Кафедра економіки та управління бізнесом

Кафедра була заснована у 1 вересня 1999 року як кафедра економіки. У 2019році її було перейменовано на кафедру економіки та управління бізнесом. Першим її очільником була Осокіна Валентина Василівна, кандидат економічних наук, професор МКА. З 2005 р. - Малиш Наталія Андріївна, кандидат економічних наук, професор, з 2006 р. - Кривобороденко Геннадій Павлович, доктор економічних наук, професор, з 2010 р. - Козлова Алла Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, професор МКА.

Штат кафедри

У штаті кафедри працює 9 викладачів, серед них:

  • 2 доктори економічних наук;
  • 5 кандидатів економічних наук;
  • 2 викладачі.

До викладання дисциплін також залучаються викладачі-сумісники, у тому числі: доктори економічних наук, професори; кандидати економічних наук.

 

Навчальна робота. Завданням кафедри є підготовка фахівців за першим і другим рівнем вищої освіти  (бакалавр та магістр) денної, заочної та дистанційних форм навчання.

Кафедра готує спеціалістів зі спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізацій «Економіка та управління бізнесом», «Бізнес та адміністрування» та «Економіка та управління підприємствами».

За кафедрою закріплено понад 60 дисциплін, у тому числі: «Економіка підприємства», «Економічна теорія», «Регіональна економіка», «Моделювання в управління соціально-економічними системами», «Антикризове управління», «Конкурентоспроможність підприємства», «Організаційна культура», «Організація виробництва», «Стратегічне управління бізнесом», «Управління виробничими конфліктами», «Управління проектами», «Управління якістю».

На кафедрі успішно діє студентський науковий гурток «Інноваційні напрямки управління бізнесом», в якому щомісячно проводяться заняття зі студентами Академії.

Науково-методична робота кафедри. Науково-педагогічний склад кафедри працює над темою: «Інституціональні, інноваційні та інвестиційні чинники трансформації і розвитку економіки України» (2016-2020 рр.) під керівництвом доктора економічних наук, професора В.Є. Сафонової. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри.

У 2016 - 2018 рр. на кафедрі було підготовлено та захищено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук (Бурсов Р.В., Грушина А.І.,  Каменева Н.В. та Черняєва О.О.).

За результатами наукових досліджень у 2013-2018 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано 73 наукові праці, з них 39 – статей та 34 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних  науково-практичних конференціях.

Викладачами кафедри взято участь у 18 наукових конференціях.

Постійно оновлюються методичні матеріали - навчальні та робочі програми, методичні рекомендації для самостійної роботи студентів, тестові завдання, білети для екзаменів та заліків.

Науково-педагогічний склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання.

Розроблено понад 60 курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

За тематикою наукових досліджень кафедри проводиться науково-дослідна робота студентів, її результати знаходять відображення в дипломних роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах, наукових статтях.

Поділитися посиланням: