Кафедра суспільних дисциплін і соціальної роботи

Кафедра розміщується в корпусі № 23, кабінет 2.

Загальноакадемічна кафедра забезпечує викладання суспільних дисциплін в усіх інститутах МАУП, а також готує студентів зі спеціальності «Соціальна робота».

Створена на кафедрі програма професійної підготовки соціальних працівників орієнтована на сучасні світові стандарти підготовки фахівців з соціального управління, яка ґрунтується не тільки на сучасних прикладних дослідженнях в галузі соціальної роботи, а й менеджменту та адміністрування, управління проектами, з урахуванням специфіки регіонального рівня, використовуючи комплексний підхід з орієнтацією на економіко-правове та психологічне забезпечення у підготовці майбутніх соціальних працівників. 

Під час навчання студенти проходять практику на базі різних державних та недержавних установ і організацій (притулки для дітей, реабілітаційні центри, українські й міжнародні благодійні та громадські організації). Окрім професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт. Випускники кафедри можуть працювати в державних установах, що займаються плануванням та розробкою програм підтримки соціально незахищених груп населення; в громадських та благодійних організаціях а також в комерційних організаціях, що надають соціальні послуги; науково-дослідницьких організаціях, що займаються вивченням соціальних проблем.

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності (робота з дітьми, підлітками, людьми похилого віку, особами з обмеженими можливостями та ін.), розробки і впровадження власних соціальних проектів.

Суспільні та філософські дисципліни займають особливе місце у навчальному процесі сучасного університету, оскільки спрямовані на формування світогляду студента, визначаючи в ньому не лише майбутнього фахівця, але й високоосвічену людину та громадянина. На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких курсів як-от: «Філософія», «Політологія», «Соціальна політика», «Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Спеціалізовані служби у соціальній сфері», «Соціологія девіантної поведінки», «Соціальні та політичні конфлікти» «Соціальна філософія», «Історія та культура України», «Логіка», «Соціологія», «Етика та естетика», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Основи наукових досліджень», «Методика та організація наукових досліджень», «Паблік рилейшнз», «Риторика», «Етика ділового спілкування» та ін.

Кафедру очолює кандидат філософських наук Тамара Володимирівна Нич; наукові інтереси: історія філософії, логіка, філософія освіти, філософія психології, методологія наукових досліджень; автор наукових праць, присвячених дослідженню української філософії: історико-філософської спадщини В. Ф. Асмуса, філософії мови О. О. Потебні.

Професорсько-викладацький склад кафедри суспільних дисциплін та соціальної роботи представлений фахівцями у галузях філософського, політологічного, педагогічного, соціологічного та історичного знання. Науково-методичне наповнення курсів та науково-дослідну роботу здійснюють викладачі кафедри, зокрема:

Головатий М. Ф., доктор політичних наук, професор, академік Міжнародної Кадрової Академії, дійсний член Академії соціальних технологій і місцевого самоврядування, дійсний член (академік) Української Академії політичних наук, Заслужений працівник освіти; є автором понад 500 наукових праць, у тому числі монографій, присвячених актуальним питанням політичної науки, та навчальних посібників «Політична психологія» (2001), «Соціологія політики» (2003), «Політичний менеджмент» (2010), «Політичне життя» (2013) та ін.; з 2017 р. на базі кафедри працює Наукова школа М. Ф. Головатого, яка здійснює дослідження за тематикою «Динаміка взаємодії політичної держави та громадянського суспільства у поліетнічній країні».

Варзар І. М. – доктор політичних наук, професор, академік Української Академії політичних наук, академік Міжнародної Академії безпеки життєдіяльності, почесний доктор Ужгородського національного університету, почесний професор Міжрегіональної Академії управління персоналом; автор численних праць і монографій; основні галузі наукових досліджень: політична етнологія, яку він, власне, і заснував, соціологія, реформаціологія, революціологія, літературознавство.

Мєлков Ю. О. – доктор філософських наук, автор більше ніж 140 наукових праць, серед яких 3 монографії: «Факт в постнеклассической науке» (2004), «Багатолика демократія» (2011, у співавторстві; англомовне видання 2016 р. – «The Many-Faced Democracy»), «Человекомерность постнеклассической науки» (2014); наукові інтереси: філософія постнекласичної науки, філософія освіти, віртуалістика, філософія демократії, практична філософія.

Грабовенко Н. В. – кандидат педагогічних наук, доцент, Директор центру забезпечення якості вищої освіти МАУП, автор численних наукових і науково-методичних праць в галузі соціальної педагогіки, соціальної роботи, управління навчальними закладами; основні напрями наукових досліджень: нові тенденції розвитку вищої освіти, теорія соціальної роботи, недержавний сектор у соціальній сфері, організація волонтерської діяльності, управління соціальними проектами, соціальна робота з різними групами клієнтів.

Пальм НД. – кандидат філософських наук, доцент, автор бл. 50 наукових і науково-методичних праць, у тому числі підручників; наукові інтереси: філософія та соціологія культури, актуальні проблеми сучасного розвитку суспільства.

Проскуликова Л. Н. кандидат філософських наук, доцент, автор більше ніж 70 наукових праць, в тому числі підручника «Історія філософії: проблема людини» (2016, 4-е вид., у співавторстві), наукові інтереси: філософська антропологія, історія філософії, філософія міфу.

Пугач В. Г. – кандидат політичних наук, доцент; основні напрями наукових досліджень: політична комунікація, інформаційна безпека, політична пропаганда, управління політичними процесами, громадська думка.

Чиркова O. A. – кандидат історичних наук, доцент, автор близько 30 наукових і навчально-методичних праць, наукові інтереси: релігієзнавство, історія церкви, проблеми сучасних взаємин церкви та держави, філософія політики.

Шаповалова А. М. – кандидат політичних наук, доцент, автор бл. 30 наукових праць, активний учасник проведення виборчого процесу з 2004 року місцевого рівня (міських, сільських селищних голів); коло наукових інтересів – політичні інститути та процеси, публічність влади, глобальне громадянське суспільство, PR-технології у політичній діяльності.
Нельга Т.О. – кандидат соціологічних наук, доцент, коло наукових інтересів – соціологія сім’ї, виховання, соціологія особистості, гендерні дослідження, методологія соціологічних досліджень, надійність соціологічної інформації.
Бісенбаєв Ф.К. - кандидат філософських наук, доцент, автор біля 60-ти наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі, співавтор 6-ти монографії, які присвячені актуальним проблемам філософії свідомості, цінностей, релігії, філософії політики і права, соціології і соціальної етики. Коло наукових інтересів – теорія свідомості, історія класичної і сучасної філософії.
Сторожук Ірина Анатоліївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри. Автор наукових праць з історії України XIX - початку XX ст. Коло наукових інтересів – суспільно-політична та культурно-освітня діяльність духовенства, історія політичної думки, культура та етнографія України.
Бондаренко Н.О. – кандидат педагогічних наук, доцент, автор бл. 30 наукових праць в галузі соціальної роботи і педагогіки, коло наукових інтересів – соціальна педагогіка, методи соціальної роботи, соціальний аудит та інспектування, соціальне прогнозування та проектування.
Костюк Є.С. – кандидат історичних наук, доцент кафедри, автор понад 50 наукових праць з історії України 20-30 років ХХ ст., архівознавства, історії вітчизняної та зарубіжної академічної науки, в тому числі співавтор колективної монографії з історії академічної науки країн Європи.

Поділитися посиланням: