Про Академію

Меню

Дипломат – це людяність, відповідальність та дисципліна

21 Березня 2008 12:25
 Міжрегіональна Академія управління персоналом – заклад, що не стоїть на місці, але динамічно розвивається. МАУП нині знана не тільки в своїй країні, але і далеко за її межами, адже Академія – найбільший та найкращий вітчизняний вищий навчальний заклад недержавної форми власності. Щорічно її обирають своєю Альма-матер понад 12 тисяч молодих людей по всій Україні та з понад 20 країн світу. Без перебільшення МАУП – лідер вітчизняної освіти. З кожним роком це звання підтверджується не тільки офіційними рейтингами популярності та якості надання освітніх послуг, але передусім результатами, які показують випускники закладу, здобуваючи життєві перемоги. Чимало з колишніх студентів Академії нині успішні діячі політики, економіки, культури, мистецтва, спорту. А також дипломатичної ниви. У складі Президентського університету Міжрегіональної Академії управління персоналом працює, який займається підготовкою висококваліфікованих спеціалістів-дипломатів.
В Інституті діє потужна науково-дослідна база, а навчають студентів провідні фахівці-педагоги, які допомагають опановувати найпрестижніші спеціальності, створюючи сприятливі умови для здобуття якісної освіти європейського рівня.
Докладніше про це розмовляємо з директором Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса МАУП, доктором економічних наук Лілією Шостак.
- Що означає бути дипломатом у сучасному світі? Як би Ви визначили?
- Дипломат – це, перш за все, людяність, відповідальність і дисципліна. Це статус людини, яка представляє та відстоює державні інтереси і захищає права власних громадян за кордоном. Людина – освічена у багатьох сферах знань – світовій політиці, історії, географії, міжнародному праві, економіці, філософії, соціології, психології, етиці та дипломатичному протоколі – здатна до аналізу поточної ситуації та прогнозу розвитку міждержавних подій. Людина високої культури та моралі, що дозволяє їй приймати адекватні до даної ситуації рішення та ефективні дії, і нести за них відповідальність. На сучасному етапі, коли швидких темпів набувають процеси інтернаціоналізації господарських, культурних і політичних зв’язків, дипломат має вирізнятися толерантністю, мобільністю та гнучкістю мислення, оскільки бере безпосередню участь у розв’язанні різноманітних конфліктів та налагодженні добросусідських взаємин з іншими країнами.
- Що собою нині являє інститут міжнародних відносин?
- Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса (УАІМВ) є структурною одиницею Президентського Університету МАУП. Його створено 1 вересня 2003 року за ініціативи Міжрегіональної Академії управління персоналом і групи представників арабської інтелігенції та підприємців в Україні.
Сьогодні інститут є міжнаціональним навчальним закладом міжнародного значення, що своєю діяльністю сприяє зміцненню і розвитку відносин між Україною та арабськими країнами, а також розширенню діалогу між слов’янським, мусульманським та арабським світами. Основним завданням діяльності інституту є якісна підготовка висококваліфікованих конкурентноспроможних фахівців за напрямами міжнародні відносини (країнознавство), менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,  політологія та філологія (англійська, німецька мови). Основною ланкою учбового процесу є кафедри, які організовують працю досвідчених викладачів – це кафедра країнознавства; менеджменту зовнішньоекономічної діяльності; політології; арабістики; теорії і практики перекладу; іноземних мов; української мови та літератури, а також створені у минулому році кафедри міжнародних відносин; міжнародних економічних відносин; міжнародної інформації; міжнародної журналістики та видавничої справи.
У штатному складі інституту налічується 165 осіб, з них 57 викладачів з науковими ступенями докторів і кандидатів наук, за сумісництвом залучено ще 11 професорів, докторів наук і 14 кандидатів наук – усі вони висококваліфіковані фахівці провідних державних і недержавних ВНЗ. Співробітники кафедр велику увагу приділяють підготовці науково-методичних матеріалів, навчальних програм і рекомендацій із самостійної роботи для кожної дисципліни, випуск цих матеріалів сягає 40 одиниць щорічно. Професорсько-викладацький склад забезпечує підготовку власних підручників і посібників, випуск яких налічує 25-30 щорічно, видаються наукові статті у провідних фахових виданнях – до 50 щорічно, проводимо власні конференції – мінімум три щорічно і беремо участь у наукових конференціях, семінарах та круглих столах, присвячених актуальним проблемам міжнародних відносин – до 30 на рік. Відповідно до загальних завдань та подальшого вдосконалення наукової роботи в МАУП професорсько-викладацьким складом інституту розробляються та впроваджуються у практику наступні науково-дослідні роботи: загальноінститутська тема «Актуальні проблеми теорії і практики міжнародних відносин», науково-дослідні теми «Актуальні проблеми менеджменту ЗЕД», «Проблеми становлення політичної влади в Україні в контексті сучасного глобалізму» та «Проблеми системності в міжнародних відносинах у контексті глобалістики».
Не залишаються осторонь науково-дослідної діяльності й студенти Інституту. Разом зі своїми наставниками вони беруть участь в організації та проведенні конференцій, семінарів, круглих столів, відвідують лекції, які читають гості Інституту та Академії – відомі політичні, наукові і культурні діячі України та інших держав світу. Безпосередня наукова робота студентів здійснюється в рамках наукових гуртків та науково-дослідницької лабораторії «Центр міжнародної безпеки та стратегічних студій». Сутність дипломатичної роботи засвоюється студентами у рамках «Молодіжного центру народної дипломатії ім. Аверроеса», мета якого полягає у формуванні практичних навичок та знань шляхом проведення зустрічей з представниками дипломатичних місій різних країн, проведення ситуативних ігор, дебатів, конференцій.
Адміністрація Інституту приділяє велику увагу дозвіллю молоді, розвитку та поглибленню її творчих і фізичних здібностей, формує інноваційне освітньо-виховне середовище, яке сприяє постійному розвитку людської особистості. Важливу роль у навчальному процесі відіграє виховна робота.
В Інституті існують денна, заочна та вечірня форма навчання (за філологічним напрямом), останню забезпечує Центр вивчення мов та перекладу МАУП, який є окремою структурною одиницею нашого інституту.
Загальна кількість студентів складає 1127 осіб, третина їх навчається заочно. У минулому році 54 студента взяло участь у Всеукраїнській олімпіаді, 9 з них зайняли призові місця: по 3 особи на кожне призове місце.
Перелік напрямів, спеціальностей і спеціалізацій постійно оновлюється з урахуванням перспектив розвитку та потреб ринку праці, для цього створено 4 нових кафедри, завдання яких – підготовка спеціалістів у галузі економічної, зокрема енергетичної дипломатії та ефективне вирішення глобальних екологічних проблем розвитку на дипломатичному рівні.
- Чим якісно відрізняється навчання в інституті від інших навчальних закладів такої ж спрямованості? Що включає в себе підготовка фахівців ІМВ?
- Інститут є першим незалежним навчальним і науково-дослідним закладом, який займається дослідженнями у галузі арабістики та ісламознавства у Середній та Східній Європі. Створення Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин та лінгвістики стало ще одним кроком до відродження традицій української арабістики та сходознавства, у царині яких особливо вагомим був внесок академіка Агатангела Кримського та його школи, тому одним із напрямів діяльності Інституту є двостороння підготовка висококваліфікованих кадрів: українських, що спеціалізуються у галузі арабістики, та арабських, що займаються питаннями україно- та слов’янознавства. З цією метою Інститут приймає студентів та аспірантів, які бажають навчатися за відповідними спеціальностями з України та інших країн. Сьогодні в інституті навчається понад 70 іноземних студентів з Туреччини, Китаю, Ірану, Іраку, Сирії, Лівії, Азербайджану, Вірменії та Росії. У планах наукової діяльності професорів Інституту передбачено наукові дослідження у галузі сходознавства та арабістики, енергетичної дипломатії та глобальних екологічних проблем. Здійснюється взаємний обмін студентами, запрошуємо до викладацької роботи професорів провідних університетів країн Близького Сходу, планується стажування наших студентів і викладачів в університетах країн цього регіону, а також обмін науково-освітянською інформацією.
- Які перспективи чекають на випускників УАІМВЛ?
- Випускники інституту отримують фахову підготовку та дипломи державного і європейського зразка, що надає можливості займатися: науково-аналітичною, прогностичною, консультативною роботою у сфері міжнародних відносин; брати участь у переговорах і дипломатичних бесідах; аналізувати міжнародну інформацію; займатися науковими дослідженнями в галузі гуманітарних та суспільних наук; здійснювати дослідження світового ринку та суспільної думки; займатися консультативною та виконавською діяльністю у міністерствах та відомствах України, міжнародних організаціях, партійних органах, державних відомствах та установах, органах самоврядування, приватних структурах, громадських організаціях; планувати та здійснювати рекламні, зокрема політичні кампанії; займатися громадською діяльністю у сфері відпочинку та розваг, культури і спорту; здійснювати письмовий та усний переклад; надавати освітянські філологічні послуги.
- Як проходить практика студентів, і де?
- Науково-педагогічна практика проходить на кафедрах інституту, де майбутні фахівці мають можливість викладати певні навчальні курси. Виробнича практика здійснюється в органах законодавчої і виконавчої влади України, посольствах країн Близького Сходу та Східноєвропейських країн, державних відомствах та установах, зокрема Промислово-торгівельній палаті України, органах місцевого самоврядування; філіях транснаціональних компаній, сумісних фінансових та виробничих підприємствах. За результатами цієї практики готуються звіти та дипломні роботи.
- Інститут допомагає з працевлаштуванням студентів?
- Завдяки широкому колу установ і підприємств, де проходить виробнича практика, більшість студентів працевлаштовані вже на 4-му курсі навчання і завершують його за індивідуальним графіком.
- Наскільки популярна нині професія дипломата? Є зацікавлення серед молодих людей до цього фаху? Як змінився потік вступників на дипломатичні професії до МАУП?
- Для молодих людей професія дипломата завжди була овіяна певним романтизмом служіння миру і справедливості, можливістю побачити різні куточки світу, взяти участь у розв’язанні найважливіших міждержавних проблем. Сьогодні ці проблеми стають все більш актуальними, тому інтерес молоді до цієї спеціальності лише поглиблюється, про що свідчить кількість поданих заяв на вступ до інституту, зокрема під час Днів відкритих дверей. Треба відзначити, що їх кількість зросла у порівнянні з минулим роком майже на 30 відсотків.
- Які плани на майбутнє?
- Співпраця УАІМВЛ з іншими навчальними та науково-дослідними структурами в Києві, Україні та за кордоном є стратегічним напрямом діяльності Інституту, тому постійно ведуться переговори щодо обміну студентами, аспірантами та викладачами, пропонується співробітництво у галузі освіти, наукових досліджень та обміну інформацією. Тактичним планом інституту з огляду на необхідність забезпечення Україні гідного місця у світовому глобальному просторі є розвиток нових спеціальностей і підготовка фахівців відповідної кваліфікації у сфері енергетичної дипломатії та еколого-економічної безпеки України.
Поділитися посиланням: