Навчання

Меню

015 Професійна освіта (за спеціалізацією «Право»)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Знижку 20% на навчання в МАУП абітурієнти можуть отримати під час Днів відкритих дверей. Більше інформації та найближчу дату Дня відкритих дверей шукайте на спеціальному сайті. Або ж вступайте онлайн у будь-який зручний для вас час, і також отримуйте знижку на навчання.

Навчально-науковий інститут права імені князя Володимира Великого

Освітньо-професійна програма:

 • Професійна освіта (Право)

Програма спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізацією «Право»): орієнтована на підготовку фахівців, здатних здійснювати освітню діяльність із професійної підготовки технічних фахівців, кваліфікованих робітників і працівників сфери торгівлі та послуг (відповідно до ДК 003:2010) підприємств, установ та організацій галузі/сфери відповідно до спеціалізації «Право»; забезпечення формування та розвитку загальних та професійних компетентностей у галузі права, що передбачає широкі можливості реалізації зайнятості та розвитку кар’єри, засновані на отриманих здобувачами вищої освіти знаннях у галузі права.

Фокус програми: Освітньо-професійна програма ґрунтується на досягненнях педагогічної науки, зокрема професійної освіти. Спрямована на розвиток теоретичної та методико-прикладної бази професійної освіти та орієнтує на актуальну спеціалізацію «Право», у рамках якої можлива подальша професійна кар’єра з акцентуалізацією на новітні тенденції розвитку професійної освіти, що поглиблює фаховий рівень з методики професійної освіти, права, інформаційних технологій і забезпечує підґрунтя для подальшої ефективної педагогічної діяльності.

Мета освітньої програми: Метою освітньої програми є сформувати здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічної науки та інших наук відповідно до спеціалізації і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Фахові компетентності спеціальності:

 • Здатність застосовувати освітні теорії та методологи у педагогічній діяльності.
 • Здатність забезпечити формування у здобувачів освіти цінностей громадянськості і демократи.
 • Здатність керувати навчальними/розвивальними проектами.
 • Здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення.
 • Здатність використовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення та інтегрувати їх в освітнє середовище.
 • Здатність реалізовувати навчальні стратегії, засновані на конкретних критеріях для оцінювання навчальних досягнень.
 • Здатність аналізувати ефективність проектних рішень, пов'язаних з підбором, експлуатацією, удосконаленням, модернізацією технологічного обладнання та устаткування галузі/сфери відповідно до спеціалізації.
 • Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для вирішення професійних завдань, відповідно ДО спеціалізації.
 • Здатність здійснювати професійну діяльність 3 дотриманням вимог законодавства, стандартів освіти та внутрішніх нормативних документів закладу освіти.
 • Здатність упроваджувати ефективні методи організації праці відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни праці.
 • Здатність використовувати у професійній діяльності основні положення, методи, принципи фундаментальних та прикладних наук.
 • Здатність виконувати розрахунки технологічних процесів в галузі.
 • Здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати за прийняття рішень у непередбачуваних умовах та професійний розвиток здобувачів освіти і підлеглих.
 • Здатність збирати, аналізувати та інтерпретувати інформацію (дані) відповідно до спеціалізації.
 • Здатність забезпечити якість освіти і управління діяльністю закладу освіти, відповідно до спеціалізації.

Програмні результати навчання

Здобувач вищої освіти ступеня вищої освіти бакалавр зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізацією «Право») повинен продемонструвати такі результати навчання:

 • Уміти використовувати інструменти демократичної правової держави в професійній та громадській діяльності, приймати рішення на підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів.
 • Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації).
 • Аналізувати суспільно й особистісно значущі світоглядні проблеми, усвідомлювати цінність захисту незалежності, територіальної цілісності та демократичного устрою України.
 • Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в міжнародному культурному та професійному контекстах.
 • Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами.
 • Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною та іноземною мовами.
 • Аналізувати та оцінювати ризики, проблеми у професійній діяльності й обирати ефективні шляхи їх вирішення.
 • Самостійно планувати й організовувати власну професійну діяльність і діяльність здобувачів освіти і підлеглих.
 • Відшуковувати, обробляти, аналізувати та оцінювати інформацію, що стосується професійної діяльності, користуватися спеціалізованим програмним забезпеченням та сучасними засобами зберігання та обробки інформації.
 • Знати основи психології, педагогіки, а також фундаментальних і прикладних наук (відповідно до спеціалізації) на рівні, необхідному для досягнення інших результатів навчання, передбачених цим стандартом та освітньою програмою.
 • Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти.
 • Застосовувати у професійній діяльності сучасні дидактичні та методичні засади викладання навчальних дисциплін і обирати доцільні технології та методики в освітньому процесі.
 • Володіти навичками стимулювання пізнавального інтересу, мотивації до навчання, професійного самовизначення та саморозвитку здобувачів освіти.
 • Діагностувати, прогнозувати, забезпечувати ефективність та корегування освітнього процесу для досягнення програмних результатів навчання і допомоги здобувачам освіти в реалізації індивідуальних освітніх траєкторій.
 • Знати основи і розуміти принципи функціонування технологічного обладнання та устаткування галузі (відповідно до спеціалізації).
 • Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до спеціалізації).
 • Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти та методи для вирішення типових складних завдань у галузі (відповідно до спеціалізації).
 • Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.
 • Застосовувати програмне забезпечення для e-leaming і дистанційного навчання і здійснювати їх навчально-методичний супровід.
 • Розуміти соціально-економічні процеси, що відбуваються в Україні та світі, мати навички ефективного господарювання.
 • Володіти основами управління персоналом і ресурсами, навичками планування, контролю, звітності на виробництвах, в установах, організаціях галузі/сфери.
 • Забезпечувати рівні можливості і дотримуватися принципів гендерного паритету у професійній діяльності.
 • Аналізувати історію формування правових явищ.
 • Розуміти специфіку системи забезпечення якості освіти та особливості управління діяльністю закладу освіти.

Працевлаштування: Фахівець із кваліфікацією бакалавра з професійної освіти за спеціалізацією «Право» може займатися викладацькою діяльністю, керувати роботою фахівців нижчого рівня підготовки в галузі професійної освіти.

Основні первинні посади випускників в галузі освіти: викладач загально-професійних та професійно практичних дисциплін у галузі права в закладах професійної (професійно-технічної) освіти; загальної середньої освіти.

Поділитися посиланням: