Про Академію

Меню

Навчально-науковий інститут міжнародної економіки та фінансів

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ФІНАНСІВ імені Святої Великої княгині Ольги.

Корпус № 2, тел. (044) 524-90-64, (044) 490-95-20

Навчально-науковий інститут міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої княгині Ольги Міжрегіональної Академії управління персоналом починає свою історію з 1 вересня 1999 року. З жовтня 2012 року директором Інституту є професор Захожай Валерій Борисович.

За час існування Інституту підготовлено понад 10 тисяч фахівців, серед них 4688 – студентів стаціонарної форми навчання: бакалаврів – 1501, спеціалістів – 884, магістрів – 2303; 5500 студентів заочної форми навчання: бакалаврів – 2291, спеціалістів – 549, магістрів – 2660.

Директор Навчально-наукового інституту міжнародної економіки, фінансів імені Святої Великої княгині Ольги – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук, академік МКА Захожай Валерій Борисович.

Тел. (044) 490-95-20; вн. тел. 12-29 (корпус №2, каб. 30).

Професор В.Б. Захожай є відомим фахівцем у галузі фінансів та статистики. Має досвід наукової, керівної та викладацької роботи понад 20 років. Є автором більш ніж 130 публікацій, в т. ч. монографії, підручники, навчальні посібники, наукові статті, методичні розробки.

Навчаючись в Інституті Ви станете фахівцями високого рівня. ІМЕФ надасть Вам унікальну можливість отримати престижну освіту, що поєднує в собі багатогранні сучасні знання фінансиста, банківського службовця, аналітика, наукового співробітника та керівника будь-якого рангу.

Навчально-науковий інститут міжнародної економіки та фінансів це:
 • можливість отримати вищу освіту за кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр в галузі знань «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки: фінанси і кредит, облік і аудит, маркетинг, банківська справа;
 • потужний, професійний науково-педагогічний колектив (80% доктори та кандидати наук), який дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців;
 • сучасний рівень навчального процесу, що забезпечується через упровадження прогресивних вітчизняних і зарубіжних форм організації освітнього процесу, використання сучасних інформаційних технологій та активних методів навчання, практичних ситуацій і контролю;
 • використання ефективних позааудиторних форм навчання, а саме: участь у науково-практичних конференціях, всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, у міжнародних виставках реклами, маркетингу, мас-медіа, рекламних фестивалях, дискусійних круглих столах з обов’язковим залученням провідних вчених, економістів-практиків, керівників-практиків тощо;
 • організація навчання за сучасною європейською освітньою моделлю «викладач (вчений) – навчальне і наукове об’єднання студентів – студентська творча науково-дослідницька робота», за якої забезпечується перманентне здобування знань (діють студентські наукові гуртки «Економічні знання», «Банкір», «Маркетолог», «Економіст», «Проблеми розвитку фінансової системи України»);
 • майже тисячний студентський колектив із розвинутим самоврядуванням;
 • створення гарних умов для дозвілля (традиційні заходи: «Посвята у першокурсники», «Дебют першокурсника», конкурс української студентської авторської пісні «Студентська осінь», конкурси «Студентська красуня МАУП» та «Містер МАУП», фестиваль художньої творчості «Артпалітра» тощо);
 • постійний інтерес представників крупних міжнародних консалтингових компаній, фінансових організацій, банківських та страхових установ, транснаціональних компаній, державних структур до випускників ІМЕФ;
 • можливість здійснювати наукову діяльність (при Інституті ефективно діє спеціалізована вчена рада К 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»

В структуру Інституту входить п’ять кафедр, професорсько-викладацький склад яких представляють висококваліфіковані та досвідчені спеціалісти. Навчальний процес належно забезпечений відповідними методичними розробками та посібниками. Підготовка студентів ведеться за програмами, які відповідають сучасним світовим стандартам. До викладання окремих дисциплін залучаються представники практичного бізнесу та державного управління, керівники та провідні спеціалісти кращих підприємств. Студентам надається можливість оволодіти сучасними інформаційними технологіями. Крім традиційних форм навчання, широко використовуються методи активного навчання: виконання імітаційних вправ; аналіз конкретних ситуацій, що виникають на практиці в діяльності економістів різного профілю; організація рольових та ділових ігор, тестування тощо. Широко застосовуються програмні комплекси для розв'язання типових проблем різних сфер економічної діяльності. Проходження виробничої та переддипломної практики відбувається у фінансових організаціях, банківських і страхових установах, на підприємствах, у  міжнародних компаніях та різних державних структурах

Підготовка фахівців в Інституті здійснюється  професорсько-викладацьким складом кафедр за галузями знань / спеціальностями:
КафедраГалузь знань, спеціальністьCпеціалізація
Фінансів, банківської та страхової справи 07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування
Банківська та страхова справа
Міжнародна економіка та банківська справа
Міжнародна економіка та фінанси
Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини
Управління банківськими інвестиціями
Фінансовий менеджмент
Обліку і аудиту 07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування
Облік і звітність в оподаткуванні
Облік, аналіз і аудит
Облік, аналіз і аудит туристичного і готельного бізнесу
Облік, аналіз і аудит у комерційних банках і страхових компаніях
Облік, аналіз і експертиза
Облік, контроль і ревізія
Теоретичної і прикладної економіки
Маркетингу 07 Управління та адміністрування

075 Маркетинг
Електронний маркетинг
Енергетичний маркетинг
Маркетинг в туризмі та готельному бізнесі
Маркетинг медицини та фармації
Міжнародний бізнес та маркетинг
Міжнародний маркетинг та реклама
Промисловий маркетинг
Торговельний маркетинг
Транспортний маркетинг та логістика
Напрями навчання

Перелік  галузей, спеціальностей  та спеціалізацій інститута

Характеристики напрямів навчання
 • Фінанси і кредит

  "Фінанси і кредит" одна із основних спеціальностей економічного напряму. Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків і їх особливостей у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти і вирішувати питання розвитку фінансової системи.
  Основна мета спеціальності – підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.
  За даною спеціальністю здійснюється професійна підготовка фінансистів, діяльність яких спрямована на забезпечення раціонального використання фінансових ресурсів держави і підприємства, підвищення ефективності витрат, результативності фінансової політики як основи стабілізації темпів соціально-економічного розвитку. Підготовка фахівців зі спеціальності "Фінанси і кредит" має широкий міжгалузевий профіль, що дозволяє здійснювати професійну діяльність в різних сферах економіки і державного управління фінансами. Студенти, що закінчили інститут за фахом "Фінанси і кредит", отримують необхідний обсяг знань і практичних навичок для роботи.

  Де і ким може працювати випускник

  Фахівці даної спеціальності готуються для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської, науково-дослідної роботи;

  • у сфері державних фінансів;
  • в установах Національного і комерційних банків;
  • на рівні підприємств і об'єднань різних галузей господарства України незалежно від форм власності і організаційного формування;
  • в страхових компаніях;
  • в інвестиційних фондах і компаніях;
  • в брокерських конторах;
  • у фінансових службах держадміністрації;
  • в науково-дослідних установах тощо.

  Випускники можуть займати посади:

  • фінансовий директор підприємства;
  • начальник фінансового управління;
  • керівник фінансового відділу;
  • провідний фахівець відділу (департаменту, управління) тощо.
  Згорнути ↑
 • Облік та аудит

  Бухгалтерський облік – це основа управлінської інформаційної системи. Без нього неможливе функціонування підприємств і організацій різних галузей та форм власності. Недаремно у світі бухгалтерський облік називають "мовою бізнесу".

  Навчання за спеціальністю "Облік і аудит" надає унікальну можливість отримати сучасну освіту, що відкриває таємниці формування економічної інформації, поєднує багатогранні знання фінансиста і економіста, аналітика і ревізора, менеджера і наукового працівника. Такі знання необхідні кожному керівнику і приватному підприємцю, будь-якій освіченій людині.

  Бухгалтер, який працює за наймом на підприємствах різних галузей і форм власності, може забезпечити керівництво інформацією, необхідною для прийняття виважених управлінських рішень. Він бере участь в аналізі результатів роботи, встановленні пріоритетів підприємства, забезпеченні відповідності прибутків і видатків, формуванні зовнішньої і внутрішньої фінансової звітності.

  Бухгалтер, працюючий як незалежний спеціаліст, надає такі послуги: ведення обліку і складання фінансової звітності, аудит, відновлення бухгалтерського обліку, оподаткування, складання форм податкової звітності, консультації з управління, судово-бухгалтерська експертиза.

  Отримавши диплом за спеціальністю "Облік і аудит", Ви станете професіоналом у галузях:

  • бухгалтерського обліку як інформаційної моделі економічного суб'єкта, його виробничо-господарської і фінансової діяльності;
  • аналізу і прогнозування фінансово-економічних ситуацій;
  • планування, контролю і мінімізації оподаткування підприємства;
  • використання бухгалтерської інформації для прийняття управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру
  Де і ким може працювати випускник

  Фахівець з обліку і аудиту може працювати на підприємствах різних форм власності на посадах: фінансового директора, головного бухгалтера, бухгалтера-ревізора, керівника аудиторської фірми, економіста, судово-бухгалтерського експерта, викладача облікових дисциплін, податкового інспектора, фінансового аналітика, консультанта з антикризових питань, спеціаліста з інвестиційного менеджменту, облікових фахівців страхових компаній, банківських установ, державних фондів соціального страхування, спеціалістів з облікових питань в державній податковій адміністрації та податковій міліції, керівників підприємств малого бізнесу.

  Згорнути ↑
 • Маркетинг

  Маркетинг – це вид людської діяльності, метою якої є задоволення потреб шляхом обміну, це філософія сучасного бізнесу, найважливіший інструмент ринкової економіки. Маркетинг – це прикладний науковий напрямок, задачею якого є розробка товарної та цінової політики, просування та розподіл, управління процесами розробки нових товарів.

  Спеціаліст з маркетингу на первинних посадах має самостійно виконувати діагностичні та частково пошукові завдання, робити економічні розрахунки, збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов'язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працюватиме. Сучасна економіка в Україні є ринковою економікою. Тому фірмам, підприємствам, організаціям все більше й більше потрібні сучасні кваліфіковані спеціалісти з ринкової діяльності, тобто маркетологи. Фахівці стверджують: «маркетолог — це спеціаліст XXI століття».

  Основні складові маркетингової діяльності:

  • проведення досліджень ринку;
  • розробка товарного асортименту;
  • розробка бренду (торгової марки) та управління ним (брендинг);
  • розробка цінової політики підприємства;
  • організація системи збуту і просування продукції;
  • проведення реклами;
  • формування іміджу підприємства, встановлення зв'язків з громадськістю.
  Де і ким може працювати випускник

  Як свідчить світова практика, маркетингова освіта є найбільш відповідною для управлінського кар'єрного зростання. Чим вища управлінська посада, тим більшого значення набувають маркетингові знання. На підприємствах діють спеціальні відділи маркетингу, де можуть працювати наші випускники на таких посадах: директору з маркетингу, бренд-менеджеру, спеціаліст з маркетингових досліджень, спеціаліст з логістики і товарно-цінової політики, спеціаліст з аналізу та планування маркетингової діяльності, спеціаліст з реклами та РR тощо.

  Розвивається сектор спеціалізованих фірм – рекламних агентств, організаторів РR-кампаній, консалтингових фірм тощо. Це відповідає загальним тенденціям розвитку економіки. Отже економіці потрібні маркетологи – як сьогодні, так і в перспективі.

  Згорнути ↑

Наукова школа Навчально-наукового інституту міжнародної економіки та фінансів імені Святої Великої княгині Ольги

Керівник - завідувач кафедри фінансів, банківської та страхової справи,  доктор економічних наук, професор Захожай Валерій Борисович.

Кваліфікаційна картка Наукової школи