Кафедра політології, соціології та соціальної роботи

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 21

Кафедра забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти:

- у галузі знань 23 «Соціальна робота» за спеціальністю 231 «Соціальна робота», спеціалізацією «Соціально-правова робота» за першим (бакалаврським) рівнем та спеціалізацією «Управління соціальними проектами» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти;

- у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 054 «Соціологія», спеціалізацією «Соціологія управління та паблік рилейшнз», за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти;

- у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 052 «Політологія», спеціалізацією «Політологія міжнародних відносин»  за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями вищої освіти.

Створена на кафедрі програма професійної підготовки політологів, соціологів та соціальних працівників орієнтована на сучасні світові стандарти підготовки фахівців з соціального управління, яка ґрунтується не тільки на сучасних прикладних дослідженнях в галузі політології, соціології, соціальної роботи, а й менеджменту та адміністрування, управління проектами, з урахуванням специфіки регіонального рівня, використовуючи комплексний підхід з орієнтацією на економіко-правове та психологічне забезпечення у підготовці майбутніх фахівців.

Під час навчання студенти проходять практику в органах державної влади, громадських організаціях, офісах політичних партій. Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Студенти залучаються до організації та проведення реальних соціальних досліджень та мають унікальну можливість пройти виробничу практику на базі установ і організацій соціального захисту та забезпечення, підпорядкованих Кабінету Міністрів України, Управліннях та службах Київської обласної державної адміністрації, органах місцевого самоврядування, Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України, Інституту соціології НАН України, волонтерських та інших громадських організаціях.

Випускники вищезазначених спеціалізацій здобувають навички та вміння досліджувати явища, факти, проблеми в суспільстві, спільнотах, соціальних групах з метою діагностування, пояснення, прогнозування, оптимізації соціальних процесів, їх регулювання та управління; вивчення поведінки людей, їх потреб та мотивацію з метою надання допомоги у прийнятті компетентних рішень у складних ситуаціях повсякденного життя; організовувати роботу з людьми, які зіштовхнулися з проблемами виживання та праці в сучасному суспільстві, на основі розуміння закономірностей і мотивів людської поведінки та соціальних явищ у їх взаємозв'язку для визначення найбільш ефективної стратегії дій;здійснювати професійну діяльність, що ґрунтується на етичних принципах і спрямована на відстоювання соціальної справедливості, дотримання прав людини, сприяння соціальним змінам, вирішення проблем у стосунках між людьми, підвищення рівня їх благополуччя.

Випускники кафедри можуть розпочати власну політичну кар’єру або працювати політтехнологами, радниками з політичних питань, політичними аналітиками та експертами, прес-секретарями в державних установах та політичних партіях.

Навчання за спеціальностями «Політологія», «Соціологія» та «Соціальна робота» дає можливості оволодіти широким спектром професійних функцій: займатися управлінською діяльністю, плануванням соціальних ініціатив, інформаційних, рекламних, PR-кампаній; використовувати інноваційні технології у роботі з людьми (окремими індивідами, родинами, групами та громадами), вивчати поведінку людей, їхні потреби та мотивацію з метою допомогти їм приймати компетентні рішення в повсякденних складних ситуаціях з метою управління соціальними процесами на мікро- та мезо-рівні суспільного розвитку, особливо в період соціальних невизначеностей; володіти основами соціально-психологічного і ситуаційного аналізу, діагностики умов і рівня життєдіяльності різних соціальних категорій і груп населення та сприяти інтеграції діяльності різних державних і громадських організацій та установ по наданню необхідної соціально-економічної допомоги населенню тощо.

Кафедра має можливість проводити підготовку спеціалістів на базі магістрів, спеціалістів, бакалаврів та молодших спеціалістів з неспоріднених галузей, що суттєво скорочує термін перебування студента у ВНЗ як на денній, так і заочній формі навчання.

Наші випускники мають можливість працювати на посадах:

 • вища посадова особа громадської організації (в області благодійності, прав людини тощо);
 • начальник відділу (місцеві органи державної влади);
 • завідувач позашкільного закладу;
 • менеджер соціальної сфери;
 • викладач вищого навчального закладу;
 • спеціаліст з проведення соціальних досліджень;
 • керівник центрів, об'єднань, клубів, соціальних служб;
 • менеджер з організації соціальної роботи з населенням;
 • співробітник соціальних структур підприємств, організацій, медичних, освітніх, туристичних, оздоровчих, спортивних закладів, гуманітарних фондів, асоціацій соціального призначення;
 • спеціаліст центру соціальних служб для молоді, керівник дитячих об'єднань та організацій
 • інспектор в органах державної влади та управління;
 • керівник спеціалізованої соціальної служби;
 • працівник органів внутрішніх справ;
 • страховий агент;
 • соціальний працівник-дослідник;
 • інспектор служб у справах неповнолітніх;
 • інспектор соціальної допомоги;
 • соціальний працівник у освітянських та культурно-просвітницьких закладах;
 • соціальний працівник за місцем проживання, вихователь закладів пенітенціарної системи, співробітник органів внутрішніх справ з питань контролю та допомоги в реабілітації особам, звільнених з місць ув'язнення;
 • працівник організацій — суб'єктів соціальної та гуманітарної допомоги населенню;
 • працівник соціальних служб для молоді;
 • працівник служб підтримки та розвитку сім'ї;
 • інспектор служб у справах неповнолітніх виконкомів місцевих рад, працівника органів опіки;
 • співробітник кримінальної міліції у справах неповнолітніх, судово-педагогічний експерт;
 • спеціаліст департаменту управління персоналом, відділу соціального планування, соціального забезпечення;
 • співробітник відділу кадрів;
 • спеціаліст адміністративного відділу;
 • виконавчий директор (заступник директора з соціальних питань);
 • співробітник відділу освіти, школи, коледжу, училища;
 • спеціаліст служби зайнятості;
 • практик-соціолог на підприємстві, в закладі;
 • консультант з соціальних, психологічних питань, викладач.

Збільшення суспільного запиту на фахівців, які здатні системно аналізувати стан сучасного політичного та соціального розвитку, надавати об'єктивну оцінку соціальній політиці, формувати чітке уявлення про моделі, форми і методи сучасної практики соціальної роботи, розробляти та реалізовувати програми, актуалізує професію соціолога та соціального працівника, робить її престижною.

Якщо людина відчуває власну участь у житті суспільства, вона створює не лише матеріальні цінності – вона створює самого себе.

Науково-педагогічний склад кафедри

Головатий М. Ф., завідувач кафедри, доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 500 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки, та навчальних посібників «Політична психологія» (2001), «Соціологія політики» (2003), «Політичний менеджмент» (2010), «Політичне життя» (2013) та ін.; у 2017 р. на базі кафедри філософії та політології була створена Наукова школа М. Ф. Головатого, яка здійснює дослідження за тематикою «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні».

Мєлков Ю. О. – заступник завідувача кафедри, доктор філософських наук, автор більше ніж 100 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві; англомовне видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); відомий дослідник у галузі філософії постнекласичної науки, зокрема, автор концепції людиномірності наукового пізнання як форми наукової об’єктивності за сучасної доби розвитку наукової раціональності, а також у таких напрямах, як віртуалістика, філософія демократії, практична філософія;

Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Бідзюра І. П. – доктор політичних наук, професор, Академік Академії соціальних технологій та місцевого самоуправління (м. Москва), Української Академії наук, голова «Асоціації сільської талановитої молоді»; автор багатьох наукових праць, в тому числі монографій, які присвячено актуальним питанням політичної науки, зокрема: «Філософія системних реформ в Україні на рубежі століть» (2004), «Наука в структурі радикального реформування суспільства» (2006), «Політологічні роздуми у контексті тріади «парламентаризм – громадянське суспільство – правова держава» (2007), «Учебник для учёного. Методология и логика научного исследования» (у співавторстві, 2014) та ін.; є спеціалістом з етнополітики, системних реформ та мультикультуралізму.

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство.

Нич Т. В. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 20 наукових и науково-методичних робіт, наукові інтереси: історія філософії, українська філософія, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень.

Пальм НД. – кандидат філософських наук, доцент, автор біля 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників; наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства.

Проскуликова Л. Н. кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу.

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрями наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка.

Чиркова O. A. – заступник завідувача кафедри, кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави, філософія політики.

Шаповалова А. М. – кандидат політичних наук, доцент кафедри, автор бл. 20 наукових праць, активний учасник проведення виборчого процесу з 2004 року місцевого рівня (міських, сільських селищних голів); коло наукових інтересів – політичні інститути та процеси, публічність влади, глобальне громадянське суспільство, PR-технології у політичній діяльності.

Попов В'ячеслав Жанович – доктор історичних наук, професор, один з найкращих спеціалістів з аналізу соціальної повсякденності. 

Крім того, навчальний процес забезпечують викладачі, які мають досвід професійних стажувань за кордоном, виступають експертами та консультантами у різних галузях сучасного соціального життя (Грабовенко Н. В., кандидат педагогічних наук, доцент;  Бондаренко Н.О. , кандидат педагогічних наук; Бісембаєв Ф.К., кандидат філософських наук, доцент; Нельга Т.О., кандидат соціологічних наук).

Поділитися посиланням: