Кафедра обліку і оподаткування

В.о. завідувача кафедри – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, професор МКА, Заслужений економіст України Микола Іванович Коваль.

(Корпус 2, каб. № 31, вн. тел.: 12-06).

Науково-методична робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри проводить наукову роботу в рамках загально-академічної тематики МАУП на 2016-2020 роки «Реформування обліку, аналізу і аудиту в Україні». Результати досліджень представляються на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів», науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри, студентів, фахівців-практиків з питань удосконалення методики і організації ведення бухгалтерського обліку, аналізу і контролю (аудиту).

За результатами наукових досліджень у 2011-2016 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано 42 наукові праці, з них 25 – статей та 20 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних науково-практичних конференціях, а також видано більше десятка монографій, підручників і навчальних посібників.

Викладачі кафедри брали участь у більш як 20 наукових конференціях.

Професорсько-викладацьким складом підготовлено і надруковано:

  • понад 30 курсів лекцій з основних дисциплін кафедри для дистанційного навчання та близько 100 методичних матеріалів для самостійних і практичних занять та контролю знань студентів.
  • 15 посібників із грифом МОН України: «Бухгалтерський облік у галузях економіки» (Захожай В.Б., Базась М.Ф.), «Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку» (Базась М.Ф., Базась Є.Ф., Матюха М.М.), «Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролінгу» (Базась М.Ф), «Управлінський облік на підприємствах харчової промисловості» (Осадча Г.Г.), «Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу» (Сопко В.В., Завгородній В.П.), «Бухгалтерський облік» (Сопко В.В.), «Бухгалтерський облік» (Левочко М.Т.), «Вступ до спеціальності» (М.Т.Левочко); «Комп’ютерні системи 1С: «Бухгалтерія» (Коваль М.І.. Матюха М.М.); «Комп’ютерний аудит» (М.М. Матюха), «Основи фінансового аналізу, менеджменту і контролю» (Захожай В.Б., Коваль М.І., Захожай К.В.), «Теорія економічного аналізу» (Кулик А.В.), «Внутрішньогосподарський контроль» (Коваль М.І., Жанкевіч Л.В); «Аудит (Організація і методика аудиту)» (Коваль М.І., Михайленко О.В.); «Організація виконання бюджету» (Коваль М.І., Назаренко О.М., Коваль О.М.), «Стратегічний аналіз» (Пилипенко О.В.).
  • 1 монографію: Бондар В.П., Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: Монографія. - Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с.
  • підготовлено до друку навчальні посібники: «Облікова політика підприємства» (Коваль М.І.), «Моделювання інформаційних систем обліково-фінансових процесів (Сопко В.В., Левочко М.Т., Матюха М.М.); «Бухгалтерський облік у схемах і таблицях» (Малюга Н.М., Скрипник М.І.); «Облік у бюджетних установах» (Шеманська К.В., Скрипник М.І.);

За тематикою наукових досліджень кафедри також проводиться науково-дослідна робота студентів. Її результати знаходять відображення в дипломних роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах.

Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання фінансово-економічних дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання та конкурентоспроможності випускників спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Розроблено понад чотири десятки курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

Працює науковий студентський гурток «Економічні знання» (керівник д.ф. в г.е., доцент Цімошинська О.В.), яка щомісячно проводить заняття із студентами ННІМЕФ.

На кафедрі проводять навчання і відповідну підготовку 5 аспірантів.

Навчальна робота

Завданням кафедри є сучасна підготовка бакалаврів та магістрів денної, дистанційної і заочної форм навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» з вивченням таких економічних дисциплін: «Вступ до спеціальності», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік I» та «Фінансовий облік II», «Бухгалтерський облік і аудит», «Аудит», «Методика і організація аудиту», «Міжнародні стандарти обліку і аудиту», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті», «Організація обліку», «Облік у бюджетних установах», «Облік у зарубіжних країнах», «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу», «Бухгалтерська експертиза», «Бухгалтерський облік і судова експертиза», «Судово-бухгалтерська експертиза», «Внутрішньогосподарський (управлінський) облік», «Експертиза та аналіз державного бюджету», «Експертиза та оцінка майна», «Облік зовнішньоекономічної діяльності», «Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності», «Оцінка та експертиза нерухомого майна», «Теорія економічного аналізу», «Стратегічний аналіз», «Організація і методика економічного аналізу», «Економічний аналіз», «Звітність підприємств», «Контролінг», «Державний фінансовий контроль», «Комп’ютерні системи 1С: «Підприємство», «Методика викладання обліку і аудиту», «Комп’ютерні системи 1С: «Бухгалтерія», «Державний фінансовий контроль», «Стратегічний аналіз ЗЕД», «Управлінські інформаційні системи», «Внутрішньогосподарський контроль», «Комп’ютерний аудит», «Управління обліково-фінансовими процесами», «Моделювання фінансово-облікових процесів», «Облікова політика підприємства», «Організація виконання бюджету», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Податкова система», «Податковий менеджмент» та інші.

Кафедра обліку і оподаткування готує фахівців для ведення обліку та складання бухгалтерської, фінансової, податкової, управлінської, статистичної та спеціальної звітності, а також виконання фінансово-аналітичної роботи на підприємствах і організаціях різних форм власності, здійснення аудиторських перевірок, проведення експертизи бюджету на державному та регіональному рівнях та проведення аналізу з метою виявлення нераціонального використання бюджетних коштів; проведення оцінки майна, земельних та інших ресурсів для установ Фонду Державного майна України, Національного Банку України, комерційних банків, страхових організацій і компаній.

Можливим місцем роботи випускників спеціальності «Облік і оподаткування» можуть бути: вітчизняні та спільні підприємства, установи та організації всіх форм власності, філії та представництва міжнародних компаній; фінансові компанії (банки, страхові компанії, інвестиційні компанії, державні і недержавні пенсійні фонди тощо); аудиторські компанії; фінансові інспекції; фондові та товарні біржі; органи державної виконавчої та законодавчої влади всіх рівнів; бюджетні установи; фіскальні органи; науково-дослідні інститути, навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри тощо.

Поділитися посиланням: