Про Академію

Меню

II-а Міжнародна наукова конференція „Проблеми підготовки професійних кадрів з менеджменту в умовах реформування вищої освіти України”

28 Лютого 2006 16:32

16-18 лютого 2006 року у м. Львові на базі готельно-навчального комплексу “Гетьман” відбулася II-а Міжнародна наукова конференція “Проблеми підготовки професійних кадрів з менеджменту в умовах реформування вищої освіти України”.

Організатором конференції виступила Міжрегіональна Академія управління персоналом, отримавши активну підтримку у її підготовці та проведенні Інституту регіональних досліджень НАН України, Львівського центру науково-технічної та економічної інформації, Львівського обласного та міського центрів зайнятості, Асоціації роботодавців Львівщини, Конфедерації недержавних вищих закладів освіти. Ініціаторами акції стали директор Українсько-Арабського інституту міжнародних відносин ім. Аверроеса МАУП Людмила Гурч та головний спеціаліст Вищої школи управління УКНМІМО ПУ ім. Конфуція МАУП.

Географію заявлених учасників конференції презентували науковці, представники органів державної та місцевої виконавчої влади, викладачі, менеджери-практики, у тому числі керівники кадрових агенцій, випускники та студенти  з 8-ми міст України  (Київ, Кіровоград, Львів, Луцьк, Суми, Одеса, Кременчук, Ялта),  21 ВНЗ (МАУП та її регіональні інститути у Львові, Одесі, Сумах, Луцьку; Київський національний торговельно-економічний університет, НУ “Львівська політехніка”, Кіровоградський національний технічний університет, Національний університет водного господарства та природокористування, Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Київський національний університет технологій та дизайну, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля, Кримський гуманітарний університет, Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського, Державний екологічний інститут Міністерства екології і природних ресурсів України, Національний технічний університет “КПІ”, Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва, Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова, Львівська державна фінансова академія Міністерства Фінансів України, Педагогічний коледж ЛНУ ім. І.Франка), Західноукраїнського регіонального навчального центру “Україна - США”.

Тематика II-ї наукової конференції, присвяченої актуальним проблемам підготовки конкурентоспроможних фахівців з менеджменту, охоплювала широке коло питань серед яких:

- сучасні концепції менеджмент-освіти в Україні і в світі;

- стратегія маркетингу ВНЗ України у галузі менеджмент-освіти;

- вимоги ринку праці до підготовки у ВНЗ конкурентноспроможних фахівців з менеджменту;

- організаційно-правові аспекти підготовки фахівців з менеджменту;

- інформаційно-аналітичні дослідження в галузі менеджмент-освіти;

- впровадження програми МВА в Україні: досвід та проблеми;

- вимоги до підготовки фахівців з менеджменту у контексті інтеграції України у європейський освітній простір та приєднання до Болонського процесу;

 -  інноваційні технології в менеджмент-освіті;

 -  організація  академічної мобільності в Україні;

 -  діагностика якості знань студентів з використанням об’єктивних форм контролю;

 -  супровід самостійної роботи студентів в системі модульного навчання;

- налагодження довгострокових зв’язків між ВНЗ та потенційними роботодавцями,  рекрутинговими  компаніями щодо працевлаштування випускників.

Погляд науковців на проблеми дефіциту професійних управлінців загальнодержавного, територіального та інституційного рівнів, менеджерів підприємств та можливі напрямки вирішення пов’язаних з цим проблем презентував академік НАН України, директор Інституту регіональних досліджень НАН України М.І. Долішній.

Львівського наукову та освітню школу менеджерів представив у пленарному засіданні роботи конференції д.е.н., професор, директор Інституту менеджменту Національного університету “Львівська політехніка” Кузьмін О.Є.

Регіональні особливості концепції освітньої діяльності у підготовці фахівців з менеджменту визначила на прикладі Львівського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом його директор к.е.н. Лелик Л.І.

Завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту МАУП представила учасникам пленарного засідання проект з розробки відеотеки інноваційних методів менеджмент-освіти, зокрема матеріал відеоінтерв’ю з роботодавцями та випускниками ЛІ МАУП з їх поглядом на шляхи підвищення якості професійної підготовки менеджерів.

Велику зацікавленість учасників наукової конференції викликала презентація старшим викладачем кафедри менеджменту організацій Вячиним Ю.О. навчального тренінгу “Секрети успіху ділової кар’єри”.

Під час роботи конференції працювали 2 секції:

Розвиток і співробітництво менеджмент-освіти та бізнес-середовища в умовах реформування вищої освіти України (керівники: к.е.н., доцент, зав. кафедри менеджменту організацій ЛІ МАУП  Гринькевич О.С., к. т.н., зав. бюро наукової роботи Прикарпатського інституту МАУП Шульжик Ю.О.);

Актуальні проблеми підвищення якості підготовки фахівців з менеджменту на ринку освіти України (керівник: д.б.н., професор, зав. кафедри менеджменту Українсько-Російського інституту менеджменту та бізнесу );

Підготовлені за результатами роботи кожної секції  пропозиції її учасників дали можливість на заключному пленарному засіданні конференції виробити підсумковий документ її роботи – рекомендації органам влади різних рівнів, міністерствам та відомствам, науковим та освітнім установам щодо побудови ефективних систем підготовки управлінців різного рівня. Зокрема:

 

Міністерству освіти

 і науки України

 

 

 

 


 

-  Розробити Державну програму підготовки управлінських кадрів, виходячи з потреб формування сучасної економіки знань та розвитку громадянського суспільства.

-  Розробити прозорий механізм формування та розміщення держзамовлення на підготовку управлінських кадрів на базі ВНЗ різних форм власності.

-  Рекомендувати навчально-методичній комісії з менеджменту при МОН України розробити структуру Хрестоматії з практичного менеджменту для кожного професійно-орієнтованого курсу.

-  Доповнити веб-сайт МОН України додатковими рубриками “Інновації в освіті”  та “Трансфер знань” з метою сприяння в обміні досвідом.  

Міністерству праці та соціальної політики

Внести зміни і доповнення до чинного законодавства з врахуванням вимог міжнародних правових стандартів щодо тарифікації погодинної оплати праці, що стимулюватиме зайнятість молоді у вільний від навчання час та забезпечить їм здобуття першого робочого досвіду та практичних навиків .

 

Регіональним органам у сфері управління економікою, освітою та зайнятістю

-  Розробити методику моніторингу поточних та прогнозних  кадрових потреб бізнес-середовища в управлінцях різного рівня для:

формування регіонального замовлення  на підготовку кадрів, здатних зберегти специфіку та сталий розвиток територій;

розробки ефективних навчальних планів та програм підготовки менеджерів.

формування ефективної регіональної системи продукування і передачі в економіку та громадський сектор нових знань та інформації.

-  Активізувати діяльність профорієнтаційних центрів за рахунок використання сучасних засобів діагностики індивідуальних здібностей“на старті”  та використання її результатів у виборі майбутньої професії.

- Розробити регіональну програму співпраці ВНЗ, роботодавців, регіональних органів  виконавчої влади, передбачивши у ній обов’язкове проведення спільних семінарів та круглих столів з питань збалансованого розвитку територій і удосконалення їх управлінського кадрового забезпечення.

Вищі навчальні заклади

- Удосконалити зміст та структуру навчальних планів підготовки професійних кадрів з менеджменту за рахунок включення до них таких навчальних курсів для підготовки бакалаврів та спеціалістів як:

Психологія менеджменту та бізнесу;

Практична психологія;

Управління персоналом;

Теорія і практика самоменеджменту (з обов’язковим модулем “Раціональні прийоми самоосвіти”);

Комунікативний менеджмент;

Організаційна культура;

для  підготовки магістрів:

Науковий менеджмент;

Інноваційний менеджмент;

Економіка знань.

-  Внести зміни у навчальні плани підготовки менеджерів у частині збільшення годин виробничої практики студентів старших курсів з видачею сертифікату про набуття ними відповідних практичних  навиків.

-  Створити відділи маркетингу при ВНЗ для дослідження потреб та можливостей ринку праці та вдосконалення системи профорієнтації та працевлаштування.

-  ВНЗ розробити та удосконалити веб-сайти відповідно до вимог Болонського процесу для забезпечення інтеграції ВНЗ у європейський освітній простір.

Оргкомітет II-ї Міжнародної наукової конференції “Проблеми підготовки професійних кадрів з менеджменту в умовах реформування вищої освіти України” підтримав висловлену у виступах учасників пропозицію про її щорічне проведення на базі Львівського інституту МАУП під назвою “Теорія і практика управління у суспільстві знань” .

к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту організацій Львівського інституту

МАУП  Гринькевич Ольга Степанівна;

к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів та міжнародного підприємництва Львівського інституту МАУП Мойсеєнко Ірина Павлівна;

к.т.н., доцент кафедри менеджменту Прикарпатського інституту МАУП, завідувач бюро наукової роботи Шульжик Юрій Олександрович .

Поділитися посиланням: