293 «Міжнародне право»

Галузь знань: 29 «Міжнародні відносини»

Спеціальність: 293 «Міжнародне право»

Рівень вищої освіти: бакалавр

Основні спеціалізації:

 • Міжнародне право

Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого

Програма спеціальності 293 «Міжнародне право» орієнтована на підготовку висококваліфікованих фахівців, які мають поглиблені знання з міжнародного публічного, приватного та європейського права і належну кваліфікацію для юридичного аналізу міжнародних відносин та ефективної роботи в міжнародному оточенні на засадах оволодіння системою компетентностей.

Фокус програми: Бакалавр з міжнародного права має оволодіти компетентностями, що надають можливість самостійно аналізувати та досліджувати сучасні тенденції розвитку міжнародного права, готувати довідки, рекомендації, експертні висновки для органів державної влади та приватних осіб з проблематики міжнародного публічного та приватного і національного права, представляти інтереси України в міжнародних організаціях, представляти інтереси України та громадян в міжнародних та національних судових установах.

Мета освітньої програми: Сформувати у здобувачів вищої освіти глибинні знання та вміння фахово працювати із міжнародними договорами, вільно орієнтуватися у дипломатичному та консульському праві, праві міжнародних організацій, міжнародному економічному, кримінальному, повітряному, космічному, безпековому праві тощо; приймати участь у врегулюванні правовідносин за участю іноземних фізичних та юридичних осіб, захисті інтересів фізичних та юридичних осіб України за кордоном, представництві у міжнародному комерційному арбітражі; використовувати законодавство іноземних держав у сфері цивільного, адміністративного, кримінального та конституційного права, цивільного і кримінального процесу; забезпечувати супровід різних видів діяльності українських підприємств у європейському правовому просторі тощо.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність розуміти природу, динаміку, принципи організації міжнародних відносин, форми та способи їх реалізації, типи та види міжнародних акторів, їх роль в сучасних міжнародних відносинах та міжнародній політиці.
 • Вміння характеризувати природу та джерела зовнішньої політики держави, еволюцію підходів до формування та здійснення зовнішньої політики, принципи організації системи зовнішньої політики та функціонування інститутів зовнішньої політики.
 • Здатність захищати національні інтереси власної держави за допомогою міжнародно-правових інструментів.
 • Уміння здійснювати юридичний аналіз та юридичну кваліфікацію явищ міжнародного життя на основі міжнародно-правових норм.
 • Уміння надавати юридичні висновки й консультації з питань міжнародного права, національного права України та інших держав; визначати юридичні ризики тих або інших зовнішньополітичних або зовнішньоекономічних ініціатив, підбирати шляхи їхньої мінімізації.
 • Здатність до юридичного супроводу основних видів зовнішньоекономічних операцій і міжнародної економічної взаємодії.
 • Уміння розробляти юридичну позицію в інтересах клієнта, а також контраргументи проти позиції опонентів; вести дискусію й дебати з міжнародно-правових і загальноюридичних питань.
 • Уміння вести дипломатичне та ділове листування, працювати з міжнародними документами: договорами, актами міжнародних організацій тощо, — аналізувати їхній характер і юридичний статус, складати проекти й супровідну документацію українською й іноземними мовами.
 • Уміння дотримуватися основних норм дипломатичного та ділового етикету, здатність враховувати фундаментальні особливості культури та менталітету представників іноземних держав.
 • Уміння здійснювати ефективну комунікацію в мультикультурному середовищі (українською та іноземною мовою).
 • Здатність характеризувати договірний та інституційний механізми правового регулювання європейської інтеграції; вміння аналізувати практику органів євроінтеграційних об’єднань, рішення Суду ЄС та національних судових установ держав-членів.
 • Уміння розуміти особливості міжнародно-правових явищ, прогнозувати основні напрямки розвитку міжнародного права.
 • Здатність адаптувати та використовувати міжнародно-правові норми та принципи в національній правовій системі.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 293 «Міжнародне право» повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • Визначати сучасні досягнення міжнародного права (публічного та приватного), порівняльного законодавства, виявляти в подіях і фактах міжнародного життя тенденції та закономірності, формулювати їх та визначати пов’язані з ними майбутні можливості й ризики.
 • Визначати міжнародно-правову ситуацію, використовувати різні джерела безпосередньої й опосередкованої інформації для з’ясування потрібних обставин і фактів, надання міжнародно-правової оцінки подіям міжнародних відносин.
 • Застосовувати одержані знання й уміння з міжнародних відносин, міжнародного права при вирішенні практичних завдань.
 • Визначати політичні, дипломатичні, іміджеві, суспільні, економічні й інші ризики, пов’язані з заходами міжнародно-правового характеру, взаємодіяти з фахівцями відповідних галузей при підборі засобів мінімізації таких ризиків.
 • Формулювати концептуальні схеми вирішення міжнародно-правових і національно-правових проблем, аналізувати правові концепції на предмет логічної послідовності та практичної адекватності.
 • Аналізувати зібрану й оброблену інформацію про стан міжнародних відносин, зовнішньої політики України та інших держав, складати аналітичні довідки, звіти й інші форми представлення результатів аналізу з правильним оформленням посилань на норми міжнародного та національного (українського та закордонного) права.
 • Передбачати широкі загальносуспільні наслідки укладання міжнародного договору або вчинення іншої дії дипломатичного або міжнародно-правового характеру, ухвалення внутрішньодержавних нормативно-правових актів тощо.
 • Складати проекти міжнародного договору та пов’язаної документації (закону про ратифікацію, пояснювальних записок тощо) українською та іноземною мовами, складати процесуальні документи для ведення справ у судових органах, тексти законопроектів, порівняльних таблиць, пояснювальних записок, та іншої супровідної документації до законопроектів тощо.
 • Представляти інтереси клієнта у судах України та третейських судах, утворених за законодавством України, а також у міжнародному комерційному арбітражі та міжнародних судових установах.
 • Здійснювати діяльність у дипломатичній та інших суміжних до міжнародного співробітництва сферах.

Працевлаштування:  Бакалавр міжнародного права здатний виконувати професійні види робіт й обіймати первинні посади в органах державної влади, в організаціях та юридичних фірмах різних видів діяльності та форм власності згідно з Національною рамкою кваліфікацій та Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК 003:2013. Наприклад, секретар адміністративних органів, судовий секретар, виконавець та розпорядник; помічник керівника організації/установи; референт, помічник адвоката, політика, нотаріуса, помічник судді, аташе, віце-консул, дипломатичний агент тощо.

Продовження освіти: Можливість навчання за програмою другого рівня за спеціальностями 081 «Право» або спорідненими за магістерськими освітньо-науковими / освітньо-професійними програмами вищої освіти.

Поділитися посиланням: