Кафедра публічного адміністрування

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 3

Кафедра публічного адміністрування – є випусковою кафедрою за фахом «Публічне управління та адміністрування» за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим, PhD) рівнями вищої освіти. 

Кафедра орієнтована передусім на практичну складову підготовки фахівців публічного адміністрування.

Місією кафедри є підготовка сучасної управлінської еліти для роботи в різних галузях публічного адміністрування.

На базі кафедри публічного адміністрування створено Інформаційно-консультативний центр Національної служби посередництва і примирення в місті Києві і Київський області.

У жовтні 2016 року на базі кафедри згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л від 21.10.2016 відкрито аспірантуру та докторантуру за спеціальністю 281 - «Публічне управління та адміністрування»

Відповідно до рішення Вченої Ради МАУП відкрито докторантуру за спеціальністю 281 – «Публічне управління та адміністрування» та згідно з наказом МОН України «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 р.» №374 від 13.03.2017 р. утворено Спеціалізовану вчену раду К26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» та 25.00.02 «Механізми державного управління».

Навчання на кафедрі передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовки та оволодіння аналітичними і дослідницькими вміннями у сфері публічного адміністрування.

Головним у своїй роботі  кафедра вважає:

1) проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;

2) аналіз практичних аспектів розвитку та реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

3) систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування на основі застосування сучасних інноваційних технологій та ресурсів та ін.

Розвиток кафедри відбувається на основі системного співробітництва з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, представниками органів державної влади, науковими установами та освітніми закладами, громадськістю.

Науково-педагогічні працівники кафедри спільно з міжнародними науковими установами розробляють проекти з розвитку інноваційних і сучасних технологій в галузі публічного адміністрування.

Кафедра ініціює, організовує та проводить міжнародні та національні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми з метою ефективного використання творчого потенціалу її працівників, а також для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку галузі публічного адміністрування.

Випускники кафедри мають можливість працювати на керівних посадах в:

 • центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади та їх апаратах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • державних колегіальних органах;
 • обласних, районних державних адміністраціях;
 • управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;
 • управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

В результаті навчання випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування і на цій підставі приймати ефективні управлінські рішення, але й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості.

Науково-педагогічний склад кафедри публічного адміністрування

Романенко Євген ОлександровичОчолює кафедру Романенко Євген Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, академік Міжнародної Кадрової Академії, Української Технологічної Академії та Всеукраїнської академії наук публічного управління, Почесний доктор Національного інституту економічних досліджень Грузії. Заслужений юрист України, лауреат Премії Президента України для молодих вчених. Євген Олександрович автор понад 180 наукових друкованих праць в галузі державного управління, маркетингу, політології, економіки, соціології. Нагороджений низкою урядових, відомчих і церковних нагород України. Державний службовець 3-го рангу. Головний редактор збірника наукових праць "Публічне урядування", член редакційних колегій журналів "Соціологія права", "Стратегія і тактика державного управління", "Innovative economics and management" (Грузія) та "International journal of legal studies" (Польща). Член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України та Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління і 25.00.02 - механізми державного управління Інституту законодавства Верховної Ради України  та Голова Спеціалізованої вченої ради К 26.142.0403 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління і 25.00.02- механізми державного управління Міжрегіональної Академії управління персоналом. Радник Голови Державного космічного агентства України.

На кафедрі працюють відомі науковці та провідні фахівці галузі публічного адміністрування: 

 1. Заст. зав. каф., канд. наук з держ. упр., доц. каф, член відділення «Стратегічного розвитку України» у складі Української академії наук, Учений секретар спеціалізованої вченої ради К 26.142.04 Яровой Тихон Сергійович;
 2.  д-р. наук з держ. упр., доц., проф. каф., заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.142.04 Червякова Ольга Володимирівна;
 3. д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф., Президент Всеукраїнської академії наук публічного управління Балашов Анатолій Миколайович;
 4. д-р.наук з держ.упр., доц., проф.каф., Заслужений будівельник України, кавалер ордена "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, академік Академії будівництва України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України Непомнящий Олександр Михайлович;
 5. д-р.наук з держ.упр., проф.каф. Пивоваров Костянтин Володимирович;
 6. д-р.наук з держ.упр., доц., проф.каф., академік Української академії наук Кіслов Денис Васильович;
 7. д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф., заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена "За заслуги ІІІ ступеня", державний службовець 1 рангу Родченко Лариса Михайлівна;
 8. д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф.  Козаков Володимир Миколайович;
 9. д-р. наук з держ.упр., доц., проф.каф. Молодцов Олександр Володимирович;   
 10. д-р. наук з держ.упр., доц., с.н.с., проф.каф. Сурай Інна Генадіївна;
 11. д-р. юр. наук, проф., проф. каф., Заслужений економіст України, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, державний службовець 1 рангу у відставці Кайдашев Роман Петрович;
 12. канд. екон. наук, доц., проф.каф. Акімова Людмила Миколаївна;
 13. канд. наук з держ. упр., доц. каф., виконавчий директор Президії Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, Заступник головного редактора збірника "Публічне урядування", лауреат Премії Президента України для молодих вчених  Чаплай Ірина Віталіївна;
 14. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Левцов Сергій Вікторович;
 15. канд.наук з держ. упр., доц.каф., адвокат Травянко Олександр Іванович;
 16. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Мещеряков  Валерій Валентинович;
 17. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Коломієць Євген Віталійович;
 18. канд. наук з держ. упр., доц. каф., кавалер ордена "За заслуги ІІІ ступеня" Миколаєць Анатолій Петрович;
 19. канд. наук з держ. упр., доц. каф. Радченко Оксана Олександрівна;
 20. канд. наук з держ. упр., доц. каф., суддя Святошинського районного суду м. Києва Бандура Іван Степанович;
 21. канд. істор. наук, проф. МКА, доц. каф., Утвенко Володимир Валерійович;
 22. канд. політ. наук, доц. каф. Шаповалова Алла Миколаївна;
 23. канд.екон.наук, доц.каф. Оксак Анастасія Олегівна;
 24. ст. викл. каф., Голова Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти Гончарук Віктор Олександрович;
 25. ст. викл. каф., магістр державного управління, кавалер ордена "За заслуги" ІІ та ІІІ ступенів, Віце-президент Федерації хокею України, член Національного олімпійського комітету України Сисюк Вадим Миколайович;
 26. ст. викл. каф. Гунченко Катерина Миколаївна;
 27. ст. викл. каф., головний лікар санаторію МНС України "Одеський" Полулях Руслан Анатолійович;
 28. ст. викл. каф., лікар з спортивної медицини Львівського обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру Рибчич Іван Євстахійович;
 29. ст. викл. каф. Долінченко Ольга Михайлівна;
 30. викл. каф. Яковенко Тетяна Григоріївна;
 31. провідний спеціаліст Кузьменко Ганна Олександрівна.

Викладачі кафедри підготували більше 20 навчальних посібників та підручників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; є авторами чисельних наукових друкованих статей, що опубліковані в журналах, які входять до міжнародних науковометричних баз Scopus та Web of Science.

Поділитися посиланням: