Робочі навчальні програми

Професійна ідентич молодих науковців

Патопсихологія з основами дефектології

Пропедевтика психічних хвороб

Практика індивідуальних психологічних консультувань

Патопсихологія з основами дефектології

Основи реабілітології

Основи сімейного консультування

Методологія та методи психологічних досліджень

Тренінг ораторської майстерності

Нейропсихологія

Основи психодіагностики та психологічного консультування

Основи психотерапії

Основи психологічної практики (практична психологія)

Медико-соціальні основи здоровʼя

Конфліктологія

Методика викладання психології

Клінічний психоаналіз

Клінічна психологія

Історія психологія

Вступ до спеціальності «Психологія», спеціалізація «Медична психологія»

Методика проведення психологічної експертизи в різних галузях

Стратегії подолання професійного вигорання соціальних працівників

Вступ до спеціальності «Психологія»

Зоопсихологія

Актуальні проблеми вищої нервової діяльності та психофізіології

Актуальні проблеми психотерапії

Актуальні проблеми психокорекції

Етнопсихологія

Актуальні проблеми медичної психології

Психофізіологія

Психол масової поведінки

Загальна психологія

Інженерна психологія

Практикум із загальної психології

Анатомія та еволюція нервової системи людини

Основи медичних знань

Фізіологія центральної нервової системи та вищої нервової діяльності

Фізіологія і психологія праці

Психологія мотивації

Основи біології, генетики людини та антропології

Психологічне консультування

Політична психологія

Педагогічна психологія

Актуальні проблеми соціальної психології

Актуальні питання теоретичної і практичної психології\в координатах сучасних парадигм

Диференціальна психологія

Організація діяльності психологічних служб

Загальна та кримінальна сексологія

Експериментальна психологія

Вікова психологія

Економічна психологія

Кризове консультування

Актуальні проблеми загальної та візуальної психодіагностики

Актуальні питання педагогіки та психології вищої школи

Сучасні теорії конфліктології

Сучасні методи психологічної корекції в системі охорони здоровʼя

Теоретико-методологічні проблеми психології

Теорія і практика психотренінгу

Методика психологічних тренінгів у системі держуправління

Психодіагностика

Управління науковими проектами

Сучасні психологічні технології

Сучасні концепції та теорії розвитку особистості

Тренінг цілепокладання

Судово-психологічна експертиза

Судова психологія

Психологія спільної діяльності

Соціальна психологія

Соціальна медіація, фасилітація та соціально-психологічне консультування

Психологія управління

Психологія творчості

Психологія спільної діяльності

Психологія сім`ї

Психологія розвитку та вікова психологія

Психологія сексуальності

Соціальна геронтологія

Психологія праці

Психологія особистості

Психологія посттравматичних стресових розладів

Психологія залежної поведінки

Психологія

Психологія організацій

Психологія аномального розвитку

Соціальна діагностика та реабілітація

Психологія залежної поведінки

Психологічна корекція

Психологічний спецпрактикум по спецкурсам

Психологія впливу

Психологічне здоровʼя

Візуальна психодіагностика

Поділитися посиланням: