Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Управління витратами та цінами.

Управління витратами та цінами.

Філіна, Г. І.2008.

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто методологічні та методичні основи ціноутворення на продукцію та послуги підприємств усіх форм власності. Подано систему цін за основними принципами класифікації, формування структурних елементів ціни, методи розрахунків цін, засади державного регулювання цін в Україні. Висвітлено також те, як формується цінова політики підприємств, здійснюється вибір цінової стратегії для товару. Розглянуто широке коло проблем ціноутворення у зовнішній торгівлі. Посібник містить завдання для перевірки одержаних теоретичних знань з управління цінами. Для студентів економічних спеціальностей.

Управління міжнародними торговельними операціями.

Управління міжнародними торговельними операціями.

Крилова Н.В.2008.

У пропонованому посібнику системно подано процес підготовки, укладан­ня та реалізації міжнародних торговельних операцій. Особливістю є детальний і поетапний розгляд здійснення міжнародних контрактів від пошуку й аналізу іноземних партнерів, проведення переговорів, узгодження контрактів, вибору способів розрахунку та фінансування операцій до організації поставки, що дає змогу чітко і логічно розкрити механізм здійснення міжнародних торговель­них операцій. Для студентів, які навчаються за економічними спеціальностями, студен­тів бізнес-школ, а також фахівців, які працюють у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Фінанси (теоретичні основи).

Фінанси (теоретичні основи).

М. В. Грідчина.2008.

У пропонованому підручнику викладено основи теорії фінансів, наведено структуру й характерні особливості фінансової системи країни, основні напрями фінансової політики, а також концептуальні підходи до формування державного бюджету в умовах ринкової економіки. Розглянуто складові фінан­со­вої системи — державні фінанси, фінанси підприємств, страхування, фінанси населення. Особливу увагу приділено фінансовому ринку як механізму ефективного роз­поділу й перерозподілу фінансових ресурсів. Показано роль різних видів фінан­со­вого контролю в забезпеченні функціонування фінансової сис­теми. Для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти

Экономика предприятия.

Экономика предприятия.

Бондарь Н. Н.2007.

В учебном пособии рассмотрены теоретические, методологические и практические вопросы формирования и использования производственного потенциала, рационального ресурсного обеспечения, организации и эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Изложены теоретические основы и приведены примеры решения задач, задания для самоконтроля знаний, тесты, практические задачи с ответами. Широко использован иллюстративный материал. Для студентов высших учебных заведений, слушателей центров переподготовки и повышения квалификации работников предприятий и специалистов, занимающихся предпринимательской деятельностью.

Основи екологічної психології.

Основи екологічної психології.

Льовочкіна А. м. 2004.

У посібнику систематизовано сучасні наукові дані з екологічної психо­логії, здійснено спробу створити цілісний курс дисципліни "Екологічна пси­хологія". Розглядаються основні поняття екопсихології, методи дослідження та проблеми, які має вирішувати психолог. Аналізуються різноманітні фор­ми і засоби екологічного виховання. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами екологічної психології.

Основи економічної психології.

Основи економічної психології.

Кузнецова Т. В.2006.

У пропонованому посібнику розглядаються актуальні питання економічної психології як науки про економічну поведінку людей. Окреслюються основні наукові та прикладні проблеми економічної психології. Висвітлюються поняття економічної культури, соціалізації, свідомості тощо. Для студентів, викладачів, психологів, економістів, соціологів, країнознавців, політологів, підприємців.

Політична психологія.

Політична психологія.

Головатий М. Ф.2006.

У пропонованому навчальному посібнику розглядається феномен “політична психологія” як малодосліджена і малосистематизована в Україні наукова і прикладна дисципліна. Розкриваються сутність, предмет і мета політичної психології, її структура, особливості та основні форми вивчення. Аналізуються психологічні аспекти формування громадської думки, політичної поведінки та участі, особливості формування національної елиті та ін. Для студентів, викладачів, наукових працівників і всіх, хто бажає здобути та поглибити знання у сфері політичної психології, політики взагалі.

Практическая психология в системе «человек-техника».

Практическая психология в системе «человек-техника».

Ложкин Г.В. 2003.

В пособии рассмотреньї актуальньїе практические и прикладньїе пси- хологические проблемьі систем "человек — техника", их происхождение и видьі, особенности областей прикладньїх психологических и междис- диплинарньїх знаний (инженерная психология, зргономика и др.) о про- ектировании, обеспечении функционирования, зффективности и надеж- ности деятельности человека в человеко-машинньїх системах. Для студентов, углубленно изучающих курсьі "Практическая пси­хология", "Инженерная психология", "Зргономика", практических психо- логов, инженерньїх психологов, будущих менеджеров, а также всех, кто желает получить практически ориентированньїе прикладньїе психологи- ческие знання о деятельности человека в человеко-машинньїх системах.

Психиатрический энциклопедический словарь.

Психиатрический энциклопедический словарь.

Авторский коллектив.2003.

Предлагаемьій словарь является как толковым, так и зпонимическим и зтимологическим: в нем указано происхождение терминов и дано их обозначение в основном на латинском или греческом языке. Его характерная особенность — широкое использование синонимических терминов, которыми богата медицина вообще и психиатрия в частности. Словарь содержит также значительную информацию из смежных с психиатрией областей: медицинской клини- ческой психологии, психосоматической медицины, психотерапии и др. Может быть полезен не только практикующим врачам, но и другим специалистам - пси­хологам, социальным работникам и др. Данный словарь является своеобразным болгарско-украинским проектом, подготовлен- ньім коллективом ученьїх под руководством проф. Й. Стоименова.

Психология работы с людьми.

Психология работы с людьми.

Обозов Н. Н., Щёкин Г. В.2008.

Как учитывать человеческий фактор в кадровой работе? Как по­стро­ить беседу, научиться слушать и слышать собеседника? На эти и многие другие вопросы отвечают авторы предлагаемой книги. В ней раскрываются социально-психологические и пси­холого-педаго­ги­чес­кие аспекты работы с людьми, даются прак­тические реко­мен­дации. Для бизнесменов и менеджеров, специалистов кадровых служб, пре­­­подавателей и слушателей системы повышения квалификации и пе­реподготовки кадров, массового читателя.

Психология труда.

Психология труда.

Лукашевич Н. П.2004.

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные понятия психологии труда: труд, профессия, профессиограмма, психограмма, профессиональная пригодность, профессиональный отбор, трудовая адаптация, работоспособность, трудовая совместимость и др. Исследованы психологические проблемы выбора профессии, определения профессиональной пригодности к трудовой деятельности. Раскрыты сущность и социально-психологические механизмы трудовой адаптации. Обосновываются пути повышения эффективности трудовой деятельности через реализацию психологического потенциала личности, создание благоприятной социально-психологической трудовой среды. Для студентов, преподавателей и всех, кто интересуется проблемами мене­джмента и бизнеса.

Психологічні прийоми в політиці.

Психологічні прийоми в політиці.

Сергієнко Н. О.2006.

У навчальному посібнику висвітлено основні принципи створення іміджу кандидата в політики, а також особистісні якості і чинники, що впливають на сприйняття політичного іміджу. Для викладачів, студентів та усіх тих, хто займається організаційними питаннями виборчої кампанії.

Психологія спорту.

Психологія спорту.

Клименко В. В.2007.

У посібнику розглянуто предмет психології спорту, методи її досліджень, психологічні засади теорії спорту; розкрито поняття діяльності, психомоторики, системні принципи і діяльнісний підхід. Визначено структуру психологічного підготування, розвиток психічних і психомоторних функцій, системи мотивації дії, змагань. Для студентів факультетів психології, практичної психології, фізичного виховання, практиків-психологів, а також тих, хто цікавиться проблемами розвитку особистості, засобами фізичного виховання і спорту.

Психологія творчості.

Психологія творчості.

Туриніна О. Л.2007.

У пропонованому навчальному посібнику розкрито основи психології творчості, сутність і зміст основних категорій психології творчості, подано методи та прийоми навчання творчості. Матеріал підготовлений на основі узагальненого педагогічного досвіду викладання у вищих навчальних закладах України. Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, а також читачів, яких цікавлять проблеми творчості.

Психолого-педагогічні основи навчальновиховної діяльності гуверн

Психолого-педагогічні основи навчальновиховної діяльності гуверн

Сарапулова. 2003.

У монографії подано результати багаторічних наукових досліджень автора маловідомого для нинішньої української педагогіки питання індивідуального гувернерського виховання й навчання дитини в домашніх умовах. Вивчено й узагальнено літературу з питань виникнення і розвитку гувернерства у світі та в Україні зокрема. Проаналізовано архівні матеріали, пов'язані з гувернерс- твом, досліджено сучасний стан та перспективи розвитку гувернерства в Укра­їні та в інших країнах світу. Визначено й докладно описано етапи розвитку гувернерства на шляхах еволюції людства. Зібрано й опрацьовано наукову інформацію про педагогів, які стали відомі людству як видатні гувернери; визначено мотиви практичної роботи й наукових досліджень у галузі домашнього виховання. Вивчено й про­аналізовано гувернерські виховні і навчальні системи. Для студентів, викладачів і для всіх, хто цікавиться питаннями гувернер­ського виховання й навчання.

English for your career.

English for your career.

Бахов, І. С.2009.

Пропонований навчальний посібник призначений для вивчення англійської мови за професійним спрямуванням студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за такими сучасними спеціальностями, як бізнес, менеджмент, економіка, правознавство, інформаційні технології та ін. Видання містить автентичні англомовні матеріали з 30 тем, а також завдання до них, граматичні коментарі та вправи, модульні тести після кожної теми. Навчальний посібник передбачає роботу над текстами та вправами як під керівництвом викладача, так і самостійно. Для студентів вищих навчальних закладів, які мають рівень знань з англійської мови Intermediate і вище, а також для викладачів.

English through Іdioms.

English through Іdioms.

Доброгорська О. В.2008.

Посібник складається з 24 розділів, які містять 250 ідіом, згрупованих за темами. Лексичний матеріал закріплюється системою вправ. Для студентів вищих навчальних закладів, знання яких сягають рівня Іntermediate або Upper-Intermediate, викладачів та осіб, які прагнуть удосконалити знання англійської мови.

Англ. ділова мова. Політичний маркетинг і державне управління.

Англ. ділова мова. Політичний маркетинг і державне управління.

Гринько, О. В.2009.

Пропонований практикум з англійської ділової мови призначений для студентів, які вивчають політологію, політичний маркетинг, державне управління, управління персоналом та міжнародні політичні відносини. Він складається з розділів, що містять тексти з основних тем напряму “Політичний маркетинг і державне управління”, і може бути використаний як додаткове джерело інформації з профілюючих дисциплін. Для студентів старших курсів вищих навчальних закладів очної та заочної форм навчання, а також для всіх, хто зацікавлений в удосконаленні навичок практичного застосування англійської мови.

Англійська мова для аспірантів та здобувачів.

Англійська мова для аспірантів та здобувачів.

Бахов, І. С.2008.

У пропонованому посібнику, який має на меті підготувати аспірантів і здобувачів до складання кандидатського екзамену з англійської мови, систематизовано лексичний і граматичний матеріал, необхідний для складання екзамену за програмою кандидатського мінімуму, розглянуто проблемні й складні граматичні правила та конструкції. Подано граматичні коментарі та завдання на закріплення граматичних структур, які підготовлено на базі загальнонаукової лексики та лексики, пов’язаної з економічними спеціальностями, і які мають допомогти науковцям застосовувати англійську мову у професійній сфері. Для аспірантів і здобувачів, а також для студентів старших курсів із середнім та високим рівнем знань англійської мови.

Англ. мова для студентів напрямку

Англ. мова для студентів напрямку "Економіка і підприємство"

Люлька Л.А РМОНУ.2009.

Навчальний посібник призначений для вивчення англійської мови як мови професійного спрямування студентами напряму “Економіка і підприємництво”, які мають середній і вищий за середній рівень володіння іноземною мовою та базові знання з дисципліни “Економіка і підприємництво” рідною мовою. Для ознайомлення та обговорення пропонуються тексти та завдання різного рівня складності. Структурно посібник складається з трьох модулів: “Що таке економіка”, “Ринкова економіка” та “Попит і пропозиція”. До кожного тексту пропонуються запитання та завдання, які сприяють кращому розумінню обговорюваного матеріалу; вправи на переклад з української мови на англійську, що в комплексі з читанням, перекладом та обговоренням текстів сприяє розвиткові комунікативної мовленнєвої компетенції студентів та забезпечує діяльнісно­орієнтований підхід до вивчення іноземної мови. Для студентів вищих навчальних закладів економічного напряму та для всіх, хто хоче розширити й удосконалити свої знання з англійської мови і цікавиться економікою.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: