Про Академію

Меню

Кафедра зовнішніх економічних відносин

Кафедра зовнішніх економічних відносин створена у вересні 2016 р шляхом об’єднання на базі кафедр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та міжнародних економічних відносин. Кафедра здійснює підготовку фахівців з напряму «Менеджмент» за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр»,  та «магістр».  Кваліфікація: бакалавр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, менеджер-адміністратор. Спеціалізації: Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності;  Управління міжнародним бізнесом.

На рівні бакалаврату студенти отримують загальну фундаментальну підготовку в галузі управління та адміністрування, професійну підготовку менеджера та спеціалізовану підготовку до зовнішньоекономічної діяльності. Підготовка на рівні бакалаврату спрямована на розвиток здатності випускників розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми менеджменту у галузі міжнародного бізнесу, менеджменту, та зовнішньоекономічної діяльності.

На рівні магістра студенти даної спеціалізації вивчають комплекс управлінських дисциплін, спрямованих на побудову організаційних структур підприємств-суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, урегулювання контрактних умов зовнішньоекономічної діяльності, виконання функцій митного брокера суб’єктів господарювання, реалізацію зовнішньоторговельних операцій та міжнародних проектів,  знання фінансової та управлінської аналітики, правового забезпечення підприємницької діяльності підбір персоналу і його мотивацію, практику прийняття управлінських рішень, контроль та ін.

Перелік основних навчальних дисциплін спеціальності: вступ до фаху; державне регулювання ЗЕД; ЗЕД підприємства; менеджмент ЗЕД; менеджмент міжнародного туризму; міжнародна економіка; міжнародний бізнес; міжнародний менеджмент; антикризовий менеджмент ЗЕД; міжнародні економічні відносини; стратегічний менеджмент ЗЕД; управління міжнародними проектами; управління операціями з експорту-імпорту; тарифне регулювання ЗЕД; менеджмент міжнародної торгівлі; іноземні мови;

Місія кафедри  – підготувати студентів для здійснення ефективного управління у різних галузях суспільного виробництва, навчити їх бачити можливість там, де інші бачать тільки проблеми, розвивати здібності, оригінально та творчо мислити, дотримуючись у житті моральних принципів.
Випускник даного профілю може обіймати посади: менеджера з експорту чи імпорту, менеджера з персоналу, експерта із зовнішньоекономічних питань, менеджера із зовнішньоекономічних зв'язків, менеджер з постачання і збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку,   менеджер-логіст; агент з передачі вантажу на прикордонній станції тощо.

Випускники магістерських програм можуть займати керівні посади: керівник відділу зовнішньоекономічної діяльності; менеджер ЗЕД; начальник відділу збуту, митний брокер тощо. Спеціалісти вказаного  напрямку можуть також працювати у ВНЗ асистентами, науковими співробітниками.

Склад кафедри зовнішніх економічних відносин

 

Завідувач

Данильчук Валентин Федорович
д.е.н., професор

Тема докторської дисертації – Методологічні основи формування і розвитку туристичної діяльності на промисловій території (рік захисту – 2009).Спеціальність 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством.
Сфера професiйних інтересів – світовий ринок туристичних послуг.
Кількість наукових робіт – 75, наукових праць після захисту кандидатської дисертації у провідних наукових виданнях з питань економіки та менеджменту, зокрема дві монографії: «Особливості формування та розвитку туристичних підприємств» та «Методологія оцінки рекреаційних територій», навчальний посібник з грифом МОН України, має 3 запатентовані винаходи, присвячених питанням туристичної галузі, свідчення про реєстрацію авторського права за розробку «Схемних рішень створення тематичного парку «Легенди Приазов'я».
Громадська робота: Керівник проекту дистанційного навчання «Мережа електронного дистанційного навчання для підвищення кваліфікації в сфері туризму» 158739-TEMPUS-DE-TEMPUS JPHES WeNeT.
Хобі – альпінізм, подорожування.

 

Заступник завідувача кафедри

Фокіна-Мезенцева Катерина Володимирівна
к.е.н, професор Міжнародної кадрової академії

Закінчила Донецьку державну академію управління за спеціальністю “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ” та здобула кваліфікацію економіст-менеджер. Другу вищу освіту отримала у МАУП у 2005 році за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.  
Тема кандидатської дисертації – Регулювання регіонального розвитку в умовах прикордонного співробітництва (рік захисту 2011). Спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Круг наукових інтересів – регіональні економічні утворення, транскордонне співробітництво, кластерізація економіки.
Кількість наукових робіт - понад 20 публікації, з них 1 монографія, участь у колективних монографіях, навчальний посібник «Економіка транснаціональних корпорацій» у соавторстві.
Основні навчальні курси: Зовнішньоекономічна діяльність підприємств, Міжнародні економічні відносини, Міжнародна торгівля,    Міжнародний менеджмент та інші дисципліни зовнішньоекономічного спрямування.

 

Професор кафедри

Тьорло Володимир Олександрович
к.е.н., доцент, професор Міжнародної кадрової академії

У 1972р. з відзнакою закінчив Київський державний університет ім. Тараса Шевченка за спеціальністю економічна географія, (присвоєна кваліфікація економіко – географ, викладач географії).
24.02.1983 р. захистив дисертацію у спеціалізованій Вченій раді Інституту економіки АН УРСР на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук.
Впродовж 1975 – 1996 рр. працював на науковій роботі у науково-дослідних закладах АН УРСР та Південного відділення ВАСГНІЛ Раді по вивченню продуктивних сил України НАНУ, Інституті економіки, організації і управління сільськогосподарського виробництва ім. О.Г.Шліхтера. З 1996р. на викладацькій роботі: доцент Київського університету імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії ім. Г.Сковороди, заступник декана факультету соціального управління Академії праці і соціальних відносин, з 2003р. і донині – професор кафедри.
Вчений в галузі регіональної економіки, державного управління, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, екології, організації агропромислового виробництва.
Автор понад 30 наукових праць.
Викладає дисципліни «Міжнародна економіка», «Економічна географія країн світу», «Галузеве управління зовнішньоекономічної діяльності», «Актуальні проблеми зовнішньоекономічної діяльності» та інш.

Доцент кафедри

Григор’єва Марина Ігорівна
Доктор філософії в галузі економіки

Фахівець у галузі корпоративного управління, інновацій у менеджменті, міжнародному менеджменті, спільному підприємництві та  бізнес-плануванні в міжнародному бізнесі.

В 2008 році закінчила Університет технологій та дизайну за спеціальністю «Менеджмент організації».  В 2012 році закінчила МАУП за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». У 2014 році закінчила докторанту МАУП за спеціальністю «Економіка» та здобула наукову ступінь доктора філософії в галузі економіки.
Має понад 10-річний досвід роботи у підприємницьких структурах різних форм власності в тому числі з іноземними інвестиціями.
З вересня 2014 року часу працює у МАУП на посаді доцента кафедри.
Викладає дисципліни: «Бізнес-планування у ЗЕД», «Спільне підприємництво», «Міжнародний менеджмент», «Управління бізнесом в зарубіжних компаніях», «Зовнішньоекономічна політика», «Управління експортно-імпортними операціями».
За останні 5 років опублікувала понад 10 наукових праць та робіт            навчально-методичного характеру.

 

Доцент кафедри

Алієва-Барановська Віра Миколаївна
к.юр.н., доцент, доктор філософії в галузі економіки, доктора наук в галузі економіки

Фахівець у галузі юридичних питань у сфері ЗЕД, зовнішньоекономічної політики

В 2006 році закінчила магістратуру Міжрегіональної Академії управління персоналом за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (диплом з відзнакою). У 2009 році закінчила докторантуру МАУП за спеціальністю «Економіка» та здобула наукову ступінь доктора філософії в галузі економіки. З лютого 2006 року часу працювала у МАУП на адміністративних та викладацьких посадах.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання» та отримала науковий ступінь кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 – «Господарське право, господарсько-процесуальне право». Має вчене звання доцента кафедри менеджменту ЗЕД.
Викладає дисципліни: «Право інтелектуальної власності», «Патентування і ліцензування», «Засади ЄС та СНД», «Стратегічний менеджмент ЗЕД», «Інформаційне забезпечення ЗЕД».
Фахівець у галузі юридичних питань у сфері ЗЕД, зовнішньоекономічної політики.
Автор низки книг і статей у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

 

Доцент кафедри
ГУЛА ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА

Фахівець у сфері досліджень бізнес-моделі підприємства, маркетингових досліджень у сфері ЗЕД, державного управління в системі освіти України і зарубіжних країн

У 2005 році закінчила економічний факультет Білоцерківського державного аграрного університету за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
У 2006 році закінчила факультет підготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК Національний аграрний університет, м. Київ, отримала диплом магістра державної служби з відзнакою.

17 травня 2012 присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». Тема дисертації: «Формування ринку грибів та продукції їх переробки в Україні».

Викладає дисципліни : «Маркетингові дослідження ЗЕД», «Просемінар з менеджменту ЗЕД», «Формування бізнес-моделі підприємства», «Основи наукових досліджень в економіці». Подивитися її минулорічне навантаження або запитати в Ані.

Автор понад 20 наукових публікацій і робіт навчально-методичного характеру.

 

Пузій Юлія Олексіївна - фахівець кафедри зовнішніх економічних відносин

Поділитися посиланням: