231 «Соціальна робота»

Галузь знань 23  Соціальна  робота

Спеціальність   231  Соціальна робота

Освітній рівень  бакалавр/ магістр

Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Перший (бакалаврський) рівень

Загальний профіль програми. Професійна підготовка бакалавра за спеціальністю «Соціальна робота» поєднує спеціалізовану професійну теорію з професійною діяльністю, що засновані на цінностях соціальної роботи, із наголосом на наукових дослідженнях, використанні сучасних здобутків соціогуманітарних наук, головно соціальної роботи; має виражені суспільно-політичний, економічний та соціо-інформаційний складники.

Фокус освітньої програми – формування цілісної здорової особистості фахівця загальної практики соціальної роботи, готового до професійної діяльності на всіх рівнях практики, творчого розв’язання різного роду соціальних проблем і задоволення потреб клієнтів на основі результатів наукового пошуку та фактичних даних практики соціальної роботи, сприяння суспільному розвитку; здатного до саморозвитку, самоактуалізації, самореалізації, орієнтує на подальшу фахову самоосвіту, навчання на магістерському освітньому рівні.

 

Програмні результати навчання:

• здатність використовувати знання з напрямів, форм, методів наукових досліджень в галузі соціальної роботи для здійснення професійної діяльності у сфері соціальної роботи, спрямованої на соціальні зміни; 

• здатність до розуміння причинно-наслідкових зв’язків розвитку суспільства та прояву соціально-економічних проблем у різних категорій населення; 

• знання з проведених наукових досліджень в галузі соціальної роботи і соціальних послуг, зайнятості населення; 

• знання з проведених наукових досліджень в психології, педагогіки, соціальної роботи;

• здатність аналізувати процеси становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи та громади як суб’єктів соціальної роботи;

• здатність аналізувати соціальні, правові та політичні умови здійснення соціальної роботи на рівні громади, регіону, держави; 

• здатність у комунікаціях обстоювати патріотичну державницьку позицію;

• здатність використовувати усну та письмову комунікацію українською мовою для здійснення професійної діяльності;

• здатність до самостійної автономної професійної роботи та виконання фахових завдань у складі мультидисциплінарних команд фахівців;

• здатність до використання різноманітних методів, зокрема інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях;

• здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати рішення;

• здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань відповідно до новітніх тенденцій розвитку суспільних наук і професійної сфери;

• здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики;

• здатність встановлювати та підтримувати професійні стосунки з клієнтами, з колегами та іншими фахівцями;

• здатність оцінювати проблеми, потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів; 

• здатність проводити профілактичні втручання на рівні індивіда, соціальної групи, громади; 

• здатність захищати права та представляти інтереси клієнтів;

• здатність оцінювати результати професійної діяльності та коригувати здійснюване втручання; 

• здатність ініціювати та просувати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту через збереження здоров’я населення; 

• здатність підвищувати власну професійну компетентність і сприяти набуттю іншими професійних знань та навичок у сфері соціальної роботи

• здатність застосовувати модель самодопомоги, керовану споживачами в громаді, засновану на партнерстві; 

• здатність надавати психологічну допомогу клієнту і консультування споживачів соціальних послуг;

• надавати об’єктивну фахову інформацію центральним та місцевим органам державної влади, місцевого самоуправління, громадським організаціям з питань соціального розвитку, формування і оцінювання соціальних послуг, соціальної політики; 

• здатність мотивувати та наснажувати індивідів, групи та громади до розвитку і самостійного розв’язання їхніх проблем.

 

Бакалавр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» після закінчення навчання матиме можливість працювати у таких сферах:

 • Державні служби та органи
 • Громадські та благодійні організації
 • Комерційні організації, що надають соціальні послуги

Випускник матиме можливість реалізувати себе у таких сферах діяльності як:

 • Консультативна практика
 • Менеджмент соціальної ситуації клієнта
 • Соціальне забезпечення
 • Соціальна експертиза, соціальне прогнозування та проектування
 • Дослідницька практика
 • Тренінгова практика
 • Посередництво та представництво інтересів
 • Соціальне управління та менеджмент соціальних інституцій.

 

Другий (магістерський) рівень

Загальний профіль програми. У рамках програми підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем студенти знайомляться з сучасними уявленнями про соціальні проблеми й підходами до їх вирішення, опановують методи надання дорадчої і консультативну допомоги окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів, вивчають методи збору й аналізу соціальної інформації, здобувають знання про теоретико-методологічні засади й ключові результати  соціальних досліджень, відповідно до вибору студентами вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки (серед них – розвиток професійних концепцій у соціальній роботі, соціальні інновації, соціальна політика, соціальне проектування, порівняльна соціальна політика, технологія проведення тренінгу тощо).

Успішне завершення програми передбачає здобуття поглиблених фундаментальних та професійно орієнтованих знань та вмінь, здатності вирішувати професійні завдання у галузі  cоціального забезпечення та соціальної роботи.

Програмні результати навчання:

 • здатність використовувати знання, уміння і практичні навички в галузі організації надання допомоги та підтримки людям із вразливих груп;
 • розуміння етичних принципів надання допомоги клієнтам та етичних дилем, що виникають в процесі роботи із клієнтами та можливостей їх розв’язання;
 • планування та впровадження програм допомоги клієнтам, включаючи кризове втручання та направлення до закладів, які надають фінансову та юридичну  допомогу, помешкання, медичне лікування та інші послуги;
 • вміння розробити стратегію та детальний план дослідження, поширення  результатів дослідження та їх застосування в практичній соціальній роботі;
 • поглиблене володіння кількісними та якісними методами збору й аналізу соціальної інформації, зокрема за допомогою сучасних інформаційних технологій;
 • вміння працювати в мережі та формувати ефективні робочі стосунки між індивідами, агенціями, ресурсами громади, волонтерами та іншими професіоналами.
 • вміння провести інтерв’ю із клієнтом, здійснювати оцінку потреб клієнтів, складати план догляду та впроваджувати його разом із клієнтами;
 • вміння оцінити критичні стани та ризики, які можуть виникати у клієнтів та надати відповідну допомогу;
 • навички допомоги клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечення  доступу до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, пов’язані з безробіттям, злиднями, інвалідністю, залежністю, кримінальною або девіантною поведінкою, подружніми та іншими проблемами;
 • вміння зібрати й проаналізувати кількісну та якісну соціальну інформацію;
 • вміння підготувати аналітичні, дослідницькі й навчально-наукові роботи в галузі соціальної роботи,  соціального забезпечення та соціальної політики;
 • вміння використовувати інформаційні технології та програмне забезпечення для ведення професійних записів та аналізу даних в дослідженнях.
 • вміння працювати з клієнтами, застосовувати  відповідні способи спілкування та налагодження стосунків;
 • вміння працювати з ПК, володіння навичками комп'ютерної обробки інформації, пошуку інформації в мережі Інтернет, зокрема в електронних базах даних;
 • навички критичного мислення, оцінка ефективності втручань та програм шляхом моніторингу та звітів щодо досягнень і успіхів клієнтів;
 • навички логічного, послідовного й аргументованого викладу думки;
 • навички самонавчання,  самоорганізації,  управління часом;
 • навички усної та письмової комунікації українською та англійською мовами (за вибором студента, також іншими однією-двома іноземними мовами);
 • навички проведення супервізії, вміння працювати в команді.

Магістр зі спеціальності 231 «Соціальна робота» після закінчення навчання матиме можливість працювати в науково-дослідницьких організаціях, що займаються вивченням соціальних проблем, державних установах, що займаються плануванням та розробкою програм підтримки соціально незахищених груп населення.                                       

Випускники програми підготовлені до виконання роботи, спрямованої на надання дорадчої і консультативної  допомогу окремим особам, сім’ям, групам, спільнотам та організаціям у випадку виникнення у них соціальних та особистих труднощів. Вони допомагають клієнтам розвинути необхідні вміння та навички, а також забезпечують  доступ до відповідних ресурсів та служб підтримки, необхідних для реагування на проблеми, що виникають в складних життєвих обставинах.

Процес навчання побудований на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення його в професійно-орієнтовані практики.

У освітньому процесі широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (тренінг лідерства, тренінг комунікативної компетентності, тренінг соціальної компетентності фахівця соціальної сфери).

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності надають передбачені програмами підготовки практики, які реалізуються на базі різних державних та недержавних установ і організацій (притулки для дітей, слідчі ізолятори, реабілітаційні центри, українські й міжнародні благодійні та громадські організації).

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів. Важливого значення надається й реалізації особистісних інтересів студентів.

Поділитися посиланням: