Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

За законом Світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд у

За законом Світового ладу. Трипільська цивілізація і світогляд у

Мицик В. Ф. 2007.

Культура етносу розвивається спадково. Тим більше, коли вона ґрунтується на мірностях Світового ладу, котрі проявляються через образотворчу мову. Вона визначає духовність і творчість, нею люди спілкуються зі Світом, межи собою і промовляють нею в майбутнє. Про філософські аспекти Буття хліборобів Трипільської цивілізації, яка життєдіяла у половині VІ тисячоліття та в перших століттях ІІІ тисячоліття до нашої ери на землях від Дунаю до Дніпра, про духовно-господарський та космотворчий феномен пращурів, про розвиток Життя на засадах мірностей Світоладу, про спільність образотворчої мови історичних культур і народної культури в Україні йдеться у праці відомого етнографа й археолога. Через духовно-мистецькі вияви розкривається історичний поступ українського народу, обґрунтовується спорідненість культур, які розвивалися на землях України принаймні від кінця неоліту.

Зовнішня політика України

Зовнішня політика України

Чекаленко Л.Д.2010.

У підручнику викладено питання зовнішньої політики України від давніх часів до сьогодення. Особлива увага приділяється історичним ета­пам зовнішньополітичної діяльності Української держави. Розглянуто основи, принципи і результати зовнішньополітичних дій сучасної Украї­ни, що спирається на засади міжнародного права. Окреслено перспекти­ви посування Української держави шляхом європейської інтеграції. За структурою і змістом підручник відповідає навчальним програмам курсів "Зовнішня політика України", "Актуальні проблеми зовнішньої політики України" і "Історія України". Для студентів і викладачів, а також тих, хто прагне опанувати досві­дом минулого для розбудови майбутньої України.

Історія без міфів. Бесіди з історії укр. державності.

Історія без міфів. Бесіди з історії укр. державності.

Іванченко Р. П. 2007.

Це друге видання, доповнене й розширене, навчального посіб­ника з історії української державності Раїси Іванченко — відомого сучасного історика, письменника, автора численних історичних роз­відок та історичних романів з проблем історії України. У роботі відстоюється наукова позиція державності українського народу, починаючи із Трипіль­ської цивілізації. Посібник містить цікаві документи на підтвердження думки автора. Посібник розрахований на широке коло читачів — учнів, студентів, учителів, усіх, хто цікавиться проблемами становлення й еволюції державницької історії упродовж майже півторатисячолітнього періоду нашого минулого.

Історія України.

Історія України.

Маркова С. В. 2007.

Пропонований навчально-методичний посібник складено з метою допомоги студентам денної, дистанційної, заочної форм навчання та усім, хто цікавиться історією України. Зроблено спробу систематизувати та зблокувати основні історичні події та факти. Зібрана велика кількість ілюстративного матеріалу, портретних рядів, витягів із нормативно-правових актів, схем і таблиць, що сприятиме кращому засвоєнню та запам’ятовуванню. Плани та завдання до семінарських занять розроблені за принципом закінченого навчально-методичного курсу, що дозволить студентові систематизувати отримані знання та доповнити їх новими. Для студентів вищих навчальних закладів І–IV рівнів.

Історія України.

Історія України.

Чуткий А. І. 2006.

Навчальний посібник подає стислий виклад історії України в хронологічній послідовності від початків людського життя на українських теренах і до середини 2005 р. Матеріал з окремих етапів української історії подається за регіональним принципом (це стосується періодів, коли історична доля деяких регіонів України була відмінною від решти українських земель). Для абітурієнтів, студентів вищих навчальних закладів всіх спеціальностей та всіх, хто цікавиться історією України.

Класи і партії.

Класи і партії.

Головатий М. Ф. 2008.

У пропонованому посібнику проаналізовано історію, генезу понять “класи” і “партії”, їх сутнісний зміст, особливості появи та функціонування класів і партій у суспільствах різної доби і соціально­політичних орієнтацій. Для викладачів, студентів, аспірантів і докторантів навчальних закладів, політичних, громадських діячів, усіх, хто цікавиться соціальною політикою та політологією.

Країнознавство. Країни СНД.

Країнознавство. Країни СНД.

Дорошко М. С. 2007.

У пропонованому посібнику на основі широкого комплексу історичних, дипломатичних, політико­правових, економіко­статистичних, природно­географічних, демографічних, культурологічних матеріалів подано країнознавчу характеристику держав, що утворилися внаслідок розпаду Радянського Союзу і які входять нині до Співдружності Незалежних Держав (СНД). Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, для всіх, хто цікавиться теоретичними й практичними проблемами міжнародного країнознавства.

Малий етнополітичний словник.

Малий етнополітичний словник.

Антонюк. 2005.

Словник містить найвживаніші усталені етноиолітологічні терміни, напрацьовані сучас­ною вітчизняною і зарубіжною наукою. Терміни подано в доступній формі, здебільшого у виз­наченні самих авторів з посиланням на використані джерела. Для студентів, науковців, політичних і громадських діячів, для всіх, хто цікавиться етно- політологічною проблематикою.

Національна ідея і національна воля.

Національна ідея і національна воля.

Лук`яненко Л.2003.

У просвітницько-публіцистичній праці автор розглядає наріжне питан­ня ідеології української держави, дає оцінку державотворчого процесу в Ук­раїні, його окремих складових — економічних, політичних, соціальних, мо­ральних. Головною темою є проблема національної ідеї, рефреном — заклик до єдності народу через відродження мови, традицій, культури, національної гордості, любові до України.

Національна ідея, нація, націоналізм.

Національна ідея, нація, націоналізм.

Кононенко П. П. 2006.

Дослідження відомого вченого – академіка, лауреата Міжнародної премії імені Й. Г. Гердера присвячено одній з найголовніших проблем, що аналізується й висвітлюється упродовж багатьох століть і все ж лишається в центрі як наукових, так і політичних дискусій. Особливо гострою вона поставала і є в Україні. На основі історичного процесу цивілізаційно­культурного розвитку, залучаючи найширший український та загальноєвропейський матеріал, автор висвітлює зародження й розвиток націй, причини і нас­лідки втілення в життя національної ідеї та різних течій націоналізму, найперше – в історії України. Для тих, хто цікавиться українознавством як наукою про Україну та світове українство в усій часопросторовій парадигмі та перспективі їх розвитку.

Національний інформаційний простір новітньої України. Становленн

Національний інформаційний простір новітньої України. Становленн

Бондар Ю.В. 2007.

У монографії автор досліджує особливості формування та функціонування національного інформаційного простору сучасної України, аналізує систему політико­владних відносин і роль ЗМІ в конструюванні політичної реальності, пропонує шляхи розв’язання існуючих комунікаційних протиріч, забезпечення захисту і зміцнення національного інформаційного простору, інформаційної безпеки України. Для політологів, фахівців ЗМІ, широкого кола читачів.

Національні меншини України. історія та сучасність.

Національні меншини України. історія та сучасність.

Упоряд. Р. Марценюк, І. Винниченко. 2006.

Науково­довідкове видання містить інформацію про національні меншини України, історію їх поселення на територію нашої держави, громадські об’єднання, органи державної влади, що опікуються національними меншинами тощо. Також у довіднику подано бібліографію стосовно історії та сьогодення етнічних складових українського народу, видатних осіб іноземного походження, життя та діяльність яких була пов’язана з Україною. Науково­довідкове видання подає відомості, що з’явилися впродовж 1900–2005 рр. Джерела систематизовано за абетковим принципом.

Основи етнополітики.

Основи етнополітики.

Антонюк О. В. 2005.

У посібнику аналізуються визначальні проблеми етнополітичної теорії; характеризуються теоретико-методологічні, концептуальні засади формування етнополітики, яка має свою структуру, зміст, філософські, політичні та організаційно-функціональні основи; висвітлюється історичний досвід (позитивний і негативний), його уроки у сфері етнічної політики, здійснюваної на території України; висвітлено механізм формування міжнародних стандартів захисту прав національних меншин та їх застосування у вітчизняному законодавстві. Посібник органі­заційно та методично адаптований до сучасного навчального процесу у вищих навчальних закладах України. Для викладачів, студентів, аспірантів, наукових працівників, а також для широкого кола читачів, які цікавляться етнополітичною теорією та практикою етнополітичного життя в Україні та світі.

Основи політичної науки.

Основи політичної науки.

Щокін Г. В. 2006.

У пропонованій науково-популярній праці подано основні положення сучасної політичної науки, знання яких необхідні кожній сучасній людині і громадянину. Для широкого загалу.

Парламентські вибори та їх наслідки.

Парламентські вибори та їх наслідки.

Щокін, Георгій. 2006.

Збірник статей, доповідей, інтерв’ю Георгія Щокіна висвітлює гострі проблеми сьогодення в Україні і світі. Для широкого кола читачів.

Петрогліфи Кам’яної Могили. Семантика. Хронологія. Інтерпретація

Петрогліфи Кам’яної Могили. Семантика. Хронологія. Інтерпретація

Михайлов, Борис. 2005.

Пропонована мо­ногра­фія є узагаль­не­ною працею із се­манти­ки, хроно­ло­гії та інтерпрета­ції наскель­них ри­сунків (петроглі­фів) Кам’яної Моги­ли в ук­ра­їнсько­му При­чорно­мор’ї, да­то­ва­них від епохи пізнього па­ле­олі­ту (ХХІІ–ХХ тис. до н. е.) до епохи брон­зи (ІІ тис. до н. е.) і пізнішого ча­су. Вис­новки ав­то­ра обґ­рунто­ва­ні численни­ми приро­дознавчи­ми, ар­хе­оло­гічни­ми, істо­рични­ми, ет­ногра­фічни­ми та лі­те­ра­турни­ми джере­ла­ми, які й дали змогу подати уні­каль­ні петроглі­фи Кам’яної Моги­ли як особ­ли­ве джере­ло ду­ховної куль­ту­ри та мистецтва первісно­го суспільства на те­ри­то­рії Євра­зії. Для ар­хе­оло­гів, істо­ри­ків, мистецтвоз­навців, краєзнавців, студентів, а також для всіх, хто цікавиться старо­давньою істо­рі­єю Укра­ї­ни.

Підпільна нація.

Підпільна нація.

Бадзьо. 2003.

Відомий український дисидент і радянський політв'язень, публіцист-по- літолог Юрій Бадзьо у своїх статтях, написаних упродовж 1999-2003 років, порушує складне фундаментальне питання — чому пострадянська Україна ніяк не вирветься нарешті з окупаційних лабет чужинців та їхніх жертв — ма­лоросів, щоб постати розвиненою і шанованою в світі країною. Автор ґрунтовно аналізує історичні процеси в незалежній Україні, що визначали й надалі визначатимуть долю українського народу.

Планетарная война — формирование наркоцивилизации.

Планетарная война — формирование наркоцивилизации.

Сенченко Н. И. 2007.

Опыт общественной жизни так называемых демократических стран свидетельствует о том, что наркотизация там очень стабильна как социальная структура. Даже катастрофическое распространение химических наркотиков ее не расшатывает, а в некоторой степени даже укрепляет. Производство и транспортировка наркотиков, а также противодействие этим явлениям превратились в отрасли мировой экономики, вросли в мировое хозяйство. Все это — результат намеренной стратегии, разработанной специалистами по “новым наукам” и “социальными инженерами”, которая нацелена на самое уязвимое место — на наше представление о самих себе, на то, как мы себя воспринимаем. Нами манипулируют злонамеренные люди, а мы не догадываемся об этом. Прибыльная торговля наркотиками — один из самых худших примеров делания денег на несчастиях людей. Но их это не волнует. Они развязали планетарную войну и формируют наркоцивилизацию. О наркотиках, наркобаронах, наркобизнесе и борьбе с распространением наркотиков и идет речь в этой книге. Для широкого круга читателей.

Поле битви — інформаційний простір.

Поле битви — інформаційний простір.

Бондар, Юрій. 2006.

У виданні автор розглядає проблеми і протиріччя інформаційного простору, методи і засоби інформаційного протиборства, пропонує свій погляд на роль і місце України у глобалізованому світі. Для політологів, фахівців ЗМІ, широкого кола  читачів.

Політична історія України XX століття.

Політична історія України XX століття.

Кудряченко А. І. 2006.

У пропонованому підручнику розглянуто характерні риси й практика політичної історії України ХХ ст. Викладено матеріали, пов’язані з політичними процесами в Україні на різних історичних етапах, їх особливості, з’ясовано логіку і причинно-наслідковий зв’язок, відмінності політичних режимів, політичних систем, а також внутрішню та зовнішню політику України чи ставлення стосовно неї інших держав. Подано термінологічний словник, хронологію основних подій і визначних постатей вітчизняної політичної історії минулого століття. Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам, а також усім, хто прагне об’єктивно розібратися в історичному політичному минулому України та мати своє бачення її майбутнього.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: