Навчання у МАУП

Меню

VI Міжнародна науково-практична конференція «Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності»

Міжрегіональна Академія управління персоналом

Міжнародна Кадрова Академія

 Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління

Всеукраїнська Академія Наук Публічного Управління

Вища Школа Внутрішньої Безпеки (Лодзь, Польща)

(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Wewnętrznego)

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«VI Міжнародна науково-практична конференція

«Розбудова інноваційних економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності»»

Метою конференції є проведення фахової наукової дискусії щодо найбільш актуальних завдань, вироблення практичних рекомендацій розвитку сучасної економіки, менеджменту та освіти в умовах нової соціальної реальності України

 

Запрошуємо взяти участь у роботі конференції

20 квітня 2021 року

(корпус № 1, Президія Академії)

 

Початок роботи о 10 00 ,  реєстрація учасників з 9 30 до 9 50,

Робочі мови: українська, російська, англійська

 

Учасникам пропонується розглянути проблематику конференції у широкому колі гуманітарних аспектів: економічний, юридичний, соціальний, психологічний, політичний, медичний, педагогічний, розвиток цифрового суспільства

Видання збірника тез доповідей планується до початку проведення конференції

Останній термін подання тез (обсягом 3-5 стор.) – 31 березня  2021 р.

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі у конференції та включення матеріалів до збірника необхідно
до 31 березня 2021 р. направити на електронну адресу  conf-maup@ukr.net:

  • заявку
  • текст матеріалу для друку (назва файлу - прізвище автора)

 

КОНТАКТИ

Е-mail: conf-maup@ukr.net, тел. (044) 527-94-44 (вн.13-47)

 

ЗАЯВКА

Заповніть та відправте електронною поштою

Номер напряму, тема доповіді

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)

 

Науковий ступень, вчене звання, ВНЗ або організація

 

Конт. тел., е-mail

 

 

Тези будуть друкуватися в авторській редакції без додаткового редагування  (відповідальність за зміст та орфографію матеріалів несуть автори).

Оргкомітет залишає за собою право відмовити у публікації невідредагованих матеріалів, які не відповідають тематиці та вимогам.

До публікації приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *.doc. Шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Поля з усіх сторін 20 мм., нумерація сторінок не потрібна.

Спочатку друкуються ініціали авторів та прізвища прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання «по лівому краю», у наступному рядку – науковий ступень, вчене звання, ВНЗ чи організація, місто, через інтервал назва доповіді прописними літерами, шрифт напівжирний, вирівнювання «по лівому краю». Через інтервал виклад основного тексту, вирівнювання «по ширині». Посилання на джерела у квадратних дужках по тексту [1, 259], бібліографічний список у кінці тексту.

 

Зразок оформлення тез

А. М. СИДОРЕНКО

канд. юрид. н., доц., НН ІП МАУП

ПИТАННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ: МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

(Текст доповіді)

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, 23] )

Джерела

  1. Про внесення змін до Закону України "Про захист суспільної моралі": Закон України від 10 лютого 2015 року № 173-VII // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2004. – N 14. – ст.192
  2. Беляков К. І. Інформатизація в Україні: проблеми організаційного, пра­вового та наукового забезпечення: моногр. / К. І. Беляков.К. : КВІЦ, 2011. – 576 с.
  3. Іваненко Г.А. Україна і концептуальне рішення близькосхідної проблеми / Г.А. Іваненко // Становлення і розвиток української державності [зб. наук. пр.]. - Вип. 12: Матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. “Становлення і розвиток української державності: історія, сучасність, зарубіжний досвід”, 6 листоп. 2014 р./ редкол.: А.М. Подоляка (голова) [та ін.]. - К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2014. - С. 115-119.
  4. Мельничук Д.П. Концепція якості трудового життя: зміст та значення в процесі модернізації системи соціально-трудових відносин [Електронний ресурс] / Д.П. Мельничук // Електронний архів Житомирського державного технологічного університету. – URL: eztuir.ztu.edu.ua/4766/1/281.pdf
Поділитися посиланням: