Кафедра менеджменту

Кафедра менеджменту була створена в 2002 році. З 2003 по  2007 рік функціонувала як кафедра управління бізнесом, у вересні 2007 року її було перейменовано у кафедру менеджменту організацій, з січня 2015 року – у кафедру менеджменту організацій та логістики, а в 2016 року – у кафедру менеджменту та адміністрування. У 2018 році її знову було перейменовано на кафедру менеджменту.

Кафедра є профільною для підготовки фахівців за першим та другим рівнями вищої освіти  (бакалавр, магістр)  у галузі знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю  «Менеджмент»,  у тому числі за спеціалізаціями: «Менеджмент організацій», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Будівельний менеджмент», а також галузі знань «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Адміністративний менеджмент» за другим рівнем вищої освіти  магістр.

 

На сьогодні кафедру очолює доктор економічних наук, професор  Буковинська Марія Петрівна. У 2000 р. здобула вчений ступінь кандидата економічних наук.

У 2008 р. захистила докторську дисертацію у м. Москва, (РАГС).

 

Наукові розробки Буковинської М.П. присвячені використанню соціальних технологій в управлінні корпораціями, якості навчання фахівців, кадровому капіталу, соціальній політиці бізнесу, соціальній звітності і соціальному аудиту тощо.

Заступником завідувача кафедри є Середюк Катерина Володимирівна, доктор філософії в галузі економіки.

Штат кафедри

У штаті кафедри працює 9 викладачів, серед них:

  • 2 доктори економічних наук;
  • 2 кандидати економічних наук;
  • 1 кандидат юридичних наук;
  • 2 доктори філософії в галузі економіки;
  • 1 доцент;
  • 1 старший викладач.

До викладання дисциплін також залучаються викладачі-сумісники, у тому числі: доктори економічних наук, професори; кандидати економічних наук.

 Навчальна робота

Навчально-методична робота є основним видом діяльності кафедри менеджменту. Її основні напрями - це проведення навчальних занять із студентами та організація навчально-методичного процесу.

За кафедрою менеджменту в 2018-2019 н.р. по Президентському університету МАУП  закріплено 72 навчальні дисципліни. Навчальні дисципліни, за якими проводиться навчальний процес, забезпечені робочими програмами, навчальними програмами, методичними рекомендаціями щодо організації самостійної роботи студентів.

Кафедра забезпечує проведення усіх видів навчальних занять, самостійну роботу студентів, методичне забезпечення, контроль засвоєння навчального матеріалу з навчальних дисциплін: «Менеджмент», «Основи менеджменту», «Історія менеджменту», «Основи менеджменту в охороні здоров’я», «Організаційно-правові засади в охороні здоров’я», «Медичний та фармацевтичний менеджмент», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Рекладма ЗЕД», «Управління бізнесом в зарубіжних країнах», «Основи інвестиційного менеджменту», «Економіка та фінансування охорони здоров’я», «Аналіз діяльності медичних установ», «Методи прийняття управлінських рішень», «Організаційна поведінка», «Медична техніка», «Соціальна медицина», «Медична статистика», «Технології виробництва послуг в охороні здоров’я», «Облік і звітність в охороні здоров’я», «Адміністративний менеджмент», «Адміністративна система», «Методика викладання менеджменту», «Концептуальні засади сучасного менеджменту», «Теоретичні засади державного управління», «Управління соціальною та екологічною безпекою діяльності», «Управління інформаційними зв’язками», «Управління змістом робіт», «Теорія організацій», «Керівник адміністративної служби», «Техніка адміністративної діяльності», «Аудит та оцінювання управлінської діяльності» та ін.

Наукова діяльність кафедри менеджменту є невід’ємною складовою освітньої діяльності Академії і здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної та практичної діяльності. На кафедрі проводиться значна робота по вихованню майбутніх фахівців, розвитку духовних і моральних якостей студентів, формуванню у них рис громадянської відповідальності та патріотизму, утвердження соціального оптимізму та впевненості у майбутнє. Особливості діяльності кафедри насамперед полягають у організіції науково-дослідної роботи. До пріоритетних завдань у галузі науково-дослідної діяльності кафедри належать: забезпечення єдності змісту навчальної діяльності кафедри з планами наукової діяльності; організації наукових, науково-практичних, науково-методичних семінарів, конференцій, студентських олімпіад, конкурсів науково-дослідних, курсових, дипломних робіт всіх учасників навчально-виховного процесу. Результати наукових досліджень за поточний рік впроваджуються у навчальний процес при підготовці фахівців з менеджменту у вигляді скоригованих навчальних планів, робочих навчальних програм і тестів, програм навчальних та виробничих практик, а також відповідної тематики курсових та дипломних робіт. За темою досліджень кафедри менеджменту та адміністрування проводиться науково-дослідна робота студентів, її результати схематично доповідаються на науково-практичних конференціях.

На кафедрі успішно діє студентський науковий гурток «Сучасний керівник організації», в якому щомісячно проводяться заняття зі студентами Академії.

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами, докторантами, науковою роботою студентів з підготовки доповідей на конференції, з підготовки до участі у Всеукраїнських Олімпіадах з фахових дисциплін. Постійно проводиться наукове керівництво докторантами кафедри.

Науково-методична робота кафедри.

Науково-педагогічний склад кафедри працює над темою: «Управління розвитком підприємств в умовах реформування соціально-економічних відносин» (2017-2022 рр.) під керівництвом доктора економічних наук, професора М.П. Буковинської. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом викладачів кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» та  науково-практичних конференцій із залученням  крім викладачів кафедри, фахівців підприємств, організацій м. Києва

Поділитися посиланням: