Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Основи економічної теорії.

Основи економічної теорії.

Уразов А. У.2007.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи і механізм функ­ціонування сучасної змішаної економіки ринкового типу. Розглянуто основ­ні проблеми мікро- і макроекономіки, закономірності розвитку світової економіки в умовах її зростаючої глобалізації. Окрему главу присвячено реа­лізації стратегічного курсу України на європейську інтеграцію.Особливістю посібника є те, що по кожній темі, окрім розкриття її змісту, наведено тести, завдання, задачі та їх розв’язання. Додаються рекомендації щодо використання Інтернет при вивченні економічних дисциплін, а також список рекомендованої літератури.Для студентів неекономічних спеціальностей вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, а також для тих, хто прагне оволодіти сучасною економічною теорією.

Основи зовнішньоекономічної діяльності.

Основи зовнішньоекономічної діяльності.

І. І. Дахно, В. В. Кобржицький, В. М.2009.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні засади зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів підприємництва України. посібник можна використовувати при вивченні однойменного курсу, а також інших дисциплін, зокрема “Менеджмент зовнішньо­економічної діяльності”, “Міжнародні економічні відносини”, “Міжнародна торгівля”, “Право зовнішньоекономічної діяльності” та ін.

Основи казначейської справи.

Основи казначейської справи.

Упоряд. Р. А. Крамченко.2006.

Опорний конспект лекцій з курсу “Основи казначейськой справи” укладено згідно з документацією Головного управління Державного казначейства України, Рахункової палати та інших фінансових інститутів. Змістовне наповнення ґрунтується на матеріалах підручника “Казначейська система” (С. І. Юрій, В. І. Стоян, М. Й. Мац. — Тернопіль, 2002), а також навчальних посібників: “Основи казначейської справи” (Л. Осипчук. — К., 2003), “Казначейська справа” (Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Й. С. Хижняк. — Чернівці, 2004) та ін.

Практикум з економетрії.

Практикум з економетрії.

О. Л. Лещинський, В. В. Рязанцева, О. О. Юнькова, І. І. Юртин.2009.

У посібнику розглянуто основні задачі економетричних досліджень і методи їх розв’язання. Основним методом оцінювання параметрів регресійних рівнянь обрано метод найменших квадратів (МНК). Описано особливості оцінювання параметрів у разі порушення основних умов застосування класичного МНК і альтернативні методи оцінювання параметрів моделей (метод головних компонентів, узагальнений МНК тощо). Динаміку економічних процесів розглянуто на прикладах моделей часових рядів. Для моделювання економічних процесів з прямими та оберненими зв’язками використано системи одночасних рівнянь.Посібник містить розділи з вищої математики, алгебри, теорії ймовірностей і математичної статистики, необхідні для засвоєння курсу економетрії.Призначений для студентів економічних спеціальностей.

Практикум з економіки підприємства.

Практикум з економіки підприємства.

Макаровська Т. П. 2008.

Пропонований практикум з економіки підприємства відповідає нормативній програмі вивчення дисципліни “Економіка підприємства” і складається з тих тем, які пов’язані з розв’язанням практичних задач. Кожна тема містить короткі теоретичні відомості, приклади розв’язання практичних задач, а також матеріал для самостійного опрацювання та контролю здобутих знань у вигляді конт­рольних питань, тестів і задач. Також наведено приклади розв’язання аналітико­розрахункових задач підвищеної складності. У додатку містяться варіанти контрольних зрізів знань, заліків та іспитів, приклади контрольних завдань для заліків та іспитів при дистанційній формі навчання.Для студентів вищих навчальних закладів економічного спрямування, які здобувають фахову освіту за освітньо­кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст, магістр, а також для слухачів курсів післядипломної освіти.

Проектне фінансування.

Проектне фінансування.

Шклярук, С. Г.2009.

У пропонованому посібнику розглянуто сучасні методи проектного фінансування. Значну увагу приділено практиці оцінки доцільності фінансування проектів з різних джерел, а також специфіці методів, які використовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою, а в Україні ще не такі поширені. Розглянуто методи фінансування за допомогою емісії акцій і облігацій, лізингового фінансування, фінансування через міжнародні фінансові ринки.Для студентів, викладачів, наукових працівників, а також для всіх тих, хто реалізує будь­які проекти.

Ринок фінансових послуг.

Ринок фінансових послуг.

Мойсеєнко І. П.2006.

У пропонованому посібнику викладено основні поняття, інструменти, су­б’єкти та послуги ринку фінансових послуг України. Ринок фінансових послуг розглядається як сукупність послуг грошового ринку, ринку цінних паперів і страхового ринку. Наводяться особливості функ­ціо­нування основних інструментів усіх ринків, їх економічні характеристики — дохідність та ризик, осно­ви управління страховими та фінансовими ризиками. Висвітлюються питання організації міжнародних фінансових послуг та державного регулювання ринку фінансових послуг.Для студентів економічних спеціальностей, спеціалістів фінансово-еконо­міч­них служб і керівників підприємств.

Розвиток малого підприємництва.

Розвиток малого підприємництва.

Шпак В. 2003.

Пропонований доробок висвітлює економічні процеси, пов'язані зі ста­новленням та функціонуванням малого бізнесу в Україні на прикладі Укра­їнської видавничо-поліграфічної компанії, показує розвиток підприємни­цтва у видавничо-поліграфічній та рекламній сферах в умовах перехідної економіки. Тема охоплює економічні процеси в Україні на макро- і мікро- рівнях, документи й матеріали, що відображають становлення й розвиток малого та середнього бізнесу на перехідному етапі економіки, кон'юнктуру й розвиток вітчизняного ринку видавничо-поліграфічних та рекламних това­рів і послуг, досвід вітчизняних і зарубіжних підприємств у цій сфері. Для студентів вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, май­бутніх підприємців, тих, хто тільки розпочинає власну справу, бізнесменів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами розвитку підприємництва.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.

Петрига, О. М.2009.

У пропонованому навчальному посібнику подано теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, розкрито територіальну і галузеву структуру народногосподарського комплексу, проаналізовано стан і визначено основні напрями розвитку регіональної економіки в умовах ринкових відносин, а також окреслено основні завдання ефективного використання природних, науково­виробничих і людських ресурсів регіонів України.Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів денної і заочної форм навчання, а також для фахівців і тих, хто самостійно вивчає економічні дисципліни з метою підвищення кваліфікації.

Сільськогосподарські виробничі кооперативи. права та обо­в’язки

Сільськогосподарські виробничі кооперативи. права та обо­в’язки

Гафурова О. В.2006.

Монографію присвячено комплексному науково­теоретичному дослідженню правового інституту членства в сільськогосподарських виробничих коопе­ративах України. Розглядаються вимоги, які висуваються законодавством до засновників, дійсних (повних) та асоційованих членів, а також порядок і підстави виникнення та припинення членства в кооперативі. Розкривається зміст майнових, земельних, управлінських і трудових прав та обов’язків членів, особливості їх правового регулювання. Особливу увагу приділено вивченню основних напрямів реалізації зазначених прав. На підставі аналізу локальних внутрішньо­господарських нормативно­правових актів окремих кооперативів зроблено висновки щодо рівня закріплення прав членів і визначено шляхи під­вищення їхнього правового захисту.Для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів юридичних ВНЗ і сільськогосподарських навчальних закладів, а також для всіх, кого цікавлять питання аграрної реформи.

Спільне підприемництво: економоміко-інформаційна парадигма.

Спільне підприемництво: економоміко-інформаційна парадигма.

Чубукова О.Ю.2005.

Пропонований навчальний посібник є результатом багаторічного дослідження автором феномену "інформація" як ресурсу економічно­го відтворення, формування сучасних виробничих відносин, а відпо­відно і моделювання підприємницької діяльності та механізму інте­грації України у світове господарство. Розглянуто п'ять модулів, що охоплюють найважливіші теоре­тичні та практичні аспекти становлення і розвитку підприємництва в Україні, спільного підприємництва, їх економічної сутності й фор­мування на цій основі стратегічного розвитку конкретного господа­рюючого суб'єкта і держави загалом. Для студентів, аспірантів і викладачів вищої школи, підприємців і всіх, хто цікавиться питанням розвитку сучасної ринкової економіки.

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.

Стандартизація та сертифікація товарів і послуг.

Болотніков А. О.2005.

У навчальному посібнику викладено теоретичні засади й основні положення стандартизації та сертифікації товарів і послуг, охарактеризовано державну систему стандартизації і сертифікації України, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід управління якістю у міжнародній торгівлі, показано роль стандартизації у прискоренні науково-технічного прогресу та застосування електронної техніки у розробленні стандартів.Для студентів економічного профілю спеціальностей “Маркетинг”, “Менеджмент”, “Комерційна діяльність”, а також для бізнесменів і спеціалістів, які займаються стандартизацією, комерцією та міжнародною торгівлею.

Статистика.

Статистика.

Захожай В. Б.2006.

У підручнику розглянуто теоретичні, методологічні основи побудови систем статистичних позаників, які використовуютьдо вивчення суспільних явищ, з урахуванням міжнародних стандартів статистики та обліку.Стисло викладено питання теорії статистики, на базі якої складено прак­тикум — комп’ютерну версію індивідуального наскрізного завдання для прак­тичних занять і самостійної роботи студентів, а також задачі для самостійного розв’язання і тести та тестові задачі для самоконтролю.Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти, слуха­чів інститутів і факультетів післядипломної освіти, підприємців, менеджерів, економістів.

Стратегія підприємства.

Стратегія підприємства.

Оберемчук В.Ф.2000.

У курсі лекцій викладено теоретико-методологічні засади стратегічного управління, визначено місце стратегічного планування в системі управління підприємством. Розглянуто сучасний стан та напрямки розвитку методичних положень щодо формування і реалізації стратегії діяльності підприємств. Особливу увагу приділено питанням оцінювання та забезпечення конкурен­тоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання. Для студентів, аспірантів, викладачів та фахівців з економіки, які цікав­ляться проблемами формування і реалізації стратегії підприємства.

Страхування.

Страхування.

Бігдаш В. Д.2006.

У посібнику розглянуто загальні положення теорії страхування й особливості його застосування в умовах сучасної ринкової економіки. Висвітлено сутність, принципи, класифікацію страхування, еко­но­мічні аспекти страхової діяльності і фінансової надійності страховика. Детально з’ясовано сутність страхових ризиків, способи їх оцінювання та управління ними. Наведено особливості функціонування стра­­хових організацій та страхового ринку. Описано основні види стра­хування.Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів, слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, працівників страхового бізнесу, фінансових установ і банків, керівників і фінансових менеджерів підприємств, а також для всіх, хто зацікавлений у страхуванні або послуговується ним для захисту себе та своєї діяльності.

Сучасна політика ціноутворення.

Сучасна політика ціноутворення.

Литвиненко Я. В.2004.

У виданні розглянуто проблеми теоретичних основ ціноутворення, структуру вільної ціни, особливості розрахунку окремих її елементів. Методична розробка містить програмний матеріал до вивчення дисципліни “Сучасна політика ціноутворення”, методичні вказівки для самостійного опанування теоретичного матеріалу, практичні завдання, методичні рекомендації щодо їх розв’язання, питання для самоперевірки за темами курсу, контрольні тести за варіантами, а також список рекомендованої літератури.У пропонованому посібнику розглянуто сучасні методи проектного фінансування. Значну увагу приділено практиці оцінки доцільності фінансування проектів з різних джерел, а також специфіці методів, які використовуються в країнах з розвиненою ринковою економікою, а в Україні ще не такі поширені. Розглянуто методи фінансування за допомогою емісії акцій і облігацій, лізингового фінансування, фінансування через міжнародні фінансові ринки.

Сучасні технології фінансового аналізу.

Сучасні технології фінансового аналізу.

Ізмайлова К.В.2003.

Розглянуто систему сучасних світових та вітчизняних методів і прийо­мів фінансового аналізу. Ураховано чинні в Україні законодавчі, норма­тивні та інструктивні документи з питань фінансового аналізу. Розкрито особливості цільової діагностики фінансового стану підприємства: подат- коспроможність, інвестиційна привабливість, імовірність банкрутства, кре­дитоспроможність, конкурентоспроможність при участі в торгах. Виклад ме­тодів і технологій фінансового аналізу супроводжується прикладами з поси­ланням на програмне забезпечення. Для студентів і слухачів магістерських програм, а також слухачів систе­ми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації за спеціальностя­ми економічного напрямку. Буде корисний для практикуючих фінансових менеджерів і економістів підприємств, організацій і установ, які займаються фінансовим аналізом.

Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського (управлі

Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського (управлі

Базась М. Ф.2007.

Пропонований посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролінгу.Для студентів і слухачів системи підготовки, перепідготовки та під­ви­щення кваліфікації за спеціальностями економічного напряму.

Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи.

Теоретико-методологічні засади судово-бухгалтерської експертизи.

Базась М. Ф.2007.

У пропонованому посібнику викладено теоретичні засади судово­бухгалтерської ек­спертизи, методику дослідження окремих видів фінансово­господарських операцій та узагальнення висновків, розкрито інформаційну базу та особливості проведення експертизи в умовах автоматизації. Посібник базується на чинних в Україні законодавчих і нормативних актах, методичних та інструктивних документах з питань бухгалтерського обліку. Для студентів вищих навчальних закладів, бухгалтерів­практиків, керівників підприємств, експертів, працівників судів, прокуратури та правоохоронних органів.

Теорія статистики.

Теорія статистики.

В. Б. Захожай, В. С. Федорченко.2006.

У посібнику висвітлено основні питання теорії статистики: методи, форми, види та способи спостереження, зведення і групування отриманих матеріалів, обчислення узагальнюючих статистичних показників, вивчення динаміки суспільних явищ. Детально описано методи вибіркових досліджень, кореляційно-регресійного та індексного аналізів, наведено приклади їх використання. Структура посібника визначається програмою курсу “Теорія статистики” для студентів економічних спеціальностей. Містить тести, задачі, контрольні завдання для студентів денної та заочної форм навчання. Для студентів економічних спеціальностей технікумів та коледжів усіх форм навчання.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: