Про Академію

Меню

Інститут соціальних наук та самоврядування

Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва

(корпус № 3) тел.: 490-95-26; 494-47-33

Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А.Алієва як структурний підрозділ Президентського університету МАУП був створений 24.07. 2000 р.

Інститут очолює Бідзюра Іван Павлович   доктор політичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, Академії соціальних технологій і місцевого самоуправління, Української Академії політичних наук, Заслужений працівник сільського господарства України, вчений  суспільствознавець і педагог вищої школи, державний службовець і народний дипломат. Автор більше 200 наукових праць в галузях сільського господарства, державного управління та публічного адміністрування, політології,  соціології та соціальної роботи.

Щороку в інституті здобувають вищу освіту понад 1000 студентів, в т.ч. з Азербайджану, Ірану, Камеруну, Туреччини, Туркменістану, Тунісу, Грузії, Кіпру, Білорусії, які можуть працювати на державній службі, в різних галузях народного господарства, соціальної сфери, у системі освіти, в органах внутрішніх справ, збройних силах, закладах охорони здоров’я, громадських благодійних організаціях тощо.

Навчання здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами.

Інститут здійснює підготовку фахівців за першим (на базі повної середньої освіти та молодщого спеціаліста (споріднено і неспорідного фаху) і другим (на базі бакалавра (споріднено і неспорідного фаху) освітніми рівнями. Для бажаючих отримати третій освітньо-науковий рівень функціонує аспірантура та докторантура за спеціальністю «Психологія» та «Державне управління».

До складу інституту входять кафедри, які готують фахівців за такими спеціальностями та спеціалізаціями:
КафедраГалузь знань, спеціальністьCпеціалізація
Соціології та соціальної роботи 05 Соціальна та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціологія управління та паблік рилейшнз
Соціологія державного управління та місцевого самоврядування
Соціально-психологічне консультування
Медіа-комунікації та зв’язки з громадськістю
Моніторинг та аналіз соціологічної інформації
23 Соціальна робота
231 Соціальна робота
Соціально-правова робота
Соціальна робота в міжнародних організаціях
Управління соціальними проектами
Психології 05 Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Практична психологія
Медична психологія
Психологія державного управління
Військова психологія
Психологія профайлінгу
Морська психологія
Філософії та політології 05 Соціальні та поведінкові науки
052 Політологія
Політологія міжнародних відносин
Політичний менеджмент та державне управління
Політичний маркетинг та паблік рилейшнз
Публічного адміністрування 28 Публічне управління та адміністрування
281 Публічне управління та адміністрування
Державна служба
Українського православ‘я та теології

Викладацький склад кафедр сьогодні — це висококваліфікований науково-педагогічний колектив, спроможний здійснювати якісну підготовку здобувачів вищої освіти і забезпечувати на сучасному рівні навчальну та науково-дослідну роботу. Студенти мають можливість спілкуватися з досвідченими викладачами, відомими вченими. Професорсько-викладацький склад кафедр є запорукою гідного професійного рівня та витребуваності наших випускників на ринку праці. Кафедри Інституту важливу увагу приділяють вивченню дисциплін інноваційного характеру, спрямованих на підвищення компетентного рівня та мотивації студентів до навчання, самовизначення і самовдосконалення. Усе це сприяє підвищенню ефективності та якості навчання. Загалом на кафедрах Інституту працюють більш як 45 науково-педагогічних працівників, в т.ч. 10 мають науковий ступінь доктора наук, професора, 30 — кандидатів наук. Багато викладачів за сумлінну працю відзначені високими державними нагородами.

Викладачі кафедр інституту підвищують свою кваліфікацію у формі стажування і навчання у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти. Вони використовують у навчальному процесі сучасні форми і методи інтерактивного навчання (тренінги, ділові та рольові ігри, дискусії, круглі столи тощо), що сприяє активізації самостійної розумової діяльності майбутніх фахівців, формуванню у них організаторських і комунікативних здібностей, компетентнісних навичок і вмінь. Використовуються у навчальному процесі і сучасні технічні засоби, інноваційні і комп’ютерні технології.

Науково-педагогічні працівники Інституту постійно працюють над удосконаленням навчально-методичного забезпечення навчального процесу. Спільно з інститутом Академії щорічно презентується понад 150 нових найменувань науково-практичних та науково-методичних розробок. Загальний річний педагогічний ресурс навчального часу кафедр становить більше 20 тис. годин.

Для навчальних планів кафедр притаманним є поєднання фундаментальних дисциплін з практичною підготовкою, що дає змогу готувати фахівців високої компетентнісної кваліфікації. Свої теоретичні знання, навички аналітичної роботи та  прикладних досліджень студенти інституту закріплюють під час проходження навчальної, виробничої, переддипломної, асистентської,виробничо-стажерської, дипломної, науково-дослідної та педагогічної практик.

Випускники  Інституту йдуть у самостійне життя висококваліфікованими фахівцями. Ми впевнені, що вони всі добре працюватимуть, стверджуючи себе і нашу країну. Нові засади навчання, використання нових активних його форм, отримання доброї фахової підготовки та знайомство із сучасною світовою практикою роботи з людьми — це ті складові що допомагають нашим студентам упевнено самоутвердитися у складному соціальному бутті.

Багатогранним є і  студентське життя.  Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014року №1556-VII (розділ VII, ст. 40), в інституті діє студентське самоврядування. Студенти беруть безпосередню участь в управлінні навчальним закладом, захисті прав та інтересів студентів, вирішенні питань навчання, побуту, дозвілля. Вони є активними учасниками спортивно-масових заходів, мистецьких студій, усіляких художніх конкурсів, систематично відвідують театри, арт-майстерні, виставки. Студенти мають можливість реалізувати себе у 22 спортивних секціях. Вже стали традиційними конкурси авторської пісні, «Міс МАУП» та «Містер МАУП», відзначення Покрови Пресвятої Богородиці, Дня студента, Нового Року, змагання з шахів, волейболу, баскетболу, міні-футболу, аеробіки та ін.

УВАГА!

При Інституті діє Центр з організації підготовки офіцерів запасу та військового обліку. Студентам, які пройшли повний курс за програмою підготовки офіцерів запасу та атестовані до офіцерського складу, присвоюється військове звання молодший лейтенант запасу.