Кафедра медичної психології

Кафедра розміщується в корпусі № 23, каб. 13а.

Кафедра медичної психології є випусковою кафедрою, що забезпечує викладання медико-психологічних дисциплін професійного спрямування зі спеціальності 225 «Медична психологія».

Створена на кафедрі програма професійної підготовки майбутніх медичних психологів орієнтована на сучасні світові стандарти підготовки лікарів-психологів, ґрунтується на сучасних прикладних дослідженнях в галузі медицини, зокрема медичної психології, психіатрії, наркології, соціальної медицини, з урахуванням специфіки клінічної медико-психологічної практики, використовуючи комплексний компетентнісний підхід у підготовці майбутніх лікарів - медичних психологів. 

Під час навчання студенти проходять фахову і переддипломну практику на відповідних клінічних базах у ТМО “Психіатрія”, НДІ соціальної та судової психіатрії, лікувально-реабілітаційних і спеціальних навчальних закладах м. Києва.  Окрім надання всебічної підготовки з професійно-орієнтованих дисциплін, велика увага приділяється вивченню іноземних мов, роботі студентських наукових гуртків, участі студентів у всеукраїнських олімпіадах, конференціях, конкурсах наукових студентських робіт, виданні студентського наукового журналу “Академічна студія”.

Основним завданням кафедри є забезпечення підготовки студентів до складання комплексного незалежного іспиту “Крок 2” “Медична психологія”, написання випускної магістреської роботи та до подальшого післядипломного навчання в інтернатурі.

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі в роботі студентських наукових гуртків, здобуття практичних навичок надання медико-психологічної допомоги і проведення відповідних наукових досліджень під керівництвом викладачів кафедри.

Професійно орієнтовані дисципліни займають особливе місце в навчальному процесі професійної підготовки майбутніх лікарів-психологів, оскільки мають на меті засвоєння студентами знань і здобуття практичних навичок надання медико-психологічної допомоги пацієнтам із різними нозологіями та особистісними особливостями, формування цілісного підходу до пацієнта з урахуванням його внутрішньої картини хвороби, спрямованість на психопрофілактичну та психогігієнічну діяльність, формування особистості сучасного лікаря на основі розвитку мотиваційно-ціннісної сфери, усвідомлення норм професійної етики та деонтології, готуючи не просто майбутнього фахівця, але, насамперед, високоосвічену людину та громадянина.

На сьогодні кафедра забезпечує викладання таких дисциплін, як: «Вступ до спеціальності “Медична психологія”, “Загальна психологія для медичних психологів”, “Диференційна психологія для медичних психологів”, “Експериментальна психологія для медичних психологів”, “Медична психологія”, “Психіатрія”, ряду вибіркових дисциплін та ін.

Коляденко Ніна Володимирівна – завідувач кафедри медичної психології, доктор медичних наук, доцент.

В 1998 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Фітоеферентна терапія межових психічних розладів при захворюваннях гепатобіліарної системи», а в 2009 р. захистила докторську дисертацію на тему «Обгрунтування та розробка системи медико-соціальної реабілітації дітей із порушеннями психічного здоров’я”.

Наукові інтереси: медична психологія, психіатрія, дитяча психіатрія, патопсихологія, психодіагностика, психоімунологія, психотерапія,психосоматика, психологія релігії, етнопсихологія, порівняльна психологія, психологія творчості, соціальна медицина, менеджмент охорони здоров’я, медико-соціальна реабілітація.

Автор понад 100 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 одноосібні та 2 колективні монографії, 6 Патентів України, 4 статті в наукометричних виданнях SCOPUS, навчальний посібник, підручник.

З основними науковими публікаціями викладача можна ознайомитися за посиланням: https://scholar.google.com.ua/citations?user=f95ByccAAAAJ&hl=uk

Також професійно займається ландшафтним дизайном, вивчає вплив оточуючого середовища на психічне здоров’я та психологічні стани людини, є автором запатентованої методики ландшафтотерапії, в 2011-2015 рр. входила в 10-ку кращих ландшафтних дизайнерів України, є лауреатом конкурсів ландшафтних інсталяцій, має ряд реалізованих проектів ландшафтного благоустрою, публікації в журналах із ландшафтного дизайну, фахових журналах із мистецтвознавства.

Розвиває етнопсихологічний підхід у медичній психології, досліджує феномен Трипільської культури як архетип, займається реконструкцією психологічного портрета трипільців як пра-слов’ян, предків сучасних українців.

Займається арттерапією, розробила унікальні арттерапевтичні методики для розвитку дітей із важкими психоневрологічними захворюваннями.

Цікавиться зоопсихологією, є автором підручника «Зоопсихологія та порівняльна психологія», вивчає взаємовплив тварин і людини в процесі зоотерапевтичних втручань.

Древіцька Оксана Остапівна - професор кафедри медичної психології, – доктор медичних наук, доцент.

В 2014 р. захистила докторську дисертацію на тему «Клініко-психологічна характеристика пограничних психічних розладів у дітей молодшого шкільного віку та система їх психологічного супроводу».

Наукові інтереси: психіатрія, медична психологія,дитяча психіатрія і психотерапія, когнітивна психологія, межові психічні порушення, психосоматика, психологія травми та посттравматичні стресові розлади, медико-соціальна реабілітація.

Автор понад 70 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі статей в наукометричних виданнях.

З основними науковими публікаціями викладача можна ознайомитися за посиланням: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9E.%D0%9E.&btnG=

Філатова Оксана Аркадіївна – професор кафедри медичної психології, доктор медичних наук, доцент, академік Міжнародної академії освіти і науки.

Представляє Харківську школу медичної психології та психотерапії, що є однією з найкращих в Україні та має світове визнання.

В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення сексуального розвитку хворих на рак щитоподібної залози та його психотерапевтична корекція».

В 2010 р. захистила докторську дисертацію на тему «Психосоціальна дезадаптація у хворих на сурдомутизм (механізми формування, клінічні варіанти та психотерапія»

Сфера наукових інтересів: медична психологія, психологія травми та посттравматичні стресові розлади, дитяча психологія та психіатрія, психотерапія, гіпологія, когнітивна терапія, раціонально-емотивна терапія.

Має понад 100 наукових праць.

З окремими науковими публікаціями викладача можна ознайомитися за посиланнями: https://www.researchgate.net/publication/313250367_FORMIROVANIE_PSIHICESKOJ_USTOJCIVOSTI_U_STUDENTOV_GUMANITARNYH_VUZOV; https://elibrary.ru/item.asp?id=37141204

Вакуліч Тетяна Михайлівна – професор кафедри медичної психології, кандидат психологічних наук, доцент, професор МКА.

В 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Психологічні чинники запобігання інтернет-залежності підлітків».

В 2019 р. успішно пройшла програму міжнародного стажування за темою «Інноваційні методи та технології вищої освіти в контексті світової глобалізації», м. Гельсінкі, Фінляндія, склала та отримала міжнародний сертифікат з англійської мови на рівень В2.

Член Асоціації психоаналітичної психотерапії, член міжнародної школи групової психотерапії (під патронатом GOIRAG, дійсний член ЕАР та ІАGР) (2017). Займається розробленням інноваційних технологій щодо впровадження в практику електронних платформ «Охорона психічного здоров’я» в рамках проекту «Mental Health - глобальні виклики ХХІ століття». Автор понад 120 друкованих праць, у тому числі монографії «Психологічні чинники запобігання Інтернет-залежності підлітків», «Психологія віктимної поведінки», «Психологія девіантної поведінки»; опубліковано 20 статей – у міжнародних виданнях, з них 3 статті – у виданнях, індексованих Scopus.

З основними науковими публікаціями викладача можна ознайомитися за посиланням: https://scholar.google.com.ua/scholar?hl=uk&as_sdt=0%2C5&q=%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96%D1%87+%D1%82%D0%BC&btnG=

Федосова Людмила Олексіївна – доцент кафедри медичної психології, кандидат психологічних наук, психолог вищої категорії..

В 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Нейропсихологічні детермінанти вищих психічних функцій осіб, які страждають на галюцинаторно-маячні розлади».

Має публікації у виданнях науко метричної бази Scopus.

Сфера наукових інтересів: психодіагностика, психокорекція, психопрофілактика, медико-психологічна реабілітація психічно хворих.

Науково-педагогічну роботу поєднує з практичною діяльністю клінічного психолога в психіатричному відділенні ТМО «Психіатрія».

Олексенко Олександр Михайлович – старший викладач і методист кафедри медичної психології, магістр психології.

Молодий науковець, вихованець кафедри психології ПрАТ «ВНЗ «МАУП».

Сфера наукових інтересів: екзистенціальна психологія, загальна психологія, психодіагностика, психокорекція.

Працює над кандидатською дисертацією.

Відповідає за науково-методичну роботу кафедри.

Поділитися посиланням: