Про Академію

Меню

Кафедра організації туристичної діяльності

корп. 23, кімн. 5, тел. 494-47-32, вн. тел. 14-27

Кафедра є профільною з підготовки фахівців:

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» (денна форма навчання)

  -за спеціальнісю 242«Туризм»

Спеціалізації:

  • Міжнародний туризм;
  • Організація туристичної діяльності;

- за спеціальністю 073  «Менеджмент»

Спеціалізації:

  • Менеджмент туризму та готельного бізнесу;

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр» (денна, заочна форми навчання)

-за спеціальнісю 242«Туризм»

Спеціалізації:

  • Міжнародний туризм та переклад;
  • Організація туристичної діяльності;
  • Медичний туризм;

- за спеціальністю 073  «Менеджмент»

Спеціалізації:

  • Менеджмент туризму та готельного бізнесу;

Мета діяльності: формування теоретичних знань та практичних навичок майбутніх фахівців у  сфері туризму та готельного бізнесу.

Серед основних завдань: формування у студентів здатності творчо підходити до вирішення проблем  організації туристичної діяльності та готельного бізнесу на національному та міжнародному туристичному ринках, вироблення здатності приймати обґрунтовані управлінські рішення в різних сферах діяльності підприємств туристичної індустрії та готельного бізнесу; досягати результативності в реалізації як цілей  туристичної організації, так і власних цілей.

Теми та напрями наукових досліджень кафедри:

- «Організаційно-економічні засади формування системи медичного туризму в Україні»

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін: Географія туризму. Основи туризмознавства. Організація туристичних подорожей. Організація готельного господарства. Організація ресторанного господарства. Організація екскурсійної діяльності. Організація анімаційної діяльності. Ринок туристичних послуг. Правове регулювання туристичної діяльності. Туроперейтинг. Маркетинг у туризмі. Тренінг з ділового спілкування. Стандартизація і сертифікація туристичних послуг. Транспортне забезпечення туристичних послуг. Бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств.

Завідувач кафедрик.е.н., доц.., проф. МКА Баєв Вадим Вікторович

Закінчив Чернівецький державний університет (1988 р.), Міжрегіональну Академію управління персоналом (2013 р.)  кандидат економічних наук (2014 р.), професор МКА  (2014 р.), доцент ВАК (2015 р.). Викладає навчальні дисципліни: «Управління якістю туристичних послуг», «Транспортне забезпечення туристичних послуг», «Бізнес-тренінг з організації роботи туристичних підприємств», «Управління якістю», «Основи наукових досліджень в сфері туризму», «Управління якістю туристичних послуг». Керує дипломними роботами магістрів та бакалаврів.

Професор кафедри – д.е.н., с.н.с. Радзієвський Олександр Іванович

Закінчив Київський технологічний інститут легкої промисловості (1961). доктор економічних наук, професор. Керує дипломними роботами магістрів та бакалаврів.

Провідні викладачі кафедри:

Мазнєва Марина Вікторівна –  к.е.н., доцент кафедри організації туристичної діяльності. Закінчила Луганський державний аграрний університет (спеціальність облік і аудит) (1999 р.); Луганський державний аграрний університет (спеціальність менеджмент організацій)  (2000 р.).

Близнюк Андрій Станіславович – к.е.н, доцент кафедри організації туристичної діяльності. Закінчив Приватний навчальний заклад «Європейський університет» (спеціальність маркетинг,  магістр з маркетингу (2008 р.).

Кривоберець Марина Миколаївна – доцент кафедри організації туристичної діяльності.  Закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом, (2015 р.). Викладає навчальні дисципліни: «Основи туризмознавства», «Стандартизація і сертифікація туристичних послуг».

Мамонтов Сергій Михайлович – старший викладач кафедри організації туристичної діяльності. Закінчив Національний університет «Києво – Могилянська академія (2004 р.), Міжрегіональну Академію управління персоналом (2015 р.) Викладає навчальні дисципліни: «Екологічний туризм», «Екологія», «Безпека життєдіяльності».

Поділитися посиланням: