Кафедра управління персоналом та економіки праці

Кафедра була заснована у 1996 році як кафедра управління персоналом. У січні 2011 року її було перейменовано на кафедру управління персоналом та економіки праці.

Кафедру очолює доктор економічних наук, доцент Бойченко Еліна Борисівна.

Заступником завідувача кафедри є кандидат економічних наук, доцент Згалат-Лозинська Любов Олександрівна (корп.4, каб. №18, вн. тел. 12-76).

Науково-методична робота кафедри

Викладачами кафедри підготовлено та видано з грифом МОН України 18 підручників та навчальних посібників: «Основы кадрового менеджмента» (Щокін Г.В.), «Економіка міського господарства» (Бойченко Е.Б.), «Економічна діагностика розвитку регіонів: Збірник науково-методичних рекомендацій» (Бойченко Е.Б.), «Демографія» (Дорошенко Л.С.) «Управління людськими ресурсами: Понятійно-термінологічний словник» (Щокін Г.В., Дорошенко Л.С., Калина А.В., Колпаков В.М.), «Менеджмент» (Щокін Г.В., Дорошенко Л.С., Згалат-Лозинська Л.О., Калина А.В., Колпаков В.М., Новальська Н.І., Сладкевич В.П.), «Основи менеджменту: практикум» (Баєва О.В., Новальська Н.І., Згалат-Лозинська Л.О.), «Теория и практика принятия управленческих решений» (Колпаков В.М.), «Управление развитием персонала» (Колпаков В.М.), «Стратегический кадровій менеджмент» (Колпаков В.М.), «Самоменеджмент» (Колпаков В.М.), «Маркетинг персоналу» (Колпаков В.М.), «Теоретичні основи управління навчальним закладом»: методичний посібник для вчителя» (Колпаков В.М.), «Економіка праці» (Калина А.В.), «Економіка праці та соціально-трудові відносини» (Калина А.В.), «Організація та нормування праці: практикум» (Калина А.В., Данилевич Н. С.), «Менеджмент і адміністрування» в 2 ч. (Новальська Н.І., Баєва О.В.), «Управління персоналом» (Сладкевич В.П., Буковинська М.П.).

Кафедрою управління персоналом та економіки праці з 2016 року проводяться дослідження відповідно до календарного плану науково-дослідних робіт Академії з виконання кафедральної науково-дослідної теми на термін з 2016-2020 рр. «Економічний механізм збереження та розвитку трудового потенціалу України в умовах соціально-економічної кризи». За тематикою наукових досліджень кафедри також проводиться науково-дослідна робота студентів. Її результати знаходять відображення в дипломних (магістерських) роботах, виступах на науково-практичних конференціях і семінарах.

Викладачі кафедри систематично беруть участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. За результатами наукових досліджень професорсько-викладацьким складом кафедри постійно готуються і видаються наукові статті і тези доповідей у фахових журналах і збірниках наукових праць.

Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання економічних, управлінських дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання та конкурентоспроможності випускників в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Викладачі кафедри здійснюють керівництво аспірантами, докторантами, науковою роботою студентів з підготовки доповідей на конференції, з підготовки до участі у Всеукраїнських Олімпіадах з фахових дисциплін.

Постійно проводиться наукове керівництво аспірантами кафедри.

При кафедрі функціонують наукові студентські гуртки «Сучасні проблеми управління трудовим потенціалом»» (керівник к.е.н. Дорошенко Л.С.), «Сучасний стан управління охороною праці» (керівник к.т.н. Мушкін І.М.), «Реалізація методології стратегічного менеджменту в практиці сучасних організацій» (керівник к.е.н. Сомов Д.О.), «Техніка адміністративної діяльності» (керівник к.п.н. Терещенко Н. М.), постійними членами яких є студенти очного відділення, які набувають досвіду дослідницької роботи та підготовки тез доповідей та наукових статей.

Навчальна робота

Завданням кафедри є підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка» за освітніми рівнями бакалавр та магістр, які можуть навчатися за денною, заочною та дистанційною формами навчання.

За кафедрою закріплено викладання 62 дисципліни, у тому числі: «Аудит персоналу», «Демографія», «Економіка праці і соціально-трудові відносини», «Наукові дослідження в галузі управління людськими ресурсами», «Організація праці менеджера», «Організація праці», «Розміщення продуктивних сил», «Управління трудовим потенціалом», «Управління трудовими ресурсами», «Розвиток персоналу», «Стратегічне управління», «Нормування праці», «Ринок праці», «Міжнародний ринок праці», «Методи прийняття управлінських рішень», «Людський розвиток», «Маркетинг персоналу», «Менеджмент продуктивності», «Професійна орієнтація. Підготовка кадрів», «Технології управління персоналом», «Основи охорони праці», «Кадрове діловодство», «Психологія виробничих груп»; «Основи організації діяльності підприємств», «Економічне управління підприємством», «Конкурентоспроможність підприємства», «Основи функціонування та ефективності економічних систем», «Теорія і практика аналізу економічних процесів», «Економіка підприємств АПК», «Економіка підприємств малого бізнесу», «Економіка промислових підприємств», «Технології управлінського консультування», «Управління проектною командами», «Інтелектуальний бізнес».

Кафедра готує фахівців-економістів у галузі управління людськими ресурсами, які успішно працюють в установах та організаціях Міністерства соціальної політики, Державного Центру зайнятості населення, в управліннях соціального захисту населення обласних і районних державних адміністрацій, на посадах керівників, провідних спеціалістів економічних і кадрових служб підприємств (спеціалізація управління персоналом та економіка праці), а також фахівців у галузі економіки, здатних ефективно забезпечувати управління підприємствами, установами та організаціями в різноманітних галузях національного господарства (спеціалізація економіка та управління підприємствами).

Можливим місцем роботи випускників спеціальності 051 «Економіка» можуть бути: відділи управління персоналом, планово-економічних відділи підприємств, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингові, аутсорсингові агентства, а також державні органи виконавчої влади, установи, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державна служба зайнятості, Пенсійний фонд України, також організації, що здійснюють наукову діяльність в сфері праці, зайнятості, соціального захисту населення, вищі навчальні заклади з економічної освіти, консультаційні центри.

Поділитися посиланням: