Кафедра медичної психології

Кафедра медичної псхології розміщується в корпусі 4 кабінет 25

Кафедра медичної психології є випусковою кафедрою, що забезпечує викладання медико-психологічних дисциплін професійного спрямування зі спеціальності 225 «Медична психологія».

Створена на кафедрі програма професійної підготовки майбутніх лікарів-психологів орієнтована на підготовку мегістрів медичної психології  згідно стандарту вищої освіти зі спеціальності 225 Медична психологія галузі знань 22 Охорона здоров’я для другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого Накказом № 916 Міністерства освіти і науки України від 18 серпня 2021, ґрунтується на сучасних світових науково-прикладних дослідженнях в галузі медицини, зокрема медичної психології, психіатрії, наркології, соціальної медицини, з урахуванням специфіки клінічної медико-психологічної практики, використовуючи комплексний компетентнісний підхід у підготовці майбутніх лікарів - медичних психологів, орієнтований на використання STEM-освіти в рамках Університету 4.0.

Під час навчання студенти проходять фахову і переддипломну практику на відповідних клінічних базах у НДСЛ “Охматдит”, КНП “Клініічна лікарня “Психіатрія”, в СЗОШ “Надія” та інших лікувально-реабілітаційних і спеціальних навчальних закладах м. Києва.  Окрім надання всебічної підготовки з професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, роботі студентських наукових гуртків, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, вітчизняних і міжнародних науково-практичних конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, виданні студентського наукового журналу “Академічна студія”.

Основним завданням кафедри є забезпечення підготовки студентів до складання комплексного незалежного іспиту “Крок 2” “Медична психологія”, написання випускної кваліфікаційної магістерської роботи та до подальшого післядипломного навчання в інтернатурі зі здобуттям кваліфікації “лікар-психолог”.

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі в роботі студентських наукових гуртків, здобуття практичних навичок надання медико-психологічної допомоги і проведення відповідних наукових досліджень під керівництвом викладачів кафедри.

Професійно орієнтовані дисципліни займають особливе місце в навчальному процесі професійної підготовки майбутніх лікарів-психологів, оскільки мають на меті засвоєння студентами знань і здобуття практичних навичок надання медико-психологічної допомоги пацієнтам із різними нозологіями та особистісними особливостями, формування цілісного підходу до пацієнта з урахуванням його внутрішньої картини хвороби, спрямованість на психопрофілактичну та психогігієнічну діяльність, формування особистості сучасного лікаря на основі розвитку мотиваційно-ціннісної сфери, усвідомлення норм професійної етики та деонтології, готуючи не просто майбутнього фахівця, але, насамперед, високоосвічену людину та громадянина.

На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: «Вступ до спеціальності “Медична психологія”, “Загальна психологія для медичних психологів”, “Диференційна психологія для медичних психологів”, “Експериментальна психологія для медичних психологів”, “Медична психологія”, “Психіатрія”, ряду вибіркових дисциплін та ін.

Баяндіна Олена Іванівна

Заступниця завідувача кафедри медичної психології, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії - реабілітолог, ортопед-травматолог

Древіцька Оксана Остапівна

професор кафедри медичної психології (за сумісництвом), – доктор медичних наук, доцент

Друзь Олег Васильович

професор кафедри медичної психології, доктор медичних наук, професор

Живаго Христина Сергіївна

кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної психології

Кабанцева Анастасія Валаріївна

Доцентка кафедри медичної психології, кандидатка психологічних наук

Коляденко Ніна Володимирівна

Завідувачка кафедри медичної психології, доктор медичних наук, доцент

Лукавська Елла Вікторівна

Лікар-анестезіолог, викладач кафедри медичної психології

Слободяник Геннадій Іванович

кандидат медичних наук, доктор наук в галузі психології, професор кафедри медичної психології

Федосова Людмила Олексіївна

Кандидат психологічних наук, доцент кафедри медичної психології, психолог вищої категорії

Черненко Інна Олександрівна

доцент кафедри медичної психології, кандидат медичних наук, майор медичної служби

Шопша Олена Леонідівна

Кандидат психологічних наук, доцент

Поділитися посиланням: