Кафедра національної безпеки

Кафедра була заснована 2 вересня 2019 року

Завідувач кафедри:

Гордієнко Сергій Георгійович

Доктор юридичних наук, доцент. Завідувач кафедри національної безпеки ННІП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

З 1983 до 2009 року проходивслужбу ворганах державної безпеки. З вересня 2009 по серпень 2014 працював професором та завідувачем кафедри Європейського університету та професором спецкафедри№ 2 Національної академії служби безпеки України.

З вересня 2014 по серпень 2015 року – професор кафедри правосуддя Київського національного лінгвістичного університету.

З вересня 2015 до 2018 року працював доцентом кафедри інформаційного права та права інтелектуальної власності ФСП НТУУ «КПІ».

Результати досліджень опубліковані у 7 монографіях, 4 посібниках, 42 наукових статтях у фахових виданнях та апробовані на 62 наукових форумах.

В умовах сучасності науково-прикладну зацікавленість складають питання науково-технічної експертної оцінки вартості інформації з різними грифами обмеження і розробка системи її охорони та захисту (конфіденційна інформація, банківська та комерційна таємниці, інтелектуальна власність, ноу-хау, ділові, виробничі, комерційні, торговельні секрети тощо, яких в Україні 36).

Заступник завідувача кафедри:

Лук’янчиков Борис Євгенович

Кандидат юридичних наук, доцент. Заступник завідувача кафедри національної безпеки ННІП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

 

Професорсько-викладацький штат кафедри:

Професор кафедри

Тимошенко Юрій Петрович

Кандидат юридичних наук, доцент. Професор кафедри національної безпеки ННІП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.
Стрельбицький Микола Павлович

Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри національної безпеки ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

З1974 до 2006 року проходив службу в органах державної безпеки. Біля 20 років працював проректором Національної академії СБ України, а потім–головним науковим співробітником науково-організаційного центру НА СБ України.

Входить до складу Комісії МОН України з державного визнання наукових ступенів і вчених звань. 20 років очолював Спеціалізовану вчену раду Національної академії СБУ по захисту докторських і кандидатських дисертацій. Особисто підготував 14 докторів юридичних наук і 15 кандидатів наук.

Сфера наукових інтересів: державне, соціальне управління, управління оперативно – службовою діяльністю, кадровий менеджмент, національна, державна безпека, антикорупційна діяльність.

Опублікував понад 200 наукових праць, із них 2 підручники з психології управління та управління оперативно-службовою діяльністю, 17 навчальних посібників, 7 монографій («Кадрова політика і кадрова робота в умовах державотворення», «Основи кадрового менеджменту», «Нормативно-правове регулювання захисту інтелектуальної власності в Україні» та ін.) з управлінської та оперативно-розшукової проблематики.

 

Омельчук Василь Андрійович

Доктор юридичних наук, професор. Професор кафедри національної безпеки ННіП права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом.

Проходивслужбу в органах військової контррозвідки на оперативних і керівних посадах. З 2002 року науково-педагогічна діяльність на посадах головного наукового співробітника, керівника кафедр,заступника начальника центру з науково-педагогічної роботи в Національній академії СБ України, Національній академії прокуратури України, Вінницькому національному аграрному університеті, Київському кооперативному інституті бізнесу і права.

Сфера наукових інтересів: права і свободи людини;теоретико-правові проблеми розбудови в Україні демократичної, соціальної, правової держави і громадянського суспільства; забезпечення національної і державної безпеки; соціальний і правовий захист; президентський та парламентський контроль за правоохоронними органами і спецслужбами; право в умовах глобалізації; правовий аналіз і прогнозування суспільних процесів; право і справедливість; соціальні і моральні основи права, та ін.

Із зазначених напрямів наукової і педагогічної діяльності є автором і співавтором понад 120 опублікованих наукових праць, серед який монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті у фахових виданнях у тому числі за міжнародними класифікаціями «Scopus», «IndexCopernicus», тези виступів на науково-практичних конференціях та ін.

Доцент кафедри

Бондаренко Олена Григорівна

Доцент кафедри національної безпеки ННІ права ім. Князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Кандидат юридичних наук з 2019 року. З 2000 року по 2015 рік перебувала на службі в органах внутрішніх справ МВС України.

З 2017 року займаюсь адвокатською діяльністю.

У 2019 році захистила дисертацію на тему «Розслідування тяжких тілесних, що спричинили смерть потерпілого».

Фахівець кафедри

Тітова Лідія Юріївна

Старший викладач кафедри теорії держави та права та конституційного права

Кафедра забезпечує викладання понад 20 дисциплін.

Основними навчальними дисциплінами  є:

 1. Державне управління у сфері національної безпеки.
 2. Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки України.
 3. Міжнародна та Європейська безпека.
 4. Державна політика забезпечення обороноздатності України.
 5. Сучасні проблеми боротьби з тероризмом.
 6. Державна політика та механізм забезпечення економічної безпеки.
 7. Зовнішньо-політична безпека України.
 8. Інформаційна безпека та засоби масової інформації.
 9. Політичні та безпекові інститути в Україні.
 10. Інформаційна безпека суспільства та держави.
 11. Державне реагування на загрози політичній безпеці.
 12. Національне управління в умовах надзвичайних ситуацій.
 13. Україна в системі міжнародної безпеки.
 14. Біобезпека.
 15. Організаційно-правові засади забезпечення безпеки підприємств, установ та організацій.
 16. Управління діяльністю суб'єктів національної безпеки.

Науково-методична робота кафедри:

Наукова робота є одним з основних видів діяльності всього професорсько-викладацького складу кафедри національної безпеки.

Головними формами наукової роботи кафедри є:

 • проведення наукових досліджень з актуальних напрямківспеціальних дисциплін і проблем, що відповідають профілю кафедри;
 • підготовка монографій, підручників, навчальних посібників, наукових статей, доповідей з основних навчальних дисциплін кафедри;
 • підготовка кандидатських та докторських дисертацій;
 • розгляд та рецензування дисертацій, що подаються до захисту;
 • організація і керівництво науково-дослідною роботою студентів та ін.

Після завершення окремого етапу наукових досліджень готуються аналітичні довідки, робочі матеріали та поточні звіти, а по завершенні всього дослідження – підсумкові звіти, пропозиції, методичні рекомендації, монографії, підручники, навчальні посібники тощо.

Наукова робота студентів проводиться в наукових гуртках та проблемних групах і оформляється у вигляді рефератів, наукових повідомлень, тез, статей, наукових робіт, що рекомендуються кафедрою для участі в конкурсах, олімпіадах вузівського, міжвузівського, республіканського або іншого рівня.

Науково-дослідна робота викладачів кафедри охоплює такі напрями:

 • теорія національної безпеки;
 • онтологія та аксіологія безпеки;
 • право національної безпеки;
 • проблеми забезпечення національної безпеки;
 • праксеологія національної безпеки;
 • державне управління у сфері національної безпеки;
 • інформаційна безпека;
 • антитерористична безпека;
 • воєнна безпека;
 • екологічна безпека;
 • економічна безпека;
 • державна безпека.
Поділитися посиланням: