Книги видавництва МАУП

Книги можна придбати у магазині BIBLION на території МАУП (Київ, вул. Фрометівська, 2)

Політична культура суспільства.

Політична культура суспільства.

Остапенко М. А. 2008.

У навчальному посібнику викладено програмний матеріал до вивчення дисципліни “Політична культура”. Книга містить список використаної та рекомендованої літератури. Для студентів вищих навчальних закладів.

Політична міфологія.

Політична міфологія.

Головатий М. Ф. 2006.

У навчальному посібнику вперше в українській суспільній думці здійснено спробу цілісно, комплексно розглянути питання політичного міфу, політичної міфології. Проаналізовано джерела, механізми конст­руювання та розпаду найбільших політичних міфів двох останніх століть. Для студентів, викладачів, філософів, політологів, соціологів, культу­рологів, а також широкого читацького загалу.

Політичне прогнозування.

Політичне прогнозування.

Горбатенко В. П., Бутовська І. О. 2005.

У навчальному посібнику викладено науково-теоретичні та практично спрямовані підходи щодо вивчення основних засад дисципліни "Політичне прогнозування" у процесі здобуття вищої освіти соціально-гуманітарного профілю. Прослідковано еволюцію футуроорієнтованого потенціалу людства; з’ясовано специфіку, основні поняття, принципи і методи політичного прогнозування. Показано головні напрями моделювання соціально-політичних процесів та розроблення й забезпечення ефективності державно-управлінських рішень; охарактеризовано визначальні тенденції майбутнього людської цивілізації.Для студентів вищих навчальних закладів.

Політичний менеджмент.

Політичний менеджмент.

Головатий М. Ф. 2005.

Пропонований навчальний посібник охоплює порівняно новий навчальний курс дисципліни “Політичний менеджмент”, становлення якого нині відбувається. У посібнику подано основні теми, пов’язані з організацією та практичним здійсненням політичних дій, процесів, явищ, з реалізацією по­літики загалом. Для політологів, політиків, аспірантів і студентів факультетів, де вивчаються політологія, соціологія, політична психологія, філософія політики, по­літичний менеджмент.

Політологічний словник.

Політологічний словник.

М. Ф. Головатого та О. В. Антонюка. 2005.

Пропонований сло­в­ник є спе­ці­а­ль­ним на­у­ко­вим та на­вча­ль­ним ви­дан­ням, в яко­му подано ос­но­в­ні фу­н­да­ме­н­та­ль­ні те­р­мі­но­ло­гі­ч­ні по­нят­тя по­лі­то­ло­гі­ч­но­го ха­ра­к­те­ру, що ак­ти­в­но ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся у ві­т­чи­з­ня­ній та за­ру­бі­ж­ній на­у­ці про по­лі­ти­ку та у прак­ти­ч­ній по­лі­тич­ній ді­я­ль­но­с­ті. Під­го­то­в­ле­ний про­ві­д­ни­ми укра­ї­н­сь­ки­ми на­у­ко­вця­ми — по­лі­то­ло­га­ми, фі­ло­со­фа­ми, іс­то­ри­ка­ми. Для сту­де­н­тів, ас­пі­ра­н­тів, ви­кла­да­чів вищих навчальних закладів, ши­ро­кого ко­ла по­лі­тич­них та гро­мад­сь­ких ді­я­чів, а також для всіх, хто ці­ка­вить­ся по­лі­ти­кою і по­лі­то­ло­гі­ч­ни­ми на­у­ка­ми.

Последняя обитель. Крым, 1920–1921 годы.

Последняя обитель. Крым, 1920–1921 годы.

Абраменко Леонид. 2005.

В предлагаемой книге рассматриваются малоизвестные страницы истории Украины и Крыма периода гражданской войны — физическое уничтожение пленных Белой армии, армии УНР, бойцов армии Нестора Махно, представителей гражданского населения всех слоев. Представлены многочисленные уникальные архивные документы, в том числе фотографии, свидетельствующие о разгуле большевистской диктатуры и попрании важнейших законов международного гуманитарного права. Для широкого круга читателей — от работников сферы науки и образования до школьников и студентов, а также тех, кто интересуется историей развития государства.

Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні

Проблеми вдосконалення державної регуляторної політики в Україні

Юлдашев О. Х. 2005.

У монографії в контексті економічного зростання і підвищення національної безпеки України досліджено сутність і класифікацію видів регуляторної політики та регуляторних рішень. Сформульовано вимоги щодо їх якості, моральності, справедливості, розглянуто технологію підготовки та прийняття регуляторних актів. Виявлено відповідні проблеми, розроблено теоретико-філософські та методологічні засади їх вирішення, спрямовані на підвищення якості регуляторних актів, орієнтовані на новітні інформаційні технології. Для працівників органів державної влади та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх тих, хто цікавиться зазначеною проблемою.

Соціальна політика і соціальна робота.

Соціальна політика і соціальна робота.

Головатий М. Ф. 2005.

Словник містить терміни із соціальної політики та соціальної роботи, що взаємопов’язані, взаємопохідні й забезпечують практичну реалізацію соціальної політики в країні.  Наведено також терміни, які вживаються в цих галузях у зарубіжних країнах і багато з яких є специфічними, а окремі у соціальній роботі в країнах пострадянського простору не використовуються. Для студентів, науковців, аспірантів, викладачів, державних службовців, практичних соціальних працівників, а також для всіх, хто цікавиться соціальною політикою і соціальною роботою.

Студії з антропології України.

Студії з антропології України.

Вовк Хведір.2010.

Книга репрезентує науковий доробок Хв.Вовка в царині вітчизняної антропології. Вона містить оцінку ролі визнач­ного українського вченого кінця XIX - початку XX ст. у роз­витку українського народознавства; тексти двох його основ­них розвідок з антропології українського народу та бібліо­графію наукових праць; розгорнутий коментар, присвяче­ний аналізу поглядів вченого в світлі сучасних наукових да­них; антропологічні терміни. Стверджено, що основні поло­ження концепції антропологічного складу українського на­роду, запропонованої Хв.Вовком, витримали випробування часом. Для істориків, народознавців, студентів вищих навчаль­них закладів, широкого загалу читачів.

Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій.

Сучасна Угорщина в контексті суспільних трансформацій.

Ткач Д. І. 2004.

У монографії на основі великого фактологічного, наукового матеріалу досліджуються політичні трансформації в Угорщині наприкінці ХХ — на початку ХХІ століть. Проаналізовано генезу політичної системи Угорської Республіки, зміну форми державного устрою, управління та доктрину розмежування функцій влади, взаємозв'язок політичної, економічної і соціальної трансформації в Угорщині, стратегічні пріоритети країни у зовнішній політиці. Зроблено спробу спрогнозувати місце та роль Угорської Республіки у новій Європі. Розглянуто практику відносин Угорщини із сусідніми державами і насамперед з незалежною Україною. Для політиків, політологів, істориків, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також для всіх, хто цікавиться політичними трансформаціями у постсоціалістичних країнах.

Сучасний політичний стан та вибір 2006 року.

Сучасний політичний стан та вибір 2006 року.

Щокін, Георгій. 2005.

Пропоноване видання містить вже опубліковані статті, в яких розглядаються сучасні ідеологічні платформи політичного розвитку України. Для широкого загалу.

Сучасний український консерватизм.

Сучасний український консерватизм.

Щокін Г. В. 2006.

Збірник вміщує праці з питань ідеології сучасного українського консерватизму як сутності національної ідеї, що докорінно різниться від космополітичного лібералізму та інтенаціонального соціалізму.

Сучасні тенденції розвитку Африканського континенту.

Сучасні тенденції розвитку Африканського континенту.

Александров Ю. В., Гель А. П., Семаков Г. С. 2003. 2004.

У збірнику подано доповіді учасників “круглого столу” Африканської групи Послів, акредитованих в Україні, присвяченого сучасним тенденціям розвитку Африканського континенту та перспективам українсько-африканського співробітництва. В них порушено проблеми відродження, економічного зростання і розвитку Чорного континенту, прагнення африканських народів до ефективного урядування, демократії і забезпечено-сті людських прав, рівноправного партнер­ства між країнами Африки та міжнародним співтовариством. Для широкого загалу.

Україна. Шлях до воскресіння.

Україна. Шлях до воскресіння.

Белебеха І. О. 2007.

Україна пройшла свою Голгофу. І воскресла. Стала на шлях вічного буття, безсмертя. Книга складається з трьох частин. Про нестерпні, смертельні муки українства, про тиранію Леніна розповідається у першій частині, про тиранію Сталіна — у другій. Тоді, коли комуністичні кати вважали, що Україна вже мертва, у її надрах народжувалися ніжні паростки чистої і святої України, яка, воскресши, не стала на шлях помсти, на стежки ненависті і зла. Третя частина книги — це коротка оповідь про природу українського воскресіння, про елітарну сутність українства. Для студентів, науковців, політичних і державних діячів. Може бути корисною усім, хто цікавиться історією українського народу.

Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті

Українська греко-католицька церква в суспільно-політичному житті

Кошетар У. П. 2005.

Автор досліджує роль греко-католицької церкви у суспільно-політичному житті Галичини та Великої України. Наголошує на тому, що УГКЦ сприяла формуванню національної свідомості українців. У виданні характеризуються цікаві постаті християнського руху — В’ячеслава Липинського, митрополита Андрея Шептицького, Осипа Назарука. Видання розраховане на широкий читацький загал.

Українська державницька ідея. Антол. політ. традиціоналізму.

Українська державницька ідея. Антол. політ. традиціоналізму.

О. Шокало, Я. Орос. 2007.

У цій антології зібрано лише фрагменти потужного масиву української державницької ідеї від давнини до сьогодення. Представлені тут її визначні творці й подвижники пов’язані між собою духовною причетністю до творення української державницької ідеології, а дехто й безпосередньою співпрацею в царині національного відродження і державотворення. Творчий дух великих трудівників будить життєву волю індивідів та політичну волю й силу українського суспільства для творення своєї держави на стратегічних засадах національної ідеології. Тому одне з першочергових завдань традиціоналізму – воскрешати самовідданих людей, повертати в соціальне життя їхній світлий подвижницький дух, бо  вони покликані бути не в минулому, а попереду всіх живих. Тоді ми подолаємо внутрішнє ослаблення нашого суспільного єства й зовнішні деструктивні впливи синергізмом національної самопомочі та актуалізацією засад питомої традиції в національній культурі, економіці, державному управлінні.

Українська козацька педагогіка. Витоки, духовні цінності, сучасн

Українська козацька педагогіка. Витоки, духовні цінності, сучасн

Руденко, Юрій. 2007.

Пропоноване видання присвячене недостатньо дослідженому самобутньо­му національному явищу — українській козацькій педагогіці. Розкриває духовні цінності, історикопедагогічні, науковотеоретичні, методологічні засади козацько­лицарського виховання. У виданні зроблено спробу обґрунтувати напрями, форми та методи виховання історичної пам’яті, української національної свідомості, глибокого патріотизму, шляхетності громадянина незалежної України. Висвітлено досвід роботи з проблем козацької педагогіки. Для науковців, учителів, вихователів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, які готуються до педагогічної діяльності, а також для батьків.

Черносотенное движение в Российской империи (1901–1914).

Черносотенное движение в Российской империи (1901–1914).

Омельянчук И. В. 2007.

Из всей совокупности политических партий и союзов, действующих в Российской империи в начале ХХ в., наименее изученным является ее правое монархическое (“черносотенное”) крыло, представлявшее собой конгломерат монархических и русских националистических организаций, объединенных общей идеологией и сходными политическими программами. Автор монографии рассматривает черносотенное движение в Российской империи в 1901–1914 гг. и его особенности на различных этапах. Особое внимание уделено монархическим организациям, действовавшим на территории Украины. Объектом исследования являются черносотен­ные партии, к которым отнесены “Всероссийский национальный союз”, а также партии правее его, в первую очередь “Союз русского народа”, “Русское собрание”, “Монархическая партия”, “Русский народный союз имени Михаила Архангела” и многие другие организации, ранее весьма редко попадавшие в поле зрения ис­следователей. Книга рассчитана не только на профессиональных историков и политологов, но и на всех, кого интересует социально-политическая история Украины и России.

В обороні української освіти.

В обороні української освіти.

Щокін Г. В. 2005.

Пропоноване видання містить статті, які висвітлюють загрозу українській освіті і національній духовності з боку осві­тянського чиновництва, чиї дії нищать повноцінну систему освіти в країні, гальмують реформи в освітянській галузі. Для широкого загалу.

Більмо.

Більмо.

Осадчий, Михайло. 2008.

Сусловсько­брежнєвські табори — це міні­клітина великого організму держави, колишнього Радянського Союзу. Герої повістей М. Осадчого, представники української інтелігенції, ґвалтівники, убивці, економічні злочинці, за вироком радянської Феміди мусять жити разом біч­о­біч. Болісний шлях людини, яка має духовний стержень і простує через тернії таборів, змалював у цікавих, загострено психологічних повістях автор.Чисті ж щемні спогади про свою Матір, дитинство, трепетне кохання рятують героя серед мороку таборового життя. Для широкого загалу читачів.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... 14 15
Поділитися посиланням: