Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Англійська мова для студентів напрямку

Англійська мова для студентів напрямку "Соціологія"

Люлька Л. А.2007.

Пропонований навчальний посібник призначений для вивчення англійської мови як мови професійного спрямування студентами напряму “Соціологія”, які мають середній і вище середнього рівень володіння іноземною мовою. Складається з трьох модулів — “Соціологія як наука”, “Методи соціологічного дослідження”, “Галузеві соціологічні тео­рії”, що містять тексти соціологічного напряму. До кожного тексту пропонуються запитання та завдання, вправи на переклад з української мови на англійську. Після кожного модуля подано питання для самоконтролю. Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спе­ціальністю “Соціологія”, а також для осіб, які хочуть розширити та удосконалити свої знання з англійської мови і цікавляться соціологією.

Вступ до спеціальності Журналістика.

Вступ до спеціальності Журналістика.

Владимиров В. М.2008.

Навчальний посібник з пропедевтичного курсу “Вступ до спеціальності “Журналістика” покликаний дати студентам­першокурсникам початкові знання з обраної ними професії та методичні поради стосовно того, як організувати з перших днів навчання у вищому навчальному закладі плідну роботу на лекціях, семінарах, в бібліотеках та читальних залах, в інтернет­мережі, як вести­ конспекти і виконувати самостійні завдання тощо. Для студентів факультету журналістики.

Дискретна математика.

Дискретна математика.

Трохимчук Р. М.2010.

У навчальному посібнику викладено основи дискретної (комп’ютерної) математики, складової теоретичної (математичної) кібернетики — науки, що займається розробкою та дослідженням комп’ютерних і програмних систем. Матеріал проілюстровано численними прикладами. До кожного розділу подано задачі та вправи, що дає змогу використовувати цей посібник для практичних занять і самостійної роботи. До більшості задач наведено розв’язки чи вказівки. Для студентів вищих навчальних закладів і всіх, хто бажає здобути фундаментальні знання в галузі сучасної інформатики.

Енциклопедія для видавця та журналіста.

Енциклопедія для видавця та журналіста.

Бондар Б.В.2010.

Енциклопедичний словник-довідник містить визначення і тлумачення понять царини видавничої справи та журналістики, історико-біографічні довідки про українські мас-медіа та видавництва, відомих журналістів, публіцистів, видавців. Для фахівців, студентів, викладачів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів.

Загальна педагогіка.

Загальна педагогіка.

Мартиненко С. М.2002.

У посібнику розглядаються основні категорії загальної педагогіки, її те- оретико-методологічні основи, провідні технології навчання й виховання, а також проблеми педагогічного менеджменту. Наголошується на особис- тісно-розвивальному характері навчання і виховання, оптимізації цих про­цесів. Окреслюються проблеми й суперечності становлення особистості у су­часних суспільно-економічних умовах. Для студентів вищих навчальних закладів, усіх, хто цікавиться станом і перспективами розвитку вітчизнняої педагогічної науки в контексті світової.

Зарубіжна література (ХІХ століття).

Зарубіжна література (ХІХ століття).

Дорофеєва Н.2003.

У пропонованому виданні подано завдання (тести, теми творчих робіт) для тематичних атестацій з дисципліни "Зарубіжна література", передбачених навчальною програмою. Викладено основні вимоги до знань і вмінь студентів з літератури, а також критерії оцінювання усних відповідей і письмових робіт (творів). Для студентів вищих навчальних закладів І—II рівнів акредитації, учнів середніх загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій.

Збірник вправ з порівняльної граматики англ. та укр. мов.

Збірник вправ з порівняльної граматики англ. та укр. мов.

Мирончук Т. А.2005.

У пропонованому навчальному посібнику розглянуто частини мови циклу “Іменна група”. На практичному тренувальному матеріалі порівнюються категоріальні ознаки іменника, прикметника, займенника й числівника в англійській та українській мовах. Значну увагу приділено вправам на переклад, завдяки яким студенти навчаються долати труднощі синтагматичної організації української та англійської мов і шукати адекватні засоби відтворення структурних і семантичних розбіжностей порівнюваних частин мови. Для студентів-філологів і перекладачів як практичне доповнення до теоретичного курсу “Порівняльна граматика англійської та української мов”.

Збірник задач і вправ з математичної логіки.

Збірник задач і вправ з математичної логіки.

Трохимчук, Р. М.2008.

Збірник містить ретельно відібраний і систематизований набір відомих і оригінальних задач і вправ з класичних розділів математичної або формальної логіки: алгебра висловлень, числення висловлень і логіка предикатів. Кожному розділу передує короткий теоретичний вступ, де подано основні означення і терміни. Цей збірник можна використовувати як для проведення аудиторної роботи, так і для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів. Для студентів університетів, інших вищих навчальних закладів і всіх, хто бажає здобути фундаментальні знання в галузі сучасної інформатики.

Здобувачу наукового ступеня.

Здобувачу наукового ступеня.

Сьомін С. В.2002.

У посібнику впорядковано чинні в Україні нормативно-методичні докумен­ти, які висвітлюють особливості підготовки й вимоги щодо атестування здобу- вачів наукового ступеня в галузі суспільних і гуманітарних наук. Для молодих науковців та їхніх наукових керівників, а також членів спеці­алізованих вчених рад, які беруть участь у підготовці атестаційних документів.

Internet-технології.

Internet-технології.

Тарнавський Ю. А.2004.

У пропонованому курсі лекцій розглядаються питання побудови та функціонування Internet, ідентифікації комп'ютерів у мережі, апаратні засоби розширення локальних мереж, функції та призначення proxy-серверів, основні концепції побудови WWW, засоби ділового спілкування, питання безпеки та захисту інформації в Internet. Для студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю, а також для тих, хто самостійно прагне опанувати основи Internet-технологій.

Інформаційні системи і технології.

Інформаційні системи і технології.

С. Г. Карпенко, В. В. Попов, Ю. А. Тарнавський, Г. А. Шпортюк.2007.

У пропонованому посібнику викладено загальні поняття інформаційних систем і технологій. Розглянуто приклади обробки документальних інформаційних систем у середовищі Word, обробку інформаційних систем електронним процесором Exсel, зокрема з використанням підсистеми Microsoft Query, організацію повсякденної роботи з комп’ютером і підтримку персональної інформаційної системи за допомогою Microsoft Outlook. Сформульовано основні поняття баз даних, систем керування базами даних та наведено технології їх побудови на прикладі системи Microsoft Access. Детально проаналізовано інформаційні системи управління персоналом. Значну увагу приділено інформаційним системам з використанням мережних технологій, засобам застосування глобальної мережі Internet. Для студентів вищих навчальних закладів,  а також для всіх, хто самостійно опановує інформаційні системи і технології.

Іспанська ділова мова.

Іспанська ділова мова.

Туленкова І. М.2004.

Посібник складається з одинадцяти розділів та двох додатків. Кожен розділ присвячений окремій темі ділового спілкування. Лексичний та граматичний матеріали закріплюються системою відповідних вправ. У додатках подано тренувальні тексти, зразки ділових документів, а також вирази та кліше, найхарактерніші для іспанської ділової кореспонденції. Для студентів усіх напрямів і спеціальностей, а також для широкого кола осіб, які прагнуть опанувати іспанську ділову мову.

Історія держави і права України.

Історія держави і права України.

Іванов В. М.2007.

У пропонованому підручнику висвітлюються суспільно-політичний лад, дер­жавний устрій і право України, розглядаються джерела українського права від найдавніших часів до сьогодення. Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни “Історія держави і права України” у вищих навчальних закладах. Структурно навчальний матеріал подається відповідно до змістових навчальних модулів. До кожної теми додаються першоджерела та завдання для самостійної роботи з опрацювання навчального матеріалу. Для студентів вищих юридичних навчальних закладів, а також для широкого кола читачів, які цікавляться історією державно-правового розвитку України.

Історія української журналістики (1917–1991).

Історія української журналістики (1917–1991).

Владимиров В. М.2007.

У навчальному посібнику дається широкий огляд історії вітчизняної преси, зокрема, вперше робиться спроба неупередженого ґрунтовного дослідження як негативного, так і позитивного досвіду партійно­радянської преси України. У посібнику об’єднано та систематизовано багатоплановий матеріал наукових розвідок багатьох авторів з історії преси, передусім на теренах України, а також і в діаспорі, вміщено численні матеріали, віднайдені та опрацьовані автором самостійно. Видання призначене для студентів спеціальності “Журналістика”, працівників засобів масової інформації та для всіх, хто цікавиться запропонованою тематикою.

Культурологія мистецтва.

Культурологія мистецтва.

Ігошкіна Н. Г.2005.

У пропонованому посібнику на багатому фактичному і джерельному матеріалі розглядається історія виникнення і розвитку мистецтва з давніх часів до сьогодення. Багато уваги приділяється характеристиці видів мисте­цтва, а саме: архітектури, живопису, літератури, музики, театру, кінематографа. На прикладі кінематографа аналізується специфіка видоутворення в мистецтві. Досліджується співвідношення естетики і мистецтвознавства, а також проблеми функціонування мистецтва в епоху глобалізації, подається характеристика елітарної і масової культури, аналізуються феномени кічу, Інтернету тощо. Аналізується мистецтво України в різні історичні періоди. Для студентів вищих закладів освіти, а також для всіх, хто цікавиться актуальними проблемами розвитку видів мистецтва.

Лінійна алгебра і аналітична геометрія.

Лінійна алгебра і аналітична геометрія.

Шестаков С. С.2004.

У посібнику зібрані задачі і вправи усіх основних тем з курсу лінійної алгебри і аналітичної геометрії, які відповідають програмі курсу. Для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст”.

Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти.

Ліцензування і акредитація у сфері вищої освіти.

Терно В. В.2006.

У посібнику комплексно висвітлено процедуру ліцензування і акредитації ос­вітніх послуг у сфері вищої освіти України, що передбачає підготовку відповідних пакетів матеріалів (справ), здійснення ліцензійної / акредитаційної ек­спертизи, прийняття і оформлення рішень, а також видачу відповідних державних актів. Наведено рекомендації щодо формування справ з ліцензування і акредитації різних спеціаль­ностей, форми і зразки відповідної документації, результати здійснення ліцензійної / акредитаційної експертизи різних напрямів у вищих навчальних закла­дах експертною комісією Міністерства осві­ти і науки України згідно з нормативною документацією.Для керівників вищих навчальних закладів, науково-педагогічних працівників, організаторів та виконавців ліцензування і акредитації напрямів (спе­ціальностей) у вищих навчальних закладах України всіх форм власності й під­порядкування.

Логіка.

Логіка.

Богдановський І. В.2007.

У посібнику викладено основи загальної логіки, а також елементи ­математичної (символічної) логіки. Він написаний відповідно до навчальних програм з курсу логіки для юридичних і економічних спе­ціальностей. Основна мета навчального курсу — ознайомити студентів з операціями правильного мислення, навчити їх використовувати теоретичні знання на практиці. Вміння логічно мислити й чітко висловлювати свої думки — це ознака не лише загальної, а й професійної освіченості спеціаліста. Логічна культура є необхідною передумовою успішної роботи юриста, економіста, ­управлінця, науковця. Для молодших спеціалістів (“базова середня освіта”) і бакалаврів.

Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою

Математика (алгебра і початки аналізу) з комп’ютерною підтримкою

Жалдак М. І.2003.

У навчальному посібнику міститься теоретичний матеріал шкільного курсу ма­тематики у вигляді опорних конспектів, алгоритмічних приписів основних методів розв’язування задач, які супроводжуються прикладами їх використання. Форма викладу матеріалу зручна для користування, система­тизації і узагальнення знань з математики. Для вступників до вищих закладів освіти, вчителів математики, учнів лі­цеїв, гімназій і студентів математичних спеціальностей вищих педагогічних  навчальних закладів.

Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з ком

Математика (тригонометрія, геометрія, елементи стохастики) з ком

Жалдак М. І.2004.

У по­сі­б­ни­ку мі­с­тить­ся те­о­ре­ти­ч­ний ма­те­рі­ал шкі­ль­но­го ку­р­су ма­те­ма­ти­ки (три­го­но­ме­т­рія, гео­ме­т­рія, еле­ме­н­ти сто­ха­с­ти­ки) у виг­ля­ді опо­р­них кон­с­пе­к­тів, ал­го­ри­т­мі­ч­них при­пи­сів ос­но­в­них ме­то­дів роз­в’я­зу­ван­ня за­дач, які су­про­во­джу­ють­ся при­кла­да­ми їх застосування. Фо­р­ма по­дан­ня ма­те­рі­а­лу зру­ч­на для ви­ко­ри­с­тан­ня, си­с­те­ма­ти­за­ції і уза­галь­нен­ня знань із за­зна­че­них роз­ді­лів. Для слу­ха­чів під­го­то­в­чих від­ді­лень, уч­нів се­ре­д­ніх за­галь­но­ос­ві­т­ніх шкіл, лі­це­їв, гі­м­на­зій, сту­де­н­тів ма­те­ма­ти­ч­них спе­ці­а­ль­но­с­тей пе­да­го­гі­ч­них ви­щих навчальних за­кла­дів,  вчи­те­лів ма­те­ма­ти­ки, а також  для абі­ту­рі­є­н­тів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: