Кафедра маркетингу

Кафедра маркетингу заснована 1 вересня 1999 року.

На даний час кафедру маркетингу очолює доктор економічних наук, професор Романова Лідія Василівна.

Заступник завідувача кафедри маркетингу кандидат економічних наук, доцент, професор МКА Карбовська Любов Олександрівна. (Корпус 2, каб. № 35, вн. тел.: 12-05)

 

Науково-методична робота

За останні 5 років викладачами кафедри було підготовлено та видано 7 монографій, підручників та навчальних посібників:

  1. Маркетинг: теоретичні основи маркетингу: навч. посіб./ [В.Б. Захожай, Л.В. Романова, Н.А. Головач та ін.]; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», – 2015, – 606 с.
  2. Статистичне забезпечення маркетингу: навч. посіб./ [В.Б. Захожай, Л.В. Романова, Н.А. Головач та ін.]; під кер. та наук. ред. В.Б. Захожая. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», – 2015, – 400 с.
  3. Романова Л.В., Гуменюк А.В. Формування маркетингу в овочевих підприємствах. – Монографія. – Умань:Видавець «Сочінський», – 2014, – 249с.
  4. Коваленко О.В. Загорулько В.М., Хмельницька О.В. Маркетингові дослідження: курс лекцій – К.: НАУ, 2013. – 84 с.
  5. Романова Л.В., Улянич К.Ф. Розвиток підприємницької діяльності та стан інформаційного забезпечення овочевих підприємств. Монографія. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2013 – 202с.
  6. Романова Л.В., Могилевська О.Ю. Маркетингове управління як стратегічний напрямок розвитку підприємств машинобудування. Монографія – К.: Вид-во КиМУ, 2012. – 225 с.
  7. Коваленко О.В., Загорулько В.М., Хмельницька О.В. «Стратегічний маркетинг» : курс лекцій – К.: НАУ, 2012. – 64 с.

 

Науково-дослідна робота кафедри проводиться відповідно до теми «Наукові засади і шляхи забезпечення ефективності маркетингової діяльності в контексті інноваційного розвитку підприємств в Україні», затвердженої на 2016-2020 рр. За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри проводиться підготовка і видання наукових статей у фахових журналах і збірниках наукових праць, тез доповідей для участі у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях.

Наукова робота студентів спеціальності 075 «Маркетинг» знаходить своє відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях, круглих столах та семінарах. При кафедрі функціонує науковий студентський гурток «Маркетолог», на заняттях якого студенти засвоюють теоретичні знання та набувають практичні навички діяльності у сфері маркетингу.

Навчальна робота

Кафедра здійснює підготовку фахівців за напрямом «07 Управління та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього ступеня бакалавр і магістр, які можуть навчатися за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

За кафедрою закріплено викладання 36 дисциплін, основними з яких є: «Маркетинг», «Логістика», «Маркетинг відносин», «Маркетинг послуг», «Маркетингова політика комунікацій», «Промисловий маркетинг», «Міжнародний маркетинг», «Реклама і рекламна діяльність», «Рекламний менеджмент», «Стратегічний маркетинг», «Товарознавство», «Транспортна логістика», «Управління комерційними ризиками», «Інфраструктура товарного ринку», «Аналітичний маркетинг», «Маркетинговий менеджмент» тощо.

Основною метою діяльності кафедри маркетингу є задоволення потреб економіки у висококваліфікованих фахівцях у сфері маркетингу, які володіють теоретичними знаннями й практичними навичками, необхідними для здійснення маркетингової діяльності на підприємствах і організаціях всіх форм власності.

Дана мета може бути реалізована на основі:

  • збільшення інтелектуального потенціалу кафедри, підвищення професіоналізму професорсько-викладацького складу, залучення маркетологів-практиків до викладання дисциплін, розвитку науково-дослідної бази кафедри;
  • розширення переліку освітніх послуг шляхом збільшення переліку спеціалізацій за напрямом діяльності кафедри;
  • впровадження інноваційних методів організації навчального процесу, застосування прогресивних освітніх технологій.
Поділитися посиланням: