Навчання у МАУП

Меню

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України»

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ МАУП

ГО "Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління"

Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

Інститут професійних кваліфікацій

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Шановні пані та панове!

 

Запрошуємо аспірантів, студентів та викладачів взяти участь  у роботі

Всеукраїнської  науково-практичної конференції

«Проблеми реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України»

 

13 травня 2020 року

Форма участі – дистанційна

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

Тематичні напрями конференції:

1. Актуальні проблеми реалізації євроатлантичного вектору зовнішньої політики України
2. Інтеграція України до Європейського Союзу: проблеми та перспективи.
3. Співпраця України та Європейського Союзу в політичній, економічній, соціальній, культурній та інших сферах.
4. Європейські норми та цінності в суспільно-політичному та економічному житті України
5. Актуальні проблеми розвитку міжнародного туризму в Україні в контексті її євроінтеграції
6. Міжнародно-правові аспекти щодо інтеграції України у Європейську спільноту
7. Господарська, цивільна та кримінально-правова проблематика в умовах активізації євроінтеграційних процесів
8. Актуальні питання національної безпеки в умовах реалізації євроінтеграційного та євроатлантичного курсів України
9. Актуальні проблеми розвитку інформаційних технологій та їх вплив на розвиток держави
10. Інноваційні підходи до управління у сфері професійної освіти

Для участі у конференції необхідно  до 08 травня 2020 р. надіслати на електронну адресу  conf-maup-s@ukr.net текст матеріалу для друку (назвою файлу є прізвище автора) а також відскановану квитанцію про сплату оргвнеску у розмірі 100 грн. (за публікацію матеріалів конференції), (для студентів, аспірантів та співробітників Академії – участь безкоштовна)

Оприлюднення електронного варіанту збірника відбудеться на сайті http://maup.com.ua/

та буде відправлятися  електронною поштою авторам

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», корп.24, вул. Фрометівська, 2, м. Київ, 03039

Е-mail: conf-maup-s@ukr.net, тел. (044) 527-94-44

Оплату організаційного внеску просимо надіслати на рахунок:

ПрАТ "ВНЗ "МАУП", 03039, м. Київ, вул. Фрометівська, 2, АТ «ТАСкомбанк»
Р/р  UA443395000000026008040388001
МФО 339500, Код ЄДРПОУ 00127522

Призначення платежу - за публікацію тез доповіді

Оргкомітет залишає за собою право не друкувати матеріали, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за умови відсутності підтвердження оплати.

 

Вимоги до оформлення тез:

Шрифт: Times New Roman, 14 кегля, 1,5 інтервал. Поля: з усіх боків – 20 мм.

Абзацний відступ – 1,25.

Обсяг: 3-5 сторінок формату А-4.

Розміщення:

У першому рядку у верхньому правому куті (від поля) – П.І.Б. автора/співавторів (повністю) напівжирним шрифтом.

У наступному рядку справа –  освітньо-кваліфікаційний рівень, курс (для студентів/аспірантів), або науковий ступінь, вчене звання, (для наукових та науково-педагогічних представників), назва ЗВО (установи).

Нижче в центрі великими літерами напівжирним шрифтом – НАЗВА

Далі з нового рядка – основний текст.

Список використаних джерел – до 3 пунктів.

Рукопис потрібно ретельно відредагувати.

За мовностилістичний рівень написання тексту відповідальність несе автор!

Посилання та літературні джерела оформляти згідно з чинними вимогами АК України

 

Зразок оформлення тез

 

Сидоренко Анатолій Михайлович

аспірантка, Національна академії управління

 

ПИТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

(Текст доповіді)

 

Список використаних джерел

 

  1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 14. – ст.192
  2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр.  К. : КВІЦ, 2011.  576 с.
  3. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя [Електронний ресурс] // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pd
Поділитися посиланням: