Звіт ректора

Звіт ректора ПрАТ «ВНЗ» Міжрегіональної Академії управління персоналом»  про підсумки 2018/2019 навчального року та завдання на 2019/2020 навчальний рік.

Шановні члени Вченої ради Академії та запрошені!

Дозвольте привітати Вас із початком нового навчального року, який розпочнеться через 3 дні, та побажати у ньому творчої наснаги у навчанні й нових наукових здобутків.

Згідно з вимогами закону України «Про вищу освіту» та традицією закладів Вищої освіти нашої держави пропонується Вашої уваги звіт ректора про результати роботи підрозділів Академії у минулому навчальному році та звернути увагу на проблемах, які ми повинні вирішити у новому навчальному році.

Минулого навчального року ми відзначили 30-ти річчя з дня заснування Академії. За ці три десятиріччя Академія активно розвивалась і стала найбільшим в Україні недержавним закладом вищої освіти ІV рівнем акредитації. Ми з гордістю можемо пишатися здобутками Академії і нашими випускниками. За 30 років Академією підготовлено і випущено понад 300 тисяч молодих спеціалістів, бакалаврів спеціалістів та магістрів.

Серед наших випускників – державні діячі, народні депутати, видатні спортсмени, успішні бізнесмени, відомі науковці та дипломати.

Враховуючи значні здобутки Академії в освітній та науковій  діяльності значна частина керівників та науково - викладацького складу отримали багато нагород.

Свято пройшло і нам необхідно не стояти на місці, а активно рухатись вперед до досягнення і підкорення нових вершин.

У 2018/2019 навчальному році освітній процес в навчальних підрозділах Академії був організований відповідно до Закону України «Про вищу освіту», відповідних постанов Кабінету Міністрів України та наказів Міністерства освіти і науки України, стандартів і рекомендацій забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти, інших нормативних актів.

Станом на 1 вересня 2018 року в Академії навчалися 13 437 студентів, із них 2 956 на денній, 4 705 – на заочній та 5 776 на заочній/дистанційній формах навчаннях. Освітній процес забезпечували 59 докторів наук, 229 кандидатів наук, із них мають вченні звання професора 28 осіб, та 95 доцента. Для викладання окремих навчальних дисциплін широко залучались за сумісництвом досвідчені науковці із провідних закладів вищої освіти, які мають наукову ступінь доктора наук – 59 осіб, кандидати наук  331 особа та вченні звання професор – 31 і 135 – доцента.

Щоб і надалі бути флагманами у розвитку освіти і науки, формуванні високої духовності молодих громадян України, сприяти потужній освітній інтеграції у Європу і світ, Академія повинна активно продовжувати працювати над якісними змінами в підготовці фахівців, конкурентноспроможних на ринку праці. Спираючись на досвід провідних ЗВО освіту, основними завданнями найперше має бути підвищення якості надання освітніх послуг.

В Академії проведено певну роботу в цьому напряму. Розроблена і третій рік діє Програма забезпечення якості вищої освіти, Положення про внутрішню систему забезпечення якості вищої освіти, Положення про тьюторство, та ряд інших заходів. Але якщо бути відвертими необхідно щоб будь який документ діяв і кожний працівник відповідав за їх реалізацію.

З метою перевірки якості надання освітніх послуг в Академії запроваджено ректорські контрольні роботи  (покликанні визначати залишкові знання та рівень засвоєння студентами навчального матеріалу) та незалежне тестове оцінювання знань (визначати об’єктивний рівень знань студентами навчального матеріалу).

У минулому році для проведення ректорських контрольних робіт були залучені студенти 2- 4 курсів в складі 45 груп  загальною кількістю 302 особи. Середній показник  успішності склав 86.3 % (майже відповідає акредитаційним вимогам, а середній показник якості склав 63.2% (відповідає акредитаційним вимогам ( крім ННІМЕФ – 48.1% - не відповідає).

Для проведення незалежного тестового оцінювання знань залучались 209 студентів із 26 академічних груп. Успішність склала – 73.9 %, а якість – 56.2%, що відповідає акредитацій ним вимогам.

Результати цих контрольних заходів доводились до відома  керівників навчальних підрозділів для відповідного реагування на навчальний процес. Але показники не можуть задовольняти керівництво Академії і ми повинні у новому навчальному році вжити заходи щодо їх покращення.

Відповідно до вимог нормативних актів державного рівня у попередні два роки посилено увагу до дотримання доброчесності педагогічних, науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти. Для вирішення цієї проблеми в Академії вжито ряд організаційних та практичних заходів.   Проте  це питання повинно знаходитись на постійному контролі, щоб створений механізм чітко працював і ми досягли бажаної мети.

Окремо хочу зупинитись на роботі наших регіональних підрозділів, адже Всеукраїнський університет та Телеуніверситет є одними з найбільших структурних підрозділів Академії.

Станом на 1 вересня 2019 року до структури Всеукраїнського університету входять 17 інститутів, 1 філія, 5 коледжів, 16 центрів дистанційного навчання та один факультет муніципального менеджменту.

Найбільші з  інститутів, які входять до складу цього університету – це Маріупольський інститут, Хмельницький інститут, Львівський інститут, Житомирський інститут та Придунайська філія. У 23 відокремлених структурних підрозділах  Всеукраїнського університету є денна форма навчання.

До 30-річчя Академії усі відокремлені структурні підрозділи провели ряд заходів, пов’язаних  з річницею Академії. Разом з тим, деякі підрозділи в свою  чергу відзначили у 2018/2019 н.р. свої ювілеї з  моменту їх заснування. Так, Одеському інституту, Херсонському інституту та Придунайській філії МАУП виповнилось 20 років. Відбулися урочистості, присвячені ювілеям із запрошенням відомих випускників, представників місцевої влади.

Вже багато років поспіль на базі Хмельницького інституту, Центральноукраїнського інституту та Придунайської філії відбувається зовнішнє незалежне оцінювання. Науково-педагогічні  працівники цих підрозділів задіяні в забезпеченні якості проведення ЗНО.

Для збільшення контингенту студентів у підрозділах активно та упродовж навчального року ведеться багатопланова діяльність: проводяться «Дні відкритих дверей», здійснюються профорієнтаційна робота по залученню випускників шкіл, бесіди з абітурієнтами та їх батьками, виготовляються та розповсюджуються рекламні буклети, замовляється реклама в засобах масової інформації, розміщується інформація на сайтах підрозділів та сайті Академії.

З метою удосконалення організації навчального процесу, підвищення його якості, а також здійснення контролю за станом виконання рішень та розпоряджень керівництва Академії на Вченій раді Академії постійно заслуховуються звіти про освітню, виховну та наукову діяльність інститутів та філій. У 2018/2019 навчальному році звітували Харківський інститут та Придунайська  філія. Робота цих підрозділів була визнана Вченою радою Академії задовільною.

Щороку студенти регіональних підрозділів беруть участь у різноманітних конкурсах наукових робіт, що проводяться на місцевому та на Всеукраїнському рівні.

Серед багатьох інноваційних, пов’язаних із кращою вітчизняною і світовою практикою організації навчально-виховного процесу, в МАУП варто виокремити Факультет дистанційного навчання.

Платформа дистанційного навчання – це програмне забезпечення, що дозволяє не тільки розміщувати навчальні матеріали, реалізовувати спілкування «студент-студент», «студент-викладач», контролювати знання студентів, але й здійснювати управління навчальним процесом. Засоби розроблення дистанційних курсів є спеціалізованими програмними середовищами, що дозволяють інтегрувати та обробляти різні формати медіа-файлів, підтримують міжнародні стандарти електронного навчання, мають інструменти підтримки різних платформ дистанційного навчання, надають можливість використовувати шаблони та отримувати якісний навчальний курс.

Система управління навчання MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic  Learning Environment – модульне об’єктно – орієтоване динамічне навчальне середовище) – це відкрита система управління навчанням, орієнтована на організацію взаємодії між викладачем та студентами, і яка також використовується для організації дистанційних курсів. Середовище MOODLE розроблено на РНР з використанням SQL – бази, має модульну архітектуру, що дозволяє легко розгалужувати можливості.

MOODLE відноситься до автоматизованих інформаційних систем класу LMS(Learning Management System) – управління навчанням. Ця система управління навчанням використовується більш ніж у 30 000 навчальних закладів багатьох країн світу для організації дистанційного навчання, її перекладено майже на 80 мов, у тому числі і на українську.

Система MOODLE надає зручні засоби управління контентом і різні форми організації занять. Дистанційні курс може містити різні елементи: лекції, практичні завдання, форум, чат  тощо. При цьому можна використовувати текст, презентації, таблиці, схеми, графіку, відеоматеріали, посилання в мережі Інтернет, допоміжні файли та інші матеріали. За результатами виконання студентами завдань викладач може виставляти оцінки та давати коментар.

Навчально-методичне забезпечення здійснюється за рахунок наукової діяльності кафедр МАУП. Для викладання лекцій з окремих спеціальностей залучається професорсько-викладацький склад, переважно доктори та кандидати наук, які працюють на постійній основі та за сумісництвом. Безпосередньо навчально - методичну роботу зі студентами проводить декан факультету дистанційного навчання.

Телестудія Факультету дистанційного навчання оснащена сучасною технікою, що дає можливість передавати інформацію і приймати іспити у студентів онлайн.

На Факультеті дистанційного навчання для українських громадян навчаються 450 студентів за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр за спеціальностями: «Менеджмент», «Управління персоналом та економіка праці», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит», «Маркетинг», «Правознавство», «Психологія».

Кількість бажаючих здобути освіту з використанням Інтернет- технологій постійно зростає.

Впродовж 2018-2019 н.р. департаментом ліцензування та акредитації проводилась робота по формуванню 26 справ, з них 13 ліцензійних та 13 акредитаційних.

По Президентському університету Акредитаційною Комісією України (надалі - АКУ) прийняті позитивні рішення по 8  акредитаційних справах Академії, з них 6 освітньо-професійні програми, 2 з чергової акредитації спеціальностей.

     Чергова акредитація за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»:

 • «Правоохоронна діяльність»;
 • «Право».

Освітньо-професійні програми за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

 • «Правоохоронна діяльність»;
 • «Право»;
 • «Публічне управління та адміністрування»;
 • «Туризм»;
 • «Психологія»;
 • «Інженерія програмного забезпечення».

      Проліцензовано 4 спеціальності:

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

 • «Медична психологія»;

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

 • «Стоматологія»;
 • «Медична психологія».

Збільшено ліцензований обсяг зі спеціальності:

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

 • «Філологія» (з 50 до 100 осіб).

По Всеукраїнському університету в 2018-2019 н.р. також проводилась  акредитація і ліцензування в різних галузях знань.

Прийняті позитивні рішення з акредитації 5 освітньо-професійних програм зі спеціальностей:

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

 • «Облік і оподаткування» в Коледжі при Житомирському інституті.

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

 • «Економіка»» в Маріупольському інституті .
 • «Психологія» в Хмельницькому інституті .
 • «Право»  в Львівському  інституті .
 • «Право»  в Чернігівському  інституті .

Проліцензовано 9 спеціальностей:

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

 •  «Економіка»  (Дніпровський інститут .
 •  «Туризм» (Дніпровський інститут .
 •  «Психологія» (Чернігівський інститут .
 •  «Психологія» (Харківський інститут .
 •  «Право»  (Західнодонбаський інститут .
 •  «Право»  (Дніпровський інститут .
 •  «Менеджмент»(Харківський інститут .

За другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

 •  «Публічне управління та адміністрування» (Чернігівський інститут).
 •  «Публічне управління та адміністрування» (Бориспільський).

Доопрацьовуються 5 ліцензійних справ з  наступних спеціаль -ностей :

за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

 •  «Психологія» (Центральноукраїнський інститут ).
 • «Інженерія програмного забезпечення» (Одеський інститут).

  за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

 • «Менеджмент» (Волинський інститут);
 • «Менеджмент» (Херсонський інститут);
 • «Економіка» (Президентський університет, збільшення ліцензованого обсягу з 100 до 150 осіб).

За зазначеними напрямами / спеціальностями (протоколи №132 від 06.11.2018 р., №133 від 27.12.2018 р., № 136 від 06.06.2019 р. № 137 від 04.07.2019 р.) одержано відповідні сертифікати про акредитацію.

Підготовлено та зареєстровано в АКУ заяву про переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів (спеціальностей) на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та  спеціальностей» від 19.12.2016 №1565.

Значна робота з ліцензування та акредитації буде проводитись і в новому навчальному році.

Наукова робота в Академії здійснювалася відповідно до «Зведеного тематичного плану наукових досліджень на 2016-2020 рр.», який включає 75 наукових кафедральних тем, розробці загальноакадемічної теми: «Дослідження теоретико-методологічних основ розвитку української державності в контексті світових модернізаційних процесів формування національних громадянських суспільств: політичний, юридичний, економічний, соціальний, психологічний та управлінський аспекти», яка має державний реєстраційний номер, та запланована на п’ять років (01.2019 – 12.2024).

Науковці Академії також об’єднують свої зусилля у форматах 5 наукових шкіл під керівництвом докторів наук: Є.Романенка, М. Головатого, В.Заросила, О.Юлдашева О.Непомнящего.

За звітний період науковці та фахівці Академії організували та провели 115 наукових та науково-практичних конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів та інших наукових заходів. У тому числі, відбулися дві загальноакадемічні конференції:

– Звітна науково-практична конференція «Теоретико-методологічні засади та соціальна практика модернізації України: політичні, юридичні, економічні та психологічні проблеми».

– Міжнародна науково-практична конференція до 30-річчя МАУП «Актуальні проблеми модернізації недержавного сектору освіти в Україні у контексті світових тенденцій і національної практики».

Опубліковано 692 статті у наукових виданнях (з них 393 – у фахових),
515 тез та матеріалів доповідей на наукових конференціях.

За звітний період 6 наукових публікацій авторів МАУП було надруковано у авторитетних міжнародних виданнях, які індексовані наукометричною базою Scopus. На кінець звітного періоду МАУП займає перше місце у рейтингу недержавних ЗВО України з індексом Хірша, що дорівнює 7.

Заслуговує на увагу впровадження результатів наукової роботи у навчальний процес, так впродовж навчального року викладачами Академії підготовлено:– 1139 навчально-методичних розробок, програм та тестів, 46 підручника та навчальних посібників.

Практично всі науковці МАУП мають власні наукові профілі в пошуковій системі вільного доступу Google Академія, що надає можливість здійснювати пошук наукових публікацій та академічної літератури.

Також продовжується реєстрація науковців Академії у бібліометричній системі Bibliometrics, що також сприяє зростанню рейтингу МАУП та, у свою чергу, відображає збільшення присутності і помітності МАУП у інтернет-просторі, відкриває додаткову перспективу зростання популярності Академії серед потенційних споживачів освітніх послуг і збільшення кількості студентів, аспірантів та докторантів.

Проведення кафедрами науково-дослідної роботи, яка органічно пов’язана з навчальним процесом є одним із найважливіших засобів підвищення якості підготовки і виховання студентів. Усього в 2018-2019 навчальному році до наукової роботи було залучено понад 500 студентів, з яких 270 займалися у 25 наукових гуртках; більше 400 студентів брали участь у всеукраїнських і міжнародних наукових заходах (конференціях, форумах, конкурсах, олімпіадах), опубліковано понад 300 студентських доповідей і статей.

У звітному навчальному році 29 студентів Академії брали участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 9 авторів найкращих наукових досліджень були запрошені для їх захисту. Двоє з них: (Фурса Олександр) із Інституту права ім. князя Володимира Великого і (Бойченко Костянтин) із Одеського інституту МАУП одержали дипломи переможців ІІІ ступеня з галузей «Теорія та історія держави і права» і «Управління проектами».

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін та спеціальностей брали участь 47 студентів Академії, студентка Інституту права ім. князя Володимира Великого (Гіджеліцька Анна) посіла почесне І місце з навчальної дисципліни «Цивільний захист», інші учасники отримали заохочувальні грамоти та сертифікати.

Важливу роль у підготовці наукових кадрів відіграють аспірантура та докторантура. Аспірантура відкрита в Академії у 2000році. За час її існування проведено 41 набір. У 2018/2019 навчальному році на навчання було зараховано 49 аспірантів, із них на  денну форму навчання – 26 аспірантів та на заочну форму навчання – 23 аспіранта.

Підготовка докторів наук за державними стандартами здійснюється в Академії з 2012 року за спеціальностями:

-         12.00.04  Господарське право, господарсько-процесуальне право;

-         12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

-         015 Професійна освіта (за спеціальностями);

-         051 Економіка;

-         073 Менеджмент;

-         075 Маркетинг;

-         081 Право;

-         281 Публічне управління та адміністрування.

Для підготовки докторських дисертацій поза докторантурою прикріплено 12 здобувачів наукового ступеня.

До суттєвих здобутків діяльності Академії у напрямі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в 2018/2019 навчальному році слід віднести наступне.

• Створено спеціалізовану вчену раду К 26.142.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю: 25.00.02  - Механізми державного управління (Наказ МОН України № 975 від 11 липня 2019 р.).

• Створено спеціалізовану вчену раду Д 26.142.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями: 25.00.01  - Теорія та історія державного управління; 25.00.05 -  Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку (Наказ МОН України № 1412 від 18 грудня 2018 р.).

• Також в Академії функціонують спеціалізовані вчені ради:

- спеціалізована вчена рада К 26.142.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – Господарське право, господарсько-процесуальне право;

- спеціалізована вчена рада  Д 26.142.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право;

- спеціалізована вчена рада Д 26.142.03 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» та 08.00.05  - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;

- спеціалізована вчена рада К 26.142.05 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями 12.00.08 - Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право» та 12.00.09 - Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

За 2018/2019 навчальний рік успішно проведено 12 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук; 8 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління; 41 захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук; 8 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук; 14 захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління.

До суттєвих здобутків діяльності відділу докторантури можна віднести продовження спільної діяльності з створеними Міжнародні науково-освітніми центрами по підготовці науково-педагогічних кадрів в Республіках: Польщі, Болгарії, Еквадорі, Чехії.

Не можна обійти увагою наш структурний підрозділ інститут Дизайну, архітектури та журналістики.

У минулому навчальному році Інститут провів чергову акредитацію освітньо-професійної програми спеціальності 022 Дизайн (другий магістерський рівень) та акредитацію освітньо-професійної програми спеціальності 061 Журналістика (другий магістерський рівень).

Відкрили радіостудію. Заключили 10 договорів з базами  практики (Телеканал СТБ, ТОВ «Перспектива», Рекламне агентство «Рубльовка», та інші радіо та телеканали). Проводяться майстер класи з видатними журналістами та телекоресподентами.

Студенти Інституту приймали участі в студентських олімпіадах та Міжнародних науково – практичних конференціях.

У червні  Ільїна Оксана захистила кандидатську дисертацію з економіки. Холод Ганна Ярославівна готує до захисту докторську дисертацію.

У серпні п.р. на денну форму набрано 70 осіб, із них на 1 курс – 35 осіб, на заочну форму навчання – 50 осіб.

Інститут продовжує розвиватись.

Міжнародний бібліотечно-інформаційний центр ім. Ярослава Мудрого є структурним підрозділом Академії, діяльність якого базується на традиційних формах бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів для забезпечення ефективної підтримки наукового, навчального і виховного процесів .

Головним ресурсом бібліотеки є багатогалузевий фонд – універсальна база для навчального процесу. На сьогоднішній день книжковий фонд нараховує понад 364 тис. примірників книг, фонд дисертацій та авторефератів – 2754 одиниць та понад 400 назв періодичних видань.

Бібліотека надає основні бібліотечно-інформаційні послуги студентам усіх форм навчання, аспірантам, докторантам, працівникам Академії . Загальна кількість користувачів бібліотеки на даний період 2500. З 1 січня 2019 року зареєстровано 310 нових читачів, бібліотечними послугами скористалися 6750 користувачів, яким було видано понад 14050  примірників книг. За даний період було закуплено для бібліотеки 815 примірників книг, та внесено до електронного каталогу 1375 статей періодичних видань.

Важливим інструментом в системі обслуговування читачів є web-сайт бібліотеки. За його допомогою здійснюється доступ до основних джерел книгозбірні: електронного каталогу, електронної бібліотеки, яка налічує 5100 назв книг та методичних матеріалів.

Вища школа управління з 2004 року здійснює свою діяльність в сфері освіти дорослих, а саме здійснює навчально-методичне забезпечення та організацію навчального процесу підвищення кваліфікації безробітних громадян; організовує та проводить підвищення кваліфікації за «державними ваучерами»; надає послуги з професійного навчання учасникам антитерористичної операції; проводить базову підготовку та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих; організовує навчальні курси для поліграфологів; веде підготовку приватних виконавців; здійснює корпоративне навчання слухачів на замовлення підприємств різних форм власності з економічний, фінансових та комерційних питань; виконує роботу з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО; проводить навчання з охорони праці та підвищення кваліфікації фахівців кадрових служб (у співпраці).  Загалом з початку року навчання організовано для 651 особи.

Протягом 2019 року Вищою школою управління були проведені відповідні заходи щодо включення Академії до Української Асоціації освіти дорослих. З травня 2019 року Академія отримала членство в цій Асоціації, відповідно до принципів якої Вища школа управління проводила та продовжуватиме проводити свою діяльність.

Так, протягом 2019 навчального року за результатами конкурсного відбору з Київським міським та Обласним центрами зайнятості Вищою школою управління було організовано навчання на курсах підвищення кваліфікації для безробітних громадян з Києва та Київської області за 47 програмами. Станом на сьогодні з початку року навчання пройшли 35 груп у кількості 353 слухачів. 

У поточному році Вища школа управління також продовжила свою роботу з організації навчання для корпоративних замовників та для учасників АТО за допомогою системи Prozorro. Так, у 2019 році було взято участь у 25-ти допорогових закупівлях, в результаті яких були заключені договори про навчання з Національним банком України, Київським метрополітеном та 6-ма районними Управліннями праці та соціального захисту населення. За цей період за корпоративними договорами навчання пройшли 23 особи; отримали відповідну підготовку з комп’ютерного навчання та іноземних мов 33 учасники АТО.

У 2019 році у Вищій школі управління пройшли навчання  та отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації 180 науково-педагогічних працівників ЗВО; 15 арбітражних керуючих; 17 поліграфологів; 24 приватних виконавців; 6 осіб за «державними ваучерами».

З червня 2019 року Академія отримала дозвіл від МінСоцПолітики проводити навчання з охорони праці. На сьогодні триває набір слухачів. 

У минулому навчальному році Наглядовою радою були виділені кошти, придбано і оснащено аудиторії сучасною технікою відповідно до ліцензійних умов. Проте не всіма викладачами вона використовується в навчальному процесі, що негативно позначається на засвоєнні студентами навчальних дисциплін. Свідченням цього є результати екзаменаційної сесії за 2 семестр 2018/2019 навчального року.

На початок вказаної екзаменаційної сесії кількість студентів денної форми навчання в інститутах Президентського університету  становила 749 осіб.

Всього 19 студентів було не допущено до складання хоч одного з екзаменів під час сесії – 19 студентів (2.5%).

Рівень відносної успішності (частка студентів, які склали сесію без “2”) по Президентському університету становить 92%. Якість навчання (частка студентів, які склали екзаменаційну сесію без “2” і “3”) відносна по Президентському університету становила  56%.

На “Відмінно” зимову екзаменаційну сесію 2018/2019 навчального року склало 18,8 % студентів (120 ос.). На “4 і 5” склали сесію  42,6 % студентів (272 ос.). На змішані оцінки („5”, „4”, „3”) склали сесію 38,6% студентів, що становить 246 ос.

Слід зазначити, що в 2017/2018 н.р. та 2018/2019 н.р. відносна успішність становила 92%, (залишилась без змін). Показник відносної якості навчання у 2017/2018 н.р. становив 61%, а у 2018/2019 н.р. – 56% (зменшилась на 5%).

Станом на кінець сесії мали академічну заборгованість 99 осіб (13,2%).

Кількість студентів-іноземців на початок сесії становила 132 особи. Студенти, які не з’явились хоч на один екзамен під час сесії складає – 31 особа  23,5% .

Не допущені до складання хоч до одного з екзаменів під час сесії, – 24 особи 18,2%.

За результатами літньої сесії показник відносної успішності для іноземних студентів становить 78%, а відносної якості  – 28%. Серед загальної кількості студентів-іноземців, на момент закінчення сесії близько половини (40,2% 53ос.) мають академічну заборгованість.

Таким чином, у 2018/2019 н.р. – абсолютна успішність склала 59,8% (зменшилась на 1,2 %) у порівнянні з 2017/2018 н.р. (становила 61%). Показник абсолютної якості навчання склав у 2018/2019 н.р. – 21,2% (збільшився на 5,6%) у порівнянні з 2017/2018 н.р. (15,6%).

Зважуючи на вимоги керівництва Наглядової ради та рішень вченої ради щодо якості надання освітніх послуг за невиконання навчального плану та умов контракту у 2018/2019 навчального року із Академії відраховано 1861 студент, із них:

-         за невиконання навчального плану –120 осіб;

-         за  порушення умов контракту – 566 осіб;

-         інших підстав – 1175.

Незважаючи на труднощі в організації навчального процесу керівники інститутів і факультетів, декани, завідувачі кафедр і науково-педагогічний склад в цілому успішно виконали завдання щодо підготовки 5 532 фахівців відповідних рівнів для українського суспільства та іноземних держав; в тому числі:

-         довузівська підготовка – 171 особа;

-         молодший спеціаліст –147 осіб;

-         бакалавр – 2465 осіб;

-         спеціаліст –829 осіб;

-         магістр – 1920 осіб.

За період вступної компанії у серпні 2019 року до Академії прийнято на навчання 2 699 осіб, із них на денну форму навчання –875 осіб, на заочну  – 761 особа та заочну-дистанційну – 1 063 особи.

До Президентського університету набрано 480 осіб, із них:

-         387 осіб;

-         заочна форма навчання  – 453 особи;

До  Всеукраїнського університету набрано 559 осіб, із них;

-         денна форма навчання  – 250 осіб;

-         заочна форма навчання  –309 осіб;

До факультету дистанційного навчання для українських громадян – 1245 осіб.

До Інституту міжнародної освіти набрано 55 осіб, із них;

-         довузівська підготовка – 12;

-         бакалаври – 35;

-         магістр – 8.

Набір триває.

Шановні учасники розширеного засідання Вченої ради Академії!

Завершуючи свій звіт хотів би відмітити, що в ньому я висвітив лише окремі важливі напрями освітньої та наукової діяльності. Протягом минулого навчального року кожний підрозділ провів значно більшу роботу, ніж мною відмічено у звіті. На засіданнях ректорату  та Вченій раді Академії ми постійно  обговорювали питання організації освітнього процесу та наукової роботи і приймали організаційні рішення, виконання яких контролювалось до повного виконання. Проте і новий навчальний рік буде не простим. Згідно з планом роботи МОН України в Академії у вересні-жовтні 2019 року заплановано в Академії комплексну перевірку. Верховною радою прийнято Закон «Про фахову перевірку освіти» яким внесені ряд змін до Закону України «Про вищу освіту» і нам необхідно буде організувати виконання вимог цього закону. Будемо продовжувати конкурс «Лідер освіти МАУП» у 2019/2020 навчальному році з метою визначення рейтингу інститутів та факультетів, кафедр та науково-педагогічних працівників та багато інших питань.

Частину заходів включено до проекту рішення Вченої ради і прошу його підтримати.

Дякую за увагу!

Поділитися посиланням: