Меню

Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кафедра теоретичної та прикладної економіки була заснована у 1999 р.

Очолює кафедру теоретичної та прикладної економіки доктор економічних наук, професор Сафонова Віра Євгенівна (каб. № 37, вн. тел.: 15-16).
Завідувач методичного кабінету  - Белеля Марина Вікторівна (каб. № 37, вн. тел.: 15-16).

За кафедрою закріплено більше двадцяти навчальних дисциплін.

 • Основними навчальними курсами є:
 • Економіка підприємства;
 • Історія економіки та економічної думки;
 • Макроекономіка;
 • Мікроекономіка;
 • Моделювання економічних процесів ринкової економіки;
 • Політична економія;
 • Регіональна економіка.

Кафедра теоретичної та прикладної економіки є однією з базових кафедр Академії. Вже понад 15 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх спеціальностях Академії.

На кафедрі сьогодні працює 9 викладачів, в тому числі 1 доктор економічних наук, професор, 6 кандидатів економічних наук, доцентів, 1 доктор філософії в галузі економіки, 1 старший викладач.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії.

Місія кафедри економічної теорії:

формування професійних компетенцій і особистісних якостей конкурентоспроможних, творчо та інноваційно мислячих кадрів, які вміють реалізувати свої знання і навички в галузях економіки на вітчизняному і міжнародному ринках праці на основі:

 • постійної модернізації освітнього процесу;
 • впровадження прогресивних технологій і методик;
 • стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи

Кафедра прагне:

 • надати студентам фундаментальні знання з проблем сучасної економії теорії;
 • ознайомити студентів з особливостями еволюції економічних парадигм і концепцій, з основними ідеями видатних економістів минулого і сучасного етапів;
 • розвити здібності рішення економічних задач з використанням сучасних теоретичних моделей, сформувати навички проведення самостійного аналізу і пошуку рішення економічних проблем.

Навчально-методична робота

З усіх навчальних дисциплін викладачами кафедри розроблено навчально-методичні комплекси, що в повній мірі відповідають державним стандартам і нормативним вимогам та відображають новітні тенденції, які відбуваються у розвитку вітчизняної й світової економічної науки і практики.

Викладачі кафедри широко практикують проведення семінарів-співбесід, семінарів-конференцій, семінарів – “круглих столів”, семінарів-контрольних робіт, семінарів – заслуховувань рефератів і доповідей студентів.

Наукова робота

Викладачі кафедри працюють над темою: «Інституціональні, інноваційні та інвестиційні чинники трансформації і розвитку економіки України» (2016-2020 рр.) під керівництвом доктора економічних наук, професора В.Є. Сафонової. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом кафедри.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія інституціоналізму як основна методологічна база дослідження процесу інноваційного розвитку економічної системи України;
 • роль інституційних чинників в інноваційному розвитку економіки;
 • інноваційні аспекти розвитку економіки держави в умовах ринкової трансформації;
 • інноваційні процеси в освіті і їх фінансове забезпечення;
 • методологія оцінки ефективності освітніх новацій для інвесторів вищої освіти;
 • інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації;
 • еволюція інноваційних процесів в концепціях теорії інновацій та інституціональній економічній теорії;
 • інвестиційний процес в Україні як чинник економічного розвитку;
 • інноваційно-інвестиційні чинники в забезпеченні економічного зростання економіки України;
 • інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України;
 • формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки країни

В стратегічному розвитку науково-інноваційної діяльності кафедри планується:

 • Особливу увагу приділяти якості наукової роботи: актуальність тематики, наукова і практична значимість, ступінь розробки проблеми, концептуальність і логіка.
 • Модернізувати механізм експертної оцінки якості наукової роботи.
 • Вдосконалювати і розвивати інноваційну діяльність.
 • Активізувати участь кафедри в конкурсах на отримання міжнародних грандів.
 • Розвивати фундаментальні наукові дослідження з пріоритетних напрямів на рівні останніх світових досягнень.
 • Формування наукової школи кафедри і її позиціювання через участь в конференціях, семінарах, круглих столах, на рівні міста, регіонів, країни.

Очолює кафедру теоретичної та прикладної економіки доктор економічних наук, професор Сафонова Віра Євгенівна.

Сафонова Віра Євгенівна, 1979 року народження.

Закінчила з відзнакою у 2001 році економічний факультет Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю «Менеджмент організацій» (диплом ЛБ КМ № 001395).

У 2006 році в ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” захистила кандидатську дисертацію на тему: «Інноваційні основи макроекономічного прогнозування розвитку системи вищої освіти України» за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія. Рішення президії ВАК України від 12 жовтня 2006 року (ДК№ 036350).

Доктор економічних наук з 2013 року. Докторську дисертацію на тему: «Освітній ресурс формування інноваційної економіки» захистила у жовтні 2012 р. в спеціалізованій вченій раді ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана” за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки. Рішення Атестаційної колегії від 25 січня 2013 року (ДД№001510).

У 2009 році Сафонову В.Є. обрано членом-кореспондентом Академії економічних наук України зі спеціальності Економічна теорія.  З 2010 року професор МКА.  Рішенням Атестаційної колегії  в 2011 році Сафоновій В.Є. присвоєно вчене звання доцента кафедри економічної теорії.

Докторська дисертація «Освітній ресурс формування інноваційної економіки» є першою науковою роботою такого рівня у рамках розробки авторської концепції розвитку освітнього ресурсу. Наукові розробки Сафонової В.Є. були впровадженні у діяльності Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Державного комітету Фінансового моніторингу України, у діяльності Посольства СР В’єтнам в Україні, Запорізької обласної державної адміністрації; у роботі Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, Науково-дослідного центру з проблем оподаткування Національного університету державної податкової служби України, Одеського державного економічного університету; у діяльності ТОВ «Українська асоціація управління проектами «Укрнет», ТОВ «Бізнес-Архітектор».

Член спеціалізованої вченої ради К 26.142.03 в МАУП із захисту дисертацій зі спеціальності “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Неодноразово залучалася до атестації науково-педагогічних кадрів: виступала опонентом із захисту кандидатських дисертацій в ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”.

Приймала участь в складі робочої групи Міністерства економіки України з питань вдосконалення механізму формування державного замовлення на підготовку фахівців.

Є членом редакційної колегії фахового журналу «Наукові праці МАУП». Серія «Економічні науки». Рецензує навчально-методичні розробки, збірники наукових робіт, здійснює наукове керівництво аспірантами, магістрами.  

В здобутках Сафонової В.Є. на даний час 147 наукових і навчально-методичних робіт, 1 одноосібна монографія, 7 монографій у співавторстві, серед яких: «Вища освіта – ресурс формування інноваційної економіки», «Макроекономічне прогнозування системи вищої освіти – пріоритетний напрям її розвитку», «Економіка вищої освіти України: тенденції та механізм розвитку», «Економічні основи інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України», «Управление социально-экономическими системами: проблемы и решения», «Модернізація вищої освіти в Україні і світі: десять років наукового пошуку», «Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні», «Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор’я» 1 підручник з грифом МОН України «Основи ринкової економіки і підприємництва».

Нагороджена: подякою та Почесними грамоти директора Інститут вищої освіти НАПН України та Почесними Грамоти Голови Наглядової ради МАУП.

Сфера наукових інтересів: проблеми економіки і управління вищої освіти: формування і розвиток освітнього потенціалу, конкурентоспроможність вищої освіти,  розвиток інноваційного потенціалу вищої освіти, а також питання ринкової економіки та підприємництва на основі економічної теорії.

Додаткова інформація: має значний досвід практичної роботи в сфері управління проектами. Приймала безпосередню участь у побудові облікової політики підприємств, розробці стратегій розвитку, прогнозуванні грошових потоків та оцінці економічної ефективності бізнес-процесів, бізнес плануванні та консультаціях щодо інвестування проектів і програм розвитку.