Кафедра управління персоналом та економіки праці

Завідувач кафедри – Дмитренко Геннадій Анатолійович –  доктор економічних наук, професор. Заступник завідувача кафедри – Згалат-Лозинська  Любов Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент.

Для забезпечення підготовки фахівців зі спеціальності “Управління персоналом та економіка праці” у 1996 р. було створено кафедру управління персоналом. Натепер кафедра управління персоналом та економіки праці є випусковою в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка», що здійснює підготовку фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) рівнем вищої освіти та освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» за спеціалізаціями «Управління персоналом та економіка праці», «Міжнародна економіка та управління персоналом» та «Менеджмент персоналу».

Кафедра забезпечує викладання дисциплін з управління персоналом, економіки праці, демографії, охорони праці в усіх підрозділах Академії.

Мета діяльності кафедри полягає у формуванні у студентів сучасних знань, вмінь та навичок щодо ефективного управління людськими ресурсами та розвиток лідерських здібностей у майбутніх керівників підприємств, організацій та установ усіх видів економічної діяльності та форм власності.

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які успішно працюють у відділах управління персоналом, планово-економічних відділах підприємств, організацій різної галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агентствах, а також в державних органах виконавчої влади, установах, що здійснюють діяльність в сфері управління, регулювання та контролю соціально-трудових відносин та соціального захисту населення, зокрема, Державної служби зайнятості, Пенсійного фонду України, також організаціях, що здійснюють наукову діяльність в сфері праці, зайнятості, демографії, соціального захисту населення, вищих навчальних закладах.

На сьогодні діяльність кафедри управління персоналом спрямована на реалізацію таких пріоритетних завдань:

  • забезпечення викладання дисциплін кафедри;
  • реалізація комплексу дослідницьких проектів у межах науково-дослідних програм;
  • розробка та видання сучасної науково-методичної літератури;
  • удосконалення навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін кафедри на основі результатів кафедральної науково-дослідної роботи;
  • поєднання теоретичних засад підготовки студентів з практикою господарювання вітчизняних суб’єктів економічної діяльності;
  • широке залучення студентів до науково-дослідної роботи за актуальною проблематикою вітчизняної практики управління;
  • вдосконалення організації навчального процесу при підготовці фахівців з дисциплін, які викладаються кафедрою, шляхом використання сучасних технологій навчання, включаючи методи активізації навчання (мультимедійні комп’ютерні технології, тренінги, кейси, ділові ігри, дистанційне навчання).

У складі кафедри — 58 осіб професорсько-викладацького складу, серед яких: 12 докторів економічних наук, професорів, 43 кандидати наук (доктори філософії) в галузі економіки, психології, педагогіки, з них працюють за зовнішнім сумісництвом 3 доктори наук та 3 кандидати наук.

 

Завідувач кафедри доктор економічних наук, професор Дмитренко Г.А. є дійсним членом Української Академії наук та Міжнародної кадрової Академії, у  2004 р. був обраний академіком Української академії наук по відділенню економіки і управління. Дмитренко Г.А. має власну наукову школу «Стратегія розвитку освіти в контексті формування громадянського суспільства в Україні».

Геннадій Анатолійович впевнений, що Україна є унікальною країною, а всі її сьогоднішні біди пов’язанні з ментальною некомпетентністю управлінської еліти в галузі державного управління. Саме це приводить до відчуження влади від інтересів громадян. Головний недолік діючої системи управління – це відсутність соціальної відповідальності владних структур за кінцеві результати власної діяльності. На думку Дмитренка, унікальність України пов’язана, в першу чергу, з її складним історичним минулим та наслідком бездарного управління. Це проявилося у дуже слабкій консолідації нації і низькому запасі соціального капіталу. Цей капітал характеризується згуртованістю нації, побудованої на довірі людей до влади та один до одного, загальних цінностях. Геннадій Анатолійович постійно підкреслює, що нас роз’єднує соціальна несправедливість і корупція, нав’язування героїв, мова.

Коло наукових інтересів Г. А. Дмитренка пов’язано з обґрунтуванням Нового управлінського курсу для України, ідеологічною основою якого стає  еколюдиноцентризм. Його стрижнем є всебічне сприяння самореалізації особистості впродовж життя у гармонії з природним середовищем, тобто у рамках загальнолюдської моралі і національної свідомості.

Результати досліджень Дмитренка Г.А. опубліковані по основних органічно пов’язаних напрямках: чітка орієнтація системи державного управління на підвищення якості життя громадян та формування зовнішнього позитивного іміджу країни; перехід органів влади й інших державних структур на культуру цільового управління за кінцевими результатами; модернізація всієї системи освіти як фундаменту масштабної реформи в контексті переходу на культуру цільового управління.

В рамках наукової теми «Формування професійної компетентності  фахівців з управління персоналом та економіки праці» (керівник – к.п.н. Головач Н.В.) на 2011-2015 рр. були проведені експериментальні дослідження та розроблено і впроваджено у липні 2012 р. модель формування професійно значущих якостей майбутніх фахівців цієї спеціальності у процесі фахової підготовки, що дозволило визначити ключові загальні та професійні компетенції з урахуванням вимог ринку праці, які були експериментально підтверджені протягом 2012-2014рр. Це дозволило залучити до підготовки майбутніх фахівців даної спеціальності абітурієнтів, що мали відповідну професійну спрямованість, яка визначала їх  професійну придатність до навчання.

Навчально-методична робота. Викладачі кафедри забезпечують навчальний процес на факультетах Президентського університету і викладають 77 дисципліни та спецкурси фундаментальної та професійноорієнтованої підготовки фахівців з управління персоналом. Лекції з багатьох навчальних дисциплін проводяться із застосуванням сучасних мультимедійних засобів, що сприяє ефективнішому засвоєнню студентами навчального матеріалу.

Поділитися посиланням: