Навчання у МАУП

Меню

281 «Публічне управління та адміністрування»

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація: Державна служба

 Навчально-науковий інститут міжнародних відносин та соціальних наук

Освітній рівень: перший (бакалаврський)

Фокус програми підготовки фахівців: акцент на управлінський консалтинг, аналітичну діяльність.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: радник-консультант в органах державної влади, радник-аналітик з публічного адміністрування.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН:

 1. PR-технології у державному управлінні
 2. Аналіз ситуацій
 3. Аналітична діяльність
 4. Вступ до спеціальності "Публічне управління та адміністрування"
 5. Державна гуманітарна політика
 6. Державна соціальна політика
 7. Державне управління в економічній сфері
 8. Документообіг та підготовка аналітичних документів
 9. Законодавство в сфері самоврядування
 10. Електронне врядування
 11. Кадрова політика і державна служба
 12. Корпоративна соціальна відповідальність
 13. Методологія і методи досліджень у публічному управлінні та адмініструванні
 14. Методологія і методи прогнозування
 15. Методологія та методи наукових досліджень
 16. Міжнародна технічна допомога та двостороннє співробітництво в сфері публічного адміністрування
 17. Муніципальна соціально-економічна політика
 18. Нормативно-правова та етична регуляція наукової діяльності
 19. Організаційно-правові засади державного управління
 20. Організація управління муніципальними установами
 21. Основи етнології
 22. Педагогіка вищої школи
 23. Підготовка наукових текстів
 24. Планування та управління науковими проектами
 25. Політика європейської інтеграції
 26. Політика регіонального розвитку
 27. Правове забезпечення публічного управління
 28. Публічне управління
 29. Регіональний маркетинг
 30. Соціальна інфраструктура населених пунктів
 31. Соціальна політика органів місцевого самоврядування
 32. Соціологічний аналіз державо-управлінської діяльності
 33. Стратегічне планування
 34. Теорія та історія державного управління
 35. Теорія та історія місцевого самоврядування
 36. Теорія та історія державного управління та місцевого самоврядування
 37. Теорія та практика реформ
 38. Територіальна громада у системі місцевого самоврядування
 39. Територіальна організація влади в Україні
 40. Тренінг швидкого читання та розвитку пам'яті
 41. Управлінське консультування
 42. Управління проектами
 43. Управління якістю публічних послуг
 44. Філософія державного управління і місцевого самоврядування
 45. Я-студент

Програмні компетентності

Загальні:

-         Здатність до лідерства і командної роботи.

-         Здатність до творчого мислення та пошуку.

-         Здатність до аналізу та синтезу. Здатність забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених фактів.

-         Вміння застосовувати ІКТ-технології.

-         Володіння державною діловою мовою.

-         Володіння іноземною мовою.

-         Володіння комунікативними навичками.

-         Здатність до створення здоров’язберігаючого простору професійної діяльності.

Фахові:

 • Розуміння основ публічного управління та адміністрування.
 • Розуміння основ гуманітарної політики держави.
 • Розуміння основ соціально-економічної політики держави.
 • Здатність використовувати нормативно-правову базу публічного управління.
 • Здатність здійснювати менеджмент у публічному управління та адмініструванні.
 • Володіння методикою управлінського консультування.
 • Володіння знаннями та навичками роботи з організаціями  громадянського суспільства.
 • Дотримання етичних норм державного службовця та засвоєння європейських цінностей та стандартів публічної служби.
 • Володіння формами та методами організації, підвищення якості, надання  адміністративних послуг.
 • Володіння проектним менеджментом.
 • Володіння знаннями з психології управління та соціальної педагогіки.
 • Володіння методикою соціологічного дослідження та методами статистики.

 

Програмні результати навчання

 • Вміння працювати в умовах неформального спілкування з позиції лідера, радника, помічника. Здатність виконувати діяльність під керівництвом лідера, у якості лідера. Вміння делегувати свої повноваження. Знати про стимули та бар’єри ефективної командної роботи.
 • Здатність до постійного самонавчання та розвитку.
 • Здатність продукувати нові ідеї у процесі вирішення професійних завдань та з метою ефективної організації професійної діяльності і проектування у публічному управління та адмініструванні. Володіння технологіями творчої, креативної діяльності, конструктивними підходами в роботі.
 • Здатність забезпечувати ефективний пошук, аналізувати та структурувати інформацію на основі логічних аргументів і перевірених фактів.
 • Здатність визначати, отримувати, аналізувати та поєднувати інформацію з різних джерел, документів та текстів, застосовувати у процесі професійної діяльності різні інформаційні ресурси та професійні інструменти, що дозволяють проектувати рішення проблем публічного управління та адміністрування і практичні завдання.
 • Володіння методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.
 • Здатність впроваджувати ІКТ-технології у професійній діяльності. Готовність до ведення дистанційної освітньої та консультативної діяльності, використання комп’ютерних і мультимедійних технологій, цифрових освітніх ресурсів, ведення робочої документації на електронних носіях.
 • Здатність  вільно спілкуватися і вести документацію державною мовою. Здатність до написання аналітичних, розпорядчих, презентаційних та наукових текстів державною мовою.
 • Усне і письмове спілкування іноземною мовою. Здатність опрацьовувати зарубіжні наукові та нормативно-правові джерела. 
 • Здатність до усвідомлення цінності комунікації як складової професійної діяльності. Усвідомлення етичних норм і правил комунікативної взаємодії засобами вербальної, невербальної, комп’ютерної комунікації.
 • Володіння методами та інструментами масових та персональних комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів.
 • Знання та навички роботи з ЗМІ, мережами Інтернет, громадською думкою.
 • Здатність до професійної саморегуляції та здоров’язбереження. Здатність до створення здоров’язберігаючого простору під час професійної діяльності. Здатність витримувати емоційне навантаження в складних ситуаціях професійної діяльності. Вміння самодіагностики, саморегуляції з метою попередження професійного перевантаження та синдрому професійного вигоряння.
 • Володіння знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку публічного управління та місцевого самоврядування.
 • Володіння знанням світової, насамперед, європейської та української теорії й практики реформування суспільства, держави, державного управління.
 • Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського суспільства.
 • Вміння аналізувати основні тенденції розвитку державної гуманітарної політики та шляхи вирішення національних і регіональних проблем.
 • Володіння знаннями з теорії і практики залучення світового досвіду в управління та регулювання національними і регіональними гуманітарними процесами.
 • Вміння аналізувати основні тенденції розвитку сучасної соціальної політики, і шляхи подолання соціальних проблем. Здатність прогнозувати тенденції, динаміку, ситуації в різноманітних сферах життєдіяльності населення, що потребують соціальної допомоги і захисту.
 • Вміння використовувати методи та принципи економіки. Здатність до використання знань з фінансового аспекту системи соціального захисту населення. Вміння організовувати економічну діяльність державних установ та здійснювати економічний та фінансовий аналіз їхньої діяльності. Здатність до використання різних видів економічних механізмів, які застосовуються в соціальній сфері. Здатність застосовувати знання з корпоративної соціальної відповідальності та вміти застосовувати різні стратегії корпоративної соціальної відповідальності у своїй діяльності.
 • Володіння юридичними термінами, необхідними для професійної діяльності. Ефективне використання у професійній діяльності нормативно-правових документів для вирішення відповідних професійних завдань, нормативно-правових ситуацій тощо. Робота в інформаційному полі нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних документів.
 • Здатність здійснювати управління власною професійною діяльністю та працювати у команді. Вміння визначати, конкретизувати та здійснювати вибудовування ієрархії завдань у професійній діяльності.
 • Вміння здійснювати стратегічне (розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем суспільного розвитку) та тактичне планування та добирати оптимальній ефективний інструментарій.
 • Володіння антикризовим менеджментом: розробка антикризових документів, створення та організація роботи антикризових команд.
 • Знання змісту основних етапів управлінського консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження.
 • Здатність встановлювати взаємозв’язки організацій і установ державного сектору з організаціями громадянського суспільства: політичними партіями, релігійними організаціями, громадськими об'єднаннями  та територіальними громадами; бізнесовими структурами. Здатність координувати діяльність різних суб’єктів надання публічних послуг під час роботи із конкретними випадками отримувачів публічних послуг.
 • Знання та дотримання етичних принципів як з погляду професійної чесності, так і з погляду розуміння можливого впливу на особистість, соціальну групу, соціальну ситуації. Повага до гідності кожної людини. Вміння спрямовувати усі свої зусилля, знання та навички на допомогу окремим громадянам, сім'ям, групам, спільнотам та громадам. Вміння бути толерантними до різних соціальних та релігійних груп та емоційних проявів отримувачів публічних послуг, мати належний рівень професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігати рівновагу, терпимість.
 • Вміння застосовувати різні форми та методи організації, підвищення якості надання адміністративних  послуг
 • Здатність здійснювати інформаційний, організаційний супровід інноваційних проектів. Володіння навичками налагодження співпраці з експертним співтовариством.
 • Вміння досліджувати психічні явища у процесі взаємодії людей у великих та малих суспільних групах. Володіння знаннями про шляхи та способи передбачення, попередження, подолання суперечностей у взаєминах між окремими людьми, групами, об'єднаннями, вміти їх гармонізувати. Володіння конструктивними підходами в роботі, сучасною професійною етикою, безконфліктною поведінкою.
 • Організація та проведення збору та аналізу соціально-економічної, політичної, статистичної  інформації у сфері діяльності.
 • Організація та проведення інформаційно-пошукової роботи з актуальних питань публічного управління.
 • Здатність до володіння основними методами та техніками соціологічних досліджень. Володіння навичками використання методів статистики. Здатність до проектування соціологічних досліджень,  аналізу та інтерпритації їх результатів, а також розроблення тактики впровадження їх у практичну діяльність.

 

За даною спеціальністю передбачено вивчення іноземних мов (за вибором студента): англійська, німецька, французька тощо.

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна.

 

Після завершення навчання на бакалавріаті студенти мають можливість продовжити навчання на другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти (PhD).

 

Нормативний термін навчання:

на основі повної загальної середньої освіти: денна – 4 роки, заочна (в т.ч. дистанційна – 4 роки 6 місяців

на базі дипломів молодшого бакалавра іншого напряму: денна – 3 роки, заочна (в т.ч. дистанційна – 3 роки 6 місяців

 

Можливе місце роботи * Посада * Характеристика професійної діяльності

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування: районні та міські; політичні партії, громадські організації.

 

Виробнича практика проходить в установах органів державної влади, органів місцевого самоврядування: районних та міських; політичних партіях, громадських організаціях.

 

Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

Освітній рівень: другий (магістерський), сьомий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій.

Мета програми підготовки фахівців  – надати здобувачам вищої освіти інформацію в галузі публічного управління та адміністрування з акцентом на критичному мисленні та практичних навиках дослідження, розвитком компетентностей, необхідних для комунікації, кооперації, із широким доступом до працевлаштування; підготувати студентів до певних областей публічного адміністрування, що дасть їм можливість працювати самостійно в якості експертів, аналітиків, викладачів, радників-консультантів.

Орієнтація програмиосвітня, професійна.

Програма базується на загальновідомих наукових результатах із врахуванням сьогоднішнього стану публічного управління та адміністрування, орієнтує на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра: радник-консультант в органах державної влади, радник-аналітик з публічного адміністрування.

Програмні компетентності:

Загальні:

-                     Гнучкість мислення. Набуття гнучкого способу мислення, який дає можливість зрозуміти й розв’язати проблеми та задачі, зберігаючи при цьому критичне ставлення до усталених наукових концепцій.

-                     Навики критичності та самокритичності. Здатність здійснювати критичний аналіз власних матеріалів, а також брати учать у наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію.

-                     Етичні установки. Знання законів України, положень міжнародних та національних професійних кодексів, які регулюють діяльність радника-консультанта. Формування здатності щодо дотримання об'єктивності та безпристрасності, збереження конфіденційності у роботі з клієнтами; підтримувати самодисципліну та самоконтроль.

Спеціальні (фахові):

-                     Дослідницька здатність: формулювати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в галузі публічного управління та адміністрування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручі до уваги наявні ресурси. Володіння методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності.

-                     Знання основних філософських методологічних підходів: Вміння застосовувати знання з філософії для пошуку методів і методології розв’язання конкретно-наукових задач. Вміння прогнозувати на основі філософських знань розвиток сучасної науки, можливий розвиток суспільних процесів.

-                     Управлінські та лідерські здатності: знання та навички організації роботи команд, аналітичних центрів та підрозділів.

-                     Розуміння змісту основних етапів консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження. Володіння формами та методами організації та проведення консалтингу в публічному управлінні та адмініструванні. Вміння здійснювати консультування працівників та керівників органів державної влади с питань державного управління, його розвитку та реформування.

-                     Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського суспільства.

-                     Володіння знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку публічного управління та адміністрування.

-                     Здатність до організації та проведення аналізу соціально-економічної, політичної інформації у сфері діяльності. Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.

-                     Комунікація: володіння усною та письмовою іноземною мовою на рівні вище середнього; здатність представляти нею результати власних оригінальних досліджень у різних жанрових формах (стаття, есе, презентація, виступ на конференції, публічна науково-популярна чи наукова лекція, тощо). Здатність використовувати іншомовну літературу у професійній діяльності. Здатність комунікувати із колегами щодо наукових досягнень, як на загальному, так і на фаховому рівнях.

-                     Володіння методами та інструментами масових та персональних комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів.

-                     Володіння стратегічним плануванням: розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем суспільного розвитку.

-                     Здатність працювати в інформаційному полі нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних документів.

-                     Здатність до проектувальної діяльності: здатність до підготовки та реалізації інноваційних проектів, володіння проектним менеджментом.

-                     Вміння готувати державно-управлінські проекти, розробляти плани, прогнози соціально-економічного розвитку територій.

-                     Здатність до аналітичної діяльності: здатність до підготовки документів за результатами аналітичної діяльності: звітів, аналітичних записок, прес-релізів тощо.

-                     Вміння здійснювати експертну оцінку ситуацій, нормативно-правових документів, проектів державного управління організація та аудиту.

 

Програмні результати навчання:

-                    Знання законів України, положень міжнародних та національних професійних кодексів, які регулюють діяльність радника-консультанта.

-                    Здатність формулювати (роблячи презентації або представляючи звіти) нові гіпотези та наукові задачі в галузі публічного управління та адміністрування, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручі до уваги наявні ресурси.

-                    Володіння методологією, технологіями та методами наукового дослідження, різними напрямами та інструментами аналітичної діяльності.

-                    Знання характеристик та особливостей методів дослідження, поняття про наукову діяльність, її види, форми.

-                    Вміння застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою.

-                    Вміння методично грамотно працювати з текстами наукових джерел.

-                    Знання характерних особливостей наукової мови та наукової творчості.

-                    Знання основних філософських методологічних підходів. Вміння застосовувати знання з філософії для пошуку методів і методології розв’язання конкретно-наукових задач.

-                    Знання та навички організації роботи команд, аналітичних центрів та підрозділів.

-                    Вміння ефективно використовувати українську, англійську (іншу іноземну) мови для здобуття і передавання фахової інформації.

-                    Вміння анотувати та реферувати іномовну і україномовну літературу за фахом.

-                    Вміння репрезентувати результати власних наукових досліджень українською та іноземною мовою в усній мові та в писемній формі: готувати слайди презентацій, продукувати і грамотно оформлювати різножанрові наукові тексти відповідно до сучасних вимог.

-                    Здатність комунікувати із колегами щодо наукових досягнень, як на загальному, так і на фаховому рівнях.

-                    Здатність здійснювати критичний аналіз власних матеріалів, а також брати учать у наукових дискусіях, висловлюючи та відстоюючи свою власну позицію.

-                    Розуміння поняття творчості та наукової творчості, її ознак, умов ефективності творчої діяльності.

-                    Здатність дотримуватися об'єктивності та безпристрасності, зберігати конфіденційність у роботі з клієнтами; підтримувати самодисципліну та самоконтроль.

-                    Знання теоретичних, методичних та організаційних основ проектного менеджменту.

-                    Вміння управляти проектом на всіх стадіях розвитку його життєвого циклу та використовувати сучасні інформаційні технології; володіти методами управління проектами у всіх областях знань проекту.

-                    Вміння здійснювати аналіз теоретичних та практичних проблем реформування органів публічної влади.

-                    Володіння політичним, соціально-економічним, соціологічним та правовим знанням та його транскрипціями щодо сучасного українського суспільства.

-                    Знанням щодо стану, проблем, тенденцій розвитку публічного управління та адміністрування.

-                    Розуміння змісту основних етапів консультування: підготовка, діагноз, планування дій, впровадження.

-                    Знання форм та методів організації та проведення консалтингу в публічному управлінні та адмініструванні.

-                    Вміння здійснювати консультування працівників та керівників органів державної влади с питань державного управління, його розвитку та реформування.

-                    Здатність до організації та проведення аналізу соціально-економічної, політичної інформації у сфері діяльності.

-                    Здатність здійснювати інформаційно-аналітичний супровід розробки та прийняття управлінських рішень.

-                    Володіння стратегічним плануванням: розробка стратегічних документів, стратегій розвитку, планів, програм для вирішення проблем суспільного розвитку.

-                    Здатність працювати в інформаційному полі нормативно-правового забезпечення з метою підготовки відповідних документів.

-                    Володіння методами та інструментами масових та персональних комунікацій, організації зв'язків з громадськістю - паблік-рилейшинз (PR), підготовки та проведення презентацій інтелектуальних продуктів.

-                    Вміння готувати державно-управлінські проекти, розробляти плани, прогнози соціально-економічного розвитку територій.

-                    Здатність до підготовки документів за результатами аналітичної діяльності: звітів, аналітичних записок, прес-релізів тощо.

-                    Вміння здійснювати експертну оцінку ситуацій, нормативно-правових документів, проектів державного управління організація та аудиту.

-                    Вміння аналізувати напрями та проблеми реалізації державної політики в сфері публічного управління.

-                    Вміння критично осмислювати сучасне суспільно-політичне життя.

-                    Знання світової, насамперед, європейської та української теорії й практики реформування суспільства, держави, державного управління.

 

 

Диплом магістра з публічного управління та адміністрування.

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна.

 

Після завершення навчання в магістратурі студенти мають можливість продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти (PhD); на міждисциплінарних програмах (політологія, соціологія, інше); продовження навчання за кордоном для отримання наукового ступеню PhD.

 

Нормативний термін навчання:

на основі диплома бакалавра з публічного адміністрування: денна – 1 рік 6 місяців, заочна (в т.ч. дистанційна) – 1 рік 6 місяців.

на базі дипломів бакалавра іншого напряму: денна – 1 рік 6 місяців, заочна (в т.ч. дистанційна – 2 роки.

 

Можливе місце роботи * Посада * Характеристика професійної діяльності

Дослідницька діяльність в університетах або наукових організаціях.

Адміністративна та управлінська діяльність: органи державної влади, органи місцевого самоврядування: районні та міські; політичні партії, громадські організації.

 

Виробнича практика проходить в установах органів державної влади, органів місцевого самоврядування: районних та міських; політичних партіях, громадських організаціях.

 


Галузь знань: 28 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціальність: 281«Публічне управління та адміністрування»

 

Освітній рівень: третій (освітньо-науковий) рівень, восьмий кваліфікаційний рівень Національної рамки кваліфікацій.

 

Фокус програми:

Загальний:

-                    дослідження закономірностей і розроблення науково-практичних основ і підходів до розробки та реалізації механізмів публічного управління та адміністрування.

Спеціальний:

- узагальнення теоретичних засад у сфері публічного адміністрування;

- визначення сутності, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;

- опанування основами методології, технологіями та оволодіння методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному т амісцевому рівнях з позицій загальноцивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;

- набуття навичок розробки та впровадження заходів з забезпечення результативної та ефективної діяльності суб’єктів публічної сфери;

- визначати стратегічні та поточні цілі державного управління з урахуванням вимог сучасних проблем розвитку країни, регіону та окремих підприємств;

- приймати рішення щодо вибору найбільш доцільних методів та інструментів державного управління, використання яких дозволило б з найменшими витратами певних ресурсів досягнути поставлених цілей;

- визначати ефективність мір державного управління;

- орієнтуватися в державному управління як процесі реалізації державної влади, в його динаміці та змісті;

- прогнозувати наслідки та аналізувати зміст державної політики у різних сферах суспільного життя;

- набуття навичок аналізу та прогнозування основних напрямів розвитку публічного управління та адміністрування;

- опанування проблемами централізації та децентралізації державного управління в сучасних умовах.

 

Працевлаштування:

-          Дослідницька та викладацька діяльність у сфері економіки та управління.

-          Адміністративна та управлінська діяльність у сфері економіки та управління.

Посади згідно класифікатора професій України. Асистент (2310.2), доцент (2310.1), професор (2310.1), директор (керівник) малого підприємства (1312), директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) (1210.1), директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т.ін.) (1210.1, директор (начальник, інший керівник) підприємства (1210.1), директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т.ін.) (1210.1, директор курсів підвищення кваліфікації (1210.1), директор науково-дослідного інституту (1210.1), директор центру підвищення кваліфікації (1229.4), завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін..) (1237.2).

Постдокторські посади в дослідницьких групах в університетах та наукових лабораторіях. Відповідні робочі місця в органах державної влади та місцевого самоврядування (наукові дослідження та управління), у промисловості та комерції.

Самостійне працевлаштування.

 

Продовження освіти: докторські програми з публічного управління та адміністрування; продовження навчання у вищих навчальних закладах України та за кордоном для отримання наукового ступеню доктора наук.

Поділитися посиланням: