Меню

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства була заснована у 1998 році. Кафедру очолює кандидат юридичних наук Слатвицька Анна Володимирівна,

Заступник завідувача кафедри – професор Міжнародної Кадрової Академії, доктор філософії в галузі права Шашкова-Журавель Ірина Олександрівна.

Провідний фахівець кафедри – Панченко Ольга Вікторівна (каб. № 308, вн. тел.: 12-43).

За кафедрою закріплено біля тридцяти навчальних дисциплін.  Основними навчальними курсами є: «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Право Європейського Союзу», «Міжнародне трудове право» «Міжнародне економічне право», «Міжнародне комерційне право», «Міжнародно-правовий механізм захисту прав людини», «Міжнародне інформаційне право», «Міжнародне торгівельне право», викладання яких забезпечують 3 доктори юридичних наук, 5 кандидатів юридичних наук (доценти) і 3 доктори філософії в галузі права.

Кафедра міжнародного права та порівняльного правознавства є однією з базових кафедр Академії. Вже понад 19 років вона забезпечує фундаментальну міжнародно-правову підготовку студентів по багатьох спеціальностях і напрямах Академії.

Кафедрою створюються всі необхідні передумови для забезпечення високого рівня теоретичної підготовки майбутніх фахівців, формування у них міжнародно-правового світогляду, бази знань для вивчення прикладних фахових дисциплін, які ґрунтуються на теорії міжнародного права.

Науково-методична робота кафедри

Викладачі кафедри працюють над науковою темою: «Реалізація Україною міжнародних норм та програм у сфері захисту прав людини як один із чинників оптимізації управління у сфері господарювання» (2016-2020 рр.). До наукової роботи залучаються студенти, які здійснюють свої наукові дослідження під керівництвом кафедри. Результати досліджень представлено на численних науково-практичних конференціях та семінарах. Практикується постійне проведення «Круглих столів» студентських науково-практичних конференцій із залученням викладачів кафедри.

За результатами наукових досліджень у 2012-2017 роках науково-педагогічним складом кафедри опубліковано понад 50 наукових праць, з них понад 30 – статей та біля 20 – тез-доповідей на Міжнародних наукових, Всеукраїнських наукових та регіональних науково-практичних конференціях, а також видано 9 навчальних посібників.

Викладачами кафедри взято участь у понад 20 наукових конференціях.

Професорсько-викладацьким складом підготовлено і надруковано:

 • Понад 20 курсів лекцій з основних дисциплін кафедри для дистанційного навчання та понад 80 методичних матеріалів для навчальних, самостійних і практичних занять та контролю знань студентів;
 • Навчальні посібники:
  1. «Міжнародне трудове право»  [навч. посіб.] / Шашкова-Журавель І.О – Київ: ДП «Вид. дім «Персонал», 2016. – 190 с.
  2. Христинченко Надія Петрівна у співавторстві з Павленко В.В., Павленко В.Л. – Правовий статус менеджера: навч. посібн. / За заг. ред. д.ю.н., доцента А.М.Подоляки. – К.: МАУП, 2011. –  280 с.
  3. Кісілевич-Чорнойван Ольга Михайлівна – Міжнародне інформаційне право:. – К.: ДП «Видавничій дім «Персонал», 2011. – 160 с. – Бібліогр.: С.150-157.
 • Професорсько-викладацький склад кафедри продовжує оновлювати і вдосконалювати навчально-методичне забезпечення викладання міжнародно-правових дисциплін, впроваджує інноваційні технології навчання з метою підвищення якості навчання.

Розроблено понад чотири десятки курсів лекцій з основних дисциплін кафедри та інше методичне забезпечення навчального процесу.

Працює науковий студентський гурток «Міжнародне приватне право» (керівник д.ф.п., професор МКА Кісілевич-Чорнойван О.М.), щомісячно проводяться заняття із студентами.

Навчальна і наукова робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • міжнародно-правову діяльность України на сучасному етапі її розвитку;
 • основні проблеми міжнародного права України;
 • зв’язок міжнародного права з іншими галузями права;
 • працювати з міжнародними договорами, іншими міжнародними актами та справами Міжнародного Суду ООН, а також тлумачити їх відповідно до конкретних ситуацій міжнародного життя;
 • ознайомлення студентів з особливостями, основними поняттями, категоріями, інститутами та галузями міжнародного права;
 • ознайомлення студентів з історичними передумовами та сучасною системою правового захисту особи на міжнародному  рівні
Поділитися посиланням: