Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Менеджмент організацій

Менеджмент організацій

Баєва О.В.2009.
Менеджмент посередницької та біржової діяльності.

Менеджмент посередницької та біржової діяльності.

Обридько Б.А.2003.

Електронна версія в архіві відсутня

Менеджмент продуктивності.

Менеджмент продуктивності.

А. В. Калина, С. П. Калініна, Н. Д. Лук’янченко.2005.

У пропонованому навчальному посібнику відображені досягнення економічної науки в галузі управління продуктивністю з розкриттям і використанням минулих і сучасних світових підходів і досвіду. Розглядаються базові поняття, пов’язані з продуктивністю праці. Висвітлюються питання планування і прогнозування, аналізу, контролю і підвищення продуктивності праці.Для студентів вищих закладів освіти і спеціалістів, які цікавляться проблемами управління інтенсифікацією виробництва і підвищення рівня його ефективності у складних умовах реформування економіки.

Менеджмент. Понятійно-термінологічний словник.

Менеджмент. Понятійно-термінологічний словник.

Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк, В. П. Сладкевич.2007.

Пропонований понятійно­термінологічний словник містить визначення і тлумачення понад 1400 категорій, які активно використовуються у вітчизняній науці та практиці менеджменту. Крім управлінських категорій, словник містить відомості про видатних діячів в менеджменті, вітчизняних та зарубіжних вчених, керівників бізнесу.Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто практично зай­мається управлінням.

Менеджмент.Навчальний посібник.

Менеджмент.Навчальний посібник.

Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, О. В. Антонюк, В. П. Сладкевич.2007.

Посібник охоплює широке коло питань з теорії та практики менеджменту: теоретико­методологічні засади менеджменту, історію його розвитку у світі та в Україні, зміст і особливості застосування сучасних технологій управління. Вперше в Україні систематизовано інформацію щодо сутнісних характеристик та особливостей становлення галузевих і внутріорганізаційних видів менеджменту, проаналізовано специфіку національних моделей, наведено інформацію про внесок провідних вчених і практиків з різних країн світу в розвиток теорії та практики управління.Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами теорії і практики управління.

Міжнародний маркетинг. (на світовому ринку паливно­-енергетичних

Міжнародний маркетинг. (на світовому ринку паливно­-енергетичних

О. І. Дікарєв.2009.

У пропонованому посібнику розглянуто маркетингові стратегії на світовому ринку паливно­енергетичних ресурсів і практику їх застосування в паливно­енергетичному комплексі України.Для студентів спеціальностей “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”, “Маркетинг”, “Міжнародний маркетинг”, а також фахівців­практиків.

Міжнародний менеджмент.

Міжнародний менеджмент.

В. М. Куценко.2009.

У посібнику розглянуто сутність міжнародного менеджменту, його методологічні основи та зовнішнє середовище; показано сучасні організаційно­правові форми і структури міжнародного бізнесу; викладено питання стратегічного управління в міжнародних фірмах, а також управління фінансами й людськими ресурсами, технології інвестицій та інновацій у міжнародному менеджменті.Для студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, які цікавляться питаннями міжнародного менеджменту.

Організаційне проектування.

Організаційне проектування.

А. Д. Чернявський.2005.

Посібник підготовлено на основі лекційного матеріалу автора. Він містить визначення основних понять, викладення теоретичних принципів та концепції створення сучасних організаційних форм управлін­ня, опис методів проектування та трансформації під­при­ємств в умовах ринкової економіки, методів оцінки ефективності організаційних рішень.Для студентів очної та заочної форм навчання, які вивчають курси “Організаційне проектування”,“Корпоративне управління”, “Управління бізнесом”, “Антикризове управління”, а також для керівників підприємств усіх форм власності.

Організація діяльності служби зайнятості.

Організація діяльності служби зайнятості.

Чемерис А.Т.2003.
Практикум з менеджменту.

Практикум з менеджменту.

Баєва О.В.2006.

Посібник містить ситуаційно­аналітичні і ситуаційно­розрахункові задачі, ділові ігри, практичні завдання, тести самооцінки менеджерських якостей, що можуть бути використані при формуванні практичних навичок і вмінь у студентів, які навчаються за різними спеціальностями напряму “Менеджмент”. У кожному розділі передбачено тестові завдання, завдання для самостійної роботи, а також список рекомендованої літератури.Частина 2 посібника відповідає другому і третьому модулям програми нормативної навчальної дисципліни “Основи менеджменту”.

Практичні аспекти менеджменту.

Практичні аспекти менеджменту.

О. В. Баєва, Н. І. Новальська, В. І. Ангелова.2006.

У пропонованому навчально­практичному посібнику викладено основні принципи практичної підготовки менеджера, ситуаційні та ситуаційно­розрахункові задачі, ділові ігри, тести з оцінки особистих якостей та компетенції менеджера. Матеріал розглядається в теоретико­методологічному та практичному аспектах відповідно до змісту програми навчальної дисципліни “Основи менеджменту”.Навчально­практичний посібник розрахований на студентів та викладачів вищих навчальних закладів з метою використання у процесі вивчення навчальних дисциплін “Основи менеджменту” та “Методика викладання менеджменту”.

Рекламний менеджмент.

Рекламний менеджмент.

Обритько Б. А.2000.

Електронна версія в архіві відсутня

Роль консалтинга в управлении бизнесом.

Роль консалтинга в управлении бизнесом.

В. А. Коростелёв.2004.

В предлагаемом учебном пособии автор раскрывает потенциал управленческого консультирования, его возможности в оказании практической помощи руководителям и менеджерам организаций в процессе совершенствования системы управления, преодоления трудностей, возникающих при планировании и организации бизнеса. Одна из центральных идей пособия заключается в том, что в реальной хозяйственной практике необходимо обеспечить неразрывное единство между бизнесом, менеджментом и консалтингом, их эффективную интеграцию. Ибо в условиях усиливающейся глобализации экономики, нарастающего темпа изменений в общественной и рыночной сферах именно  эти три компонента способны обеспечить устойчивое развитие организации, ее будущее.Для студентов, аспирантов, изучающих менеджмент, преподавателей вузов, а также специалистов, занимающихся управлением бизнесом.

Самоменеджмент.

Самоменеджмент.

В. М. Колпаков.2008.

У посібнику викладено теоретико-методологічні засади самоуправління життєдіяльністю і діяльністю людини, запропоновано варіанти стратегічного, повсякденного самоуправління. Рекомендовано апробовані засоби реалізації функцій самоменеджменту. Розглянуто порядок вирішення найактуальнішої за всіх часів проблеми: як жити, щоб бути самим собою, досягти поставленої мети.Для молоді, яка вступає у період життя, коли необхідно здійснювати своє життєве, професійне, стратегічне самовизначення й активно реалізовувати життєві проекти в реальних умовах дійсності.

Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом.

Соціальна інформатика в технологіях управління персоналом.

А. Л. Афендик.2008.

У пропонованому посібнику на основі широкого використання сучасних наукових уявлень розглядаються основні методи і технології соціальної інформатики під кутом зору застосування їх в управлінні персоналом.Наводяться соціально­психологічні методики підвищення ефективності спільної роботи людей у малих групах. У доступній формі аналізуються деякі з перспективних і апробованих соціальних технологій, які розглядають управління персоналом як науку і мистецтво одночасно.Для студентів­бакалаврів заочної та дистанційної форм навчання вищих закладів освіти, викладачів, слухачів системи перепідготовки і підвищення кваліфікації, менеджерів, бізнесменів та для інших фахівців, які прагнуть глибше опанувати управління персоналом.

Статистика якості.

Статистика якості.

Захожай В. Б.2005.

У пропонованому підручнику висвітлено основні питання статистики яко­сті, розглянуто методологію статистичного аналізу даних, що характеризують якість товарів і послуг, а також процесів діяльності підприємств. Детально описано методи статистичного подання й аналізу даних, методологію статистичного управління процесами, методи оцінки взаємозалежностей між ознаками якості, у доступній формі розглянуто приклади використання цих методів. Наведено задачі для самостійної роботи студентів, глосарій найуживаніших термінів, а також необхідний довідковий матеріал.Для студентів та аспірантів вищих навчальних закладів із спеціальності “Ме­неджмент” спеціалізації “Управління якістю”, а також для викладачів і ши­рокого кола фахівців з практичного управління якістю.

Стратегический кадровый менеджмент.

Стратегический кадровый менеджмент.

Колпаков В. М., Дмитренко Г. А.2005.

В учебном пособии сделана попытка показать природу стратегического управления, сформулировать научно обоснованное понятие стратегии, вскрыть ее сущность. Рассмотрены теоретико-методологические основы стратегического управления кадрами. Определены объект и предмет дисциплины. Показана взаимосвязь кадровых стратегий и кадровой политики. Проанализированы подходы к разработке и реализации кадровой политики и стратегии.Для студентов магистратуры, аспирантов, преподавателей

Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организ

Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организ

Г. А. Дмитренко.2006.

В учебном пособии раскрыт механизм управления персоналом ор­га­низ­а­ций в сфере материального производства на основе применения сверх­де­мо­кратичной и одновременно сверхжесткой квалиметрической оценки персонала предприятий, согласующей конечные цели организации с результатами де­ятельности персонала. Предложена система целевого управления персоналом организаций посредством соответствующей деятельности служб управления человеческими ресурсами.Для студентов, пре­подавателей, специалистов кадровых служб, ме­нед­же­ров, бизнесменов и всех, кто интересуется проблемами управления пер­со­налом организаций.

Сучасний менеджмент організацій.

Сучасний менеджмент організацій.

В. П. Сладкевич, А. Д. Чернявський.2007.

Розглянуто типологію та зміст сучасного менеджменту, висвіт­лено сучасні підходи до теорії менеджменту; наведено приклади організаційних форм управління, стратегій діяльності підприємств у ринкових умовах, технології сучасного інноваційного, фінансового, інвестиційного, кадрового, антикризового менеджменту; показано проблеми лідерства та розв’язання конфліктів у колективі; наведено методи проектування та трансформації організаційних форм управ­ління в умовах переходу до ринкових методів управління.       Для студентів, які вивчають менеджмент, а також для широкого кола фахівців, яких цікавлять актуальні проблеми сучасного мене­джменту.

Теория и практика принятия управленческих решений.

Теория и практика принятия управленческих решений.

Колпаков В. М.2004.

В учебном пособии рассмотрены теоретико-методологические основы разработки, принятия и реализации управленческих решений, обобщены методы и приемы, используемые персоналом управления при их принятии. Предложены подходы к совершенствованию теории и практики принятия решений. Показана связь управленческих и функциональных решений. Изложена новая парадигма принятия решений. Для студентов, аспирантов, преподавателей и управленцев-практиков.

 

1 2... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поділитися посиланням: