Кафедра публічного адміністрування

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 3

Кафедра публічного адміністрування – є випусковою кафедрою за фахом «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, PhD) рівнями вищої освіти. 

Кафедра орієнтована передусім на практичну складову підготовки фахівців публічного адміністрування.

Місією кафедри є підготовка сучасної управлінської еліти для роботи в різних галузях публічного адміністрування.

На базі кафедри публічного адміністрування створено Інформаційно-консультативний центр Національної служби посередництва і примирення в місті Києві і Київський області.

У жовтні 2016 року на базі кафедри згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л від 21.10.2016 відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 281 - «Публічне управління та адміністрування»

Відповідно до рішення Вченої Ради МАУП відкрито докторантуру за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» та згідно з наказом МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 р.» №374 від 13.03.2017 р. утворено Спеціалізовану вчену раду Д26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та доктора наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління».

Навчання на кафедрі передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовки та оволодіння аналітичними і дослідницькими вміннями у сфері публічного адміністрування.

Головним у своїй роботі  кафедра вважає:

1) проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;

2) аналіз практичних аспектів розвитку та реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

3) систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування на основі застосування сучасних інноваційних технологій та ресурсів та ін.

Розвиток кафедри відбувається на основі системного співробітництва з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, представниками органів державної влади, науковими установами та освітніми закладами, громадськістю.

Науково-педагогічні працівники кафедри спільно з міжнародними науковими установами розробляють проекти з розвитку інноваційних і сучасних технологій в галузі публічного адміністрування.

Кафедра ініціює, організовує та проводить міжнародні та національні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми з метою ефективного використання творчого потенціалу її працівників, а також для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку галузі публічного адміністрування.

Випускники кафедри мають можливість працювати на керівних посадах в:

 • центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади та їх апаратах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • державних колегіальних органах;
 • обласних, районних державних адміністраціях;
 • управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;
 • управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

В результаті навчання випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування і на цій підставі приймати ефективні управлінські рішення, але й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості.

Науково-педагогічний склад кафедри публічного адміністрування

Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна

Завідувач кафедри публічного управління Міжрегіональної Академії управління персоналом - Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна.

Науковий ступінь: доктор наук з державного управління 2013 рік (спеціальність 25.00.01 – теорія та історія державного управління). Тема докторської дисертації: „Теоретико-методологічні засади формування, розвитку та модернізації системи державних посад”. Кандидат наук з державного управління 2006 рік (спеціальність 25.00.03 – державна служба). Тема кандидатської дисертації: «Механізм формування кадрового потенціалу державної служби України».

Нагороди, почесні звання: 2001 рік – Подяка Міністра праці та соціальної політики України, 2005 рік – Почесна грамота Міністерства праці та соціальної політики України, 2015 рік - Почесна грамоти Вищого адміністративного суду України; 2015 рік - грамоти Солом‘янської районної в місті Києві державної адміністрації, Поліської районної державної адміністрації (Київська обл.), 2017 рік – Почесна грамота Київської обласної державної адміністрації, 2018 рік – почесна грамота Національної академії наук України, почесна грамота Національної академії наук України, почесна грамота Федерації професійних спілок України.

Додаткові міжнародні сертифікати:

міжнародний сертифікат Французької школи державного управління як розробник та координатор тренінгів (від 26.09.2011);

сертифікат Британської Ради про проходження курсу підвищення кваліфікації з англійської мови (від 02.06.2013);

сертифікат проекту TWINNING про проходження тренінгу «Стратегічне планування та управління людськими ресурсами на публічній службі» (22.10.2014);

свідоцтво українсько-голландського проекту про успішну участь у тренінгу для тренерів з питань гнучкої демократії та методики роботи з ситуативними прикладами (кейс-стаді) (02.04.2015);

сертифікат посольства Швейцарії в Україні про успішне проходження практичного семінару «Методики запобігання корупції на публічній службі» (21-22 квітня 2016 року);

Сертифікат про проходження закордонного стажування з 6 по 24 червня 2016 р. (108 годин) Katedrze Administracji i Socjologii Akademii Pomorskiej w Slupsku (Польща, Слупськ);

сертифікат Co-funded by the Tempus Programme of the European Union про участь в міжнародній конференції «Центри освіти «третього віку» - реальність та перспективи в Україні та ЄС», тренінгових програмах: «Формування між поколінної комунікативної компетенції», «Місцеве самоврядування: інструменти демократії», «Управління конфліктами» (14-16 червня 2016 року);

certificate Europe and Central Asia Capacity Development Trust Fund about participant in the training “Result-based monitoring and evaluations of projects” (20-24 March 2017);

сертифікат № 097 за участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Судово-експертна діяльність в України та Польщі: досвід, перспективи розвитку та співпраці» (3 липня 2018 р., м. Київ).

Публікації: понад 90 наукових праць з проблематики формування державної кадрової політики в системі публічної служби; кадрової безпеки системи публічного управління.

Громадська діяльність: перший віце-президент ГО «Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління».

На кафедрі працюють відомі науковці та провідні фахівці галузі публічного адміністрування: 

 1. зав. каф., д-р наук з держ.упр. Пархоменко-Куцевіл Оксана Ігорівна;
 2. проф. каф., д-р наук з держ.упр., проф., Заслужений юрист України, Лауреат премії Президента України Романенко Євген Олександрович;
 3. заст. зав. каф., канд. наук з держ. упр., доц., доц. каф, член відділення «Стратегічного розвитку України» у складі Української академії наук, Учений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.142.04 Яровой Тихон Сергійович;
 4. д-р.наук з держ.упр., проф.каф.  Андрієнко Василь Миколайович;
 5. д-р.наук з держ.упр., проф.каф.  Андрієнко Микола Васильович;
 6. д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф., Президент Всеукраїнської академії наук публічного управління Балашов Анатолій Миколайович;
 7. д-р. юр. наук, проф., проф. каф., Заслужений економіст України, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, державний службовець 1 рангу у відставці Кайдашев Роман Петрович;
 8. д-р.наук з держ.упр., доц., проф.каф., академік Української академії наук Кіслов Денис Васильович;
 9. д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф.  Козаков Володимир Миколайович;
 10. д-р.наук з держ.упр., проф.каф. Пивоваров Костянтин Володимирович;
 11. д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф., Заслужений будівельник України, кавалер ордена "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, академік Академії будівництва України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України Непомнящий Олександр Михайлович;
 12. д-р. наук з держ.упр., доц., с.н.с., проф.каф. Сурай Інна Генадіївна;
 13. д-р.наук з держ.упр., проф.каф.   Шойко Василь Анатолійович;
 14. канд. екон. наук, доц., проф.каф. Акімова Людмила Миколаївна;
 15. канд.наук з держ.упр., доц., проф.каф. Акімов Олександр Олексійович;
 16. канд. наук з держ. упр., доц. каф., суддя Святошинського районного суду м. Києва Бандура Іван Степанович;
 17. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Богданенко Анатолій Іванович;
 18. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Вилгін Євген Аркадійович;
 19. канд.наук з держ.упр., доц., проф.каф. Гаврилюк Алла Михайлівна;
 20. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Гунченко Катерина Миколаївна;
 21. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Дяченко Олексій Петрович;
 22. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Коломієць Євген Віталійович;
 23. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Левцов Сергій Вікторович;
 24. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Левчук Сергій Миколайович;
 25. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Марушева Олександра Анатоліївна;
 26. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Мещеряков  Валерій Валентинович;
 27. канд. наук з держ. упр., доц. каф., кавалер ордена "За заслуги ІІІ ступеня" Миколаєць Анатолій Петрович;
 28. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Миколаєць Ірина Вікторівна;
 29. канд. наук з держ. упр., доц. каф., головний лікар санаторію МНС України "Одеський" Полюлях Руслан Анатолійович;
 30. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Прав Юрій Григорович;
 31. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Радченко Оксана Олександрівна;
 32. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Рибчич Іван Євстахійович;
 33. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Семенець-Орлова Інна Андріївна;
 34. канд.наук з держ. упр., доц.каф., адвокат Травянко Олександр Іванович;
 35. канд. істор. наук, проф. МКА, доц. каф., Утвенко Володимир Валерійович;
 36. канд. наук з держ. упр., доц. каф., виконавчий директор Президії Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, Заступник головного редактора збірника "Публічне урядування", лауреат Премії Президента України для молодих вчених  Чаплай Ірина Віталіївна;
 37. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Чаркіна Анастасія Олегівна;
 38. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Черняхівська Вікторія Валеріївна
 39. ст. викл. каф. Власенко Ігор Миколайович;
 40. ст. викл. каф. Волков Євген Олександрович;
 41. ст. викл. каф., Голова Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти Гончарук Віктор Олександрович;
 42. ст. викл. каф. Долінченко Ольга Михайлівна;
 43. ст. викл. каф. Каплонюк Андрій Олександрович;
 44. ст. викл. каф. Круглик Богдан Валерійович;
 45. ст. викл. каф. Литвин Наталія Михайлівна;
 46. ст. викл. каф. Медведчук Оксана Валеріївна;
 47. ст. викл. каф. Науменко Костянтин Валерійович;
 48. ст. викл. каф. Нахкур Тоомас Феліксович;
 49. ст. викл. каф. Поплавський Андрій Анатолійович;
 50. ст. викл. каф. Родченко Ігор Юрійович;
 51. ст. викл. каф., магістр державного управління, кавалер ордена "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, Віце-президент Федерації хокею України, член Національного олімпійського комітету України Сисюк Вадим Миколайович;
 52. ст. викл. каф. Соломка Антон Сергійович;
 53. ст. викл. каф. Усаченко Олександр Олександрович;
 54. ст. викл. каф. Шако В’ячеслав Сергійович;
 55. ст. викл. каф. Шклярук Марина Григорівна;
 56. викл. каф. Аврамич Борис Анатолійович;
 57. викл. каф. Міщенко Ірина Петрівна;
 58. викл. каф. Яковенко Тетяна Григорівна;
 59. провідний спеціаліст Кузьменко Ганна Олександрівна.

Викладачі кафедри підготували більше 20 навчальних посібників та підручників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; є авторами чисельних наукових друкованих статей, що опубліковані в журналах, які входять до міжнародних науковометричних баз Scopus та Web of Science.

Поділитися посиланням: