061 «Журналістика»

галузь знань: 06 «Журналістика»

спеціальнІсть: 061 «Журналістика»

Рівень вищої освіти: Бакалавр

Інститут реклами МАУП

Програма спеціальності 061 «Журналістика» орієнтована на актуальну спеціалізацію, яка враховує специфіку соціально-комунікаційних технологій та дозволяє сформувати професійні, наукові, аналітичні, організаційні, творчі та управлінські компетентності, високий професіоналізм та ділову активність.

Основна мета спеціальності підготувати висококваліфікованих кадрів, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми у галузі професійної діяльності із поглибленим рівнем знань та вмінь інноваційного характеру, достатнім рівнем інтелектуального потенціалу для вирішення проблемних професійних завдань у певній соціально-комунікаційній сфері/медіа галузі.

Основні спеціалізації:

 • Реклама та зв’язки з громадськістю;
 • Економічна журналістика;
 • Теле-, радіожурналістика;
 • Тревел журналістика;
 • Міжнародна журналістика.

Перелік основних навчальних дисциплін:

Практична стилістика

Основи наукових досліджень

Соціологія масової комунікації

Вступ до спеціальності

Теорія масової комунікації

Право в галузі реклами та зв'язків з громадськістю

Теорія журналістики

Теорія масової інформації

Комп'ютерно-технічні засоби у рекламі і ПР

Методика журналістської творчості

Комунікаційні технології

 

Етика в рекламній і ПР-діяльності

 

Практика рекламної діяльності

Іміджелогія

 

Організація роботи прес-служби

Журналістська етика

Теле-, фото-, аудіореклама

Копірайтинг і дизайн у рекламі і ПР

Теорія і методика рекламної та ПР творчості

Теорія ПР

Теорія реклами

Система маркетингових комунікацій

Менеджмент комунікацій

Зарубіжна реклама і ПР

 

Дисципліни спеціалізації реклама та зв’язки з громадськістю: історія реклами, історія ПР, основи маркетингу, маркетингові дослідження, менеджмент реклами і ПР, психологія реклами, креатив у рекламі та ПР, радіо реклама, зовнішня реклама, реклама і звязки з громадкістю в діяльності державних і некомерційних структурах.

Дисципліни спеціалізації економічна журналістика: основи менеджменту, інформаційний менеджмент, трудове законодавство, бізнес-планування, основи економічної теорії, фінанси підприємства, бухгалтерський облік, економічний аналіз підприємства, економічна статистика, методи прийняття управлінських рішень.

Дисципліни спеціалізації теле- та радіожурналістика: психологія спілкування, майстерність тележурналіста, сценарна майстерність, основи операторської майстерності, техніка мовлення, акторська майстерність, майстерність теле та радіоведучого, літературне редагування, режисура телебачення, основи монтажу, радіо та телеменеджмент.

Дисципліни спеціалізації трепел журналістика: маркетинг рингу рекламних послуг, соціологія реклами, поведінка споживача, реклама в Інтернеті, реклама в пресі, правове регулювання туристичної діяльності, Start-up, бренд-менеджмент, менеджмент у туризмі, логістика туризму.

Дисципліни спеціалізації міжнародна журналістика: нормативно-правове регулювання зовнішньекономічної діяльності, організація документообігу, стратегічне управління, міжнародні медіа системи, історія зарубіжної журналістики, політичні системи світу, країнознавство, національна економіка, діловий протокол та ведення переговорів, міжнародна економіка та торгівля.

Компетенції, що формуються у результаті навчання за освітньо-професійною програмою підготовки

Знання:

еволюції поглядів на розвиток системи соціальних комунікацій та засобів масової комунікації в природі та суспільстві; знаків, мови, коди, особливостей безпосередньої та опосередкованої комунікації; цілей функціонування соціальних комунікацій в контексті суспільних трансформацій та структур й механізмів формування соціальної пам’яті; систем інформаційно-комунікаційних наук, що вивчають різні аспекти, складові та види комунікаційних явищ та систем комунікаційних каналів, взаємодію між ними й динаміку їх розвитку; видів, рівнів й форм комунікаційної діяльності, складових систем соціальних комунікацій та їх сучасний стан; особливостей сучасних технологій управління інформаційно-комунікаційними процесами в суспільстві; якісних методів медіазнавчих досліджень: традиційні методи аналізу (журналістський, біографічний, історичний, літературний тощо), феноменологічного аналізу та дискурс-аналізу; кількісних методи медіазнавчих досліджень: аналіз природної мови, текст-майнінг та контент-аналіз; змісту основних положень  прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; історії та тенденції сучасного розвитку прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; основних засад організації роботи в прикладних соціально-комунікаційних технологій в медіа галузі; шляхів протидій негативним прикладним соціально-комунікаційним технологіям в медіа галузі, основних відмінностей новітніх медіа від традиційних, основні принципи роботи конвергентних медіа; методів та прийомів створення мультимедійних новин, репортажів та інтерв’ю, їх особливості, способи та прийоми підвищення якості текстів; методів використання відкритих джерел інформації; етичних засад журналістської праці для підготовки мультимедійного матеріалу; особливостей механізмів спілкування у соцмережевому просторі та можливості пошуку та поширення інформації через соціальні мережі; спеціальних інструментів комунікацій (хештеги, акаунти, сервіси, маркери тощо); принципів дезінформації і маніпуляції масовою свідомістю в соціальних мережах; комплексу правових засад функціонування ЗМІ в умовах  становлення демократичного суспільства; правових засад діяльності економічного та політичного журналіста та основні поняття, тлумачення і терміни економічної та політичної журналістики;

Уміння:

Вибирати методики обробки інформації та форм її надання, необхідних для прийняття управлінських рішень. Розробляти рекомендації щодо журналістських заходів і дій у вирішенні управлінських завдань на основі результатів проведених досліджень. Приймати рішення щодо організаційної побудови інформаційної системи. Розробляти системи показників ефективності функціонування інформаційної системи та її оцінки. Приймати рішення та розробляти заходи щодо удосконалення інформаційної системи та підвищення ефективності її функціонування. Визначати тематичну орієнтацію органу ЗМІ з урахуванням побажань, рекомендацій аудиторії, авторського активу, громадських, державних організацій та установ, сві­тоглядних чи комерційних установок засновника. Подавати пропозиції щодо формування рубрикаційної системи, тематичного формату окремих рубрик. Подавати пропозиції щодо вдосконалення структури редакції, розподілу навантаження на працівників. - складати індивідуальний план роботи журналіста. Визначати пріоритетні напрямки інформаційної діяльності журналістів зарубіжних засобів масової інформації. Здійснювати заходи щодо встановлення творчих зв'язків з працівниками прес-центрів, прес-служб зарубіжних мас-медіа. Узагальнювати досвід інформаційного впливу засобів масової інформації на суспільство, окремі соціальні гру­пи. Визначати основні напрямки інформаційної роботи. Впроваджувати в інформаційну діяльність новітню тех­но­логію інформаційного впливу.

Підготовка фахівців з вищою освітою за спеціальністю 061 «Журналістика» здійснюється за відповідними рівнями вищої освіти:

Бакалавр.

Здобута кваліфікація дозволяє працювати у:

 • в рекламних, брендингових та PR-агенціях;
 • інформаційно-аналітичних центрах;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • дизайн-студіях,
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій.

Випускники спеціалізації реклама та зв’язки з громадськістю, економічна журналістика, теле-, радіожурналістика, трепел журналістика та міжнародна журналістика можуть займати посади:

 • арт-директора (керівника проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо);
 • креативного директора (керівник з неймінгу, криейтингу та розвитку бренду, фахівець із стратегічного планування реклами);
 • директора з PR (фахівець із підвищення престижу, іміджмейкер у сфері політики та шоу-бізнесу);
 • дизайнера реклами (фахівець з розробки фірмового стилю для проектів та продуктів компанії);
 • рекламіста (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами);
 • прес-секретаря керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації);
 • рекламного агента і менеджера по роботі з клієнтами (фахівець по роботі з клієнтами та з розробки рекламної стратегії);
 • менеджера зі зв’язків з громадськістю (спеціаліст з організації та проведення спеціальних PR-заходів, акцій ттощо);
 • копірайтера та спічрайтера (фахівця у сфері написання рекламних текстів чи слоганів, текстів промов, виступів для високопосадовців держави, політиків, громадських діячів чи бізнесменів);
 • медіабайєра (фахівця, який купує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланера (фахівця з розробки медіастратегії для брендів).
 • телеведучий та радіоведучий (той, хто веде та розробляє програми) та тощо.
Поділитися посиланням: