Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Математична логіка. Основи теорії алгоритмів.

Математична логіка. Основи теорії алгоритмів.

Шкільняк, С. С.2009.

У посібнику викладено поняття і результати, які належать до основ математичної логіки і основ теорії алгоритмів. Вивчаються пропозиційна логіка, класична логіка  першого порядку, а також інтуїціоністська та модальні логіки, формальні моделі алгоритмів і обчислюваних функцій, питання розв’язності та нерозв’язності, відносна обчислюваність, звідності. Наприкінці розділів наведено питання для самоконтролю, задачі та вправи для самостійного виконання. Для студентів спеціальностей “Інформатика” та “Прикладна математика”.

Математичне програмування (з елем. інформаційних технологій)

Математичне програмування (з елем. інформаційних технологій)

Жильцов О. Б.2006.

Навчальний посібник містить необхідний мінімум відомостей із теорії опти­мізації. Розглянуто основні оптимізаційні задачі, що виникають у ході прийняття організаційних рішень. Подано традиційні розділи математич­ного програмування: лінійне та нелінійне програмування, транспортна задача та задачі цілочислового ліній­ного програмування. Моделювання динаміки економічних процесів викла­дено на прикладах задач динамічного програмування. Оптимізацію рішень в умовах ризику й невизначеності розглянуто на прикладах задач стохастичного програмування та матричних ігор. Розкрито деякі можливості використання сучасних програмних засобів для розв’язання задач математичного програмування. Для студентів економічних спеціальностей, що мають певний рівень знань із вищої математики, алгебри та теорії ймовірностей.

Навчи себе сам.

Навчи себе сам.

Головатий М. Ф.2005.

Висвітлено питання ролі і значення науки, освіти у розвитку, соціалізації особистості, основні види і форми навчання як складної і своєрідної праці, сфери людської діяльності. Подано рекомендації і поради щодо організації самостійного навчання, поглиблення фахових знань, самовдосконалення людини. Для студентів і викладачів вищих закладів освіти.

Нова історія міжнародних відносин у сист. форматі (1648–1918).

Нова історія міжнародних відносин у сист. форматі (1648–1918).

Хижняк І. А.2009.

Пропонований підручник — це перша спроба розглянути основні події та засадничі проблеми міжнародних відносин у системному форматі за час від становлення Вестфальського світового порядку до Першої світової війни. Подано характеристики тенденцій, принципів та звичаїв у міжнародних відносинах за зазначений період, а також висвітлено значення численних міжнародних конгресів, конференцій та договорів. Для викладачів, наукових співробітників, студентів, магістрантів та аспірантів гуманітарного і міжнародного професійного спрямування, а також для всіх, хто цікавиться проблемами історії дипломатії, міжнародних відносин і зовнішньої політики.

Основи дискретної математики.

Основи дискретної математики.

Трохимчук Р. М.2004.

Практикум містить задачі з курсу дискретної матема­тики, а також теоретичний матеріал, необхідний для їх розв’язання. Для студентів молодших курсів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну “Основи дискретної математики”.

Основи інформаційних систем і технологій.

Основи інформаційних систем і технологій.

Карпенко С. Г.2007.

У посібнику викладено основні відомості з використання інформа­ційних технологій і базові засади роботи з інформаційними системами. Описано принципи побудови файлової системи з елементами графічної оболонки на базі операційної системи Windows 2000 і програм Word 2000 та Excel 2000, способи створення та форматування документів, здійснення розрахунків у таблицях, принципи обробки елементарних баз даних. Для студентів коледжу, бакалаврату, а також усіх, хто самостій­но опановує основи інформаційних систем.

Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях.

Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях.

Шикова О. М.2004.

У навчальному посібнику міститься теоретичний матеріал з основ алгоритмування і програмування мовою Паскаль. Наведено велику кількість прикладів розв’язування задач з програмування. Наприкінці кожного розділу подано контрольні запитання, що дасть змогу здійснювати індивідуальний контроль одержаних знань і вмінь, а також понад 400 завдань для самостійного розв’язання, що сприятиме оволодінню програмуванням мовою Паскаль. Для учнів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів вищих закладів освіти І-ІІ рівня акредитації, вчителів і викладачів інформатики і всіх, хто бажає опанувати основи програмування мовою Паскаль.

Основи сучасної екології.

Основи сучасної екології.

Корсак, К. В.2009.

У навчальному посібнику вперше в екологічній літературі України запропоновано і обґрунтувано цілком реальний шлях ліквідації загроз існуванню людства та забезпечення його стійкого розвитку, який спирається на створення і розумне використання нано­, піко­ і фемтотехнологій, чим посібник істотно відрізняється від існуючих праць науковців. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемою екологічної безпеки людства у майбутньому.

Практикум з Internet-технологій.

Практикум з Internet-технологій.

Тарнавський Ю. А.2004.

Практикум з Internet-технологій: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт.

Практикум з англійської мови (для слухачі підготовчих відділень.

Практикум з англійської мови (для слухачі підготовчих відділень.

Люлька Л. А.2006.

Практикум складається з 4 модулів, які містять теоретичний матеріал та практичні завдання для засвоєння граматичного програмного матеріалу, перелік тем для усної співбесіди та орієнтовні приклади їх викладення, 4 письмові контрольні роботи (по 2 варіанти, які відрізняються рівнем складності) та список рекомендованої літератури. Для слухачів підготовчих відділень до вступу у вищі навчальні заклади та абітурієнтів за всіма напрямами.

Практикум з граматики англійської мови.

Практикум з граматики англійської мови.

Бахов І. С.2007.

Практикум містить граматичні вправи з основних тем англійської граматики: часи дієслова, прийменники, модальні дієслова, неособові форми дієслова, інфінітив, герундій, пасивний стан, непряма мова, умовні речення, умовний спосіб після I wish. Практикум передбачає роботу студентів над вправами під керівництвом викладача і самостійно. Вправи можна використовувати для додаткової роботи на практичних заняттях. Для студентів, які мають середній рівень знань з англійської мови, і викладачів.

Практикум з граматики англійської мови.

Практикум з граматики англійської мови.

Бахов І. С.2006.

Практикум містить граматичні вправи з основних тем англійської граматики: часи дієслова, прийменники, модальні дієслова, неособові форми дієслова, інфінітив, герундій, пасивний стан, непряма мова, умовні речення, умовний спосіб після I wish. Практикум передбачає роботу студентів над вправами під керівництвом викладача і самостійно. Вправи можна використовувати для додаткової роботи на практичних заняттях. Для студентів, які мають середній рівень знань з англійської мови, і викладачів.

Практикум з історії держави і права України.

Практикум з історії держави і права України.

Іванов В. М.2006.

У пропонованому практикумі  з історії держави і права на основі першоджерел розкрито закономірності й характерні особливості виникнення, функціонування, зміни типів і форм держави і права українського народу від найдавніших часів до сьогодення з метою відновлення формування належного історико-правового мислення у юридичних кадрів завдяки науковому пере­осмисленню процесу державно-правового розвитку України. Матеріал подано відповідно до навчальної програми з дисципліни “Історія держави і права”, розробленої на кафедрі історії та теорії держави і права Інституту права ім. кн. Володимира Великого МАУП. Для студентів вищих навчальних закладів, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться питаннями історії державно-правового розвитку України.

Практикум з методів обчислень.

Практикум з методів обчислень.

М. М. Москальков, А. І. Риженко, С. О.2006.

Пропонований практикум містить короткі теоретичні відомості з навчального матеріалу, приклади розв’язання задач, задачі для самостійного розв’язання та варіанти контрольної роботи за темами. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліни “Чисельні методи” та “Чисельні методи в інформатиці”.

Практикум з французької мови.

Практикум з французької мови.

Снєжкіна В. Ф.2009.

Практикум містить сучасний текстовий матеріал, а також короткий граматичний довідник та додаткові вправи для закріплення граматичного матеріалу з французької мови. Практикум передбачає роботу студентів над текстами та вправами під керівництвом викладача та самостійно. Завдання дискусійного характеру та лексичні вправи спрямовані на активізацію комунікативних вмінь студентів. Для студентів вищих навчальних закладів нефілологічних спеціальностей і викладачів.

Практикум і контрольні роботи з MS Access.

Практикум і контрольні роботи з MS Access.

Попов В. В.2006.

Навчально­методична розробка містить пояснювальну записку, згруповані за темами завдання контрольних робіт, приклади їх виконання, список рекомендованої літератури, а також посилання на файли прикладів розроблених навчальних баз даних, що розміщені в мережі Internet на файловому сервері МАУП.

Російсько-український термінологічний словник з історії держави

Російсько-український термінологічний словник з історії держави

Шостенко І. І.2003.

Термінологічний словник з історії держави і права зіставляє терміни, по­нятійні словосполучення та дефініції, які вживаються під час вивчення пам'я­ток права, написаних як російською, так і українською мовами. Він допоможе глибше засвоїти історію держави і права України та зарубіжних країн, підви­щити загальний рівень культури мови. Для студентів, магістрів та викладачів вищих навчальних закладів освіти, для всіх, хто цікавиться цією проблемою.

Символьні обчислення в системі Maple.

Символьні обчислення в системі Maple.

Кузьмін А. В.2006.

У пропонованому навчальному посібнику містяться початкові відомості про можливості, закладені в потужній програмі, призначеній для символьних обчислень в системі Maple. Засвоєння можливостей Maple передбачає володіння  основами лінійної алгебри, математичного аналізу, диференціальних рівнянь. Наявна велика кількість прикладів застосування функцій Maple для розв’язування задач та близько 300 завдань для самостійного розв’язання. Для студентів, які навчаються за освітнім напрямом “Комп’ютерні науки” та “Прикладна математика”.

Словник основних термінів та понять риторики.

Словник основних термінів та понять риторики.

Сагач Г. М.2006.

У навчальному посібнику подано продуктивні терміни курсу “Риторика”, який читається на засадах християнської етики, уточнено визначення базових термінів та понять риторики. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, а також для широкого кола читачів.

Термінологічний словник з культурології.

Термінологічний словник з культурології.

Н. Ю. Больша, Н. І. Єфімчук.2004.

У словнику наведено тлумачення найважливіших і найуживаніших термінів і термінологічних сполучень, що забезпечують понятійний апарат культурології. Для викладачів, студентів і учнівської молоді, працівників культурно-освітніх установ і всіх, для кого становлять інтерес проблеми культурології, розвитку європейської культури загалом й української зо­крема.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: