Кафедра теоретичної та прикладної економіки

Кафедра була заснована у 1 вересня 1999 року як кафедра економіки. У 2006 році її було перейменовано на кафедру теоретичної та прикладної економіки. Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент, професор МКА Сафонова Віра Євгенівна.

Головний фахівець кафедри – Кривицька Альона Вікторівна (каб. № 37, вн. тел.: 15-16).

За кафедрою закріплено більше двадцяти навчальних дисциплін. Основними навчальними курсами є: «Економіка підприємства», «Історія економіки та економічної думки», «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Моделювання в управлінні соціально-економічними системами», «Політична економія», «Регіональна економіка», «Глобальна економіка», «Інноваційний розвиток підприємства».

Кафедра теоретичної та прикладної економіки є однією з базових кафедр Академії. Вже понад 15 років вона забезпечує фундаментальну економіко-теоретичну підготовку студентів на всіх спеціальностях Академії.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них ринково-орієнтованого економічного світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на економічній теорії.

Науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри працюють над темою: «Інституціональні, інноваційні та інвестиційні чинники трансформації і розвитку економіки України» (2016-2020 рр.) під керівництвом доктора економічних наук, професора В.Є. Сафонової. До наукової роботи залучаються студенти та слухачі, які здійснюють свої прикладні дослідження під керівництвом кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри.

За результатами наукових досліджень у 2011-2016 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано 64 наукові праці, з них 37 – статей та 27 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних науково-практичних конференціях, а також видано 1 навчальний посібник.

Викладачами кафедри взято участь у 18 наукових конференціях.

Професорсько-викладацьким складом підготовлено і надруковано:

 • 17 курсів лекцій з основних дисциплін кафедри для дистанційного навчання та близько 75 методичних матеріалів для самостійних і практичних занять та контролю знань студентів;
 • 1 підручник із грифом МОН України: «Основи ринкової економіки і підприємництва. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016 р. – 374 с. (Сафонова В.Є.);
 • 2 монографії (в співавторстві): «Глобальна економічна криза 2008-2010 років: світовий досвід та шляхи подолання в Україні» (Сафонова В.Є.), «Формування конкурентоспроможної економіки регіону Українського Причорномор’я» (Сафонова В.Є.);
 • 1 монографію (одноосібну): Сафонова В. Є. Вища освіта – ресурс формування інноваційної економіки: монографія / В. Є. Сафонова. – К.: Аграр Медіа Груп, 2011. – 336 с. – (14,1 д. а.);
 • 1 навчальний посібник: «Економічна теорія» (Захожай В.Б., Козлова А.І, Фещенко О.Л., Амбросенко О.П. та ін.).

Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання економічних дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання.

Розроблено понад чотири десятки курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

Працює науковий студентський гурток «Актуальні проблеми сучасної економічної теорії і практики» (керівник д.е.н., професор МКА Сафонова В.Є.), щомісячно проводяться заняття із студентами ІМЕФ.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія інституціоналізму як основна методологічна база дослідження процесу інноваційного розвитку економічної системи України;
 • роль інституційних чинників в інноваційному розвитку економіки;
 • інноваційні аспекти розвитку економіки держави в умовах ринкової трансформації;
 • інноваційні процеси в освіті і їх фінансове забезпечення;
 • методологія оцінки ефективності освітніх новацій для інвесторів вищої освіти;
 • інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації;
 • еволюція інноваційних процесів в концепціях теорії інновацій та інституціональній економічній теорії;
 • інвестиційний процес в Україні як чинник економічного розвитку;
 • інноваційно-інвестиційні чинники в забезпеченні економічного зростання економіки України;
 • інституціональний механізм формування національної інноваційної системи України;
 • формування інституціонального середовища забезпечення економічної безпеки країни.

Місія кафедри теоретичної та прикладної економіки:

формування професійних компетенцій і особистісних якостей конкурентоспроможних, творчо та інноваційно-мислячих кадрів, які вміють реалізувати свої знання і навички в галузях економіки на вітчизняному і міжнародному ринках праці на основі:

 • постійної модернізації освітнього процесу;
 • впровадження прогресивних технологій і методик;
 • стимулювання інтересу до творчої і науково-дослідної роботи

Кафедра прагне:

 • надати студентам фундаментальні знання з проблем сучасної економії теорії;
 • ознайомити студентів з особливостями еволюції економічних парадигм і концепцій, з основними ідеями видатних економістів минулого і сучасного етапів;
 • розвити здібності рішення економічних задач з використанням сучасних теоретичних моделей, сформувати навички проведення самостійного аналізу і пошуку рішення економічних проблем.
Поділитися посиланням: