Робочі навчальні програми

Актуальнi проблеми менеджменту органiзацiй

Аудит i оцiнювання управлiнс коi дiял ностi

Бiзнес-планування у ЗЕД

Бiоетика та медична деонтологiя

Фармакологiя з медичною рецептурою

Iнвестицiйний менеджмент

Iнновацiйний менеджмент

Iсторiя менеджменту

Управлiння змiстом робiт

Управлiння проектами у сферi охорони здоров'я

Фiнансовий менеджмент закладiв охорони здоров'я

Управлiння якiстю у сферi охорони здоровя

Управлвлiння медичним бiзнесом

Управлiння персоналом в охоронi здоров'я в охоронi здоров'я

Управлiння потенцiалом органiзацii

Управлiння фармацевтичним бiзнесом

Сучаснi концепцii мотивацii персоналу

Тренiнг з дiлового спiлкування

Управлiння змiнами у сферi охорони здоров'я

Стратегiчне управлiння пiдприeмством

Стратегiчний менеджмент

Стратегiя пiдприeмства

Технiка адмiнiстративноi дiяльностi

Технологii виробництва послуг в охоронi здоров'я

Система управлiння якiстю на пiдприeмствi

Соцiальна медицина

Пiдприeмництво в охоронi здоров'я

Санiтарно гiгieнiчне забезпечення роботи установ охорони здоров'я

Паблiк хелс

Ризик-менеджмент

Основи бiзнес-планування

Охорона працi в медицинi i фармацii

Основи менеджменту

Основи управлiння бiзеносом в сферi промисловостi

Основи безпеки пiдприeмства

Основи менеджменту охорони здоров'я

Основи наукових дослiджен  в менеджментi

Органiзацiя дiял ностiьпромислових пiдприeмств

Органiзацiя роботи аптек

Органiзацiя роботи лiкувально-профiлактичних закладiв

Основи iнвестицiйного менеджменту

Науковi дослiдження в економiцi та управлiння бiзнесом

Органiзацiя i управлiння

Органiзацiя охорони здоров'я (Органiзацiя охорони громадського здоров'я)

Органiзацiя проектування пiдприeмства

Мотивацiйний менеджмент

Мотивацiя в менеджментi

Органiзацiя i технологiя торгiвел ноi дiяльностi

Медична статистика

Менеджмент мiжнародних перевезен

Менеджмент мiжнародноi торгiвлi

Менеджмент органiзацiй у сферi охорони здоровя

Мiжнародна торгiвля

МIЖНАРОДНИЙ БIЗНЕС

Науковi дослiдження в адмiнiстративному менеджментi

Комунiкативний менеджмент

Мiжнародна економiка

Методи органiзацii наукових дослiдже  в охоронi здоров'я

Етико-правовi засади в охоронi здоровя

Загальний догляд за хворими

Законодавство в охоронi здоровя

Керiвник адмiнiстративноi служби

Державне управлiння охороною здоровя

Економiка транспортних перевезен

Вступ до спецiальностi Менеджмент

Державна полiтика в галузi охорони здоровя

Державне та регiональне управлiння

Вступ до спецiальностi Менеджмент практикум

Менеджмент органiзацiй

Методи органiзацii наукових дослiджен в охоронi здоров'я

Поділитися посиланням: