Спеціалізована вчена рада К 26.142.03

Спеціалізована вчена рада К 26.142.03 зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; переробна промисловість)»

І. Загальна інформація 

 1. В ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» діє спеціалізована вчена рада     
  К 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; переробна промисловість)»
 2. Головою спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Захожая Валерія Борисовича, директора Інституту міжнародної економіки та фінансів, завідувача кафедри фінансів і кредиту ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
 3. Заступником голови спеціалізованої вченої ради призначено доктора економічних наук, професора Романову Лідію Василівну, завідувача кафедри маркетингу ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
 4. Вченим секретарем спеціалізованої вченої ради призначено кандидата економічних наук, доцента Фещенко Олену Леонідівну, заступник директора-декан Інституту міжнародної економіки та фінансів, професора кафедри теоретичної та прикладної економіки ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 
 5. Затверджено персональний склад спеціалізованої вченої ради ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (наведено далі).
 6. Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 26.142.03 ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» до 07 жовтня 2017 року.

ІІ. Напрями досліджень, які розглядаються спеціалізованою вченою радою

До захисту приймаються дисертації, які досліджують теоретико-методологічні, науково-методичні та прикладні засади, розвиток, тенденції та закономірності функціонування ринку товарів і послуг, міжнародних економічних стосунків, економічної, інвестиційної, інноваційної, виробничої, логістичної, маркетингової діяльності підприємств, організаційно-правові форми підприємницької діяльності, чинники, ресурси, види, стадії та результати економічної діяльності підприємств, процес і форми управління підприємством (менеджмент) за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; переробна промисловість.

Напрямки дослідження:

 • Підприємство як суб’єкт господарювання.
 • Підприємництво як соціально-економічне явище. Організаційно-правові та економічні форми підприємницької діяльності.
 • Зовнішньоекономічна діяльність, зв’язки, товарні потоки суб’єктів господарювання та їх інфраструктурне забезпечення.
 • Підприємство на внутрішніх і світових ринках товарів і послуг.
 • Економічна безпека підприємницької діяльності.
 • Основні засоби (фонди) підприємства: економічна сутність, структура, знос, амортизація; виробнича потужність підприємства.
 • Оборотні кошти: структура, кругообіг, нормування, показники та шляхи ефективного використання.
 • Власність і її вплив на ефективність діяльності підприємства, форми та шляхи її реалізації на підприємствах.
 • Виробничо-господарська діяльність підприємства.
 • Маркетингова та логістична діяльність підприємства.
 • Інвестиційна й інноваційна діяльність підприємства.
 • Економічні проблеми та механізми ресурсо- та енергозбереження й інтенсифікації виробництва.
 • Затрати та собівартість продукції.
 • Фінансово-економічні результати діяльності підприємства: конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку; реструктуризація та санація підприємства; банкрутство та ліквідація підприємства.
 • Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства (менеджмент).
 • Функції та технологія управління підприємством (менеджмент).
 • Види планування: стратегічне, тактичне планування й оперативно-календарне планування, бізнес-планування.
 • Контролювання, моніторинг і діагностика діяльності підприємств.
 • Принципи та методи управління підприємством (менеджменту).
 • Інформації та комунікації в управлінні підприємством.
 • Формування, розвиток, оцінювання, мотивація, використання, переміщення персоналу підприємства.
 • Ефективність управління персоналом на підприємстві.
 • Прогнозування перспектив технологічного оновлення підприємств з урахуванням загальних тенденцій науково-технічного й інноваційного розвитку.

ІІІ. Склад спеціалізованої вченої ради К 26.142.03 зі спеціальності 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності: сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; переробна промисловість)»

Голова ради: Захожай Валерій Борисович, д.е.н., професор, директор інституту, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Заступник голови: Романова Лідія Василівна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом».

Вчений секретар: Фещенко Олена Леонідівна, к.е.н., доцент, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Члени ради

Буряк Руслан Іванович, д.е.н., доцент, професор кафедри, Національний університет біоресурсів і природокористування, спеціальність 08.00.04;

Дороховський Олександр Миколайович, д.е.н., доцент, проректор, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна  Академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;

Заїнчковський Анатолій Олександрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 08.00.04;

Каліна Ірина Іванівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри, Інститут реклами, спеціальність 08.00.04;

Коваль Микола Іванович, к.е.н., старший науковий співробітник, в.о. завідувача кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», спеціальність 08.00.04;

Коваленко Ольга Василівна, к.е.н., доцент, доцент кафедри, Національний авіаційний університет, спеціальність 08.00.04;

Козлова Алла Іванівна, к.е.н., старший науковий співробітник, професор кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність 08.00.04;

Куроченко Олександр Васильович, д.е.н., професор, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність 08.00.04;

Новальська Надія Іванівна, к.е.н., доцент, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність 08.00.04;

Радзієвський Олександр Іванович, д.е.н., старший науковий співробітник, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність 08.00.04;

Сафонова Віра Євгенівна, д.е.н., доцент, завідувач кафедри, ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом, спеціальність 08.00.04;

Тарасенко Ірина Олексіївна, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний університет технологій та дизайну, спеціальність 08.00.04.

 

ІV. Інформація для здобувачів

До наукового відділу необхідно подати документи згідно переліку додатоку 2 до Положення про спеціалізовану вчену раду, затвердженого наказом МОН від 14.09.2011р. № 1059 (зі змінами, наказ МОН від 12.03.2012р. № 270)

 1. Заява на ім’я голови спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до розгляду, в якій необхідно зазначити, чи вперше захищається ця дисертація.
 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача (2 примірники).
 3. Для іноземних громадян – ксерокопія іноземного паспорта здобувача (2 прим.), засвідчена печаткою установи за основним місцем роботи або навчання. В усіх документах атестаційної справи імена іноземних громадян повинні наводитися в тому порядку, який указано в їх іноземному паспорті.
 4. Особова картка (форма П-2ДС), затверджена наказом Міністерства Статистики України від 26.12.95р. №343 (z0484-95), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.95р. № 484/1020, з відомостями, чинними на час подання документів до спеціалізованої вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, засвідченою печаткою установи (2 прим.).
 5. Копія диплома магістра (спеціаліста) (2 примірники).

У разі, якщо документ про вищу освіту виданий навчальним закладом іноземної держави, то додатково надаються переклад документа українською мовою, засвідчений нотаріально, та копія довідки про визнання іноземного документа про освіту, виданої МОН України (2 примірники).

У разі зміни здобувачем імені додається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про зміну імені (2 прим.).

 1. Посвідчення про складання кандидатських іспитів за формою, визначеною Положенням про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.99р. №309 (309-99-п), засвідчене підписом і печаткою установи, яка діяла на час складання кандидатського іспиту (2 прим.).
 2. Витяг з наказу про зарахування до аспірантури, засвідчений в установленому порядку, у випадку якщо здобувач наукового ступеня кандидата наук навчався в аспірантурі.
 3. Висновок про наукову і практичну цінність дисертації, виданий організацією, де виконувалася дисертація або до якої був прикріплений здобувач, із зазначенням, ким і коли була затверджена тема дисертації (2 примірники).

Висновок оформлюється як витяг з протоколу засідання кафедри (міжкафедрального семінару), лабораторії, відділу, підписується завідувачем кафедри (керівником семінару), лабораторії, відділу, як правило, доктором наук, затверджується керівником наукової установи, вищого навчального закладу і скріплюється печаткою. У висновку поряд з іншими аспектами характеристики дисертації та особистості здобувача має бути зазначено, ким і коли була затверджена тема дисертації, визначено конкретний персональний внесок здобувача до всіх наукових праць, опублікованих із співавторами.

Термін чинності висновку – 1 рік з дня його затвердження до моменту подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 1. Відгук наукового керівника з оцінкою здобувача та його роботи у процесі підготовки дисертації, засвідчений печаткою за основним місцем роботи наукового керівника.
 2. Клопотання з місця роботи про прийом дисертації до захисту (для працівників виконавчої і законодавчої влади).

Оригінали документів, копії яких подаються до спеціалізованої вченої ради відповідно до цього переліку, пред’являються у спеціалізовану вчену раду і після прийняття заяви повертаються здобувачу.

До документів додаються:

1)    дисертація, оформлена згідно зі встановленими вимогами, які викладені в «Основних вимогах до оформлення дисертацій та авторефератів дисертацій», у кількості примірників, переплетених і підписаних автором, необхідних для передачі на зберігання до Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України, до бібліотеки установи, де створено спеціалізовану вчену раду, для відправки опонентам;

2)    автореферат дисертації, оформлений згідно зі встановленими вимогами та підписаний автором на обкладинці (2 примірники);

3)    монографії, авторські свідоцтва (копії), статті (копії), друковані тези, доповіді та інші матеріали наукових конференцій, конгресів, симпозіумів, семінарів перераховані у авторефераті. У випадку подання копій наукових праць на них повинні бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Копії наукових праць подають на паперовому носії і засвідчують підписом вченого секретаря;

4)    чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (2 картки) та місцезнаходження вищого навчального закладу в якому діє спеціалізована вчена рада (2 картки). На зворотному боці поштових карток у верхньому кутку вказується прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки та науковий ступінь, на який він претендує;

5)    компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл з текстом автореферату, ім’я файла - aref.doc (2 примірники);

6)    компакт-диск, на якому міститься файл з текстом дисертації, ім’я файла – dis.doc (2 примірники);

7)    документи про впровадження (ксерокопії).

 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ЗА АДРЕСОЮ:

03039 Київ, вул. Фрометівська, 2, МАУП, корп. 2, каб. 22
тел.: (044) 490-95-20, (044) 524-90-64

Поділитися посиланням: