Кафедра філософії та політології

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 21.

Загальноакадемічна кафедра забезпечує викладання філософських дисциплін в усіх структурних підрозділах Президентського університету МАУП, а також готує студентів зі спеціальностей:

  • «Політичний менеджмент та державне управління»,
  • «Політологія міжнародних відносин»,
  • «Політичний маркетинг та паблік рилейшнз».

Під час навчання студенти проходять практику в органах державної влади, громадських організаціях, офісах політичних партій. Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Випускники кафедри можуть розпочати власну політичну кар’єру і працювати політтехнологами, радниками з політичних питань, політичними аналітиками та експертами, прес-секретарями в державних установах та політичних партіях.

У освітньому процесі Академії філософські дисципліни займають особливе місце, оскільки спрямовані на формування світогляду студента – не лише як майбутнього фахівця, але як і високоосвічену людину та громадянина.

На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких курсів як: «Філософія», «Політологія», «Практична політологія», «Порівняльна політологія», «Соціальна філософія», «Логіка», «Теорія пізнання», «Етика», «Естетика», «Культурологія», «Історія української культури», «Філософія політики», «Філософія психології», «Релігієзнавство», «Основи наукових досліджень», «Методика та організація наукових досліджень», «Гуманітарний чинник у світовій політиці», «Паблік рилейшнз», «Політична думка в Україні», «Інститут президентства», «Сучасний парламентаризм», «Політичний аналіз і прогнозування», «Політичний маркетинг», «Політична етнологія», «Політика і релігія», «Історія та теорія демократії» та ін.

Науково-педагогічний склад кафедри філософії та політології

Кафедру очолює доктор філософських наук Мєлков Ю. О., автор більше ніж 100 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві; англомовне видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); відомий дослідник у галузі філософії постнекласичної науки, зокрема автор концепції людиномірності наукового пізнання як форми наукової об’єктивності за сучасної доби розвитку наукової раціональності, а також у таких напрямах, як віртуалістика, філософія демократії, практична філософія;

Науково-педагогічний склад кафедри філософії та політології представлений фахівцями у різних галузях філософського та політологічного знання. Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Головатий М. Ф., доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 500 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки, та навчальних посібників «Політична психологія» (2001), «Соціологія політики» (2003), «Політичний менеджмент» (2010), «Політичне життя» (2013) та ін.; у 2017 р. на базі кафедри філософії та політології була створена Наукова школа М. Ф. Головатого, яка здійснює дослідження за тематикою «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні»;

Бідзюра І. П. – доктор політичних наук, професор, голова «Асоціації сільської талановитої молоді»; автор багатьох наукових праць, у тому числі монографій, які присвячено актуальним питанням політичної науки, зокрема: «Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть» (2004), «Наука в структурі радикального реформування суспільства» (2006), «Політологічні роздуми у контексті тріади «парламентаризм – громадянське суспільство – правова держава» (2007), «Учебник для учёного. Методология и логика научного исследования» (у співавторстві, 2014) та ін.; є спеціалістом з етнополітики, системних реформ та мультикультуралізму;

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство;

Костюк Т. О. – кандидат політичних наук, доцент; дипломований спеціаліст з міжнародних відносин та перекладу; вивчає актуальні проблеми сучасного парламентаризму, політичних ідеологій, новітніх революцій, аналізу та прогнозування;

Нич Т. В. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 20 наукових и науково-методичних робіт, наукові інтереси: історія філософії, українська філософія, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень;

Пальм НД. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників; наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства;

Проскуликова Л. Н. кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу;

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрями наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка;

Чиркова O. A. – заступник завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави, філософія політики;

Шаповалова А. М. – кандидат політичних наук, доцент кафедри, активний учасник проведення виборчого процесу з 2004 року місцевого рівня (міських, сільських селищних голів); коло наукових інтересів – політичні інститути та процеси, публічність влади, глобальне громадянське суспільство, PR-технології у політичній діяльності.
Поділитися посиланням: