Меню

Кафедра публічного адміністрування

Кафедра знаходиться в корпусі № 3, кабінет № 1-а.

Кафедра публічного адміністрування є випусковою кафедрою Інституту соціальних наук та самоврядування ім. Г.А. Алієва за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» і орієнтована, в першу чергу, на практичну складову підготовки фахівців публічного адміністрування.

Місією кафедри є: підготовка сучасної управлінської еліти для роботи в різних галузях публічного адміністрування.

Романенко Євген ОлександровичОчолює кафедру публічного адміністрування Романенко Євген Олександрович - доктор наук з державного управління, професор, Президент Асамблеї докторів наук з державного управління України, академік Міжнародної Кадрової Академії та Української Технологічної Академії, Почесний доктор Національного інституту економічних досліджень Грузії. Заслужений юрист України. Євген Олександрович автор понад 100 наукових друкованих праць в галузі державного управління, маркетингу, політології, економіки, соціології. Нагороджений низкою урядових, відомчих і церковних нагород України. Державний службовець 3-го рангу. Головний редактор збірника наукових праць "Публічне урядування", член редакційних колегій журналів "Соціологія права", "Стратегія і тактика державного управління" та "Innovative economics and management" (Грузія). Член Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України та Науково-експертної ради Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Член Спеціалізованої вченої ради Д 26.867.03 щодо захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 - теорія та історія державного управління і 25.00.02 - механізми державного управління Інституту законодавства Верховної Ради України.       

На кафедрі працюють відомі науковці та провідні спеціалісти галузі публічного адміністрування:

 • Заст. зав. каф., канд. політ. наук, доц. Грабовенко Наталія Валеріївна;
 • д-р.наук з держ.упр., проф., проф.каф. Балашов Анатолій Миколайович, президент Всеукраїнської академії наук публічного управління;
 • д-р.наук з держ.упр., проф.,проф.каф, заслужений діяч науки і техніки України, кавалер ордена "За заслуги ІІІ ступеня", державний службовець І рангу Усаченко Лариса Михайлівна;
 • д-р. наук з держ.упр., доц., проф. кафедри Молодцов Олександр Володимирович;    
 • д-р. наук з держ. упр., проф. каф. Червякова Ольга Володимирівна;
 • д-р.наук з держ.упр., проф.каф., заслужений будівельник Укарїни, кавалер ордена "За заслуги ІІ та ІІІ ступенів" Непомнящий Олександр Михайлович, академік Академії будівництва України, член Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України;
 • д-р. юр. наук, проф. каф., заслужений економіст України, кавалер ордена "За заслуги" ІІІ ступеня, державний службовець 1 рангу у відставці Кайдашев Роман Петрович;
 • канд. істор. наук, проф. МКА Утвенко Володимир Валерійович;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф. Морозова Наталія Геннадіївна;  
 • канд. політ. наук, доц. каф. Шаповалова Алла Миколаївна;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф, член відділення «Стратегічного розвитку України» у складі Української академії наук  Яровой Тихон Сергійович;
 • канд.наук з держ. упр., доц.кафедри Травянко Олександр Іванович;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф. Чаплай Ірина Віталіївна;
 • канд. наук з держ. упр., доц. каф. Мещеряков  Валерій Валентинович;
 • ст. викл. каф.  Левцов Сергій Вкторович;
 • ст. викл. каф. Оксак Анастасія Олегівна;
 • викл. каф. Яковенко Тетяна Григоріївна;
 • викл. каф. Гончарук Віктор Олександрович.

Викладачі кафедри підготували більше 20 навчальних посібників та підручників з нормативних та вибіркових дисциплін, більшість з яких мають гриф Міністерства освіти і науки України; є авторами чисельних наукових друкованих статей, що опубліковані  в журналах, які входять до міжнародних наукометричних Scopus та Web of Science.

Основні дисципліни кафедри:

PR-технології у державному управлінні

Аналіз ситуацій

Вступ до спеціальності «Публічне управління та адміністрування»

Державна соціальна політика

Державне управління в економічній сфері

Документообіг та підготовка аналітичних документів

Електронне врядування

Етика державного службовця

Кадрова політика і державна служба

Методологія та методи наукових досліджень

Організаційно-правові засади державного управління

Проектування соціальних технологій

Робота з організаціями громадянського суспільства

Соціально-економічне планування та прогнозування

Сучасне публічне адміністрування

Теорія та практика реформ

Територіальна організація влади в Україні

Управління проектами

Управління розвитком територіальної громади

Управління якістю публічних послуг

Я-студент

Аналіз державної політики

Гуманітарна політика органів місцевого самоврядування

Державна гуманітарна політика

Законодавство в сфері самоврядування

Маркетинг муніципальних послуг

Методологія дослідження і методика викладання державного управління та місцевого самоврядування

Моделювання у державному управлінні і місцевому самоврядуванні

Муніципальна соціально-економічна політика

Нормативно-правове забезпечення державного управління і місцевого самоврядування

Організація управління муніципальними установами

Основи етнології («Етнологія»)

Планування діяльності органів місцевого самоврядування

Порівняльне державне управління і місцеве самоврядування

Прогнозування

Система соціального забезпечення та соціальної підтримки

Соціальна інфраструктура міста («Соціальна інфраструктура населених пунктів»)

Соціальна політика органів місцевого самоврядування

Соціологічний аналіз державно-управлінської діяльності

Соціологія державної служби

Соціологія місцевого самоврядування та державного управління

Теорія та історія державного управління

Теорія та історія державної служби

Територіальна громада у системі місцевого самоврядування

Технологія проектування

Філософія державного управління і місцевого самоврядування

 

На базі кафедри публічного адміністрування створено Інформаційно-консультативний центр Національної служби посередництва і примирення в місті Києві і Київський області

У жовтні 2016 року на базі кафедрі, згідно Наказу Міністерства освіти і науки України «Про ліцензування освітньої діяльності» № 1464л  від 21.10.2016, відкрито аспірантуру за спеціальністю 281 - «Публічне управління та адміністрування». Відповідно до рішення Вченої Ради МАУП відкрито докторантуру за спеціальністю 281 - "Публічне управління та адміністрування" та згідно наказу МОН УКраїни "Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 28 лютого 2017 р." "374 від 13.03.2017 р. утворено Спеціалізовану вчену раду К26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення до захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управляння за спеціальностями 25.00.01 "Теорія та історія державного управління "та 25.00.02 "Мехенізми днржавного управління".

Навчання на кафедрі передбачає поглиблену правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-гуманітарну, фахову підготовки та оволодіння аналітичними і дослідницькими вміннями в сфері публічного адміністрування.

Основними стратегічними напрямками формування кафедри є:

1) проведення теоретико-методологічних досліджень процесів, що відбуваються в різних сферах публічного адміністрування;

2) аналіз практичних аспектів розвитку та реформування діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні;

3) систематизація підходів до вдосконалення системи публічного адміністрування на основі застосування сучасних інноваційних технологій та ресурсів та ін.

Розвиток кафедри відбувається на основі системного співробітництва з провідними вітчизняними та зарубіжними науковцями, представниками органів державної влади, науковими установами та освітніми закладами, громадськістю.

На кафедрі розробляються серйозні, спільні з міжнародними науковими установами, проекти з розвитку інноваційних і сучасних технологій в галузі публічного адміністрування.

У 2015-2016  роках, під безпосереднім керівництвом завідуючого кафедрою – Романенка Євгена Олександровича, разом з авторитетними вітчизняними та зарубіжними науковцями розроблено ряд серйозних міжнародних Проектів:

 1. Проект «Моя громадянська свідомість з питань запобігання, протидії корупції та злочинності в Україні».
 2. Проект «Громадянське суспільство та держава: діалог та партнерство».
 3. Проект «Ресурсний Центр з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування».
 4. Концепція «Формування саморегулівної системи публічної служби в Україні».
 5. Проект «Запобігання проявам корупції - запорука розвитку демократичного суспільства» та ін.

У 2016 році кафедрою, в рамках діяльності Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління, для участі у програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій, ГОРИЗОНТ 2020, розроблені та подані на розгляд Проекти:

 1. «Establishment of a multi-innovation center for European studies and innovations with a network of representative offices in the territory of Ukraine and an IT platform».
 2. «The International Center to Support Youth Ideas and Projects for Business and Establishment of Social Enterprises».
 3. «Research center for institutional development of public administration» та ін.

Кафедра постійно організовує та проводить міжнародні та національні наукові конференції, круглі столи, симпозіуми з метою ефективного використання творчого потенціалу її  працівників, а, також, для науково-технічного, соціально-економічного та культурного розвитку галузі публічного адміністрування.

Так, у 2015 році, кафедра, разом з Академією наук Вищої освіти України, Національною спілкою журналістів України, Інститутом журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Вищої школи міжнародних відносин  та суспільних комунікацій у м. Хелм, Поморською Академією у м. Слупськ, Міжнародною організацією журналістів «4 влада», з Регіональною Академією Менеджменту (Павлоград, Казахстан), European Scientific Foundation Institute of Innovation (Влоцлавек, Польща), Regional Center for European Integration  (Влоцлавек, Польща), National Institute of Economic Research (Батумі, Грузія), Східно-Європейським інститутом (Іжевськ, Росія), Університетом економіки і підприємництва (Джалал-Абад, Киргизстан) та Таразським інноваційно-гуманітарним університетом (Тараз, Казахстан)  провела:

 1. Міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання в євроінтеграційних процесах», що відбулася 27 листопада 2015 р. у м. Хелм, Польща.
 2. V міжнародну науково-практичну конференцію «Інформаційний простір. Українські реалії: досвід трансформацій», що відбулася 28 листопада 2015 р. у м. Хелм, Польща.
 3. III Міжнародну науково-практичну конференцію «Innovation Management and Technology in the Era of Globalization», що відбулася 12-14 січня 2016 року у Шарджа, Об’єднані Арабські Емірати.
 4. Міжнародну науково-практичну конференцію «Інтеграція наукового співтовариства перед глобальними проблемами сучасності», що відбулася 25 березня 2016 року в Шарм-еш-Шейх (Єгипет).
 5. Міжнародну науково-практичну конференцію «Перспективи розвитку сучасної науки», що відбулася 04-06 травня 2016 року в Єрусалимі (Ізраїль).
 6. Міжнародну науково-практичну конференцію «Членство в ВТО: перспективы научных исследований и международного рынка технологий», що відбулася 15-17 червня 2016 року  у місті Бангкок (Таїланд).
 7. Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблемы социально-экономического развития на современном этапе и пути их решения», що відбулася 24 червня 2016 року в Батумі (Грузія);
 8. Міжнародну науково-практичну конференцію «The Europe and the Turkic World: Science, Engineering and Technology», що відбулася 19-20 жовтня 2016 року  у місті Сіде (Туреччина ) та ін.

Також, 01 квітня 2016 року кафедра, сумісно з Асамблеєю докторів наук з державного управління, Національним агентством України з питань державної служби, Національною службою посередництва та примирення, Академією муніципального управління, Українською Технологічною Академією, кафедрою державного управління Філософського факультету Київського Національного Університету ім. Тараса Шевченка, Регіональною академією менеджменту (Казахстан), Національним інститутом економічних досліджень (Грузія), Батумським учбовим університетом навігації (Грузія), Академією Поморська в Слупську (Польща), провела Першу міжнародну науково-практичну конференцію «Публічне управління: виклики, загрози та розвиток галузі науки».      

Випускники кафедри мають можливість працювати на керівних  посадах в:

 • центральних органах виконавчої, законодавчої, судової влади та їх апаратах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • державних колегіальних органах;
 • обласних, районних державних адміністраціях;
 • управліннях, відділах, службах територіальних підрозділів центральних органів державної влади;
 • управліннях, відділах та інших структурних підрозділах органів місцевого самоврядування та ін.

В результаті навчання, випускники кафедри здобувають не тільки навички фахівців, які здатні системно аналізувати сучасні тенденції розвитку публічного адміністрування і, на цій підставі, приймати ефективні управлінські рішення, але й навички оцінки результатів власної діяльності, незалежно від її функціонального характеру та галузевої спрямованості.

Після закінчення навчання, випускникам кафедри публічного адміністрування видають:
а) національний диплом спеціального зразка;
б) спеціальний додаток до національного диплому;
в) диплом європейського зразка.

Поділитися посиланням: