Кафедра реклами та зв’язків з громадськістю

Кафедра журналістики створена у 2014 році та проводить підготовку фахівців за спеціальністю «Журналістика».

Кафедра розвиває міждисциплінарні зв’язки, запрошує провідних викладачів інших кафедр і факультетів інституту для участі в навчальному процесі, щоб дати можливість студентам знайти застосування своїм творчим силам в таких суміжних областях як міжнародна журналістика, політконсалтинг, психологія реклами, соціологія.

Також кафедра тісно співпрацює з різними медійними групами представники яких, за попереднім обговоренням, складання плану, проводять майстер-класи на актуальні та перспективні теми сьогоденої медійної діяльності як в Україні так і за кордоном.

Завдяки укладеним угодам студенти проходять практику у друкованих та в Інтернет-виданнях, на радіо та телебаченні, у прес-службах та поліграфічних підприємствах Києва та області.

Студенти активно беруть участь у конференціях, симпозіумах та олімпіадах, поєднують навчання із роботою в медіахолдингаг, видавничих центрах, видають навчальну газету «Студ.ОК», знімають відеосюжети та ведуть радіорепортажі з якими можна ознайомитися на сайті. Кафедра популяризує свою діяльність у соціальних мережах: Фейсбук та Інстаграм.

Спеціальність «Журналістика» – це одна з небагатьох професій, яка поєднує інноваційну, креативну та творчу складові, відповідає сучасним міжнародним кваліфікаційним стандартам та новітнім тенденціям розвитку ринку праці, а також користується неабияким попитом серед роботодавців.

Для успішної кар’єри і особистісного розвитку майбутнім фахівцям в галузі журналістики надається широкий набір дисциплін. З першого курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти студенти вивчають дисципліни, які закладають фундаментальні знання в гуманітарній області (філософія, основи економіки, соціологія, конфліктологія та ін.), а також дисципліни професійного циклу («Журналістські жанри», «Авторське право», «Міжнародна журналістика», «Креатив у журналістиці», «Медіакритика» ). Студенти опановують культуру мислення, здібності до сприйняття інформації, її узагальнення та аналізу, вчаться розуміти соціальну значущість своєї майбутньої професії, аналізувати процеси, які відбуваються в суспільстві та швидко реагувати на них і знаходити рішення в кризових ситуаціях.

Випускники кафедри працюють у газетах, на телеканалах , на радіо, на сайтах, у журналах, в інформагентствах та у видавництвах.

 

НАПРЯМОК

НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ ЖУРНАЛІСТИКИ

(на період 2020–2024 роки)

 

Тема дослідження 

«Медіаконвергенція сучасного інформаційного простору в Україні та світі на шляху до демократичних трансформацій»

Об’єкт дослідження – медіаконвергенція сучасного інформаційного простору в Україні та світі.

Предмет – медіаконвергенція сучасного інформаційного простору в Україні та світі на шляху до демократичних трансформацій.

Під час виконання досліджень залучались такі методи:

За період дослідження планується досягти таких результатів:

 • підготувати до друку й опублікувати:
 • 5 монографій (одні на рік);
 • 8 навчальних посібників і підручників;
 • 8 курсів лекцій;
 • 40 наукових статей;
 • 20 тез доповідей за результатами участі в роботі науково-практичних конференцій);
 • організувати й провести 12 науково-практичних конференцій і симпозіумів.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що:

 • вперше в Україні буде розроблено теоретичні підходи до вирішення проблеми медіаконвергенції сучасного інформаційного простору в Україні та світі на шляху до демократичних трансформацій;
 • буде розроблено теорію медіаконвергенції сучасного інформаційного простору в процесі інмутації суспільства, а також метод СІ-аналізу (соціальноінжинірного аналізу) прагматизації та планування розвитку медіаконвергенції й застосування її наслідків у позитивних змінах демократичного суспільства (автор – проф. Холод О. М.);
 • буде розроблено новий ретроспективно-рефлексійний метод аналізу історичного розвитку та епістемних трансформацій медіапродукції в межах спеціалізованої преси про кіно та інших видів мистецтва (автор – проф. Холод Г.Я.);
 • буде запропоновано теорію формування медіаконвергентних процесів в інформаційному просторі завдяки рекламі, зв’язкам із громадськістю й засобам маркетингової комунікації (колектив авторів: проф. Каліна І. І., проф. Бойко С. С., проф. Холод Г. Я., проф. Холод О. М., доц. Стрелкова Ю. М., Павленко Л.Г., Даниліна О.В.).

Практичне значення отриманих результатів полягає в такому:

 • будуть підготовлені й адаптовані тексти навчальних посібників та курсів лекцій членів виконавського колективу дослідників, які дозволять студентам бакалавратури й магістратури, аспірантам та докторантам опановувати передові ідеї, концепції й винаходи авторів науково-дослідної теми;
 • положення, закони, принципи й теорії, що будуть запропоновані авторським колективом, активно розроблятимуться в магістерських освітньо-кваліфікаційних роботах та в аспірантських і докторантських працях;
 • наукові ідеї авторського колективу виконавців набудуть розвитку й дозволяють констатувати факт появи в галузі дослідження інформаційних процесів нових наукових шкіл:
 • «медіаконвергенції» професора Холода О. М.,
 • «ретроспективно-рефлексійного методу» професора Холод Г. Я.,
 • «маркетингової комунікації в медіаконвергентних процесах» (кол. керівників: проф. Каліна І. І., проф. Бойко С. С., проф. Холод Г. Я., проф. Холод О. М., доц. Стрелкова Ю. М., Павленко Л.Г., Даниліна О.В.).

 

СКЛАД КАФЕДРИ

Каліна Ірина Іванівна

Посада: В.о.завідувача кафедри

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Біографія: Закінчила у 2007 році Національний авіаційний університет та отримала диплом магістра з відзнакою зі спеціальності «Маркетинг».

І.І. Каліна є автором 70 наукових праць, серед яких основними є дві монографії в авторстві.

Викладає навчальні дисципліни: «Основи маркетингу», «Етика в рекламі та ПР- діяльності», «Економічна журналістика», «Економіка підприємства».

Даниліна Олена Володимирівна

Посада: Доцент кафедри

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук, доцент

Біографія: Закінчила у 1998 році Мелітопольський педагогічний університет з відзнакою зі спеціальності “Мова та література (німецька, англійська), зарубіжна література, українська мова та література”, 2001 року аспірантуру КНУ імені Тараса Шевченка. 2002 року захистила кандидатську дисертацію зі спеціальности 10.01.01-українська література. 2005 року отримала диплом доцента. 2017 року закінчила докторантуру ЛНУ імені Тараса Шевченка зі спеціальности 10.01.01-українська література.

Сертифікований тьютор, педагог-коуч, літературний критик, редактор, письменниця.
О.В. Даниліна є автором 100 наукових праць, серед яких статті, методичні рекомендації, 1 одноосібна, 5 колективних монографій, підручник, хрестоматія, передмови та післямови до різних видань.

Холод Олександр Михайлович

Посада: Професор.

Науковий ступінь: Доктор філологічних наук, професор кафедри реклами та зв’язків із громадськістю, академік МАНПО.

Біографія: 1990 року закінчив Дніпропетровський державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією, спеціальність – «Російська мова і література».

О.М. Холод є автором 400 наукових праць, серед яких основними є монографії, а саме: «Інмутація у масмедіа» (2006), «Теорія інмутації суспільства» (2011),

«Преса Рейхскомісаріату “Україна” й сучасні медіа (2016)»;

навчальні посібники: «Соціальні комунікації: соціо- та психолінгвістичний аналіз» (2011) – рекомендований до друку МОН України, «Соціальні комунікації: тенденції розвитку» (2017); підручники: «Комунікаційні технології» (2013) – затверджений МОН України; «Методологія досліджень соціальних комунікацій» (2014).

Викладає навчальні дисципліни: «Прикладні соціально-комунікаційні технології в медіагалузі», «Теорія та історія соціальних комунікацій»,

«Методологія та організація наукових досліджень у галузі “Соціальні комунікації”», «Методика журналістської творчості».

Холод Ганна Ярославівна 

Посада: Професор кафедри реклами та зв’язків із громадськістю

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук

Біографія: 2000 року закінчила Бердянський державний педагогічний

інститут ім. П. Осипенко, спеціальність «Українська мова і література».

2009 року закінчила Інститут післядипломної освіти Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» за спеціальністю «Правознавство».

Г.Я. Холод є автором 57 наукових праць, серед яких основними є дві монографії, а саме: «Поетика прози Миколи Вінграновського» (2016),

“Кіно-газета” (1930): специфіка висвітлення проблематики» (2016).

Викладає навчальні дисципліни: «Право в галузі реклами та зв’язків із громадськістю», «Авторське право», «Теорія та історія журналістики»,

«Теорія та історія видавничої справи та редагування».

Стрелкова Юлія Олександрівна

Посада: Доцент кафедри журналістики

Науковий ступінь: Кандидат філософських наук, доцент Докторантка КНУ ім. Т.Г. Шевченка

Народилася 30 грудня 1986 року в с. Тиманівка, Вінницької області, Тульчинського району.

У 2004 році закінчила Спеціалізовану школу № 135 з поглибленим вивченням англійської мови у м. Київ.

У 2009 році закінчила Інститут туризму ФПУ у м. Київ.

У 2013 році закінчила аспірантуру КНУ ім. Т.Г. Шевченка та захистила кандидатську дисертацію на тему: «Філософсько-релігієзнавчий аналіз теорії віри в творчості слов’янофілів (О. Хомяков, І. Кіреєвський)» (спеціальність 09.00.11 – релігієзнавство).

Стаж роботи – 10 років

Викладала і викладаю навчальні дисципліни:  «Релігієзнавство», «Філософія» тощо.

Володіння мовами: англійська, українська, російська мови. Турецька мова – зі словником.

Автор понад 45 наукових публікацій, серед яких 1 монографія.

Павленко Людмила Григорівна

Посада: Доцент кафедри « Реклами та зв’язків з громадськістю»

Науковий ступінь: Кандидат філологічних наук.

Біографія: Закінчила КНУ ім.. Тараса Шевченка, Інститут журналістики.
Працювала в Національній радіокомпанії України; редактор, журналіст,
політичний оглядач, шеф-редактор новинної служби Всесвітньої служби
Українського Радіо, автор і ведуча інформаційно-аналітичного тижневика
«Підсумки тижня».

Викладає такі фахові дисципліни: «Основи редагування», «Репортерська журналістика», «Радіовиробництво».

Полякова Віталія Олександрівна

Посада: Старший викладач кафедри

Науковий ступінь: 

Науково-педагогічна діяльність

Досвід роботи у вищій школі – 1рік

З лютого 2019 р. викладає навчальні дисципліни:

 • «Зовнішня реклама»,
 • «Медіаменеджмент»,
 • «Медіапланування»,
 • «Практика рекламної діяльності»,
 • «Телереклама»
Азоян Артем Акопович

Посада: Старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю

Біографія: Закінчив Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г. Шевченка, 1984 р.

«Картографія», географ-картограф. Вища школа реклами при інституті журналістики

Київського університету імені Тараса Шевченка, 1996 р., рекламіст

А.А. Азоян є автором 20 наукових праць

Викладає дисципліни: «Інтернет журналістика», «Майстер-клас із радіожурналістики/

Майстер-клас із тележурналістики», «Брендинг», «Медіапланування».

Кафедра готує спеціалістів за такими напрямками підготовки та рівнями:

Напрям підготовки:

 • Реклама та зв’язки з громадськістю
 • Журналістика

Освітньо-кваліфікаційні рівні: бакалавр, магістр.

Форма навчання: денна, заочна, дистанційна.

Фахівець у галузі реклами і зв’язків із громадськістю на професійному рівні володіють сучасними комунікативними технологіями Це повністю відповідає вимогам часу, оскільки інтеграція України у світовий інформаційний простір, об’єднаний загальними політичними, економічними, освітніми, соціальними та культурними процесами, розвиток громадського суспільства в Україні, розв’язання суперечностей в етноконфесійній сфері, модернізація політичної системи України вимагають саме таких висококласних професіоналів у сфері комунікативної діяльності.

Можливі місця роботи 

Випускники спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю», «Журналістика» зможуть працювати:

 • в рекламних, брендингових та PR-агенціях;
 • інформаційно-аналітичних центрах;
 • друкованих та електронних ЗМІ;
 • видавництвах і друкарнях;
 • дизайн-студіях,
 • PR-відділах будь-яких державних і комерційних установ;
 • прес-службах підприємств, політичних партій, громадських організацій.

Крім того випускники можуть обіймати посади:

 • арт-директора (керівника проекту в шоу-бізнесі, видавничій справі, кіно, дизайні, індустрії розваг тощо);
 • креативного директора (керівник з неймінгу, криейтингу та розвитку бренду, фахівець із стратегічного планування реклами);
 • директора з PR (фахівець із підвищення престижу, іміджмейкер у сфері політики та шоу-бізнесу);
 • дизайнера реклами (фахівець з розробки фірмового стилю для проектів та продуктів компанії);
 • рекламіста (спеціаліст з розробки та розповсюдження реклами);
 • прес-секретаря керівників громадських, політичних, комерційних та державних установ (фахівець у сфері підбору та аналізу інформації);
 • рекламного агента і менеджера по роботі з клієнтами (фахівець по роботі з клієнтами та з розробки рекламної стратегії);
 • менеджера зі зв’язків з громадськістю (спеціаліст з організації та проведення спеціальних PR-заходів, акцій ттощо);
 • копірайтера та спічрайтера (фахівця у сфері написання рекламних текстів чи слоганів, текстів промов, виступів для високопосадовців держави, політиків, громадських діячів чи бізнесменів);
 • медіабайєра (фахівця, який купує ефірний час на радіо й телебаченні, рекламні площі в друкованих та електронних ЗМІ);
 • медіапланера (фахівця з розробки медіастратегії для брендів).
Поділитися посиланням: