Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Черчение.

Черчение.

Терехова. М. В.2004.

Посо­бие составле­но в со­от­ве­тствии с прог­раммой по черче­нию. Содержит об­щие прави­ла вы­полне­ния и оформле­ния черте­жей согласно стан­дарта­м ЕСКД, а также ме­то­ди­ческие указа­ния к вы­полне­нию конт­роль­но-графи­ческих ра­бот, приме­ры их вы­полне­ния, конт­роль­ные вопро­сы. Для до­ву­зо­вс­кой подго­товки иностранных граж­дан по ин­же­нерно-техни­ческим и ин­же­нерно-эко­но­ми­ческим специ­альностям.

Экзаменационные тексты по русскому языку. ІІ семестр.

Экзаменационные тексты по русскому языку. ІІ семестр.

Борисова З. У.2007.

В предлагаемое учебное пособие включены тексты по физике, химии, биологии, математике, экономике, географии, истории и литературе, предназначенные для проверки речевых навыков и умений выпускников подготовительного факультета. Для иностранных студентов подготовительных факультетов инженерно­технического, медико­биологического, экономического и гуманитарного направлений.

Викинуті українці. Олена Пчілка.

Викинуті українці. Олена Пчілка.

2006.

У книзі відомої письменниці, вченої, громадської діячки, матері Лесі Українки Олени Пчілки (Ольги Драгоманової-Косач) вперше зібрано публіцистичні твори, оприлюднені в 1908—1914 роках часописом "Рідний Край", редактором і видавцем якого вона переважно була. В гострій полемічній манері всебічно висвітлю­ються "найнезручніші" історичні періоди українсько- єврейських стосунків, соціально-економічні та етно­культурні причини їх загострення, аналізуються витоки національної самоізольованості, економіко- фінансової та духовної експансії організованого єврейства на українських землях початку XX ст. Для масового читача.

Всеукраїнська трилогія. Том 1. Липа, Юрій.

Всеукраїнська трилогія. Том 1. Липа, Юрій.

2007.

У книзі вперше вміщено три науково-політологічні праці Юрія Липи: “Призначення України”, “Чорноморська доктрина”, “Розподіл Росії”, які сам автор об’єднав спільною назвою “Всеукраїнська трилогія”. Книга — не тільки пам’ятка суспільно-політичної думки в Україні першої половини ХХ ст., а й серйозне наукове дослідження геополітичних проблем України, які актуальні й нині. Книга адресується історикам, політикам, політологам та широкому загалу читачів.

Всеукраїнська трилогія. Том 2. Липа, Юрій.

Всеукраїнська трилогія. Том 2. Липа, Юрій.

2007.

У книзі вперше вміщено три науково-політологічні праці Юрія Липи:  “Чорноморська ­доктрина”, “Чорноморський простір” (атлас), “Розподіл Росії”, які автор разом із “Призначенням України” об’єднав спільною назвою “Всеукраїнська трилогія”. Книга — не тільки пам’ятка суспільно-політичної думки в Україні першої половини ХХ ст., а й серйозне наукове дослідження геополітичних проблем України, які актуальні й нині. Книга адресується історикам, політикам, політологам та широкому загалу читачів.

Київська старовина.

Київська старовина.

Лазаревський Г. О.2007.

Гліб Олександрович Лазаревський (1877–1949) — син відомого вченого і друга Тараса Шевченка — Олександра Матвійовича Лазаревського. Праці Гліба Лазаревського розпорошені по різних часописах, окремим виданням друкуються вперше. Вони цікаві сучасному читачеві величезним обсягом культурологічної та історичної інформації, численними історичними документами і фактами, що часом вперше надаються в науковій обіг. Книга розрахована на спеціалістів-літературознавців, істориків, по­літологів, а також для найширшого загалу читачів.

Конституція, маніфести та літературна спадщина. Орлик, Пилип.

Конституція, маніфести та літературна спадщина. Орлик, Пилип.

2006.

Книга “Конституція, маніфести та літературна спадщина” є першою спробою зібрати публіцистичні, політичні та художні твори одного із найвизначніших українських суспільних діячів, блискучого поета і творця “Подорожнього діярія” Пилипа Орлика, чия діяльність до встановлення незалежності України піддавалася огуді та замовчуванню. У виданні вміщено в оригіналі та в перекладі сучасною українською мовою дві панегіричні поеми “Алцід російський” та “Гіппомен сарматський”, а також знамениту Конституцію 1710 року, добірку політичних документів: маніфести, договори, листи та “Діярій подорожній”, що з’являють твори великого гетьмана-­вигнанця.

Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара.

Майстер, або Терни і лаври Івана Гончара.

Н. Поклад. В. Яременко.2007.

Видання знайомить із життєвим і творчим шляхом великого патріота України, скульптора, етнографа, громадського діяча, заслуженого діяча мистецтв, лауреата Національної премії імені Т. Г. Шевченка, народного художника України Івана Макаровича Гончара (1911–1993), творця унікального домашнього музею української народної культури. Для широкого загалу.

Повчання. Статут Володимира Всеволодовича. Володимир Мономах.

Повчання. Статут Володимира Всеволодовича. Володимир Мономах.

2006.

Це перше окреме видання творів Великого князя всієї Русі Володимира Всеволодовича Мономаха (1053—1125), що дійшли до нас. «Повчання», «Статут Володимира Все­володовича» та «Літописне житіє» подано мовою ори­гіналу і в перекладі сучасною мовою. У «Додатках» «Літописне житіє» друкуємо за «Повістями врем’яних літ», твори Леоніда Мосендза, Миколи Вороного, Олександра Олеся, Аполлінарія Майкова, Миколи Костомарова, написані на основі літописних джерел про Великого князя, мислителя, першого світського письменника і полководця України-Русі ХІ—ХІІ ст. Для філологів і широкого читацького загалу.

Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі

Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі

2004.

Іларіон — перший Київський митрополит із русичів-полян, українців Середньовіччя. Оригінальний його твір «Про Закон Мойсеєм даний і про Благодать та Істину в Ісусі Христі втілених» вперше поклав початок релігійно-філософській думці в Україні, явив високий зразок ораторської прози.

Биківнянські жертви, або Як працювала Вища двійка на Київщині.

Биківнянські жертви, або Як працювала Вища двійка на Київщині.

А. І. Амонс; С. І. Білокінь.2007.

До збірника увійшли документальні матеріали колишніх спецслужб, пов'язані з масовими політичними репресіями на Київщині, жертви яких таємно закопані на спецділянці в лісі поблизу селища Биківня, на інших кладовищах столиці, обласних та районних центрів України. Видання містить статті, таблиці та фотоматеріали з місць поховання жертв тоталітарного режиму кінця 1920–30-х років. Документальні свідчення, вміщені в цій книжці, дають право рідним і близьким загиблих порушити питання про грошову компенсацію за конфісковане і втрачене під час арештів майно. Для студентів юридичних, історичних факультетів, науковців, а також для всіх, хто цікавиться історією України.

Борис Ілліч Олійник. Бібліографічний покажчик.

Борис Ілліч Олійник. Бібліографічний покажчик.

О.М. Устіннікова, П.М. Сенько, Г.О. Гуцол. 2005.

Біобібліографічний покажчик підготовлено до 70-річчя від дня на­родження та 55-річчя початку творчої діяльності Бориса Ілліча Олійника, відомого українського поета, публіциста, громадського й політичного діяча, лауреата Державної премії ім. Т.Г. Шевченка, Республіканської премії ім. М. Островського, Державної премії СРСР. Матеріали покажчика з можливою повнотою відображають публікації за 1948—2003 рр.

Видатні постаті України.

Видатні постаті України.

Г. В. Щокін, М. Ф. Головатий, В. А. Гайченко.2007.

У пропонованому біографічному довіднику висвітлюються життя і творчість понад 400 видатних осіб, які своїми науковими, політичними та громадськими здобутками піднесли престиж України, своїми діяннями в “український період” життя і діяльності сприяли науковому, соціальному та політичному розвитку нашої держави. Для науковців, викладачів, студентів і широкого загалу читачів.

Глобальна перспектива і сталий розвиток.

Глобальна перспектива і сталий розвиток.

О. Г. Білорус, Ю. М. Мацейко.2005.

У пропонованій монографії вперше комплексно досліджено світові і національні проблеми сталого розвитку в умовах глобалізації економіки. На основі узагальнення й оцінки міжнародного досвіду розкрито теоретичні і політичні аспекти сталого розвитку в таких його основних вимірах, як економічний, соціальний, екологічний, інформаційний. Подано компаративну оцінку міжнародних і національних стратегій сталого розвитку. На основі об’єктивної оцінки нових можливостей і викликів глобалізації сталого розвитку розроблено актуальні проблеми сталого розвитку України в результаті реалізації європейської інтеграційної моделі екосоціальної ринкової економіки та глобальних цілей розвитку тисячоліття. Для науковців, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться проблемами глобального національного роз­витку.

Голодомори в Україні у ХХ столітті.

Голодомори в Україні у ХХ столітті.

Неживий О. І.2007.

Це перше видання створене на основі аналізу голодоморів як методів управління суспільствами від найдавніших часів — покарання “невгодних” та “виховання” тих, хто вцілів, з метою беззастережного керування фізично та духовно зламаними спільнотами. На прикладі трьох голодоморів в Україні у ХХ столітті (1921–1923, 1932–1933, 1946–1947 рр.) простежено дії організованої злочинності владних (СРСР) і світових латентних (прихованих)  структур. Такий погляд на проблему сприятиме формуванню наукового розуміння голодоморів, запобігатиме повторенню організованого винищення голодною смертю, отже має не лише загальноосвітнє та історикокультурне, а й політичне значення на перспективу. Посібник розрахований на студентів вищих навчальних закладів, на учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та широкий загал читачів, які цікавляться історією.

Громадські організації в Україні. взаємодія між трьома секторами

Громадські організації в Україні. взаємодія між трьома секторами

Коваленко В. В.2007.

У монографії досліджено сутність та види неурядових громадських організацій (НГО) як найважливішої ланки громадянського суспільства в Україні, проаналізовано етапи їх створення та функціонування, висвітлено внутрішньоорганізаційну структуру. Докладно розглянуто питання ефективної співпраці НГО з органами влади. Для працівників органів державної влади, неурядових громадських організацій, науковців, викладачів вузів, аспірантів та широкого кола читачів.

Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин.

Дипломатія. Україна в системі міжнародних відносин.

Чекаленко Л. Д. 2008.

Словник­-довідник містить термінологію широкого кола питань міжнародних відносин, понятійний апарат таких навчальних предметів, як дипломатичний протокол, дипломатична і консульська служба, зовнішня політика України тощо. Серед них — основні проблеми становлення і розвитку системи міждержавного спілкування, норми і принципи міжнародного права, форми і методи реалізації зовнішньої політики, основні поняття дипломатичного протоколу та етикету. Особливістю посібника є висвітлення основних критеріїв, засад формування і реалізації зовнішньої політики України, ключових питань діяльності провідних міжнародних організацій. Значну увагу приділено питанням захисту прав людини й основних свобод, що з переліком основних міжнародних документів цієї площини формуватиме у читача цілісну систему необхідних знань і навичок. Для студентів, викладачів та для всіх, хто цікавиться дипломатією і міжнародними відносинами.

Етнічний фактор у діяльності політичних партій в Україні.

Етнічний фактор у діяльності політичних партій в Україні.

Куртяк В. Ю. 2006.

У наш час в Україні складається структурована і дієва партійна система. Незабаром партії стануть основною політичною одиницею, з якої буде рекрутуватися майбутня політична еліта. Знання того, як діяла партійно­політична система в попередній період нашої державності (1917–1921 рр.) є доречними і своєчасними. Своїм дослідженням автор започаткував вивчення проблеми впливу етнічної, національної та культурної ідентифікації членства політичних партій на зміну ідеології та політичної практики партій під впливом конкретних національних інтересів. Автор шукає зв’язки поміж такими категоріями етнополітології: етнічна ментальність та викликана нею схильність етносу до тієї чи іншої політичної ідеології, розбудова національної держава та соціальне позиціонування в ній нацменшин у період державного становлення; етнополітичні та державотворчі процеси.

Етнократичний словник.

Етнократичний словник.

О. В. Антонюка, М. Ф. Головатого та Г. В. Щокіна. 2007.

Енциклопедичний словник містить найважливіші терміни, пов’язані з розкриттям малодосліджуваної й порівняно нової проблеми, що має визначальне теоретичне і практичне значення, — етнократії. Висвітлено теоретикометодологічні підходи щодо осмислення етнократичних тенденцій та визначено концептуальні засади аналізу феномена “етнократія”; розкрито та схарактеризовано її сутність, історичну практику етнократизму, генезис ідей стосовно цього явища; подано механізм формування міжнародного політико­правового поля протидії етнократичній політиці і практиці; показано форми, типи, методи етнократичного владарювання тощо.Для політичних і громадських діячів, науковців, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться етнополітологічною проблематикою.

З людьми, Богом і Україною.

З людьми, Богом і Україною.

П. Ю. Саух, В. В. Чуприна, Л. Б. Пилявець. 2006.

У науково-публіцистичній праці розкривається страдницька доля Української православної Церкви на шляху до незалежності, її різнобічна роль у захисті української духовності й культури, консолідації всієї нації на духовних цінностях християнства. Для студентів, викладачів гуманітарних дисциплін, а також для широкого читацького загалу.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: