Оголошення

ПРИВАТНЕ акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (надалі – Академія, ПрАТ «ВНЗ «МАУП»), код за ЄДРПОУ – 00127522, місцезнаходження – м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів відбудуться 25 лютого 2022 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

Перелік питань проекту порядку денного та проект рішень:

1.      Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Головою зборів – Щокіна Георгія Васильовича, а Секретарем зборів – Щокіна Ростислава Георгійовича.

2.      Про звіт керівника Академії про результати фінансово-господарської діяльності Академії за 2021 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу Академії такою, що відповідає меті, завданням і напрямам її діяльності, затвердити звіт керівника Академії про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.

3.      Про рішення Загальних зборів акціонерів Академії, прийняті в період з «28» лютого 2021 року по «24» лютого 2022 року.

Проект рішення:

Підтвердити правомочність рішень Загальних зборів акціонерів, прийнятих в період з 28 лютого 2021 року по 24 лютого 2022 року.

4.      Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Академії за період з «28» лютого 2021 року по «24» лютого 2022 року.

Проект рішення:

Підтвердити правомочність рішень Наглядової ради, прийнятих в період з 28 лютого 2021 року по 24 лютого 2022 року, та визнати їх такими, що прийняті в порядку та в межах повноважень, передбачених Статутом Академії та Положенням про Наглядову раду.

5.      Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту президента Академії, дії посадових осіб Академії за період з «28» лютого 2021 року по «24» лютого 2022 року та видані ними документи.

Проект рішення:

Підтвердити правомочність рішень, наказів і розпоряджень президента Академії, дій посадових осіб Академії за період з «28» лютого 2021 року по «24» лютого 2022 року та визнати їх такими, що відповідають повноваженням, передбаченим Статутом та посадовими інструкціями.

6.      Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Академії про результати фінансово-господарської діяльності Академії за 2021 рік.

Проект рішення:

Визнати роботу Ревізійної комісії Академії задовільною, затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Академії.

7.      Про затвердження річного звіту та балансу Академії за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про фінансові результати та річний баланс Академії за 2021 рік з урахуванням висновків Ревізійної комісії Академії.

8.      Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Розподілити чистий прибуток, отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Академії за 2021 рік, схвалити відрахування частини коштів до Резервного фонду Академії і на розвиток матеріально-технічної бази Академії (Додаток № 1).

Розподілити прибуток та виплатити дивіденди акціонерам Академії пропорційно належній їм кількості акцій, враховуючи належні до сплати податки і збори (Додаток № 2).

9.      Про затвердження договорів, укладених з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2021 році, у тому числі кредитних та іпотечних договорів.

Проект рішення:

Погодити та затвердити договори, укладені ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2021 році.

10.  Про затвердження умов співпраці з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2022 році.

Проект рішення:

  • попередньо схвалити значні правочини, а саме, - кредитні договори, договори іпотеки, договори застави та договори поруки, договори про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, договорів іпотеки, договори застави та поруки, які можуть вчинятися ПрАТ «ВНЗ «МАУП» з АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2022 року, з визначенням граничної сукупної вартості по кожному окремому договору, у розмірі 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок;
  • надати повноваження на укладення будь-яких договорів з АТ «ТАСКОМБАНК», у тому числі кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави та договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави та поруки, Президенту Академії, з правом передоручення;
  • затвердити, що погодження будь-яких кредитних договорів, договорів іпотеки, застави, поруки, що укладатимуться з АТ «ТАСКОМБАНК» у 2022 році, а також договорів про внесення змін та доповнень до кредитних договорів, договорів іпотеки, договорів застави та поруки, погоджується Президентом Академії без додаткового погодження Загальними зборами акціонерів.

11.  Про затвердження Статуту Академії у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити статут Академії у новій редакції.

12.  Про надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів та Секретарю Загальних зборів акціонерів на підписання рішення зборів.

Проект рішення:

Уповноважити Голову Загальних зборів Щокіна Г.В. та Секретаря Загальних зборів Щокіна Р.Г. на підписання рішення Загальних зборів. 

 

Реєстрація учасників відбудеться 25 лютого 2022 року з 10:00 до 11:45 за місцем проведення зборів. Для реєстрації учасникам загальних зборів необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам – паспорт і довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 21 лютого 2022 року.

З документами, щодо питань порядку денного акціонери та уповноважені особи можуть ознайомитись за місцезнаходженням Академії: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09.00 до 17.00 (перерва з 13:00 до 13:45), а в день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення за адресою: м. Київ, вул. Фрометівська, буд. 2, у приміщенні Президії Академії.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.maup.com.ua

Cтаном на 21.01.2022 - дату складання Національним депозитарієм України переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Академії, які відбудуться 25 лютого 2022 року, загальна кількість акцій Академії становить 200 штук, з них голосуючих акцій (проста бездокументарна іменна) - 200 штук.

Представник акціонера бере участь у Загальних зборах та голосуванні, в межах тих повноважень, якими він наділений відповідно до тексту довіреності.


Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (ЄДРПОу 00127522) повідомляє, що на 35-39 періоди обігу облігацій серії В (Емітент - ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій підприємств N0 29/2/11, дата реєстрації 14.02.2011 р., код цінних паперів (ISIN) и UА4000112114) встановлена славка доходу у розмірі 19%.

Зміни до проспекту емісії облігацій ПрАТ "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна академія управління персоналом"

Поділитися посиланням: