Про Академію

Меню

На Вченій раді МАУП було обговорено питання наукової роботи

02 Січня 2020 16:08

26 грудня на засіданні Вченої ради було схвалено інформацію про результати наукової роботи в Академії у 2019 році, з якою виступив  проректор, доктор наук з державного управління, професор Є.О. Романенко.

Доповідь проректора МАУП, доктора наук з державного управління, професора Є.О. Романенка
«Про результати наукової роботи в Академії у 2019 році»

Наукова робота в Академії за звітній період здійснювалася відповідно до «Зведеного тематичного плану на 2016-2020 рр.», який включає 75 наукових кафедральних тем та «Плану проведення наукових заходів у 2019 році».

Науковці Академії координують напрями своїх досліджень у контексті виконання загальноакадемічного наукового проекту «Теоретико-методологічні засади становлення української державності і соціальна практика: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми».  

Невід’ємною формою наукової діяльності є участь у наукових та науково-практичних конференціях. Науковці Академії були організаторами та брали активну участь у численних науково-практичних форумах, що мали всеукраїнський та міжнародний формат. Зокрема, за звітний рік науковцями Академії:

- організовано та проведено 115 наукових заходів - наукові та науково-практичні конференції, науково-практичні семінари, круглі столи тощо;

- опубліковано 616 тез та матеріалів доповідей на наукових конференціях;

- опубліковано 592 статей у наукових виданнях (з них 393 – у фахових);

Необхідно особливо відзначити проведення двох загальноакадемічних конференцій з широким залученням українських та зарубіжних науковців:

– Міжнародна науково-практична конференція до 30-річчя МАУП «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики»;

– Звітна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми».

Науковцями Академії у 2019 роцІ було захищено 32 кандидатських та докторських дисертації, видано 59 монографій, 53 науковця здійснювали керівництво дисертаційними дослідженнями 178 аспірантів та пошукувачів наукових ступенів.

Заслуговує на особливу увагу впровадження результатів наукової роботи у навчальний процес, так впродовж навчального року викладачами Академії підготовлено 1139 навчально-методичних розробок, програм та тестів, 46 підручника та навчальних посібників.

За 2019 рік 15 наукових публікацій авторів МАУП було надруковано у наукових виданнях, які індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus. Це суттєво підвищило індекс Хірша Академії, що досяг наприкінці року високого показника 9. Важливо підкреслити, що на кінець 2019 року МАУП продовжує стабільно займати перше місце за індексом Хірша у рейтингу недержавних закладів вищої освіти України. Однак, не викликає сумніву, що робота в цьому напрямку повинна бути активізована із залученням більшої кількості науковців Академії.

Суттєво виросла присутність Академії в Інтернет-просторі та наукових пошукових системах. Станом на грудень 2019 року практично всі науковці МАУП мають власні наукові профілі в пошуковій системі вільного доступу, що забезпечує повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів і дисциплін, Google Академія. Це дало змогу значно підвищити у вебометричних системах рейтинг Академії серед  закладів вищої освіти світу.

Також створення власних наукових профілів у системі Google Академія надало можливість учасникам системи забезпечити повнотекстовий пошук наукових публікацій всіх форматів і дисциплін та легко здійснювати розширений пошук академічної літератури.

При цьому важливо зазначити, що, завдяки створенню власних наукових профілів науковців МАУП, стабільно зростає рейтинг Академії в найбільш авторитетному міжнародному вебометричному рейтингу університетів світу Webometrics. Останнє, у свою чергу, відображає збільшення присутності і помітності МАУП у інтернет-просторі,  сприяє значному зростанню її популярності серед потенційних споживачів освітніх послуг.

Активно продовжується реєстрація науковців Академії у бібліометричній системі Bibliometrics, що також одночасно дає суттєве зростання вебометричного рейтингу МАУП та сприяє збільшенню кількості студентів, магістрантів, аспірантів та докторантів, які оберуть навчання в Академії.

Активно проводилася у звітному році студентська наукова-дослідна робота, що  здійснюється з метою реалізації інтелектуального потенціалу студентів, підвищення студентської творчої ініціативи та для подальшого покращення підготовки нових наукових кадрів європейського рівня.

Проведення кафедрами науково-дослідної роботи, яка органічно пов’язана з навчальним процесом є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання студентів.

Усього на даний час до наукової роботи було залучено понад 500 студентів, з яких 380 займалися у 25 наукових гуртках; більше 400 студентів брали участь у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах - конференціях, форумах, конкурсах, олімпіадах, опубліковано понад 300 студентських доповідей і статей.

У звітному навчальному році 29 студентів Академії брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 9 авторів найкращих наукових досліджень були запрошені для їх захисту. Двоє з них: Фурса Олександр із Інституту права ім. князя Володимира Великого і Бойченко Костянтин із Одеського інституту МАУП одержали дипломи переможців ІІІ ступеня з галузей «Теорія та історія держави і права» і «Управління проектами».

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей брали участь 47 студентів Академії, студентка Інституту права ім. князя Володимира Великого Гіджеліцька Анна посіла перше місце з навчальної дисципліни «Цивільний захист», інші учасники отримали заохочувальні грамоти та сертифікати.

Методичне керівництво заходами із залучення студентів до зазначених форм наукової роботи виконує Центр організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі.

За результатами цієї роботи структурними підрозділами Академії підготовлено та проведено 14 студентських науково-практичних конференцій, які характеризуються високим науковим рівнем їх учасників та оголошених доповідей, переважна частина з яких відповідала всім головним стандартам наукової діяльності.

Опубліковано 435 студентських доповідей і статей, понад 500 студентів брали участь у міжнародних, республіканських, обласних та міських наукових конференціях.

Важливу роль у підготовці науково-педагогічних та наукових кадрів відіграє аспірантура. На сьогоднішній день в аспірантурі за 8 спеціальностями навчається 167 аспірантів, з них 93 - на денній формі, 74 - на заочній.

Для підготовки кандидатських дисертацій поза аспірантурою прикріплено 35 здобувачів наукового ступеня.

На даний час в Академії функціонують 5 спеціалізованих вчених рад.

В цьому році була зареєстрована спеціалізована вчена рада  К26.142.06  з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю  25.00.02 «Механізми державного управління» терміном до 31 грудня 2020 року і найближчим часом вона отримає також право на розгляд і проведення захисту докторських дисертацій за цією ж спеціальністю.

Необхідно зазначити, що всі спеціалізовані вчені ради працюють з великою загрузкою. Так, в спеціалізованій вченій раді Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук з державного управління за спеціальностями 25.00.01 «Теорія та історія державного управління»25.00.02 «Механізми державного управління» та 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку» за 2019 рік було захищено 24 докторських і кандидатських дисертацій, чим було повністю вичерпано визначений МОН України ліміт.

Для підготовки докторських дисертацій поза докторантурою прикріплено 15 здобувачів наукового ступеня.

Вагомою складовою у підготовці наукових кадрів є докторантура (Ph) МАУП. На сьогоднішній день в докторантурі (Ph) навчається 39 докторантів на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук.

До значних здобутків діяльності відділу докторантури слід віднести продовження активної спільної діяльності зі створеними Міжнародними науково-освітніми центрами по підготовці науково-педагогічних кадрів в Польщі, Болгарії, Еквадорі та Чехії.

Зростаючий науковий доробок науково-педагогічного складу МАУП публікується у наукових монографіях, наукових і науково-практичних виданнях МАУП, у інших визнаних фахових українських та зарубіжних виданнях, що індексовані у світових наукометричних базах. Щоквартальне виходить періодичне наукове видання Академії «Наукові праці МАУП. Збірник виходить у трьох спеціалізованих серіях: Політичні науки, Юридичні науки та Економічні науки.

Згадану діяльність координує Центр організації наукової роботи та інновацій у освітньому процесі. Підтримуючи високий академічний рівень вимог до якості наукових публікацій, використовуються сучасні ІТ засоби, такі як розміщення інформації на сайті МАУП, застосування комп’ютерного аналізу якості та унікальності текстів, елементів електронного документообігу стосовно матеріалів публікацій у спільній роботі з авторами, розміщує зміст збірника «Наукові праці МАУП» на сайті Центральної наукової бібліотеки ім. Вернадського. У відповідності до вимог для фахових видань, фахівцями Центру створено окремий сайт видання «Наукові праці МАУП» та забезпечено його поточне адміністрування.

Редакцією збірника «Наукові праці МАУП» у 2019 році сформовано та передано до друку 9 випусків збірника у трьох тематичних серіях, в яких загалом опубліковано 117 статей за результатами досліджень з трьох наукових напрямів. Підготовлено до друку також збірники всіх матеріалів загальноакадемічних наукових конференцій МАУП, в яких загалом опубліковано 289 наукових статей.

Регулярно оновлювалась актуальна інформація щодо наукових заходів на офіційному сайті Академії, продовжено та змістовно розвинуто діяльність сайту «Київський академічний інформатор про наукові заходи з економічних та суспільних наук» для популяризації МАУП як наукового та навчального закладу, докладного інформування науковців про найбільш цікаві наукові заходи, що проводяться в Україні та світі, можливості для публікації наукового доробку, підготовку та перебіг головних наукових заходів Академії і публікації тез запланованих там доповідей, а також корисна інформація, джерела та поради з ефективної організації особистої наукової роботи. На сайті розміщено за рік 457 повідомлень, відвідування сайту протягом року становило більше 15 тисяч переглядів - переважно користувачів з України, США, держав Євросоюзу, а також з інших країн.

Одним з головних напрямків наукової роботи в Академії є контроль за дотриманням принципів академічної доброчесності, в першу чергу недопущення випадків плагіату, включаючи і магістерські роботи. Завдяки підписаній угоді про співробітництво з компанією Юнічек Академія має надані нею ліміти для проведення перевірок на наявність плагіату, яких повністю достатньо для її діяльності. Це у тому числі стосується перевірки всіх магістерських робот, яка зараз і проводиться всіма навчально-науковими інститутами і факультетами.

Центром організації наукової роботи та інновацій в освітньому процесі передані на кафедри відповідні ліміти для проведення перевірок і на даний кожний викладач має можливість створити власний субакаунт для проведення самостійної перевірки.

Для більшої ефективності роботи із запобігання плагіату Центром постійно надається консультативна допомога для всіх викладачів, що цього потребують, а також регулярно проводяться начально-методичні семінари для викладачів і студентів, останній з яких був проведений у грудні поточного року.

Центром також проводиться систематизація та узагальнення показників наукової діяльності Академії, їх наукометричний аналіз, складання і публікація підсумкових звітів та координація планування наукових заходів на наступні періоди.

Підсумовуючи слід зазначити, що визнання міжнародною науково-педагогічною спільнотою ролі МАУП як високофахового закладу вищої освіти світового рівня зобов’язує Академію приділяти першочергову увагу науковій діяльності, сконцентрувати зусилля своїх наукових шкіл та наукового-педагогічного складу в цілому на пріоритетних напрямах дослідницької роботи, підвищити ефективність і результативність наукових досліджень у всіх академічних підрозділах.

Поділитися посиланням: