Меню

Кафедра публічного адміністрування

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 3

Кафедра публічного адміністрування – є випусковою кафедрою за фахом «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, PhD) рівнями вищої освіти. 

Кафедра орієнтована передусім на практичну складову підготовки фахівців публічного адміністрування.

Місією кафедри є підготовка сучасної управлінської еліти для роботи в різних галузях публічного адміністрування.

На базі кафедри публічного адміністрування створено Інформаційно-консультативний центр Національної служби посередництва і примирення в місті Києві і Київський області.

У жовтні 2016 року на базі кафедри згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л від 21.10.2016 відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 281 - «Публічне управління та адміністрування»

Відповідно до рішення Вченої Ради МАУП відкрито докторантуру за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» та згідно з наказом МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 р.» №374 від 13.03.2017 р. утворено Спеціалізовану вчену раду К26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління».

Навчання на кафедрі передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовки та оволодіння аналітичними і дослідницькими вміннями у сфері публічного адміністрування.

Головним у своїй роботі  кафедра вважає:

1) проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;

2) аналіз практичних аспектів розвитку та реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

3) систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування на основі застосування сучасних інноваційних технологій та ресурсів та ін.

Розвиток кафедри відбувається на основі системного співробітництва з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, представниками органів державної влади, науковими установами та освітніми закладами, громадськістю.

Науково-педагогічні працівники кафедри спільно з міжнародними науковими установами розробляють проекти з розвитку інноваційних і сучасних технологій в галузі публічного адміністрування.

Кафедра ініціює, організовує та проводить міжнародні та національні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми з метою ефективного використання творчого потенціалу її працівників, а також для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку галузі публічного адміністрування.

Випускники кафедри мають можливість працювати на керівних посадах в:

 • центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади та їх апаратах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • державних колегіальних органах;
 • обласних, районних державних адміністраціях;
 • управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;
 • управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

В результаті навчання випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування і на цій підставі приймати ефективні управлінські рішення, але й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості.

Науково-педагогічний склад кафедри публічного адміністрування

Романенко Євген ОлександровичОчолює кафедру Романенко Євген Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, академік Міжнародної Кадрової Академії та Української Технологічної Академії, Почесний доктор Національного інституту економічних досліджень Грузії. Заслужений юрист України. Євген Олександрович автор понад 170 наукових друкованих праць в галузі державного управління, маркетингу, політології, економіки, соціології. Нагороджений низкою урядових, відомчих і церковних нагород України. Державний службовець 3-го рангу. Головний редактор збірника наукових праць "Публічне урядування", член редакційних колегій журналів "Соціологія права", "Стратегія і тактика державного управління" та "Innovative economics and management" (Грузія). Член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України та Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління і 25.00.02 - механізми державного управління Інституту законодавства Верховної Ради України.

На кафедрі працюють відомі науковці та провідні фахівці галузі публічного адміністрування: 

 • Заст. зав. каф., канд. наук з держ. упр., доц. каф, член відділення «Стратегічного розвитку України» у складі Української академії наук, Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.142.04 Яровой Тихон Сергійович;
 • д-р. наук з держ. упр., проф. каф., заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.142.04 Червякова Ольга Володимирівна;
 • д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф., Президент Всеукраїнської академії наук публічного управління Балашов Анатолій Миколайович;
 • д-р.наук з держ.упр., проф.каф., Заслужений будівельник України, кавалер ордена "За заслуги ІІ та ІІІ ступенів", академік Академії будівництва України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України Непомнящий Олександр Михайлович;
 • д-р.наук з держ.упр., проф.каф. Пивоваров Костянтин Володимирович;
 • д-р.наук з держ.упр., доц.,проф.каф. Кіслов Денис Васильович;
 • д-р.наук з держ.упр., проф.,проф.каф, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена "За заслуги ІІІ ступеня", державний службовець 1 рангу Родченко Лариса Михайлівна;
 • д-р.наук з держ.упр., проф.,проф.каф Козаков Володимир Миколайович;
 • д-р. наук з держ.упр., доц., проф. кафедри Молодцов Олександр Володимирович;   
 • д-р. наук з держ.упр., доц., с.н.с., проф. кафедри Сурай Інна Генадіївна;
 • д-р. юр. наук, проф. каф., Заслужений економіст України, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, державний службовець 1 рангу у відставці Кайдашев Роман Петрович;
 • канд. з держ. упр., доц., проф. каф. Гаврилюк Алла Михайлівна;
 • канд. екон. наук, доц., доц.каф. Акімова Людмила Миколаївна;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф., Виконавчий директор Президії Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, Заступник головного редактора збірника "Публічне урядування",  Чаплай Ірина Віталіївна;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф. Левцов Сергій Вікторович;
 • канд.наук з держ. упр., доц.кафедри Травянко Олександр Іванович;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф. Мещеряков  Валерій Валентинович;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф., суддя Святошинського районного суду м. Києва Бандура Іван Степанович;
 • канд.екон.наук, доц.каф. Оксак Анастасія Олегівна;
 • канд. істор. наук, проф. МКА, доц. каф., Утвенко Володимир Валерійович;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф. Морозова Наталія Геннадіївна;  
 • канд. політ. наук, доц. каф. Шаповалова Алла Миколаївна;
 • ст. викл. каф., Голова Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти Гончарук Віктор Олександрович;
 • ст. викл. каф., магістр державного управління, кавалер ордена "За заслуги ІІ та ІІІ ступенів", Віце-президент Федерації хокею України, член Національного олімпійського комітету України Сисюк Вадим Миколайович;
 • ст. викл. каф., кавалер ордена "За заслуги ІІІ ступеня" Миколаєць Анатолій Петрович;
 • ст. викл. каф. Радченко Оксана Олександрівна;
 • ст. викл. каф. Гунченко Катерина Миколаївна;
 • ст. викл. каф., головний лікар санаторію МНС України "Одеський" Полулях Руслан Анатолійович;
 • ст. викл. каф., лікар з спортивної медицини Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Рибчич Іван Євстахійович;
 • викл. каф. Яковенко Тетяна Григоріївна.

Викладачі кафедри підготували більше 20 навчальних посібників та підручників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; є авторами чисельних наукових друкованих статей, що опубліковані в журналах, які входять до міжнародних науковометричних баз Scopus та Web of Science.

Поділитися посиланням: