Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Управління людськими ресурсами.

Управління людськими ресурсами.

Г. В. Щокін, О. В. Антонюк.2006.

Словник містить основні найуживаніші терміни та поняття, що стосуються управління людськими ресурсами в сучасних умовах. Враховано більшість сфер діяльності людини, груп і колективів (освіта, наука, техніка, виробництво, культура тощо), особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду підбору, підготовки та використання людських ресурсів у забезпеченні функціонування суспільства.

Управління матеріальними ресурсами.

Управління матеріальними ресурсами.

О. В. Антонюк, О. В. Баєва, М. Ф. Головатий.2009.

Енциклопедичний словник містить основні найуживаніші терміни та поняття, що стосуються сфери управління матеріальними ресурсами і використовуються у багатьох економічних дисциплінах: менеджменті економіки, бізнесу, фінансів, кредиту, страхування, внутрідержавного ціноутворення, ціноутворення на світовому ринку, торгівлі та зовнішньоекономічних зв’язків, маркетингу тощо.Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів, бізнесменів, а також всіх, хто практично займається управлінням.

Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я.

Управління підприємницькою діяльністю в галузі охорони здоров’я.

О. В. Баєва, І. М. Солоненко.2007.

У колективній монографії висвітлено загальні принципи формування державної політики і економіки охорони здоров’я в Україні, розкрито сутність та принципи підприємницької діяльності, подано комплексний аналіз нормативно­правової бази здійснення господарської діяльності з медичної практики. Окрему увагу приділено організації медичного бізнесу, ролі фінансового менеджменту в організації діяльності лікувально­профілактичного закладу.Для керівників лікувально­профілактичних закладів різних організаційно­правових форм, студентів вищих навчальних закладів і всіх, для кого становлять інтерес проблеми медичного бізнесу.

Управління суспільним розвитком: загальна концепція.

Управління суспільним розвитком: загальна концепція.

Щокін Г. В.2005.

У пропонованому виданні на основі аналізу загальносвітових та вітчизняних тенденцій суспільно-історичного поступу робиться спроба побудувати оригінальну концепцію управління соціальним розвитком в сучасних умовах. Розробка виконана на базі багатьох попередніх праць автора.Для широкого кола читачів.

Управління трудовими конфліктами.

Управління трудовими конфліктами.

Беззубко Л. В.2004.
Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.

Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности.

Низенко Э.И.2003.
Державна політика розвитку підприємництва в Україні

Державна політика розвитку підприємництва в Україні

К. О. Ващенко

Розглянуто теоретичні засади сутності підприємництва. Визначено макро- економічие місце підприємництва в економічній системі, розкрито його роль у формуванні та розвитку середнього класу та соціальна відповідальність біз­несу Проаналізовано динаміку розвитку вітчизняного підприємництва та його особливості в умовах глобалізації. В логічній послідовності розкрито питання взаємин держави та підприємництва, зокрема: державно-правова політика, її конституційний вимір та законодавче забезпечення розвитку підприємництва в Україні. Висвітлено сутність дозвільної системи та ліцензування підприєм­ницької діяльності. Розглянуто програми та елементи інфраструктури розвит­ку вітчизняного підприємництва, податкова політика сприяння розвитку під­приємництва в Україні. Викладено засади партнерства держави і бізнесу, визна­чено проблеми та стратегічні пріоритети розвитку підприємництва в Україні. Для студентів і викладачів, аспірантів, науковців і державних службовців, а також для широкого кола зацікавлених осіб.

Чортівська скеля

Чортівська скеля

Юрій Косач .2010.

"Чортівська скеля" — це роман про підпільну боротьбу 20—40 років у Західній Україні, боротьбу за свободу нації, по­чинаючи Весною народів (1848), через бойові гуртки Галичини, Холмщини, Полісся, Волині.

Для широкого загалу читачів.

Політична етнологія

Політична етнологія

Варзар, І. М. 2011.

У підручнику викладено концептуальний зміст створеної автором творчої тріади політичної етнології — як теорії, науки і навчальної дисципліни. Сфор­мульовано основні положення генезису, історіології, теорії і методології ІІОЛІТО- лого-етнологічної науки, «показано в дії» основні її праксеологізми, рельєфно подано наукову методику викладання політичної етнології в сучасній аудиторії. Визначено п'ять сфер суспільного життя та «підпорядковані» їм галузі життя; запроваджено у вжиток нові саєнтологеми — форму свідомості — етніку, тип політичної партії — етнополітичну та дослідницький метод — історіологічний; виявлено нетрадиційну логіку взаємодії дуалітетів теорії і практики, досвіду і культури, потреб та інтересів, правління країною та управління її суспільними справами та ін. Підручник містить авторський понятійно-термінологічний апа­рат, міні-хрестоматійну базу, творчі завдання для студентів, новаторські табли­ці, бібліографію.

Для студентів, науковців, а також для всіх, хто цікавиться сучасними полі- толого-етнологічними проблемами.

Конституційне право України: навч. посіб.

Конституційне право України: навч. посіб.

В. Ф. Годованець, А. С. Головін. 2011.

У пропонованому виданні на основі прийнятої на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року Конституції України та відповідних законів, інших нормативно-правових актів (за станом на 11 квітня 2011 року) розгля­даються загальні засади конституційного ладу України, конституційні основи організації і діяльності законодавчої, виконавчої, судової влади, Президента України, органів місцевого самоврядування, територіального устрою України.

Для студентів, викладачів юридичних навчальних закладів і факультетів, інших гуманітарних навчальних закладів і всіх тих, хто цікавиться питаннями конституціоналізму.

Муніципальна соціально-економічна політика

Муніципальна соціально-економічна політика

Утвенко В. В. 2011.

Висвітлено сутність муніципальної соціально-економічної політики, взаємодія органів державної влади і управління та місцевого самоврядування в реалізації муніципальної соціально-економічної політики. Приділено увагу проблемам сталого розвитку соціальної сфери міст, соціальної політики, яка проводиться органами державного управління та місцевого самоврядування. Розглянуто особливості формування матеріальних та фінансово-економічних ресурсів міст, розвиток житлово-комунального господарства, а також пробле­ми функціонування муніципального пасажирського транспорту, шляхи ре­формування житлово-комунальної сфери.

Для студентів та викладачів спеціальностей "Менеджмент організацій місцевого самоврядування", "Менеджмент регіонального і державного управ­ління", "Соціологія місцевого самоврядування і державного управління".

Управління якістю

Управління якістю

Захожай В. Б. 2011.

Навчальний посібник є узагальненою працею з концептуальних проблем управління якістю продукції, процесів, послуг. Розкрито сучасну парадигму якості. Викладено методику оцінювання рівнів якості, сутність конкурентоспроможності товарів і послуг та основні фактори її забезпечення. Значний акцент зроблено на аналітичних методах управління якістю, визначенні ролі та місця методів аналізу якості в загальному управлінні якістю. Розглянуто вітчизняний та зарубіжний досвід у запровадженні систем управління якістю та їх методологічні основи. Визначено місце системи технічного регулювання в управлінні якістю, висвітлено організаційно-методичні та правові принципи стандартизації, метрології й сертифікації як в Україні, так і в інших державах. Велику увагу приділено проблемі консюмеризму (захисту прав споживачів) як важливої складової методології якості.Для студентів, магістрів і викладачів вищих навчальних закладів, підприємців, тор­говців. Може бути корисним усім, хто цікавиться проблемами управління якістю про­дукції, процесів, послуг.

Нормальна та кримінальна сексологія

Нормальна та кримінальна сексологія

Чуприков А. П. 2011.

Пропонований підручник комплексно охоплює всі питання сексології, знання яких необхідне кожній молодій людині. Розглянуто фізіологічні осно­ви сексуальності, особливості психосексуального розвитку людини, питання норми і патології в сексології. Комплексно подано питання контрацепції і про­філактики хвороб, що передаються статевим шляхом.

Особливу увагу приділено розділу кримінальної сексології, в якому цілісно висвітлено проблему аномалій статевої поведінки і сексуальних злочинів. Ви­користовуючи клінічні приклади, автори аналізують біологічні, соціокультурні, психологічні механізми розвитку аномальної сексуальності та її роль у кримі­нальних діяннях, причини і мотиви, іцо спонукають до скоєння зґвалтувань, сексуальних вбивств, статевих злочинів проти дітей. Визначено фактори, які сприяють зниженню рівня сексуальних правопорушень, і напрями профілак­тики таких злочинів, розглянуто особливості сексуальних злочинів психічно хворих осіб.

Для студентів усіх спеціальностей, психологів, медичних психологів, психіатрів, сексологів, правознавців, юристів-кри мі пологів та працівників пра­воохоронних органів.

Регіональний маркетинг

Регіональний маркетинг

Утвенко В. В. 2011.

Висвітлено основні поняття, цілі і завдання регіонального маркетин­гу. Розглянуто на прикладі вітчизняного та зарубіжного досвіду теоретичні і практичні механізми реалізації соціально-економічного розвитку, створення позитивного іміджу регіонів і міст України, сприяння залученню вітчизняних та зарубіжних інвестицій, просування регіональних товарів і послуг на загальнонаціональний та міжнародний ринок.

Для студентів-бакалаврів спеціальностей "Менеджмент регіонального і державного управління", "Менеджмент організацій місцевого самоврядуван­ня" та "Соціологія місцевого самоврядування і державного управління".

Основи екології : навч. посіб.

Основи екології : навч. посіб.

В. О. Аніщенко. 2011.

У навчальному посібнику викладені теоретико-методологічні основи еко­логії, розкриті питання управління процесом природокористування; значна увага приділена визначенню економічної ефективності впровадження природо­охоронних заходів та оцінки економічних збитків від забруднення навколиш­нього природного середовища внаслідок господарської діяльності людини, а та­кож окреслені головні правові основи в галузі охорони природи та раціонально­го використання природних ресурсів.

Для студентів вищих навчальних закладів зі спеціальності "Економіка під­приємства" та "Менеджмент організацій", а також для студентів, аспірантів, ви­кладачів дисциплін еколого-правового та еколого-економічного напряму.

История европейской культуры.

История европейской культуры.

Пустовит А. В. 2012.

Предлагаемое учебное пособие имеет целью ознакомить с основными эпохами европейской культуры, рассмотренными как этапы единого непрерывного исторического процесса. Особенностью курса является стремление автора представить культуру каждой эпохи как можно более всесторонне — в единстве ее художественных и естественно-научных аспектов.
Для студентов высших учебных заведений и всех, кто интересуется исто-рией и теорией культуры.

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Управління конкурентоспроможністю підприємства

Чернявський А. Д. 2011.

У пропонованому посібнику подано теоретичний матеріал з основних тем курсу "Управління конкурентоспроможністю підприємства", розглянуто методичні підходи до забезпечення конкурентоспроможності організацій, а також теоретичні, організаційні та практичні проблеми.
Для студентів і викладачів економічних дисциплін вищих навчальних закладів.

Змійові вали: зб. матеріалів наук.-дослідницької спадщини

Змійові вали: зб. матеріалів наук.-дослідницької спадщини

А. С. Бугай. 2011.

У книзі вперше зібрано науково-дослідницькі матеріали відомого вчено­го А. С. Бугая (1905-1988) про Змійові вали — оборонні споруди на Київщині II ст. до н. е. — VII ст. н. е.

Для всіх, хто цікавиться історією рідної землі.

Правовий статус менеджера

Правовий статус менеджера

Павленко В. В. 2012

У пропонованому навчальному посібнику розкрито зміст концепту­альних і конституційних основ державного управління, форми і методи організації праці менеджера, функції менеджера, принципи і методи ке­рівництва персоналом, систему економічних методів менеджера, методи соціального впливу та моральне стимулювання, основні вимоги менедже­ра у розв'язанні виробничих завдань, організацію особистої роботи мене­джера, роботу персоналу з державною таємною інформацією. Висвітле­но структуру правового статусу менеджера, його пріоритетні напрями ре­формування.

Для студентів, магістрів, молодих викладачів, юристів-практиків і широкого кола читачів.

Цивільна оборона

Цивільна оборона

Лисенков О. М. 2011

Висвітлено питання цивільного захисту населення України в сучасних умо­вах. Викладено проблеми, пов'язані з надзвичайними ситуаціями мирного та воєнного часу і їх вплив на життєдіяльність населення. Розглянуто організацію і проведення засобів цивільної оборони на промислових об'єктах та проведення рятувальних й інших невідкладних робіт.

Для студентів вивдих навчальних закладів. Може бути корисним усім, хто цікавиться цим питанням.

1 2... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Поділитися посиланням: