Кафедра фінансів, банківської та страхової справи

Кафедра була заснована у 1996 році як кафедра фінансів і статистики. У грудні 2011 року її було перейменовано на кафедру фінансів і кредиту, а з 1 вересня 2016 року на її базі створено кафедру фінансів, банківської та страхової справи.

Завідувач кафедриДацій Олександр Іванович, доктор економічних наук, професор (корп. 2, каб. 30, вн. тел. 12-29)

Заступником завідувача кафедри є Тімко Наталія Іванівна, доктор філософії в галузі економіки (корп. 2, каб. №34, вн. тел. 15-14).

Науково-методична робота кафедри

Викладачами кафедри підготовлено та видано з грифом МОН України 13 підручників та навчальних посібників: «Фінанси (теоретичні основи)» (Захожай В.Б., Грідчіна М.В., Осіпчук Л.Л., та ін.), «Статистичне забезпечення управління економікою: прикладна статистика» (Захожай В.Б.), «Статистичне забезпечення управління якістю» (Захожай В.Б.), «Система оподаткування та податкова політика» (В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко), «Страховий та інвестиційний менеджмент» (Захожай В.Б.), «Інформаційно-аналітичне забезпечення державного фінансового менеджменту (методологія і практика прикладної статистики)» (А.В., Головач, В.Б. Захожай В.Б., Манцуров І.Г., Н.А. Головач), «Банківська статистика» (Захожай В.Б.), «Статистика фінансів» (Захожай В.Б.), «Управління фінансами акціонерних товариств» (Грідчіна М.В), «Податкові системи зарубіжних країн» (Литвиненко Я.В., Якушик І.Д.), «Фінанси» (Довгань Л.П., Данілов О.Д., Філімоненков О.С., Бедринець М.Д., Коробкіна С.А.), «Зовнішньоекономічний менеджмент» (Варениченко Л.Л., Коломійченко Н.І. та ін.), «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання» (Філіна Г.І.), «Страхування» (Бігдаш В.Д.).

Кафедрою фінансів, банківської та страхової справи з 2016 року проводяться дослідження відповідно до календарного плану науково-дослідних робіт Академії з виконання кафедральної науково-дослідної теми на термін з 2016-2020 рр. «Забезпечення фінансової стійкості підприємств України в умовах кризи». За тематикою наукових досліджень кафедри також проводиться науково-дослідна робота студентів. Її результати знаходять відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах.

Викладачі кафедри систематично беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри постійно готуються і видаються наукові статті і тези доповідей у фахових журналах і збірниках наукових праць.

Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання фінансово-економічних дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання та конкурентоспроможності випускників у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами, докторантами, науковою роботою студентів з підготовки доповідей на конференції, з підготовки до участі у Всеукраїнських Олімпіадах з фахових дисциплін. Постійно проводиться наукове керівництво докторантами кафедри.

При кафедрі функціонує науковий студентський гурток «Фінансист» (керівник Тімко Н.І.), на заняттях якого студенти обговорюють сучасні проблеми фінансової системи України та проблеми світових фінансових систем, а також набувають досвіду підготовки тез доповідей та наукових статей.

Навчальна робота

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітніми рівнями бакалавр та магістр, які можуть навчатися за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

За кафедрою закріплено викладання 61 дисципліни, у тому числі: «Фінанси», «Гроші та кредит», «Корпоративні фінанси», «Міжнародні фінанси», «Місцеві фінанси», «Податкова система», «Сучасна політика ціноутворення», «Ринок фінансових послуг», «Фінансовий ринок», «Статистика», «Фінанси підприємства», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий аналіз ЗЕД», «Фінансовий менеджмент», «Банківська система», «Страхування», «Страховий менеджмент», «Фінансова статистика», «Банківська статистика».

Для підготовки фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» з метою впровадження сучасних методів навчання, кращого вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду, підвищення якості навчання, використовуються відповідні пакети прикладних програм і періодичні спеціальні видання.

Кафедра готує фахівців з фінансового аналізу стану суб’єктів господарювання; виконання розрахунків фінансово-економічних показників до фінансових планів підприємств та організацій; складання фінансових документів, угод про оренду, кредитних та страхових угод; управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання; операцій на фінансовому ринку; управлінської діяльності в сфері фінансового ринку, фінансів підприємств різних організаційно-правових форм; управління колективом, який формує фінансову політику підприємства; підготовки пропозицій щодо підвищення фінансових результатів діяльності підприємств.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 072 «Фінанси, банківська та страхова справа» можуть бути: вітчизняні підприємства та підприємства за участю іноземного капіталу, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо); фондові біржі; державні органи виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Поділитися посиланням: