володіння навичками диференціації методик проведення соціологічних досліджень з урахуванням національно-культурних, вікових, гендерних варіацій соціуму.
 • Здатність використовувати професійно-профільовані знання у визначенні потреб клієнтів по конкретним видам та формам соціологічних досліджень.
 • Володіння навичками посередництва між клієнтами та структурами, що надають послуги, з метою максимізації соціальних ресурсів  відповідно до потреб та інтересів споживачів соціологічних послуг.
 • Володіння навичками розробки та реалізації управлінських заходів та прийняття інноваційних рішень для задоволення потреб клієнтів.
 • Уміння налагоджувати, підтримувати і розвивати міждисциплінарне професійне співробітництво, корпоративну відповідальність на основі знання системи органів і служб, які задіяні у системі соціального управління.
 • Володіння навичками та вміннями  ініціювати громадські дискусії, рухи, орієнтовані на зміни у суспільстві, оптимізацію процесу соціального управління різними соціальними суб’єктами.
 • Володіння навичками розробки проектів і заявок для участі в українських та міжнародних конкурсах з метою отримання фінансування для інноваційних послуг або розвитку наукових, дослідницьких контактів.
 • Володіння навичками роботи з комп'ютером, використання інформаційних технологій для вирішення експериментальних і практичних завдань у галузі соціологічного забезпечення прийняття управлінських рішень та проведення емпіричних соціологічних досліджень.

Розробка і впровадження інформаційно-просвітницьких програм та соціальної реклами.

 

Програмні результати навчання:

 • уміти визначити вплив факторів зовнішнього середовища на якість та строки виконання соціологічних досліджень;
 • уміти використовувати методи соціального моделювання для прогнозування можливої соціальної взаємодії частин соціального об'єкту та управління нею;
 • уміти впроваджувати заходи щодо дотримання учасниками соціологічного дослідження певних моральних принципів, етики соціологічного дослідження, інтелектуальної чесності, збереження строгої конфіденційності, роз'яснення опитуваним мети дослідження, добровільності участі у опитуванні та інше; дотримання Професійного кодексу соціолога та положень Статуту Соціологічної Асоціації України, сприяння процесу гуманізації соціологічної діяльності;
 • уміти готувати аналітичні звіти, довідки, пропозиції, інформаційні бюлетені, прогностичні та планові висновки, доповіді щодо аспектів виконаної соціологічної науково-дослідної роботи;
 • уміння, досліджуючи динаміку соціально-політичних процесів, соціальні відносини, зв'язки, настрої різних груп людей, впровадити в практику соціальні технології, спрямовані на удосконалення взаємодії різних спільнот в українському суспільстві;
 • уміння забезпечувати, спираючись на сучасні соціальні технології, розробку соціальних показників, характеристик та нормативів необхідних для соціального планування в процесі управління;
 • уміння здійснювати дослідницьку прогностичну роботу по впровадженні нових соціальних технологій в соціологічні дослідження, проведення профілактичних заходів по недопущенню чи послабленню негативних наслідків їх невдалого впровадження;
 • уміння робити соціальне прогнозування майбутньої ефективності кордонів та можливих методів соціального управління певним соціальним об'єктом;
 • уміння оцінити за допомогою відповідних соціологічних методів стан соціальної самоорганізації об'єкту, процес внутрішньоколективного регулювання;
 • підготувати рекомендації щодо розробки інструментарного забезпечення соціального прогнозування об'єкту дослідження;
 • проводити соціологічну експертизу і корекцію соціальної поведінки людей в процесі їх інтеграції в групи, а груп  в суспільство на основі інноваційних соціальних технологій;
 • навички створення та керівництва науково-дослідним соціологічним центром чи лабораторією підприємства чи установи для інформаційного забезпечення та соціального планування;
 • уміння, в умовах соціологічної науково-дослідницької діяльності, у складі групи соціологів спираючись на сучасні соціологічні теорії та соціальні технології, використовуючи новітнє інформаційне забезпечення, застосовуючи комплексний підхід, забезпечувати організацію проведення соціологічних досліджень, як теоретичної бази розробки та прийняття управлінських рішень;
 • уміння визначати ефективність діючих форм та методів проведення соціологічних досліджень за результатами аналізу розвитку соціологічних теорій та методико-методологічного забезпечення дослідницького процесу;
 • уміти визначати раціональні структури та збалансованість наукових, матеріальних та людських ресурсів соціологічної дослідницької установи для проведення соціологічного дослідження залежно від проблеми, що визначає рівень складності дослідження та вибірки;
 • уміти визначати та описувати за допомогою соціологічних методів цілеспрямований соціально-управлінський вплив на певний соціальний об'єкт у вигляді ціле покладання та ціле здійснення;
 • уміння визначити пріоритетні напрямки розвитку певного соціального об'єкту, спираючись на відповідні соціальні технології, застосовуючи комплексний підхід, використовуючи соціологічні методи аналізу;
 • уміння, досліджуючи динаміку соціально-політичних процесів, соціальні відносини, зв'язки, настрої різних груп людей впровадити в практику соціальні технології, спрямовані на удосконалення взаємодії різних спільнот в українському суспільстві;
 • забезпечення розробки чи доробка типової методичної документації з урахуванням конкретних умов виробництва чи установи та розробки додаткових організаційно-методичних документів;
 • уміння забезпечити вихідним теоретичним й емпіричним матеріалом та результатами соціологічних експериментів соціально-управлінські рішення та засоби їх реалізації;
 • уміння забезпечувати підготовку, навчання, інструктажу та контролю фахівців, яких залучають до розробки програми соціологічного дослідження і плану соціального розвитку, та інтерв'юерів для соціологічних опитувань;
 • уміння забезпечувати соціологічним консультуванням та науково обґрунтованим інформуванням стосовно соціальних процесів, явищ та показників управлінські кадри, які зацікавлені в них;
 • уміння забезпечувати спираючись на сучасні соціальні технології, розробку науково обґрунтованого соціального прогнозування та соціального планування для потреб соціального управління;
 • уміти здійснювати зв'язки з громадськістю з метою як соціологічного інформування населення про соціальні проблеми, так і для громадської підтримки проведення соціологічних досліджень;
 • уміння здійснювати належне науково-обгрунтоване організаційно-методичне забезпечення процесу соціального планування та управління;
 • уміння здійснювати планування, організацію та контроль соціологічних досліджень, застосовуючи комплексний підхід для оптимізації правління взаємодією елементів соціальної структури;
 • уміння зробити соціологічний аналіз конфліктної ситуації організаційного порядку та надати рекомендації стосовно інтеграційних можливостей всіх компонентів соціального правління відповідного соціального об'єкту;
 • контролювати своєчасне та чітке виконання відповідних соціологічних дослідницьких дій, з урахуванням постійних мобільних змін в структурі соціальної системи;
 • організувати обробку емпіричної соціологічної інформації різними сучасними методами статистично-математичного та інформаційного забезпечення;
 • підготувати науково обґрунтовані соціальні прогнози щодо можливого функціонування соціального інституту після соціально-інженерних змін;
 • уміння підготувати рекомендації щодо розробки інструментарного забезпечення соціального прогнозування об'єкту дослідження;
 • уміти, як керівник соціологічного центру чи лабораторії підприємства або установи, надавати для управлінських потреб необхідне соціологічне консультування та інформаційне забезпечення;
 • уміння розробити пропозиції щодо визначення стратегічних цілей і завдань майбутнього функціонування соціального об'єкту на основі результатів системного аналізу соціального об'єкту;
 • уміння розробити та запропонувати необхідні соціологічні методики оцінки різних характеристик соціального об'єкту, його розвитку та практики, як вихідного матеріалу розробки та прийняття соціально-управлінських рішень;
 • уміння розробити, спираючись на відповідні соціальні технології і застосування комплексного підходу, проект пріоритетних напрямків розвитку оновленого соціального інституту та його взаємозв'язків з іншими соціальними інститутами та соціальними організаціями;
 • розробляти практичні рекомендації замовникам соціологічного дослідження стосовно організаційної цілісності досліджуваного соціального об'єкту;
 • уміння спілкуватися з керівниками, співробітниками по соціологічним дослідженням, з дотриманням етики ділового спілкування, Професійного Кодексу Соціолога та положень Статуту Соціологічної Асоціації України;
 • уміння створити в науково-дослідному колективі належний морально-психологічних клімат через формування відповідної етики спілкування та особистої культури співробітників.

Працевлаштування:

Бакалавр  зі спеціальності 054 «Соціологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади: випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на аналітичне опрацювання соціальної інформації та, відповідно, можуть кваліфіковано асистувати на всіх етапах проведення соціальних досліджень, що їх здійснюють аналітичні центри, соціологічні інститути; компанії, які спеціалізуються на маркетингових дослідженнях, та інші організації державної та недержавної форми власності, що здійснюють соціальні дослідження.

Магістр  зі спеціальності 054 «Соціологія» може виконувати професійну роботу, та займати наступні первинні посади в установах Міністерства соціальної політики, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, соціальних установах, громадських організаціях та фондах, соціологічних центрах та службах, маркетингових центрах та службах, PR-установах, службах, відділах.

Продовження освіти: освітні програми з підготовки PhD з соціології, міждисциплінарні програми, близькі до соціології (соціальна робота, психологія, публічне управління та адміністрування).

Поділитися посиланням: