Кафедра професійної освіти та управління навчальним закладом

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 10

Кафедра професійної освіти та управління навчальним закладом Міжрегіональної Академії управління персоналом структурний підрозділ Навчально-наукового інституту міжнародних відносин та соціальних наук із кваліфікованим професорсько-викладацьким складом та сформованими науковими традиціями, який готує висококваліфікованих фахівців для системи освіти і науки.

Кафедра здійснює підготовку на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем: магістр.

Кафедра здійснює підготовку магістрів зі спеціальності 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Управління навчальним закладом», яка поєднує у собі специфіку навчання адміністративному менеджменту, педагогіці, психології і дає право випускникам працювати на посадах:

 • Керівників/заступників обласних/районних/міських управлінь та департаментів освіти;
 • Директорів/заступників шкіл;
 • Завідувачів дошкільними/шкільними закладами;
 • Керівників/спеціалістів структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Державної служби якості освіти України;
 • Керівників/заступників ВУЗів, як державної форми власності, так і приватної;
 • управлінців, менеджерів, адміністраторів широкого профілю.

Основними завданнями кафедри є:

 • організація науково-дослідницької роботи студентів, аспірантів, докторантів за відповідною науковою спеціальністю;
 • вивчення та узагальнення досвіду підготовки керівників освітніх і наукових установ інших держав, розробка на цій основі перспективних пропозицій щодо вдосконалення основних напрямків діяльності кафедри для її розвитку;
 • оперативне управління навчально-виховним процесом на кафедрі із залученням інноваційних технологій і методів викладання;
 • формування практичного характеру навчання та компетентнісно орієнтованого підходу до розробки змісту дисциплін;
 • створення необхідних умов для ефективної підготовки здобувачами наукових ступенів дисертаційних досліджень;
 • залучення до викладання керівників/спеціалістів структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України для підвищення практичного характеру навчання.

Дисципліни кафедри:

 1. Менеджмент організацій в галузі освіти.
 2. Менеджмент міжнародної освіти.
 3. Проектування освітнього процесу у вищій школі.
 4. Сучасні освітні технології.
 5. Сучасні педагогічні технології.
 6. Соціальна та екологічна безпека діяльності в галузі освіти.
 7. Психологія управління в галузі освіти.
 8. Педагогічні тренінги (практикуми).
 9. Основи психології та педагогіки.
 10. Основи кар'єрного зростання та професійного самовиховання.
 11. Основи професійного саморозвитку та кар`єрного зростання.
 12. Міжнародні освітні концепції.
 13. Освітні технології.
 14. Міжкультурні комунікації в галузі освіти.
 15. Методика наукових педагогічних досліджень.
 16. Методологія системи педагогічних наук.
 17. Методика викладання у вищій школі.
 18. Управління фінансово-економічною діяльністю.
 19. Управління змістом робіт в галузі освіти.
 20. Тренінг розвитку комунікативної компетентності викладача вищої школи (практикум).
 21. Керівник навчального закладу.
 22. Менеджмент міжнародної освіти.
 23. Інтеграційні процеси та міжкультурні комунікації в галузі освіти.
 24. Історія педагогічної науки.
 25. Дидактика вищої освіти.
 26. Інтеграційні процеси в освіті.

Працівники кафедри активно співпрацюють з міжнародними та вітчизняними науковими-дослідними, освітніми установами, засобами масової інформації, медійними та громадськими організаціями з питань висвітлення актуальної інформації з розвитку освіти і науки. У рамках співпраці на кафедрі проводяться міжнародні форуми, конференції, з’їзди, тренінги.

Для реалізації наукових, інтелектуальних, соціальних інтересів України, а, також, визнаючи необхідність постійного обміну знаннями, досвідом та інформацією викладачами кафедри підготовлені навчально-методичні комплекси з дисциплін кафедри, навчальні посібники, підручники, методичні вказівки.

Науково-педагогічний склад кафедри

Завідувач кафедри - Чаплай Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, Лауреат Премії Президента України для молодих вчених та премії імені Івана Франка в галузі інформаційної діяльності.

Чаплай І.В. – автор близько 100 наукових праць із державного управління, зокрема, автор одноосібної монографії, у її науковому співавторстві видано 5 монографій та 1 колективний навчальний посібник. Нагороджена Почесною грамотою Національної Академії наук України, Почесною грамотою Національної Академії педагогічних наук України, Почесною відзнакою Федерації роботодавців України, Почесною грамотою Національної служби посередництва і примирення. Ірина Віталіївна − член Національної спілки журналістів України, під її науковим керівництвом видається рецензований міжнародними науко метричними базами, фаховий з державного управління збірник «Публічне урядування». Заступник головного редактора електронного наукового журналу з юридичних наук та державного управління «Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління», електронного наукового журналу з державного управління «Публічне адміністрування та національна безпека».Член редакційних колегій міжнародних журналів "Innovative economics and management" (Грузія) та "International journal of legal studies" (Польща), «Legal and Social Studies» (Польща). Виконавчий директор Президії громадської наукової організації “Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління”.

Лігоцький Анатолій Олексійович – Заступник завідувача кафедри, доктор педагогічних наук, професор. З 1992 по 1995 рр. працював на керівних посадах у Міністерстві освіти України; з 1995 по 1997 рр. – заступник начальника науково-методичного центру у Національній академії внутрішніх справ України; з 1997 по 1998 рр. – вчений секретар у Національній академії внутрішніх справ України, з 1998 р. – начальник кафедри педагогіки та кадрової роботи у Національній академії внутрішніх справ України, з 2013 р. – професор кафедри управління та роботи з персоналом у Національній академії внутрішніх справ України.

Основні напрями наукових досліджень – тенденції розвитку вищої освіти в Україні.

Найдьонов Іван Миколайович – професор кафедри,  кандидат педагогічних наук,   професор Міжнародної Кадрової Академії.
Гуменникова Тамара Рудольфівна Гуменникова Тамара Рудольфівна – професор кафедри,  доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Міжнародної кадрової академії, дійсний член Академії педагогічних і соціальних наук.
Муромець Вікторія Григорівна Муромець Вікторія Григорівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, професор Міжнародної кадрової академії.

Юденко Оксана Вадимівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри. Автор понад 50 наукових праць із різних напрямів педагогіки. Має активну життєву та громадську позиицiю. Здійснює реабілітаційну та рекреаційну діяльність iз різними верствами населення, а також волонтерську діяльність щодо відновлення фізичного здоровʼя та втрачених функцій військовими АТО та внутрішньо переміщеними особами.

Коваленко Олена Михайлівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук.
Яровой Володимир Ілліч Яровой Володимир Ілліч  – професор кафедри,  кандидат педагогічних наук, доцент, професор МАУП, член-кореспондент Міжнародної Кадрової Академії. Відмінник освіти. Нагороджений орденами, медалями, грамотами.
Мацепура Людмила Леонідівна – професор кафедри,  кандидат педагогічних наук, доцент.
Головач Наталія Василівна – доцент кафедри, кандидат педагогічних наук. Закінчила Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова (2001) за спеціальністю «Дефектологія (логопедія)», МАУП за спеціальністю «Соціальна педагогіка» (2004), доктор філософії в галузі управління людськими ресурсами (2011). Головач Н.В. – автор 25 наукових праць.
Терещенко Наталія Миколаївна – професор кафедри,  кандидат педагогічних наук, доцент. професор Міжнародної Кадрової Академії.
Юсеф Нахля Наімівна - доктор наук у галузі міжнародної економіки, професор, доцент кафедри Менеджменту ЗЕД, кандидат технічних наук. Автор понад сотні статей на економічну, політичну, соціальну, філософську тематику які вийшли у фахових видавництвах ВАК. Автор постійно обновлюваних робочих і навчальних програм з дисциплін «Арабська мова», «Ісламознавство», «Культура арабських країн», «Економіка країн регіону (країни Близького Сходу)», «Зовнішня політика країн регіону (країни Близького Сходу)», «Міжнародна економіка».
Якименко Надія Миколаївна - методист кафедри, докторант Міжрегіональної Академії управління персоналом.
Поділитися посиланням: