Оголошення

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Академія, ПрАТ «ВНЗ «МАУП»), код за ЄДРПОУ – 00127522, місцезнаходження – м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 01 березня 2024 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

На виконання ч. 3 ст 52 ЗУ «Про акціонерні товариства» повідомляємо, що станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (27.02.2024) загальна кількість акцій становить 200 шт. з них голосуючих акцій (проста бездокументарна іменна) – 200 шт.


ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Академія, ПрАТ «ВНЗ «МАУП»), код за ЄДРПОУ – 00127522, місцезнаходження – м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 01 березня 2024 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

Перелік питань проекту порядку денного та проект рішень:

1. Про звіт керівника Академії про результати фінансово-господарської діяльності Академії за 2023 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу Академії такою, що відповідає меті, завданням і напрямам її діяльності, затвердити звіт керівника Академії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

2. Про рішення Загальних зборів акціонерів Академії, прийняті в період з «03» березня 2023 року по «29» лютого 2024 року.

Проект рішення:

Підтвердити правомочність рішень Загальних зборів акціонерів, прийнятих в період з «03» березня 2023 року по «29» лютого 2024 року.

3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Академії за період з «03» березня 2023 року по «29» лютого 2024 року.

Проект рішення:

Підтвердити правомочність рішень Наглядової ради, прийнятих в період з «03» березня 2023 року по «29» лютого 2024 року, та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Академії та Положенням про Наглядову раду.

4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту президента Академії, дії посадових осіб Академії за період з «03» березня 2023 року по «29» лютого 2024 року та видані ними документи.

Проект рішення:

Підтвердити правомочність рішень, наказів і розпоряджень президента Академії, дій посадових осіб Академії за період з «03» березня 2023 року по «29» лютого 2024 року та визнати їх такими, що відповідають повноваженням, передбаченим Статутом та посадовими інструкціями.

5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Академії про результати фінансово-господарської діяльності Академії за 2023 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу Ревізійної комісії Академії задовільною, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Академії.

6. Про затвердження річного звіту та балансу Академії за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про фінансові результати та річний баланс Академії за 2023 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Академії.

7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Академії за 2023 рік, схвалити відрахування частини коштів до Резервного фонду Академії і на розвиток матеріально-технічної бази Академії (Додаток № 1).

Розподілити прибуток та виплатити дивіденди акціонерам Академії пропорційно належній їм кількості акцій, враховуючи належні до сплати податки і збори (Додаток № 2).

8. Про затвердження договорів, укладених з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2023 році, у тому числі кредитних та іпотечних договорів.

Проект рішення:

Погодити та затвердити договори, укладені ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2023 році.

9. Про затвердження умов співпраці з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2024 році.

Проект рішення:

- попередньо схвалити значні правочини, а саме, - кредитні договори, договори іпотеки, договори застави та договори поруки, договори про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, договорів іпотеки, договори застави та поруки, які можуть вчинятися ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2024 року, з визначенням граничної сукупної вартості по кожному окремому договору, у розмірі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок;

- надати повноваження на укладення будь-яких договорів з АТ «ТАСКОМБАНК», у тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави та договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави та поруки, Президенту Академії, з правом передоручення;

- затвердити, що погодження будь-яких кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, що укладатимуться з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2024 році, а також договорів про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави та поруки, погоджується Президентом Академії без додаткового погодження Загальними зборами акціонерів.

10.  Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Висновки аудиторського звіту розглянуто та затверджено заходи за результатами розгляду.

11.  Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання рішення зборів.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Загальних зборів Щокіна Г.В. та Секретаря Загальних зборів Щокіна Р.Г. на підписання рішення Загальних зборів. 

 

Реєстрація учасників відбудеться 01 березня 2024 року з 10:00 до 11:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 27 лютого 2024 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Академії: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.maup.com.ua

Cтаном на 29.01.2024 - дату складання Національним депозитарієм України переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Академії, які відбудуться 01 березня 2024 року, загальна кількість акцій Академії становить 200 штук, з них голосуючих акцій (проста бездокументарна іменна) - 200 штук.

Представник акціонера бере участь у Загальних зборах та голосуванні, в межах тих повноважень, якими він наділений відповідно до тексту довіреності.

Поділитися посиланням: